Uredba o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom

NN 14/1994 (28.2.1994.), Uredba o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24 veljače 1994. donijela

UREDBU

O ZABRANI RASPOLAGANJA I PREUZIMANJU SREDSTAVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se pitanja od značaja za zaštitu gospodarskih interesa Republike Hrvatske ugroženih jednostranim postupanjem određenih osoba, tijela ili ustanova na teritoriju republika bivše Jugoslavije.

Članak 2.

Pravni poslovi ili akti internog poslovanja kojima pravne osobe sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji raspolažu ili opterećuju sredstva svojih poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika, uključujući dionice i udjele u drugim poduzećima na teritoriju Republike Hrvatske na način da ih prenose osobama čije je sjedište ili prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske ništavi su. Ovlašćuje se ministar rada i socijalne skrbi da do zaključenja međudržavnog ugovora iz stavka 6. ovog članka, u svrhu osiguranja uvjeta za prihvat i smještaj prognanika i izbjeglica, preuzme u posjed i korištenje odmarališta, hotele i druge hotelsko-turističke objekte pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji s pokretninama koje se u njima nalaze. Ministar rada i socijalne skrbi na osnovi ovlaštenja iz stavka 2. ovog članka izdaje naredbu poglavarstvu općine ili grada na području na kojem se nalazi objekt da objekt i pokretnine koje se u njemu nalaze odmah i bez odlaganja preda u posjed i korištenje pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a najkasnije u roku od 24 sata od dana javnog priopćenja naredbe na oglasnoj ploči. Objekti preuzeti u posjed na osnovi stavka 2. ovog članka predaju se na korištenje pravnim osobama iz Republike Hrvatske samo dok postoji potreba prihvata i smještaja izbjeglica i prognanika. Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na proizvode i robe koje jedinice i organizacijski oblici iz stavka 1. ovog članka prenose obavljanjem maloprodaje i veleprodaje.

Odredba stavka 1. ovog članka prestaje danorn zaključenja međudržavnih ugovora Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom, Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Makedonijom.

Članak 3.

Proizvodi i robe koji se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske, a koji su u vlasništvu ili na kojima imaju pravo raspolaganja i korištenja pravne osobe sa sjedištem u Republikama Srbiji i Crnoj Gori prelaze u vlasnišlvo Republike Hrvatske. Proizvodi i robe iz stavka 1. ovog članka prenose se u državne robne rezerve. Državno ravnateljstvo za robne rezerve propisat će način prenošenja proizvoda i roba iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva, Državnog ravnateljstva za robne rezerve ili Hrvatskog fonda za privatizaciju može odlučiti da se na određena sredstva ne primjenjuju odredbe stavka 1. članka 2. ili članka 3. ove Uredbe.

Članak 5.

Sredstvima poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika koja su na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 40/92, 100/93, 102/93 i 108/93) postala vlasništvo Republike Hrvatske, raspolaže Hrvatski fond za privatizaciju.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog nadležnog ministarstva donijeti odluku da se sredstva koja su na temelju Uredbe iz stavka 1. ovog članka postala vlasništvo Republike Hrvatske prenesu na drugu pravnu osobu.

Članak 6.

Hrvatski fond za privatizaciju može sredstvima iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe raspolagati na način:

a) prodati u cijelosti ili djelomično

b) dati u zakup u cijelosti ili djelomično

c) osnovati poduzeće ili drugu pravnu osobu u svom vlasništvu.

Članak 7.

Kada Hrvatski fond za privatizaciju osniva poduzeće sredstvima poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika u kojima nisu zatečeni radnici, prvenstvo zapošljavanja imaju nezaposleni evidentirani u područnom Zavodu za zapošljavanje.

Članak 8.

Pravni posao sklopljen ili pravni akt donijet protivno odredbama ove Uredbe ništav je.

Članak 9.

Pravne osobe nastale organiziranjem po odredbama Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosu sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91, 44/91, 52/91 i 5/92) provode pretvorbu po odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91, 83/92, 94/93 i 2/94).

Članak 10.

Sudovi po službenoj dužnosti provode uknjižbu nekretnina koje su postale vlasništvo Republike Hrvatske na temelju stavka 1. članka 3. Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 40/92, 100/93,102/93 i 108/93).

Članak 11.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 40/92) i točka 49. članka 1. Uredbe o nastavljanju važenja pravnog sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93, 102/93 i 108/93).

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1994. godine.

Klasa:305-01/94-01/04

Urbroj : 5030105-94-3

Zagreb, 24. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.