Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora

NN 16/1994 (4.3.1994.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju Članka 20. stavak 4 Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93 i 2/94) ministar pravosuđa Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USTROJAVANJU I VOĐENJU KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA

Članak 1.

U Pravilniku o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora ("Narodne novine", broj 42/91), članak 1. mijenja se i glasi: "Ovim Pravilnikom uređuje se postupak polaganja ugovora o kupoprodaji stana na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93 i 2/94) u slučajevima kada nekretnina nije upisana u zemljišne knjige te ustrojavanje i vođenje knjige položenih ugovora (u daljnjem tekstu: knjiga "PU").

Odredba stavka 1. ovog članka odnosi se i na slučajeve kada je stan stečen prema kojoj drugoj pravnoj osnovi, kao i slučaju kada se stan otuđuje trećoj osobi."

Članak 2.

Iza članka 18. dodaje se članak 18a. koji glasi: "Članak 18a. Kod ustrojavanja i vođenja knjige "PU" dozvoljena je primjena elektroničke obrade podataka, a programska oprema mora podržavati sve evidencije i obrasce propisane ovim Pravilnikom. Primjena elektroničke obrade podataka dozvoljena je isključivo prema standardnom projektu kojeg donosi ministar pravosuđa.

Podaci za knjigu "PU" na magnetskom mediju obvezatno se dostavljaju Ministarstvu pravosuđa na način i u rokovima kako se utvrdi standardnim projektom.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/83-01/1537

Urbroj: 514-05-02/2-84-1

Zagreb, 10. veljače 1994.

Ministar pravosuđa

Ivica Crnić, v. r.