Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju)

NN 23/1994 (25.3.1994.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 14. stavak 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznihbolesti ("Narodne novine", br. 75/93) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVEKOJE OBAVLJAJU LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI, ODNOSNOEPIDEMIJE ZARAZNIH BOLESTI I PROVJERU (VERIFIKACIJU) LABORATORIJSKOG ISPITIVANJAUZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI RADI UTVRÐIVANJA DIJAGNOZE

Članak 1.

Odredbama ovog pravilnika propisuju se uvjeti u pogledu stručne spremedjelatnika, tehničke opremljenosti i prostorija, kojima moraju udovoljavatizdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnikazaraznih bolesti. odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju)laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanjadijagnoze.

Članak 2.

Zdravstvene ustanove iz članka 1. ovog pravilnika moraju raspolagatis najmanje:

- jednim doktorom medicine sa specijalizacijom iz mikrobiologije i parazitologije;

- jednim zdravstvenim tehničarem laboratorijskog smjera (SSS);

- jednom spremačicom koja mora biti podučena u rukovanju s autoklavom.

Članak 3.

Zdravstvene ustanove iz članka 1. ovog pravilnika moraju imati najmanjeslijedeću opremu:

1. Hladnjak + 4" C,

2. Termostat 37" C,

3. Sterilizator (suha sterilizacija);

4. Autoklav:

5. Centrifugu;

6. Binokularni mikroskop;

7. Bunsenove plamenike ili sineratore;

8. Sitni pribor: eze, pipete, epruvete, petrijeve zdjelice, stalke zaepruvete;

9. Jar - za anaerobnu kultivaciju.

Članak 4.

Zdravstvene ustanove iz člnaka 1. ovog pravilnika moraju imati najmanjeslijedeće prostorije:

1. Prostoriju za primanje materijala, površine najmanje 9 m;

2. Prostoriju za pripremanje materijala, površine najmanje 16 m ;

3. Radnu prostoriju, površine najmanje 25 m;

4. Praonicu laboratorijskog suda, autoklaviranje - dekontaminaciju zaraznogmaterijala i autoklaviranje hranjivih podloga, površine najmanje 20 m;

5. Prostoriju za čisti rad u kojoj je smješten sterilizator za suhusterilizaciju i u kojoj se mogu razlijevsti hranjive podloge, površinenajmanje 25 m;

6. Sanitarni čvor.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnimnovinama". .

Klasa: 011-02/94-03/13

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.