Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti

NN 23/1994 (25.3.1994.), Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA KOJE SU KLICONOŠE ILI SE SUMNJA DA SU KLICONOŠE ODREÐENIH ZARAZNIH BOLESTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način obavljanja zdravstvenog pregleda osoba koje su preboljele dizenteriju, trbušni tifus, paratifus A i B, zarazno trovanje hranom uzrokovano salmonelom. virusnu žuticu tipa B ili virus humane imunodeficijencije (HIV) te osoba za koje se sumnja da nose zarazne klice tih bolesti.

Članak 2.

Osobe iz članka 1. ovog pravilnika. podvrgavaju se zdravstvenom pregledu nakon završenog lijećenja, radi utvrđivanja da li izlućuju klice zarazne bolesti koju su preboljele.

Članak 3.

Zdravstveni pregled osoba iz članka 1. ovog pravilnika obavlja nadležna zdravstvena ustanova.

II. ZDRAVSTVENI PREGLED

Članak 4.

Zdravstveni pregled osobe koja je preboljela dizenteriju ili zarazno trovanje hranom uzrokovano salmonelama obuhvaća pregled stolice. Bakteriološki pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se tri dana uzastopce po prestanku kliničkih znakova bolesti.

Članak 5.

Zdravstveni pregled osobe koja je preboljela trbušni tifus ili paratifus A i B obuhvaća bakteriološki pregled stolice i mokraće. Bakteriološki pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se tri puta. Prvi bakteriološki pregled obavlja se nakon proteka sedam dana od dana prestanka liječenja, a ostaIi pregledi u razmaku od najmanje 24 sata od izvršenog prvog odnosno drugog pregleda. Ako su rezultati pregleda iz stavka 1. ovog članka negativni obavlja se ponovni pregled nakon šest mjeseci od posljednjeg negativnog bakteriološkog nalaza.

Članak 6.

Zdravstveni pregled osobe koja je preboljela virusnu žuticu tipa B obuhvaća pregled krvi.

Serološki pregled osobe iz stavka 1. ovog članka, obavlja se jednokratno po prestanku kliničkih znakova bolesti.

Članak 7.

Zdravstveni pregled osobe koja je preboljela sindrom stečenog nedostatka imuniteta (AIDS), odnosno bilo koju njegovu manifestaciju, obuhvaća pregled krvi.

Serološki pregled osobe iz stavka 1. ovog članka, obavlja se jednokratno za vrijeme liječenja oboljelog.

Članak 8.

Osoba za koju se zdravstvenim pregledom utvrđi da stalno ili povremeno izlučuje klice trbušnog tifusa, paratifusa A i B, dizenterije, zaraznog trovanja hrarkom uzrokovanog salmonelama, virusne žutice tipa B ili HIV-a, smatra se kliconošom tih zaraznih bolesti i podvrgava se zdravstvenom nadzoru sve dok se na temelju laboratorijskog nalaza ne utvrđi da ne izlučuju klice. Kada zdravstvena ustanova na temelju obavljenog zdravstvenog pregleda utvrdi da osoba po završenom liječenju izlučuje klice zarazne bolesti koju je preboljela ili je kliconoša obvezna je o tome podnijeti prijavu tijelu, državne uprave nadležnom za poslove sanitarne inspekcije i zavodu za javno zdravstvo županije odnosno Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osobe koja izlučuje klice.

Članak 9.

Zdravstveni pregled osoba za koje se utvrđi da su kliconoše trbušnog tifusa odnosno paratifusa A i B sastoji se iz bakteriološkog pregleda stolice i mokraće.

Bakteriološki pregled stolice i mokraće obavlja se jedanput mjesečno sve dok se na temelju tri uzastopce dobivena laboratorijska nalaza ne utvrđi da osoba iz stavka 1 ovog članka ne izlučuje klice zarazne bolesti koju je preboljela. Zdravstveni pregled osoba iz stavka 1 ovog članka zapoćinje nakon što istekne trideset dana od dana kad je utvrđeno da je osoba kliconoša.

Članak 10.

Ako se u roku od jedne godine od dana započetog zdravstvenog pregleda kliconoše trbušnog tifusa odnosno paratifusa A i B ne dobiju tri laboratorijska nalaza da osoba ne izlučuje zarazne klice, takva osoba smatra se kroničnim kliconošom i podvrgava se daljnjem zdravstvenom pregledu koji se sastoji iz bakteriološkog pregleda stolice i mokraee a obavlja se svakih šest mjeseci.

Zdravstveni nadzor kroničnih kliconoša prestaje u slučaju kad se na temelju šest uzastopce dobivenih laboratorijskih nalaza stolice i mokraće uzetih u razmacima ne kraćim od mjesec dana utvrđi da osoba više ne izlučuje uzročnike tifusa ili paratifusa. Uzorci stolice i mokraće moraju se uzimati pod kontrolom. Najmanje jedan uzorak mora se uzeti nakon primjene purgativnog sredstva.

Članak 11.

Osobe za koje se prilikom epidemioloških ispitivanja pri pojavi trbušnog tifusa odnosno paratifusa A i B posumnja da nose klice tih bolesti, podvrgavaju se zdravstvenom pregledu koji se sastoji iz bakteriološkog pregleda stolice.

Ako se za osobe iz stavka 1 ovog članka zdravstvenim pregledom utvrđi da nose klice trbušnog tifusa odnosno paratifusa A i B, zdravstveni nadzor tih osoba obavlja se na način propisan u članku 9. i 10. ovog pravilnika.

Članak 12.

Uzročnici trbušnog tifusa ili paratifusa A i B otkriveni kod osoba prilikom obavljanja zdravstvenog pregleda ili epidemioloških ispitivanja, obvezatno se podvrgavaju fagotipizaciji.

Članak 13.

Zdravstveni pregled kliconoša dizenterije ili zaraznog trovanja hranom izazvanog salmonelama sastoji se iz barteriološkog pregleda stolice. Bakteriološki pregled stolice osoba iz stavka 1. ovog članka na šigele odnosno na salmonele obavlja se tako da se uzmu dvije stolice u razmaku od najmanje 24 sata. U sIučaju pozitivnog nalaza, ponovno uzimanje stolice na bakteriološki pregled (dvije stolice u razmaku od najmanje 24 sata) obavlja se nakon što istekne četrnaest dana

Kada se na temelju dvaju uzastopce dobivenih laboratorijskih nalaza utvrđi da osoba izlučuje identične klice šigele odnosno salmonele, nastavlja se s uzimanjem stolice tako da se ponovno uzmu stolice u razmaku od najmanje 24 sata i to svaka tri mjeseca, sve dok se ne utvrđi da osoba ne izlučuje navedene zarazne klice.

Smatra se da osoba nije više kliconoša kad se na temelju dvaju uzastopce dobivenih laboratorijskih nalaza utvrđi da osoba ne izlučuje klice šigele odnosno salmonele.

Zdravstveni pregled osoba iz stavka 1. ovog članka zapoćinje najkasnije po isteku petog dana računajući od dana kad je utvrdeno da je ta osoba kliconoša.

Članak 14.

Osobe za koje se prilikom epidemioloških ispitivanja pri pojavi trovanja hranom uzrokovanog stafilokokom koji izlučuje enterotoksin posumnja da nose klice tog oboljenja, podvrgavaju se zdravstvenom pregledu koji se sastoji iz bakteriološkog pregleda materijala uzetog sa sluznice ždrijela i nosa odnosno promjena na koži. Bakteriološki pregled materijala uzetog sa sluznice ždrijela i nosa odnosno s promjena na koži osoba kod kojih se zdravstvenim pregledom utvrđi da su nosioci zaraznih klica, obavlja se u razmaku od najmanje 24 sata sve dok se na osnovi dvaju uzastopce dobivena laboratorijska nalaza ne utvrđi da osoba ne izlučuje klice tog zaraznog oboljenja.

Zdravstveni pregled osoba iz stavka 1. ovog članka započinje najkasnije po isteku petog dana računajući od dana kad je utvrdeno da je ta osoba kliconoša. Ako se u hrani kojom je izazvano trovanje dokaže prisustvo stafilokoka koji izlučuje enterotoksin, taj uzročnik se obvezatno podvrgava fagotipizaciji. Isti postupak se provodi i s uzročnikom kod osoba za koje se utvrđi da su nosioci tog uzročnika.

Članak 15.

Osobe za koje se prilikom epidemioloških ispitivanja pri pojavi streptokoknih ili meningokoknih oboljenja posumnja da nose klice tih bolesti, podvrgavaju se zdravstvenom pregledu koji se sastoji iz bakteriološkog pregleda odgovarajućih materijala ždrijela, nosa odnosno stolice. Bakteriološki pregled materijala uzetog sa sluznice ždrijela, nosa odnosno stolice kod osoba za koje je zdravstvenim pregledom utvrđeno da su nosioci kiica tih oboljenja. obavlja se u razmaku od najmanje 24 sata sve dok se na temelju dvaju uzastopce dobivenih laboratorijskih nalaza ne utvrđi da osoba ne izlučuje klice tih zaraznih oboljenja. Zdravstveni pregled osoba iz stavka 1. ovog članka zapoćinje najkasnije po isteku petog dana računajući od dana kad je utvrđeno da je ta osoba kliconoša.

Čtanak 16.

0sobe kod kojih se prilikom zdravstvenog pregleda utvrđi da su kliconoše virusne žutice tipa B ili HIV-a, smatraju se kroničnim kliconošama i pbdvrgavaju se daljnjem zdravstvenom nadzoru.

Zdravstveni nadzor iz stavka 1. ovog članka obuhvaća zdravstveni pregled svakih šest mjeseci.

Zdravstveni nadzor kronićnih kliconoša virusne žutice tipa B prestaje ako su dva uzastopna nalaza negativna. Osoba koja je zdravstvenim pregledom utvrđena kronićnim kliconošom HIV-a, smatra se doživotnim kliconošom.

Članak 17.

Zdravstveni pregled kliconoša određenih ovim pravilnikom, obavlja zdravstvena ustanova koja ima ustrojenu higijensko - epidemiološku službu i na kojem području kliconoša ima prebivalište odnosno boravište.

III. EVIDENCIJE

Članak 18.

Zdravstvena ustanova iz članka 17. ovog pravilnika obvezna je voditi evidenciju o kliconošama, na obrascima koji su sastavni dio ovog pravilnika.

Ako kliconoša promijeni mjesto prebivališta odnosno boravišta, zdravstvena ustanova koja je nad tim kliconošom obavljala zdravstveni nadzor obvezna je o tome preko nadležnog tijela sanitarne inspekcije izvijestiti zdravstvenu ustanovu u mjestu novog prebivališta odnosno boravišta kliconoše.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti Pravilnik o zdravstvenim pregledima osoba koje su preboljele trbušni tifus, bacilarnu dizenteriju ili salmoneloze ("Narodne novine", br. 53/91) i Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 6/78 i 12/88).

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/07

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb. 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.