Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti

NN 23/1994 (25.3.1994.), Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJAVLJIVANJA ZARAZNIH BOLESTI

Članak 1.

Obveznom prijavljivanju prema ovom pravilniku podliježu epidemija zarazne bolesti, oboljenje ili smrt od zarazne bolesti određene člankom 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (" Narodne novine", br. 60/92 - u daljem tekstu: Zakon), sumnja na oboljenje od Brill-Zinsserove bolesti, kolere, kuge, pjegavca, žute groznice ili virusnih hemoragijskih groznica. svako izlučivanje klica trbušnog tifusa, svako nošenje antigena virusne žutice tipa B i C i antitijela na virus sindroma stečenog nedostatka imuniteta (u daljnjem tekstu: SIDA/AIDS), kao i zarazne bolesti koje odredi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni djelatnik u privatnoj praksi koji utvrđi epidemiju zarazne bolesti, oboljenje, smrt ili posumnja na oboljenje iz članka 1. ovog pravilnika, podnosi o tome prijavu na obrascu broj 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika. U slučaju nosilaštva HIV protutijela, oboljenja ili smrti od SIDA-e/AIDS-a te malarije, podaci se dostavljaju i na obrascu broj 2. i 3. koji su sustavni dio ovog pravilnika. Podaci o prijavi sa datumom slanja prijave unose se u knjigu prijava zaraznih bolesti koja se vodi u zdravstvenoj ustanovi odnosno u ordinaciji zdravstvenog djelatnika u privatnoj praksi.

Članak 3.

Prijava o epidemiji zarazne bolesti, oboljenju ili smrti od zarazne bolesti odnosno sumnji na oboljenje iz članka 1. ovog pravilnika dostavlja se nadležnoj higijensko-epidemiološkoj ispostavi koja unosi podatke s datumom kada je prijava stigla u knjigu prijava zaraznih bolesti, a obrazac za prijavljivanje odmah i istodobno proslijeđuje nadležnom zavodu za javno zdravstvo županije odnosno Grada Zagreba i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Knjiga prijava zaraznih bolesti vodi se na obrascu broj 4. koji je sastavni dio ovog pravilnika. U slučaju pojave oboljenja ili smrti od Brill-Zinserove bolesti, pjegavca. kolere. kuge, žutice groznice ili virusnih hemoragijskih groznica, zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni djelatnik u privatnoj praksi telefonom, telegramom ili putem telefax-a obavješćuje odmah nadležnu higijensko-epidemiološku ispostavu, a ova nadležni zavod za javno Zdravstvo županije odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ako osoba koja je oboljela ili umrla od zarazne bolesti nema prebivalište na podrućju jedinice lokalne samouprave gdje se bolest pojavila, zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni djelatnik u privatnoj praksi pored prijave iz stavka 1. ovog pravilnika bez odlaganja obavješćuje nadležni zavod za javno zdravstvo županije odnosno grada Zagreba na čijem se podrućju pretpostavlja da je oboljela osoba zaražena, odnosno na čijem je podrućju prebivalište oboljele osobe. Ako higijensko epidemiološka ispostava primi prijavu o utvrdenom oboljenju od neke zakonom određene zoonoze, osim prijave iz stavka 1. ovoga članka obavješćuje bez odlaganja telefonski i pismeno nadležnu veterinarsku stanicu odnosno tijelo državne uprave nadležno za poslove veterinarstva za to područje. U slučaju da veterinarska stanica utvrđi neke od zakonom odredene zoonoze. i ona je obvezna obavijestiti bez odlaganja telefonski i pismeno nadležnu higijensko epidemiološku ispostavu.

Članak 4.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti, a u slučaju prijava spolnih zaraznih bolesti i SIDA-e/AIDS-a na kuvertu se stavlja naznaka "povjerljivo".

Članak 5.

Prijava se popunjava pisaćim strojem ili velikim tiskanim slovima. Dijagnoza bolesti se upisuje na latinskom jeziku.

Šifriranje zaraznih bolesti obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo prema klasifikaciji bolesti, ozljeda i uzroka smrti za šifriranje zaraznih bolesti obveznih za prijavIjivanje, koja je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 6.

Prijava iz članka 3. stavak 1. ovoga pravilnika podnosi se u roku od 24 sata na temelju kliničke dijagnoze, a samo izuzetno nakon laboratorijske potvrde.

Ako je nakon kliničke dijagnoze obavljeno laboratorijsko ispitivanje u svrhu potvrde dijagnoze, izolacije i identifikacije uzročnika. dijagnoza se ponovnom prijavom pod istim rednim brojem evidencije dopunjuje ili mijenja u roku od 24 sata od dobivanja konačnih laboratorijskih rezultata.

Članak 7.

Prijava iz članka 4. stavka 1. ovoga pravilnika podnosi se na temelju kliničke i laboratorijske dijagnoze u roku od 24 sata od dobivanja konačnih laboratorijskih rezultata.

Članak 8.

Ako zdravstvena ustanova u kojoj je oboljela osoba smještena radi liječenja ili druga zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni djelatnik u privatnoj praksi utvrđi dijagnozu kojom se mijenja dijagnoza u prijavi, obavješćuje bez odlaganja onoga koji je uputio bolesnu osobu na liječenje ili prijavio osobu od zarazne bolesti kao i zdravstvenu ustanovu u kojoj se bolesnik liječi.

Članak 9.

U slučaju pojave epidemije zaraznih bolesti higijensko-epidemiološka ispostava obavješćuje odmah telefonom, telegramom ili putem telefaksa zavod za javno zdravstvo županije odnosno Grada Zagreba Hrvatski zavod za javno zdravstvo i tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije.

Pismenu prijavu epidemije higijensko-epidemiološka ispostava dostavlja nadležnom zavodu odnosno tijelu državne uprave iz stavka 1. ovoga članka po završetku epidemije, na obrascu br. 5. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Čtanak 10.

Zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni djelatnik u privatnoj praksi prijavljuje epidemiju gripe sedmodnevno računajući od dana utvrđivanja epidemije pa dok bolest traje u epidemijskom obliku. Epidemija se prijavljuje za razdoblje od prvog do sedmog dana, od osmog do četrnaestog, od petnaestog do dvadeset prvog dana i od dvadeset drugog dana do konca mjeseca na obrascu broj 6, koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 11.

Zdravstvene ustanove koje su ovlašćene za obavljanje antirabične zaštite, vode evidenciju podataka o ozljedama nanešenim od bijesne životinje ili životinje za koju se sumnja da je bijesna i mjesečno izvješćuje županijski zavod. Evidencija se vodi na obrascu broj 7. koji je sastavni dio ovog pravilnika O broju ugroženih osoba i antirabično tretiranih osoba zavod za javno zdravstvo županije odnosno Grada Zagreba dostavlja godišnja izvješča Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Izvješće se dostavlja na obrascu broj 8. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 12.

Zavod za javno zdravstvo županije odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo dužni su obradivati primljene prijave o zaraznim bolestima sedmodnevno, mjesečno i godišnje. Mjesečna i godišnja izvješća zavod za javno zdravstvo dostavlja, higijensko-epidemiološkim ispostavama i tijelima državne uprave županije odnosno Grada Zagreba nadležnim za poslove sanitarne inspekcije na svom podrućju. lzvješće sadrži broj oboljelih i umrlih od pojedinih zaraznih bolesti. Godišnje izvješće dostavlja se Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo dostavlja sedmodnevna, mjesečna i godišnja izvješća Ministarstva zdravstva, a mjesečna izvješća zavodima za javno zdravstvo županije odnosno Grada Zagreba i higijensko-epidemiološkim ispostavama, tijelima državne uprave nadležnim za poslove sanitarne inspekcije i veterinarstva. Sedmodnevno i mjesečno izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sadrži samo broj oboljelih i umrlih od zaraznih bolesti po općinama, odnosno Gradu Zagrebu, a godišnje izvješće sadrži osim navedenog i spol, dob te vrijeme oboljevanja.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti ("Narodne novine". br. 30/89) i Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011- 2/94-03/10

Urbroj : 534-02-22/94-1

Zagreb. 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrlja Hebrang, v. r
LISTA DIJAGNOZA I ŠIFARA
Medunarodne klasifikacije bolesti, ozljeda i uzroka
smrti (X revizija) za ispisivanje i šifriranje zaraznih
bolesti koje se obavezno prijavljuju
1. Aktivna tuberkuloza (Tuberculosis activa) - A15-A19
2. Bjesnoća (Rabies) - A82
3. Botulizam (Botulismus) - A05.1
4. Brill-Zinsserova bolest (Morbus Brill-Zinsser) - A75.1
5. Bruceloza (Brucellosis) - A23
8. Crni prišt (Antrax) - A22
7. Crvenka (Rubeola) - B08
8. Dječja paraliza (Poliomyelitis anterior acuta) - A80
9. Difterija (Diphtheria) - A38
10. Dizenterija (Dysenteria bacillaris) - A03; A08.0
11. Ehinokokoza (Echinococcosis) - B87
12. Enterokolitis (Enterocolitis) - A09
Uzrokovan:
E. coli - A04.-A04.4 '
Proteus - A04.8
Campilobacter - A04.5
Yersinia - A04.8
Druge bakterije - A04.8-9
Rota virusi - A08.0
Enterovirusi - A08.3
Adenovirusi - A082
13. Enteroviroze (Enterovirosis) - A85.0; A87.0; B08.4; B08.5;
B30.3
14. Erizipel (Erysipelas) - A48
15. Gripa (Influenza) - J10-J11 .
18. Helmintijaze (ostale) (Helmintoses) - B87-B83
17. Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (Fe-
bris haemorrhagica cum syndroma renale) - A98.5
18. Hripavac (Pertussis) - A37
19. Infekcijska mononukleoza (Mononucleosis infectiva) -
B27
20. Kapavac (Gonorrhoea) - A54
21. Klamidijaza (Chlamydiasis) - A55-A58.8 i ostale spol-
no prenosive bolesti (Herpes - A80; Mycoplasma -
A83)
22. Kolera (Cholera) - A00
Kliconoša V. cholerae - Z22.1
23. Kozice, herpes zoster (Varicella, herpes zoster) -
BO 1- B02 _
24. Krpeljni meningoencefalitis (Meningoencephalitis aca-
rina) - A84.1
25. Kuga (Pestis) - A20
28. Legionarska bolest (Legionellosis) - A48.1
27. Leptospiroze (Leptospirosis) - A27
28. Lišmanijaza kožna/visceralna (Leishmaniasis cutane-
a/visceralis) B55.1; B55.0 ,
29. Lyme-borelioza (Lyme-borreliosis) - A892
30. Malarija (Malaria) -; B50-B58
31. Meningokokni meningitis, sepsa (Meningitis epidemi-
ca, sepsis) A39.0-A392
32. Meningitis (Meningitis)
Uzrokovan:
Haemophilus-om - G00.0
Pneumococcus-om - G00.1
33. Ospice (Morbilli) - B05
34. Ornitoza-psitakoza (Ornithosis-psittacosis) - A70
35. Papatači groznica (Febris pappataci) - A93.1
38. Pjegavac (Typhus exanthematicus) - A75.0
3'7. Povratna groznica (Febris recurrens) - A88
38. Q groznica (Febris Q) - A78
39. Rikecioze (ostale) (Rickettsioses) - A77; A79
40. Salmoneloze (Salmonelloses)
Paratifus A - A01.1
Paratifus B - A012
Trovanje hranom uzrokovano salmonelama - A02.0
Ostale salmoneloze - A02.i-A02.9
Kliconoša ~almonela - Z22.1
41. Sifilis (Syphilis) - A50-A53.9
42. Sindrom stečenog nedostatka imuniteta (SIDA/AIDS)
- B20 - B24
Asimptomatska infekcija s humanim virusom stečenog
nedostatka imuniteta (HIV) - Z21
43. Streptokokna upala grla, šarlah (Angina streptococci-
ca, scarlatina) - A38
44. Svrab (Scabies) - B88
45.~ Tetanus (Tetanus) - A35
Tetanus neonatorum - A33
48. Toksoplasmoza (Toxoplasmosis) - B58
47. Trbušni tifus (Typhus abdominalis) - AO1.0
Kliconoša S. typhi - Z22.0
48. Trihineloza (Trichinellosis) - B75
49. Trovanje hranom (Toxiinfectio alimentaris)
Uzrokovano (osim salmonela):
Staphylococcus aureus - A05.0
Clostridium perfringens - A052
Drugim klostridijama - A05.8
Vibrio parahaemolyticus - A05.3
Drugim uzročnicima - A05.8
Neoznačena trovanja hranom - A05.9
50. Tularemija (Tularemia) - A21
51. Upala pluća (Pneumonia, bćonchopneumonia) -
J12-J19
52. Virusna žutica (Hepatitis virosa) -
Hepatitis virosa A - B15
Hepatitis virosa B - B18
Hepatitis virosa C - B17.1
Hepatitis virosa D - B17.0
Hepatitis virosa E - B172
Hepatitis virosa nediferencirani - B19
Vironoša hepatitis B antigena - Z23.5
Vironoša hepatitis C antigena - Z22.8
53. Virusne hemoragijske groznice (Febres haemorrhagi-
cae virosae) - A98-A98
54. Virusni meningitis (Meningitis virosa)
Uzrokovan:
Coxsackie virusima - A87.0
ECHO virusima - A87.0
Herpes virusima - B00.3
Virusom limfocitarnog horiomeningitisa - A872
Neoznačenim virusom - A87.9
55. Zarazna upala mozga (Encephalitis)
Kod zaušnjaka - B282
Kod crvenke - B08.0
Kod kozica, - BO1.0
Kod ospica - B05.0
Neoznačeni postinfekciozni encefalitis - G04.8
58. Zaušnjaci (Parotitis epidemica) - B28
57. Žuta groznica (Febris flava) - A95