Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima

NN 23/1994 (25.3.1994.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 15. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 75/93), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM LABORATORIJSKIM ISPITIVANJIMA

Članak 1.

Odredbama ovog pravilnika propisuje se način vodenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima i način dostavljanja izvješća o uzročnicima zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti.

Članak 2.

Evidenciju o izvršenim laboratorijskim ispitivanjime iz stavka 1. ovog članka obvezne su voditi zdravstvene ustanove u kojima se obavlja laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjera (verifikacija) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze (u daljnjem tekstu: zdravstvene ustanove).

Članak 3.

Zdravstvene ustanove obvezne su voditi knjigu bolesnićkih uzoraka za bakteriološku obradu. Knjiga iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: 1. redni broj pod kojim je zaprimljen uzorak; 2. datum primitka uzorka; 3. ime i prezime bolesnika čiji je uzorak zaprimljen; 4. naziv zdravstvene ustanove iz koje je uzorak poslan; 5. vrstu uzorka; 6. rezultat laboratorijskog ispitivanja.

Članak 4.

Zdravstvene ustanove obvezne su dostaviti rezultat laboratorijskog ispitivanja doktoru medicine odnosno doktoru medicine specijalisti koji je zatražio pretragu.

Članak 5.

Zdravstvene ustanove obvezne su dostavljati izvješće o uzročnicima zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti, svakih šest mjeseci Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu vodenja podataka o laboratorijskim ispitivanjima te o davanju obavijesti o uzročnicima pojedinih zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 53/91 ).

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/12

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.