Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

NN 23/1994 (25.3.1994.), Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 56. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJENOSA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti i način obavljanja prijenosa i pogreba umrlih osoba koje nisu bile pokopane i prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba iz jednog grobnog mjesta radi pogreba u drugo grobno mjesto na istom groblju ili u istom naselju ili iz jednog mjesta radi pogreba u drugom mjestu na teritoriju Republike Hrvatske ili u inozemstvo odnosno iz inozemstva

II. PRIJENOS UMRLIH OSOBA

Članak 2.

Umrla osoba koja je bila pokopana, može se prenositi samo u kovinskom zalemljenom lijesu koji je stavljen u drveni lijes, bez obzira kojim se prijevoznim sredstvom prevozi. Ako je umrla osoba bila pokopana u drvenom lijesu, nakon iskopavanja stavlja se u kovinski lijes, koji se mora zalemiti i staviti u drveni lijes tako da se ne može pomicati. Ostaci umrle osobe koji se radi prijenosa iskopavaju pošto je proteklo deset godina od dana pogreba. moraju se smjestiti u kovinski ili drveni lijes.

Članak 3.

Umrla osoba koja nije bila pokopana a umrla je od crnog prišta, difterije, kolere, kuge, sindroma stečenog nedostatka imuniteta, trbušnog tifusa, paratifusa A i B, virusnih hemoragijskih groznica (Ebola. Lassa i Marburg), virusne žutice ili žute groznice. može se prenositi samo u zatvorenom i zalemljenom kovinskom lijesu koji je stavljen u drveni lijes. Umrla osoba iz stavka 1. ovoga članka, mora biti zavijena u platno natopljeno odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom. a praznina kovinskog lijesa ispunjena piljevinom.

Članak 4.

Umrla osoba koja nije bila pokopana a čiji uzrok smrti nije naveden u članku 3. stavak 1. ovoga pravilnika, mora biti smještena u lijes od tvrdog drveta koji je napravljen tako da se može potpuno zatvoriti. Ako se umrla osoba prevozi sredstvima javnog prijevoza, izuzev furgonom, mora biti smještena u zalemljeni lijes koji je stavljen u drveni lijes. Umrla osoba koja nije bila pokopana keo i osoba koja je iskopana prije isteka roka od deset godina računajući od dana pogreba, može se prenositi u inozemstvo bez obzira na uzrok smrti, samo u zatvorenom i zalemljenom kovinskom lijesu koji je stavljen u drveni lijes. Prijenos umrle osobe iz stavka 1. ovoga članka mora se obaviti najkasnije u roku od 48 sati od časa smrti.

Članak 5.

Umrla osoba koja nije bila pokopana, a umrla je od zarazne bolesti navedene u članku 3. stavak 1. ovoga pravilnika, može se prenositi u svrhu kremiranja, ako je:

- zavijena u platno natopljeno odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom;

- stavljena u plastićnu vreću od polietilena debljine 200 mikrona. sa zatvaraćen;

- smještena u lijes izraden od mekog drveta bez metalnih i plastićnih spojeva, s time da praznina lijesa bude ispunjena piljevinom.

Članak 6.

Umrla osoba koja nije bila pokopana a čiji uzrok smrti nije naveden u članku 3. stavak 1. ovoga pravilnika. može se prenositi u svrhu kremiranja, ako je: - stavljena u plastićnu vreću od polietilena debljine 200 mikrona, sa zatvaračem; - smještena u lijes izraden od mekog drveta bez metalnih i plastičnih spojeva.

Članak 7.

Sredstvima javnog prijevoza umrlih osoba, prema ovom pravilniku, smatraju se željeznički vagon, brod, zrakoplov. autobus, automobil, teretno vozilo ili drugo specijalno prijevozno sredstvo namijenjeno samo prijevozu umrlih osoba (u daljnjem tekstu: furgon).

Članak 8.

Umrla osoba se može prevoziti željeznicom samo u posebno zatvorenom vagonu. U jednom vagonu se može prevoziti i više umrlih osoba.

Ako se umrla osoba nalazi u furgonu, može se prevoziti u otvorenom željezničkom vagonu.

Članak 9.

Umrla osoba se može prevoziti brodom u posebno određenom i odvojenom brodskom prostoru u kojem se ne smije prevoziti ništa drugo osim stvari koje pripadaju opremi umrle osobe.

Ako se umrla osoba prevozi brodom koji prevozi putnike, može se prevoziti samo u posebnoj kabini odnosno u nekoj drugoj brodskoj prostoriji nepristupačnoj za putnike u kojoj se ne prevoze nikakve druge stvari.

Ako se umrla osoba prevozi trajektom koji prevozi putnike. može se prevoziti samo u furgonu.

Članak 10.

Umrla osoba se može prevoziti zrakoplovom u redovitom zračnom prometu, samo u odredenom prostoru (prtljažniku), uz uvjet da je taj prostor na prikladan način odvoien od prostora za prtljagu.

Ako se umrla osoba prevozi posebnim zrakoplovom, može se prevoziti i u putničkoj kabini. uz uvjet da je umrla osoba opremljena na način propisan u članku 2. - 6. ovoga pravilnika.

Članak 11.

Umrla osoba se može prevoziti autobusom ili automobilom koji služi za prijevoz putnika, odnosno teretnim vozilom, samo ako se njime istodobno ne prevoze putnici ni neki drugi teret i ako je umrla osoba opremljena na način propisan u članku 2. - 6. ovoga pravilnika.

Članak 12.

Umrla osoba se može prevoziti furgonom samo ako vlasnik furgona. od tijela uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, prije početka obavljanja djelatnosti, ishodi potvrdu da furgon udovoljava sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima.

Sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se:

- pregrada od čvrstog materijala koja se nalazi izmedu prostora vozaća i prostora u kojem se prevozi umrla osoba;

- obložena unutrašnjost prostora u kojem se prevozi umrla osoba, materijalom koji se može prati i dezinficirati;

- osigurana ventilacija prostora u kojem se prevozi umrla osoba:

- na furgonu istaknut naziv obavljanja djelatnosti.

Članak 13.

Iskopavanje i prijenos umrle osobe može se odobriti na zahtjev članova uže obitelji umrle osobe (supružnik i djeca). Ako su članovi uže obitelji umrli prije osobe prijenos koje se traži, zahtjev mogu podnijeti drugi srodnici, prema redoslijedu utvrdenom zakonskim propisima o nasljeđivanju, odnosno.druga ovlaštena osoba.

Zahtjev za iskopavanje i prijenos umrle osobe može podnijeti i osoba koja prema pravomoćnoj sudskoj odluci ima pravo korištenja grobnog mjesta na kojem je pokopana umrla osoba prijenos koje se traži.

Članak 14.

Osoba koja traži odobrenje za prijenos umrle osobe mora uz zahtjev priložiti dokaz o smrti osobe prijenos koje traži. U zahtjew za prijenos umrle osobe moraju se navesti:

- osnovni podaci o umrloj osobi,

- podaci o uzroku smrti,

- podatak da li je umrla osoba bila pokopana,

- mjesto odnosno zemlja gdje će umrla osoba biti pokopana,

- prijevozno sredstvo kojim će se umrla osoba prevesti i način prijevoza.

- podatak da li se umrla osoba prenosi u pratnji Ukoliko se umrla osoba prenosi iz inozemstva u Republiku Hrvatšku, u zahtjevu je potrebno navesti i granični prijelaz preko kojeg se će umrla osoba prenijeti u Republiku Hrvatsku.

Članak 15.

Za prijenos umrle osobe koja nije bila pokopana i prijenos umrle osobe iz jednog grobnog mjesta radi pogreba u drugo grobno mjesto na istom groblju ili u istom naselju ili iz jednog mjesta radi pogreba u drugom mjestu na teritoriju Republike Hrvatske ili u inozemstvo odnosno iz inozemstva potrebna je sprovodnica, koja se izdaje na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Sprovodnica iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na način propisan u članku 50. stavak 2., članku 51. i članku 53. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ako se umrla osoba prenosi iz vojne ili redarstvene jedinice u kojoj je umrla. sprovodnicu za prijenos izdaje doktor medicine te jedinice koji je prisustvovao opremanju umrle osobe. Sprovodnicu za prijenos umrle osobe iz inozemstva radi pogreba u Republici Hrvatskoj izdaje nadležno diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u državi iz koje se umrla osoba prenosi.

Sprovodnicu za prijenos umrle osobe u provozu preko teritorija Republike Hrvatske izdaje nadležno diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo iz stavka 4. ovoga članka, na temelju odobrenja za prijenos kojeg izdaju država iz koje se umrla osoba iznosi i država u koju se umrla osoba prenosi radi pogreba.

Članak 16.

Osoba koja prenosi umrlu osobu iz inozemstva radi pogreba u Republici Hrvatskoj dužna je o izdanom odobrenju za prijenos. datumu prijenosa i mjestu odakle će se umrla osoba prenijeti izvijestiti nadležno diplomatsko, odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u državi iz koje se umrla osoba prenosi, prije nego što počne opremanje umrle osobe.

III. POGREB UMRLIH OSOBA

Članak 17.

Ukoliko je izvršen prijenos umrle osobe, pogreb se mora obaviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata.

Čtanak 18.

U mjestima u kojima na groblju postoji mrtvaćnica, pogreb se obavlja iz mrtvaćnice. Ako na groblju nema mrtvačnice, pogreb se obavlja iz stambene ili druge zgrade u kojoj je nastupila smrt osobe koju treba pokopati. Izuzetno, na temelju odobrenja nadležnog tijela za unutarnje poslove, pogreb se može obaviti i sa drugog mjesta.

Članak 19.

Mrtvački lijes u kojem se umrla osoba pokapa u izgradenu grobnicu ili arkadu, mora biti dvostruk. Unutarnji mrtvaćki lijes mora biti od kovine, a vanjski od drveta, ako posebnim propisima o grobljima nije drugačije određeno. Mrtvaćki lijes u kojem se umrla osoba kremira, mora biti izraden od mekog drveta bez metalnih i plastičnih spojeva.

IV. ISKOPAVANJE I OPREMANJE UMRLIH OSOBA

Članak 20.

Pri svakom iskopavanju umrle osobe, bez obzira na uzrok smrti i način pokopa, mora se dezinficirati kovčeg, grobnica i neposredni okoliš odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom. Osoba koja je umrla od zarazne bolesti navedene u članku 3. stavak 1. ovoge pravilnika, a pokopana je u drvenom lijesu, može se iskopati tek po proteku jedne godine od dana pogreba.

Članak 21.

Osobe koje rade na iskopavanju umrle osobe ne smiju imati rana, krasta ni posjekotina, a za vrijeme rada moraju nositi bijelu kapu, masku na nosu i ustima napravljenu od osmerostruke gaze, bijeli ogrtać, gumenu pregaču, duge gumene rukavice i gumene čizme. Odječa i obuća iz stavka 1. ovoga članka, ne smije se upotrebljavati u druge svrhe i mora se dezinficirati nakon svake upotrebe.

Članak 22.

Umrla osoba se može iskopavati i opremati, a umrla osoba koja nije bila pokopana može se opremati u svrhu prijenosa iz jednog grobnog mjesta radi pogreba u drugo grobno mjesto na istom groblju ili u istom naselju ili iz jednog mjesta radi pogrPba u drugom mjestu na teritoriju Republike Hrvatske ili u inozemstvo - samo u prisutnosti nadležnog sanitarnog inspektora ili osobe koju ovlasti tijelo uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije. Iznimno, umrle osobe koje su pripadnici oružanih snaga i redarstvene službe mogu seopremati i prenositi u prisutnosti doktora medicine pravne osobe u kojoj je umrla osoba koja se prenosi, odnosno u prisutnosti vojnoga ili drugog odredenog doktora medicine.

Članak 23.

Iskopavanje i opremanje umrle osobe. odnosno opremanje umrle osobe koja nije bila pokopana, radi prijenusa iz inozemstva u Republiku Hrvatsku ili preko teritorija Republike Hrvatske (u provozu) te zatvaranje, lemljenje i pečaćenje lijesa može se obavljati samo u prisutnosti ovlaštenog djelatnika nadležnog diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u državi iz koje se umrla osoba prenosi.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, lijes u kojem je opremljena umrla osoba, mora biti zapećaćen pečatom diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva čiji je ovlašteni djelatnik prisustvovao iskopu i opremanju.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za iskopavanje i opremanje umrle osobe propisi države iz koje se ona prenosi propisuju prisutnost nadležnog tijela te države,.nadležno diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske može odlućiti da ovlašteni djelatnik predstavništva ne prisustvuje iskopavanju odnosno opremanju umrle osobe.

Članak 24.

Nadležni sanitarni inspektor, osoba koju ovlasti tijelo uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije, doktor medicine u pravnoj osobi, odnosno ovlašteni djelatnik nadležnog diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva. iz članka 22. i 23. ovoga pravilnika. koji prisustvuje iskopavanju i opremanju umrle osobe obvezan je utvrđiti da li su provedene mjere propisane ovim pravilnikom. Sve osobe iz stavka 1. ovoga članka, izuzev sanitarnog inspektora, obvezne su izvijestiti tijelo uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije o svakom iskopu i opremanju umrle osobe.

Članak 25.

Ako je umrla osoba bila pokopana samo u drvenom lijesu, a iskopavanje se obavlja prije isteka deset godina računajući od dana pogreba, iskopavanje se ne može dozvoliti u vremenu od 1. lipnja do 31. kolovoza.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti Pravilnik o uvjetima i načinu iskopa i prijenosa umrlih osoba ("Narodne novine", br. 53/91) te Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja mrtvaca ("Narodne novine", br. 33/7B, 41/79 i 12/88).

Članak 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/14

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v.r.


_________________________________ Naziv tijela koje izdaje sprovodnicu Name of authority which issues the laissez-passer for a corpse

SPROVODNICA ZA PRIJENOS UMRLE OSOBE LAISSEZ-PASSER FOR A CORPSE

a) PODACI O UMRLOJ OSOBI THE DATA ABOUT THE DECEASED PERSON 1. 1._________________________________________________________________ Ime, očevo ime, prezime (za udate žene i djevojaćko prezime) Name, father's name, surname (for married women also maiden surname)

2.___________________________________________________________________ Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja Day, month, year, place and country of birth

3. ___________________________________________________________________ Državljanstvo Citizenship

4. ___________________________________________________________________ Sat, dan, mjesec, godina, kada je i mjesto i država gdje je nastupila smrt Hour, day, month, year, place and country of death

5. ___________________________________________________________________ Uzrok smrti Cause of death

6. ___________________________________________________________________ Da li je umrla osoba bila pokopana DA NE Was the deceased person interred? YES NO

7. ___________________________________________________________________ Da li je umrla osoba umrla od zarazne bolesti: DA NE Did the deceased person die from infective desease: YES NO

b) OSTALI PODACI OTHER DATA

1. Mjesto u Republici Hrvatskoj u kojem će umrla osoba biti pokopana: Place in the Republic of Croatia where the deceased will be interred: ___________________________________________________________________ 2. Prijevozno sredstvo (za cestovno vozilo i registarski broj): Means of transport (for motor vehichles registration number also): ___________________________________________________________________ 3. Mjesto prelaska državne granice: Border crossing: ___________________________________________________________________ 4. Putovnica broj : Passport number: ___________________________________________________________________ 5. Klasa, broj i datum rješenja za prijenos umrle osobe i naziv tijela koje ga je izdalo: Class, reference number and date of authorization for transport of the deceasecl and name of authority which issued it: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

6. Rješenje za prijenos izdano na zahtjev: Authorization for transport issued at the request of: ___________________________________________________________________ 7. Ime, prezime i adresa pratitelja umrle osobe:

Name, surname and the address of the person accompanying the corpse: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Dan, mjesec i godina kada je obavljen prijelaz umrle osobe preko državne granice: (uz potpis i štambilj ovjerava nadležno pogranično tijelo) Day, month and year of border crossing: (signature and stamp of the border authority),

Datum izdavanja Potpis izdavatelja sprovodnice : sprovodnice : The signature of the issuer

Date of issuing of of laissez-passer for a corpse: laissez-passer for a corpse: ________________________ _________________________________