Pravilnik o načinu pregleda putnika u javnom zračnom prometu koji uživaju diplomatski ili konzularni imunitet

NN 26/1994 (11.4.1994.), Pravilnik o načinu pregleda putnika u javnom zračnom prometu koji uživaju diplomatski ili konzularni imunitet

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 270. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91., 26/93. i 109/93), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PREGLEDA PUTNIKA U JAVNOM ZRAČNOM PROMETU KOJI UŽIVAJU DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI IMUNITET

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način pregleda diplomatskih predstavnika i konzularnih dužnosnika akreditiranih u Republici Hrvatskoj i članova njihovih obitelji koji uživaju diplomatske ili konzularne privilegije i imunitete diplomatskih predstavnika i konzularnih dužnosnika (u daljnjem tekstu: diplomat, odnosno član njegove obitelji) koji preko teritorija Republike Hrvatske putuju u neku treću zemlju zbog preuzimanja diplomatske ili konzularne obveze, prilikom putovanja zrakoplovom u javnom zračnom prometu.

Svojstvo diplomate, odnosno člana njegove obitelji utvrđuje se uvidom u diplomatsku putovnicu i osobnu iskaznicu ili diplomatsku konzularnu službenu osobnu kartu koju je izdalo Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske. Svojstvo diplomata koji preko teritorija Republike Hrvatske putuje u neku treću zemlju zbog preuzimanja diplomatske ili konzularne obveze, utvrđuje se uvidom u diplomatsku putovnicu u koju je unijeta viza zemlje u koju putuje.

Članak 2.

Pregled diplomate, odnosno člana njegove obitelji, obuhvaća osobni pregled i pregled prtljage koju diplomat ili član njegove obitelji nosi sa sobom.

Pregled iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se provodi ako postoje ozbiljni razlozi iz kojih proizlazi da prtljaga iz stavka 1. ovoga članka sadrži predmete koji ne uživaju oslobođenja od pregleda utvrđena međunarodnim konvencijama ili predmete čiji je uvoz ili izvoz zabranjen propisima Republike Hrvatske ili podliježu karantenskim propisima Republike Hrvatske.

Pregled diplomate, odnosno člana njegove obitelji prilikom prijevoza zrakoplovom u javnom zračnom prometu, obavlja na način propisan ovim Pravilnikom, ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova (u tekstu koji slijedi: ovlaštena osoba), službenik carine, odnosno službenik nadležne inspekcije.

Prilikom obavljanja pregleda diplomate, odnosno člana njegove obitelji i pregleda osobne prtljage koji nosi sa sobom, ovlaštena osoba dužna je postupati korektno, uz osobno štovanje diplomata i njegovog dostojanstva.

Prije pregleda, ovlaštena osoba upoznat će diplomatu, odnosno člana njegove obitelji da se pregled obavlja sukladno međunarodnim propisima i propisima Republike Hrvatske te da je u interesu sigurnosti zrakoplova, putnika i njegovom osobnom interesu.

Članak 3.

Diplomatska pošta (valiza) koju diplomat, odnosno član njegove obitelji nosi sa sobom ili predaje na prijevoz ovlaštenoj osobi, ne pregledava se.

Diplomatska pošta mora biti posebno upakirana i vidno obilježena, a osobe koje je nose ili predaju moraju imati ovlaštenje diplomatskog ili konzularnog predstavništva (kurirsko pismo).

II. OSOBNI PREGLED I PREGLED RUČNE PRTLJAGE

Članak 4.

Osobni pregled diplomate, odnosno člana njegove obitelji i pregled osobne prtljage obavlja se prije ulaska u zrakoplov, odnosno prilikom protudiverzijskog pregleda putnika i prtljage prije ulaska u poseban prostor u zračnoj luci.

Osobni pregled diplomate, odnosno člana njegove obitelji, obavlja se pomoću metaldetektorskih vrata i ručnog metaldetektora, a pregled ručne prtljage pomoću rentgen uređaja.

Članak 5.

Ako se prilikom osobnog pregleda i pregleda ručne prtljage posumnja da diplomat, odnosno član njegove obitelji sa sobom ili u ručnoj prtljazi nosi predmete čije je unošenje u putničku kabinu zrakoplova zabranjeno (oružje, streljivo i dr.), odnosno predmete koji se zrakoplovom mogu prevoziti samo na posebno propisan način, ovlašlena osoba upoznat će o tomu diplomatu, odnosno člana njegove obitelji i zamoliti ga da pođe u posebnu službenu prostoriji zbog detaljnog pregleda.

U prostoriji u kojoj se obavlja pregled, ovlaštena osoba zatražit će od diplomate, odnosno člana njegove obitelji da otvori ručnu prtljagu koju nosi sa sobom i da iz nje izvad i pokaže sve predmete koji se u njoj nalaze.

Ako se posumnja da se u džepovima ili odjeći diplomate, odnosno člana njegotre obitelji nalaze predmeti čije je unošenje u zrakoplov zabranjeno ili koji se mogu prevoziti samo na posebno propisan način, ovlaštena osoba zatražiti će od njega da izvadi i pokaže sve predmete koje nosi u džepovima ili odjeći.

Članak 6

Kad se prilikom pregleda utvrdi da ručna prtljaga diplomate, odnosno člana njegove obitelji sadrži predmete čije je unošenje u zrakoplov zabranjeno ili da diplomat odnosno član njegove obitelji takve predmete nosi sa sobom, ovlaštena osoba neće dopustiti unošenje takvih predmeta u zrakoplov i zatražit će od diplomata odnosno člana njegove obitelji da te predmete izdvoji i preda na čuvanje, odnosno iznese iz zračne luke.

Ako se prilikom pregleda utvrdi da diplomat, odnosno član njegove obitelji nosi sa sobom ili u ručnoj prtljazi predmete koji se zrakoplovom mogu prevoziti samo na posebno propisan način (oružje, streljivo i sl.) službena osoba zatražit će od diplomate, odnosno člana njegove obitelji da takve predmete izdvoji i preda na prijevoz sukladno posebnim propisima.

Članak 7.

Ovlaštena osoba neće dopustiti ulazak u zrakoplov diplomatu, odnosno članu njegove obitelji, koji je odbio da se podvrgne osobnom pregledu i pregledu ručne prtljage te diplomatu, odnosno članu njegove obitelji koji odbije da izdvoji i vrati ili ne preda na prijevoz, na posebno propisan način, predmete čije je unošenje u zrakoplov zabranjeno, odnosno predmete koji se zrakoplovom mogu prevoziti samo na posebno propisan način.

O odbijanju diplomate, odnosno člana njegove obitelji da se podvrgne osobnom pregledu i pregledu ručne prtljage te odbijanju da izdvoji i vrati, odnosno preda na prijevoz na posebno propisan način predmete ćije je unošenje u putničku kabinu zrakoplova zabranjeno, odnosno koji se zrakoplovom mogu prevoziti samo na posebno propisan način, obvezno se sastavlja službena bilješka i odmah se izvješćuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 8.

Ako se prilikom osobnog pregleda i pregleda ručne prtljage diplomata, odnosno člana njegove obitelji pronađu predmeti kojima se može ugroziti sigurnost zrakoplova i osobna sigurnost putnika, ovlaštena osoba oduzet će takve predmete.

O oduzimanju predmeta iz stavka 1. ovog članka sastavlja se zapisnik koji potpisuje ovlaštena osoba koja je obavila pregled i diplomat, odnosno član njegove obitelji, a za oduzete predmete izdaje se potvrda.

Zapisnik iz stavka 2. ovog članka sadrži: vrijeme (dan i sat) kada su predmeti oduzeti, osobne podatke diplomata, odnosno člana njegove obitelji, kratak opis predmeta koji su oduzeti i opis tijeka događaja. U zapisniku će se posebno utvrditi odbijanje diplomate, odnosno člana njegove obitelji da potpiše zapisnik.

O pronalaženju i oduzimanju predmeta kojima se može ugroziti sigurnost zrakoplova i osobna sigurnost putnika, odmah se izvješćuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

III. PREGLED PRTLJAGE

Članak 9.

Pregled prtljage koju diplomat, odnosno član njegove obitelji predaje zbog prijevoza odvojeno, obavlja se u nazočnosti diplomate ili člana njegove obitelji, prilikom predaje prtljage.

Pregled prtljage iz stavka 1. ovoga članka, obavlja se pomoću rentgen uređaja, a po potrebi i neposrednim uvidom u odvojenu prtljagu.

Nepraćena prtljaga ili prtljaga diplomate u transferu, odnosno u tranzitu, pregledava se na način utvrđen u stavku 1. i 2. ovoga članka.

Članak 10.

Ako se prilikom pregleda predate prtljage posumnja da se u njoj nalaze predmeti čije je unošenje u zrakoplov zebranjeno ili predmeti koji se zrakoplovom mogu prevoziti samo na posebno propisan način, ovlaštena osoba upoznat će s tim diplomatu, odnosno člana njegove obitelji i zamoliti ga da ponese svoju prtljagu i pođe u posebnu službenu prostoriju zbog detaljnog pregleda.

U posebnoj prostoriji u kojoj se obavlja pregled, ovlaštena osoba zatražit će od diplomate, odnosno člana njegove obitelji da otvori prtljagu te izvadi i pokaže sve predmete koji se u njoj nalaze.

Članak 11.

Ako se prilikom pregleda predate prtljage utvrdi da prtljaga sadrži predmete čije je unošenje u zrakoplov zabranjeno ili predmete koji se zrakoplovom mogu prevoziti samo na posebno propisan način, službena osoba postupit će na način predviđen člankom 6. i člankom 7. ovoga Pravilnika.

Ako se u prtljazi pronađu predmeti kojima se može ugroziti sigurnost zrakoplova i osobna sigurnost putnika, službena osoba postupa sukladno odredbama članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje vrijediti Uputstvo o načinu pregleda diplomata i članova njihovih porodica koji uživaju diplomatski ili konzularni imunitet - putnika u javnom prevozu u vazdušnom saobračaju ("Narodne novine",. broj 53/91.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-78-27644/10-93

Zagreb, 28. ožujka 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.