Zakon o Hrvatskoj garancijskoj agenciji

NN 29/1994 (11.4.1994.), Zakon o Hrvatskoj garancijskoj agenciji

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ GARANCIJSKOJ AGENCIJI

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj garancijskoj agenciji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-43/1-94.

Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o Hrvatskoj garancijskoj agenciji

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom osniva se Hrvatska garancijska agencija sa ciljem unapredivanja i razvoja malih i srednjih privatnih poduzeća i obrtnika (u daljnjem tekstu: Agencija) kao posebna financijska institucija.

(2) Agencija iz stavka 1. ovoga članka posluje pod nazivom: Hrvatska garancijska agencija.

(3) Skraćeni naziv Agencije je HGA.

(4) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(5) Agencija je pravna osoba. Svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar.

Članak 2.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, koja jamči za obveze Agencije.

(2) Osnivački kapital Agencije osigurava se u proračunu Republike Hrvatske i iznosi 5.000.000 DEM koji se uplaćuje u domaćoj valuti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

(3) Republika Hrvatska uplaćuje 20% osnivačkog kapitala u 1984. godini. Preostali dio osnivačkog kapitala Republika Hrvatska uplatit će kako slijedi: 1995. godine 30% iznosa osnivačkog kapitala 1996. godine 30% iznosa osnivačkog kapitala 1997. godine 20% iznosa osnivačkog kapitala

Članak 3.

(1) Sredstva za poslovanje i rad Agencija pribavlja iz proračuna Republike Hrvatske i obavljanjem djelatnosti Agencije.

(2) Za obavljanje djelatnosti iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona Agencija može pribavljati sredstva i iz drugih izvora.

(3) Agencija se može zaduživati u zemlji i inozemstvu uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske

Članak 4.

(1) Ciljevi su Agencije potpora osnivanju i razvoju malih i srednjih privatnih poduzeća i obrtnika (u daljnjem tekstu: malih poduzetnika).

(2) Djelatnost Agencije: - izdavanje garancija za kredite koje su banke i štedionice odobrile malim poduzetnicima, - dodjeljivanje financijske potpore za smanjenje troškova kredita odobrenih malim poduzetnicima od strane banaka i štedionica.

(3) Vlada Republike Hrvatske svojim programima utvrđuje kriterije i uvjete za obavljanje djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka a u okviru raspoloživih sredstava.

Članak 5.

Statutom Agencije određuju se mjerila za utvrđivanje statusa malih i srednjih poduzeća u smislu ovoga Zakona.

Članak 6.

(1) Garancije iz članka 4. ovoga Zakona Agencija izdaje bankama i štedionicama.

(2) Sredstva potpore iz članka 4. stavka 2. alineje 2. ovoga Zakona Agencija uplaćuje bankama i štedionicama.

Članak 7

(1) Agencija je neprofitna institucija.

(2) Ukoliko se poslovanjem Agencije ostvari dobit, cjelokupni iznos dobiti ostaje u Agenciji i upotrijebit će se za ostvarivanje ciljeva Agencije.

Članak 8.

Agencija ne plaća porez iz dobiti.

Članak 9.

Tijela Agencije su Nadzorni odbor i Odbor direktora. Zadaće i ovlasti tih tijela ureduju se ovim Zakonom i Statutom.

Članak 10.

(1) Nadzorni odbor ima 7 članova.

(2) Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje Vlada i to:

- jednog predstavnika Ministarstva financija,

- dva predstavnika Ministarstva gospodarstva,

- jednog predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi,

- te po jednog predstavnika Hrvatske kreditne banke za obnovu, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore, na njihov prijedlog.

(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine. Član Nadzornog odbora može biti ponovno biran u Nadzorni odbor.

(4) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti svakog člana Nadzornog odbora ili cijeli Nadzorni odbor kada ocijeni da Nadzorni odbor ili pojedini njegovi članovi ne provode politiku Agencije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

(6) Članovi Nadzornog odbora mogu se izjasniti o predloženim odlukama i pismenim putem.

(7) Nadzorni odbor može donijeti odluku na temelju pismenog izjašnjenja članova ako ni jedan član Nadzornog odbora nije uložio prigovor ili glasovao protiv.

Članak 11.

(1) Nadzorni odbor donosi odluku o:

a) dodjeljivanju prokure i punomoći za zastupanje,

b) kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Agencije,

c) zaduživanju Agencije,

d) svim bitnim pitanjima vezanim uz provedbu poslovne politike i ostvarivanju ciljeva Agencije. Koja su to biti pitanja vezana uz poslovnu politiku i ciljeve Agencije odreduje Nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor donosi statut Agencije i poslovnik svom radu, te usvaja poslovnik o radu Odbora direktora,

(3) Nadzorni odbor najmanje tromjesečno raspravlja o rezultatima poslovanja Agencije, odlučuje o unapređivanju rada i učinkovitosti poslovanja te o tome podnosi izvještaj Vladi Republike Hrvatske,

(4) Odluke iz stavka 1. pod b) i c) ovoga članka kao i statut Agencije Nadzorni odbor donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske ,

(5) Godišnje izvješće Agencija podnosi Saboru Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Odbor direktora sastoji se od dva ili više članovova. Članove Odbora direktora imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

2) Odbor direktora vodi poslovanje i upravlja imovinom Agencije, ukoliko nije drukčije propisano ovim Zakonom ili Statutom Agencije. Odbor direktora donosi odlulke jednoglasno.

(3) Agenciju zastupaju dva direktora zajedno ili jedan direktor i jedan generalni prokurist.

Članak 13.

(1) Prava i obveze članova Odbora direktora utvrđuju se uglavnom između članova Odbora direktora i Agencije.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Agenciju zastupa Nadzorni odbor.

(3) Prava, obveze i odgovornosti zaposlenih u Agenci ostvaruju se sukladno propisima o radu i kolektivnm ugovoru.

Članak 14.

Statut Agencije, na prijedlog Odbora direktora, donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Statutom se ureduje način rada Agencije i sadržava osobito odredbe o:

1. unutarnjem ustrojstvu, broju i ovlastima direktora ovlaštenih djelatnika,

2. opisu poslova koje će Agencija obavljati,

3. mjerilima za utvrdivanje statusa malih i srednjih poduzeća,

4. tehničkom i financijskom nadzoru nad poslovanjem,

5. unutarnjem nadzoru u Agenciji,

6. drugim pitanjima značajnim za rad Agencije.

Članak 15.

Agencija prestaje s radom ako se to propiše zakonom.

Članak 16.

Ako odredbama ovoga Zakona nije odredeno drugčije na Agenciju se primjenjuju odredbe zakona kojima je uredeno društvo s ograničenom odgovornošću.

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske osigurat će uvjete za osnivanje i početak rada Agencije.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/92-01/01

Zagreb. 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.