Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi

NN 29/1994 (11.4.1994.), Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI

Proglašavam Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-42/1-94.

Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuje vrsta i visina novčanih poticaja i naknada u poljoprivredi, osobe koje ostvaruju pravo na novčane poticaje i naknade za određenu poljoprivrednu proizvodnju ili određene proizvode te način osiguranja i korištenja tih novčanih poticaja i naknada.

Članak 2.

(1) Novčani poticaj u poljoprivredi, u smislu ovog Zakona jesu novčana sredstva za poticanje određene poljoprivredne proizvodnje koja je od interesa za tržište Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: novčani poticaj).

(2) Naknada u poljoprivredi u smislu ovoga Zakona jesu povrat dijela razlike cijene između proizvođačke cijene i prodajne cijene po kojoj se kvalitetno poljoprivredno sjeme i sve vrste NPK mineralnih gnojiva prodaju (u daljnjem tekstu: naknada).

(3) Sredstva za novčani poticaj i naknadu iz stavka 1. i 2. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 3.

(1) Pravo na novčani poticaj i naknadu imaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: korisnici), koji proizvode za tržište Republike Hrvatske.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su voditi popis o ostvarenim novčanim poticajima i naknadama.

Članak 4.

Novčani poticaj i naknada isplaćuju se korisnicima putem Zavoda za platni promet na temelju njihovih zahtjeva.

II. NOVČANI POTICAJI ZA ODREĐENU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Članak 5.

Pravo na novčani poticaj ostvaruje se za poljoprivrednu proizvodnju·

- kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka,

- soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i duhana,

- grožđa na otocima i poluotoku Pelješcu,

- maslina,

- sjemena (sperme) kvalitetnih bikova,

- kvalitetnog rasplodnog podmlatka goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi i selekcioniranih matica pčela,

- rasplodnih grla izvornih pasmina goveda, konja, ovaca, koza i ostalih životinja.

Članak 6.

(1) Novčani poticaj za poljoprivrednu proizvodnju iz članka 5. ovoga Zakona odreduje se po jedinici proizvoda u protuvrijednosti domaće valute i iznosi:

1. Za kravlje, ovčje i kozje mlijeko 0,10 DEM po litri

2. Za kvalitetni rasplodni podmladak:

- goveda 400 DEM po grlu

- svinja 120 DEM po grlu

- ovaca i koza 100 DEM po grlu

- konja 500 DEM po grlu

- peradi 4 DEM po komadu

3. Za selekcionirane matice pčela:

4 DEM po komadu 4.

a) za rasplodna grla ugroženih hrvatskih izvornih pasmina - istarsko govedo 200 000 DEM

b) za rasplodna grla hrvatskih izvornih pasmina - hrvatski posavac 500 DEM po grlu

c) za rasplodna grla izvornih pasmina

- konj lipicanac 300 DEM po grlu

5. Za proizvodnju sjemena(sperme) kvalitetnih bikova:

- elitnih 2.50 DEM po dozi

- dvostruko testiranih 1,70 DEM po dozi

- jednostruko testiranih 1,20 DEM po dozi

- netestiranih 0,80 DEM po dozi

6. Za ispitivanje bikova na vlastiti test (performance test) odabranih :

- za umjetno osjemenjivanje 1.000 DEM po grlu

- za prirodni pripust 500 DEM po grlu

7. Za ispitivanje tovnih sposobnosti bikova (progeni test) 0,50 DEM po kg žive vage

8. Za proizvodnju trogodišnjih kvalitetnih muških rasplodnjaka konja (pastuh) odabranih: - za potrebe pastuharni 1.000 DEM po grlu -za potrebe zemaljskog uzgoja 500 DEM po grlu

9. za troškove umjetnog osjemenjivanja (po osjemenjenoj plotkinji):

- goveda 2,40 DEM po grlu

- svinja 1,50 DEM po grlu

- ovaca i koza 1,50 DEM po grlu

- konja 3,00 DEM po grlu

10. Za ratarske industrijske kulture:

- soju 0,11 DEM po kg

- suncokret 0,l 1 DEM po kg

- uljanu repicu 0,10 DEM po kg

- šećernu repu 1,30 DEM na 100 kg otocima i poluotoku Pelješcu 700 DEM po ha

(2) Novčani poticaj za mlijeko isplaćivat će se i:

- pravnoj osobi koja provodi program uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu u Republici Hrvatskoj po obračunskoj litri mlijeka za koju su proizvođači mlijeka ostvarili novčani poticaj

- u visini od 1,75 DEM na 1.000 litara mlijeka.

- pravnoj osobi koja provodi program zdravstvene zaštite mlijeka po obračunskoj litri mlijeka za koju su proizvodači ostvarili novčani poticaj

- u visini od 0,35 DEM na 1.000 litara mlijeka.

- pravnoj osobi koja provodi reprodukciju u stočarstvu Republike Hrvatske po obračunskoj litri mlijeka za koju su proizvođači ostvarili novčani poticaj

- u visini od 0,70 DEM na 1.000 litara mlijeka.

(3) Novčani poticaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplaćuje se u protuvrijednosti domaće valute po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan obračuna novčanog poticaja.

(4) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva dužno je osnovati zakladu za zaštitu rasplodnih grla izvornih pasmina utvrdenih stavkom 1. točkom 4. ovoga članka kao i za zaštitu svih ostalih izvornih hrvatskih domaćih pasmina.

Članak 7.

(1) Korisnici novčanog poticaja za kvalitetni rasplodni podmladak iz članka 5. alineje 6. ovoga Zakona jesu proizvodači kvalitetne rasplodne stoke koji su upisani u Upisnik proizvođača kvalitetne rasplodne stoke u skladu s propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva.

(2) Novčani poticaj iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se za rasplodni podmladak nakon uvođenja rasplodnog podmlatka u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla, u skladu s propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva.

(3) Novčani poticaj iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se samo jedanput u proizvodnom životu rasplodnog grla.

(4) Korisnici novčanog poticaja za rasplodni podmladak dužni su rasplodni podmladak držati u uzgoju propisano vrijeme.

(5) Iznimno, korisnici novčanog poticaja iz stavka 4 ovoga članka mogu izlučiti iz uzgoja rasplodni podmladak i prije isteka propisanog vremena ako se utvrde zdravstveni ili poremećaji koji utječu na rasplodnu sposobnost podmlatka ili ako se utvrdi njegova nezadovoljavajuća proizvodna sposobnost.

Članak 8.

(1) Korisnici novčanog poticaja za troškove umjetnog osjemenjivanja stoke iz članka 6. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona jesu korisnici koji za oplodnju stoke koriste umjetno osjemenjivanje.

(2) Novčani poticaj iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se za prvo osjemenjivanje stoke u istom reprodukcijskom procesu.

Članak 9

Novčani poticaj za poljoprivrednu proizvodnju iz članka 5. ovoga Zakona, proizvedenu i isporučenu tržištu Republike Hrvatske u tekućoj godini, ostvaruje se najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Članak 10.

(1) Način i postupak za ostvarivanje novčanih poticaja, vrijeme u kojem je korisnik dužan držati u uzgoju rasplodni podmladak i obrasce popisa o ostvarenim novčanim poticajima propisuje ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Ovlašćuje se ministar da u propisu iz stavka 1. ovoga članka propiše prekršaje te odredi novčane kazne za te prekršaje.

III. NAKNADA ZA KVALITETNO POLJOPRIVREDNO SJEME I MINERALNA GNOJIVA

Članak 11

Naknada se ostvaruje za kvalitetno poljoprivredno sjeme pšenice, raži, ječma, kukuruza, šećerne repe, soje, suncokreta, uljane repice, duhana, krumpira, crvene djeteline, lucerne, travnih smjesa, i sve vrste NPK mineralnih gnojiva (u daljnjem tekstu: NPK gnojiva).

Članak 12.

Sredstva za naknadu osiguravaju se za sve količine kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i NPK gnojiva, prodanih i isporučenih korisnicima za upotrebu u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

(1) Korisnici naknade su proizvođači ili dorađivači kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i proizvođači NPK gnojiva, za prodane i isporučene količine tih proizvoda iz domaće proizvodnje, pravnim i fizičkim osobama koje ih koriste za proizvodnju u poljoprivredi na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Korisnici naknade iz stavka 1. ovoga članka pri prodaji svojih proizvoda dužni su kupcima umanjiti prodajnu cijenu tih proizvoda za iznos naknade.

Članak 14.

(1) Naknada za proizvode iz članka 11. ovoga Zakona određuje se u protuvrijednosti domaće valute i iznosi:

1. Za kvalitetno poljoprivredno sjeme:

- pšenice 0,12 DEM po kg

- raži 0,12 DEM po kg

- ječma 0,12 DEM po kg

- kukuruza 0,80 DEM po kg

- šećerne repe 18,00 DEM po sjemenskoj jedinici

- soje 0,30 DEM po kg

- suncokreta 2,00 DEM po kg

- uljane repice 0,70 DEM po kg

- duhana 1,528 DEM po kg

- krumpira 0,24 DEM po kg

- djeteline l,56 DEM po kg

- lucerne 1,56 DEM po kg

- travne smjese 1,60 DEM po kg

2. Za NPK gnojiva u prosjeku od 0,087 DEM po kg.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se u protuvrijednosti domaće valute po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan obračuna naknade.

Članak 15.

(1) Naknadu za proizvode iz članka 11. ovoga Zakona ostvaruju korisnici naknade za iste vrste, partije i količine kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i NPK gnojiva, jedanput do njihove upotrebe u poljoprivredi.

(2) Naknada za proizvode iz stavka 1. ovoga članka proizvedene i isporučene korisnicima s teritorija Republike Hrvatske u tekućoj godini, ostvaruje se najkasnije do 31 siječnja iduće godine.

Članak 16

(1) Način i postupak ostvarivanja naknade i obrasce popisa o naknadi za kvalitetno poljoprivredno sjeme i NPK gnojiva propisuje ministar.

(2) Ovlašćuje se ministar da u propisu iz stavka 1. ovoga članka propiše prekršaje te odredi novčane kazne za te prekršaje.

IV. NADZOR

Članak 17.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Ministarstvo financija.

(2) Inspekcijske poslove u provedbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba nadležni za poslove poljoprivrede i veterinarske inspekcije (u daljnjem tekstu: županijska inspekcija), a u drugom stupnju Ministarstvo.

(3) lnspekcijski nadzor provode poljoprivredni i veterinarski inspektori županijske inspekcije te poljoprivredni i veterinarski inspektori u Ministarstvu u skladu s ovim Zakonom, propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti te propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva.

Članak 18.

(1) Županijska inspekcija obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora, osim poslova za koje je ovim Zakonom određeno da ih neposredno obavlja Ministarstvo.

(2) Poljoprivredni inspektor županijske inspekcije, u provedbi inspekcijskog nadzora:

1. provodi uvid u popis isprave koje se odnose na ostvarivanje novčanog poticaja za mlijeko, ratarske industrijske kulture, plodove maslina, kvalitetni rasplodni podmladak i naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme,

2. naređuje povrat novčanog poticaja ostvarenog za one količine mlijeka koje glede kakvoće ne odgovaraju propisu o zaštitnoj cijeni mlijeka,

3. naređuje povrat novčanog poticaja ostvarenog za soju, suncokret, uljanu repicu, šećernu repu, plodove masline i list duhana ako glede kakvoće ne odgovaraju propisima o stavljanju u promet na unutarnjem tržištu, odnosno na udovoljavaju uvjetima odredenim propisima o zaštitnim cijenama tih proizvoda,

4 naređuje povrat novčanog poticaja ostvarenog za kvalitetni rasplodni podmladak ako nije uveden u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla,

5. naređuje korisniku povrat naknade ostvarene za kvalitetno poljoprivredno sjeme ako nije umanjio cijenu zu prodane i isporučene količine tih proizvoda za iznos naknade ili ako proizvode za koje je ostvario naknadu isporučuju pravnim i fizičkim osobama koje imaju sjedište, odnosno prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske,

6. naređuje otklanjanje nedostataka pri vodenju popisa za novčane poticaje i naknade,

7. provjerava udovoljava li korisnik prava na novčani poticaj i naknadu uvjetima za ostvarivanje tog prava,

8. poduzima druge mjere i druge radnje za koje je ovlašten propisima o mjerama za unapredivanje stočarstva.

9. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje odredenog postupka ako sam nije ovlašten izravno postupiti,

10. prikuplja podatke i obavljesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje njegovih poslova,

11. podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Veterinarski inspektor županijske inspekcije, u provedbi inspekcijskog nadzora:

1. provodi uvid u popis i isprave koje se odnose na ostvarivanje novčanog poticaja za troškove umjetnog osjemenjivanja,

2 naređuje povrat novčanog poticaja ostvarenog za troškove umjetnog osjemenjivanja ako podaci iz mjesečnog izvješća o izvršenom prvom umjetnom osjemenjivanju u istom reprodukcijskom procesu nisu u skladu s propisanim podacima o dokumentaciji prema propisu o vodenju dokumentacije i popisa te dostavljanju izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti,

3. naređuje povrat novčanog poticaja ako korisnik ne umanji cijenu troškova umjetnog osjemenjivanja po jednoj plotkinji u visini ostvarenog novčanog poticaja,

4. naređuje otklanjanje nedostataka pri vodenju popisa za novčane poticaje,

5. provjerava udovoljava li korisnik prava na novčani poticaj uvjetima za ostvarivanje tog prava,

6. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka, ako sam nije ovlašten izravno postupiti,

7. prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje njegovih poslova,

8. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

9. poduzima druge mjere i druge radnje za koje je ovlašten propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti.

Članak 19.

U provedbi inspekcijskog nadzora Ministarstvo:

1. provodi uvid u popis i isprave koje se odnose na ostvarivanje novčanog poticaja za: proizvodnju grožda na otocima i poluotoku Pelješcu, provedbu programa uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu, zdravstvene zaštite mlijeka i reprodukcije u stočarstvu, proizvodnju sjemena (sperme) kvalitetnih bikova, proizvodnju rasplodnih grla izvornih pasmina goveda i konja, ispitivanje bikova na progeni i performance test, proizvodnju kvalitetnih muških rasplodnjaka.

2. provodi uvid u popis i isprave koje se odnose na ostvarivanje naknade za NPK gnojiva

3. provjerava udovoljava li korisnik prava na novčani poticaj i naknadu uvjetima za ostvarivanje tog prava,

4. naređuje povrat novčanog poticaja ostvarenog za tekuću godinu ukoliko korisnik poticaja ne uzgaja i drži rasplodno grlo izvornih pasmina goveda i konja u skladu s Programom očuvanja izvornih pasmina te ukoliko grlo za koje je ostvaren novčani poticaj ne drži u uzgoju godinu dana od dana isplate novčanog poticaja,

5. naređuje povrat poticaja ostvarenog od korisnika koji nije upisan u Upisnik proizvođača grožđa i ako ne uzgaja sorte grožda dopuštene propisom o rajonizaciji vinogradarskih područja, proizvodnji i prometu grožđa i proizvoda od grožda i vina te označavanju i zaštiti geografskog podrijetla imena i oznake vina,

6. naređuje povrat novčanog poticaja ukoliko korisnik ne koristi novčani poticaj u skladu sa ugovorima zaključenim o povredi programa zdravstvene zaštite mlijeka, uzgojno selekcijskog rada i reprodukcije u stočarstvu Republike Hrvatske,

7. naređuje otklanjanje nedostataka u vođenju popisa za novčane poticaje i naknade,

8. naređuje korisniku povrat naknade ostvarene za NPK gnojiva i kvalitetno sjeme duhana ako nije umanjio cijenu za prodane i isporučene količine tog proizvoda za iznos naknade, ili ako proizvode za koje je ostvario naknadu isporuči pravnim i fizičkim osobama koje imaju sjedište odnosno prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske,

9. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje odredenog postupka, ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

10. prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje poslova,

11. podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

12. poduzima druge mjere i druge radnje za koje je ovlaštena propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva te propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti.

Članak 20.

Poljoprivredni i veterinarski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora vodi postupak i donosi rješenje, kada je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 21.

(1) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona u prvom stupnju nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

(2) Žalba protiv rješenja donesenih na temelju ovoga Zakona ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 22.

Pravne i fizičke osobe čiji rad podliježe inspekcijskom nadzoru, dužne su omogućiti obavljanje nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 23

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 10.000 do 15.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako ostvari novčani poticaj suprotno članku 3. stavku 1. ovoga Zakona,

2. ako ostvari naknadu suprotno članku 13. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 2.500 do 5.000 DEM.

Članak 24.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 1.500 do 3.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako ostvari novčani poticaj suprotno članku 7. stavku 3. ovoga Zakona,

2. ako kvalitetni rasplodni podmladak ne drži u uzgoju propisano vrijeme (članak 7. stavak 4.),

3. ako ostvari novčani poticaj suprotno članku 8. stavku 2. ovoga Zakona,

4. ako pri prodaji svojih proizvoda ne umanji kupcima prodajnu cijenu tog proizvoda za iznos naknade (članak 13. stavak 2.),

5. ako ostvari naknadu suprotno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona,

6. ako ne postupi po naređenim mjerama poljoprivrednog ili veterinarskog inspektora (članak 18. i 19.),

7. ako ne omogući obavljanje nadzora i ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 22.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 500 do 1.000 DEM.

Članak 25.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 300 do 800 DEM kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako ne vodi propisani popis (članak 3. stavak 2.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 250 do 500 DEM.

Članak 26.

Za prekršaje iz članka 23. do 25. ovoga Zakona, uz novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ostvarenog novčanog poticaja ili naknade koji su ostvareni odnosno nastali prekršajem.

Članak 27.

Iznosi novčanih kazni iz članka 23. do 25. ovoga Zakona obračunavaju se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stavka 1 ovoga članka ostaju na snazi:

1. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja regresa za kvalitetno poljoprivredno sjeme i NPK mineralna gnojiva ("Narodne novine", br. 3/94.),

2. Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje premije za određene proizvode u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 3/94.).

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu za kvalitetno poljoprivredno sjeme i mineralna gnojiva ("Narodne novine", br. 116/93).

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-02/94-01/06

Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.