Zakon o dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 29/1994 (11.4.1994.), Zakon o dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-48/1-94.

Zagreb. 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 90/92.) u članku 6. točki VIII. Županija primorsko-goranska iza točke "10. Kraljevica" dodaje se točka 10a. koja glasi:

"10a. Kostrena Rijeka - dio (Dorčići Dujmići Glavani Kostrena Sveta Lucija Kostrena Sveta Barbara Maračići Martinšćica Paveki Plešići Perovići Randići Rožići Rožmanići Šodoći Šoići Urinj Vrh Martinšćice Žuknica Žurkovo)."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od dana stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine". br. 90/92.)

Klasa: 015/01-92-01/03

Zagreb. 25. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.