Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

NN 29/1994 (11.4.1994.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-38/1-94.

Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v r.


ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90., 8/91., 14/91., 53A/91., 9/92. i 55/92.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi: "Vlada ili od nje ovlašteno ministarstvo upravlja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, ako zakonom nije drukčije određeno." Izra stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi "O rezultatima upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske podnosi izvješće Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske najkasnije do 1. travnja za proteklu godinu."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/94-01/05

Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.