Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu

NN 29/1994 (11.4.1994.), Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-41/1-94.

Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br 78/93.) u članku 176. riječi: "31. ožujka 1994. godine" zamjenjuju se riječima: "1. listopada 1994. godine".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-01/01.

Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.