Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

NN 29/1994 (11.4.1994.), Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA

Na temelju članka 23. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu ("Narodne novine", br 28/94), Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 8. travnja 1994, donio je

ODLUKU

O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I VISINI NAKNADA ZA KORISNIKE KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I.

Za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove, određuje se visina dnevnice za službeno putovanje i visina naknada koje mogu isplaćivati dužnosnicima i djelatnicima prema propisima.

II.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 104.000 hrvatskih dinara. Troškovi noćenja, prema priloženom računu, priznaju se u punom iznosu. Troškovi noćenja u hotelu kategorije "de luxe", prema priloženom računu, priznaju se do visine cijene noćenja u hotelu "A" kategorije u istome mjestu.

III.

Naknada troškova odobrenog korištenja automobila u osobnom vlasništvu u službene svrhe - po prijedenom kilometru iznosi 1.200 hrvatskih dinara. Iznimno, kad troškove naknade snosi stranka u postupku, naknada se priznaje u visini 30% prodajne cijene litre benzina 98 oktana.

IV.

Naknada za povećane stvarne troškove života za rad na terenu preko 30 dana - terenski dodatak, koji isključuje pravo na dnevnicu i naknadu za odvojeni život od obitelji, dnevno iznosi 104.000 hrvatskih dinara.

V.

Naknada za odvojeni život od obitelji, koja isključuje pravo na dnevnicu za obavljanje službenih poslova u mjestu prebivališta obitelji, mjesečno iznosi 730.000 hrvatskih dinara. Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kad je korisniku naknade, po odobrenju nadležnog tijela, osiguran smještaj (u hotelu ili drugdje) na teret korisnika državnog proračuna.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna ("Narodne novine", br. 22/94).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-01/94-01/01

Zagreb, 8. travnja 1994.

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i administrativne postove

Vice Vukojević, v. r.