Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

NN 30/1994 (15.4.1994.), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-51/1-94.

Zagreb, 6. travnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom ureduju se ustrojstvo i način rada turističkih zajednica, te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

Članak 2.

(1) Turistička zajednica osniva se radi jačanja i promicanja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba, u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti.

(2) Turistička zajednica pravna je osoba. Prava i obveze turističke zajednice utvrđuju se ovim Zakonom i statutom turističke za jednice.

(3) Svojstvo pravne osobe turistička zajednica stječe danom upisa u upisnik turističkih zajednica (u daljnjem tekstu: upisnik).

(4) Upisnik vodi Ministarstvo turizma.

(5) Oblik i sadržaj obrasca prijave za upis u upisnik, sadržaj i način vodenja upisnika, propisat će ministar turizma.

Članak 3.

(1) Turistička zajednica osniva se za područje: 1. općine ili grada, kao turistička zajednica općine ili grada, 2. županije, kao turistička zajednica županije, 3. Republike Hrvatske. kao Hrvatska turistička zajednica.

(2) Turistička zajednica osniva se za područje otoka ukoliko su na otoku najmanje dvije općine ili jedna općina i grad, i na nju se odgovarajuće primjenjuju odredbe koje se odnose na turističku zajednicu županije.

(3) Za područje više općina, gradova ili županija, sukladno interesu već osnovanih turističkih zajednica na tim područjima, može se osnovati turistička zajednica područja (rivijere, i dr.).

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka općine ili gradovi i županije, mogu, uz suglasnost Ministarstva turizma, osnovati turističke zajednice za više općina ili gradova, za više županija, a bez prethodnog osnivanja turističkih zajednica općina ili gradova i županija.

(5) Ministarstvo turizma posebno će voditi računa o zemljovidnim cjelinama i već afirmiranim turističkim područjima koja objedinjavaju više općina ili gradova i županija. te s tim u svezi ocijeniti potrebu osnivanja turističke zajednice iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Iznimno, turistička zajednica može se osnovati i za područje turističkog mjesta na poticaj mjesnog odbora, općinskog ili gradskog poglavarstva i poglavarstva županije, a uz suglasnost Ministarstva turizma.

(2) Prilikom davanja suglasnosti za osnivanje turističke zajednice mjesta, Ministarstvo turizma procjenjivat će turistički značaj pojedinačnog turističkog mjesta i druge uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima.

(3) Na turističku zajednicu mjesta odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada.

Članak 5.

(1) Osnovica sustava turističkih zajednica je turističko mjesto.

(2) Što se smatra turističkim mjestom i koja su turistička mjesta u Republici Hrvatskoj, propisat će ministar turizma. Prije donošenja propisa o proglašavanju turističkih mjesta, Ministarstvo turizma pribavit će mišljenja zainteresiranih općina ili gradova i županija.

(3) Turističkim mjestima, ministar turizma proglašava ona mjesta u Republici Hrvatskoj, koja na temelju analize statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku i utvrđivanjem njihovog značaja za hrvatsku turizam, stječu uvjete da takvima budu proglašena.

Članak 6.

(1) Turistička zajednica ima obvezatne i počasne članove.

(2) Osim članova iz stavka 1. ovoga članka turistička zajednica općine ili grada može imati i dragovoljne članove

(3) Skupština turističke zajednice na prijedlog turističkog vijeća, može osobe, posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma, imenovati počasnim članovima turističke zajednice.

(4) Počasni članovi turističke zajednice, ne mogu birati niti biti birani u tijela turističke zajednice.

Članak 7.

Zajednički ciljevi turističkih zajednica su:

1. unapređivanje općih uvjeta boravka turista i to osobito podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području za koje su osnovane,

2. promocija turističkog proizvoda područja za koje su osnovane, sukladno sustavu promicanja turizma i njegovim posebnim i općim zadaćama od razine mjesta do razine Republike, a radi uključivanja u europske i svjetske turističke tijekove,

3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapredenja svih elemenata turističkog proizvoda odredenog područja, a osobito zaštite okoliša.

Članak 8.

Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu opće korisnosti. a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Članak 9.

(1) Turistička zajednica ima statut.

(2) Statutom turističke zajednice uređuju se

1. zadaće turističke zajednice.

2. prava, obveze i odgovornosti članova turističke zajednice,

3. djelokrug, ustrojstvo, način izbora i opoziva, te mandat tijela turističke zajednice,

4. način predstavljanja i zastupanja turističke zajednice,

5. način odlučivanja u turističkoj zajednici,

6. način ostvarivanja javnosti rada,

7. način donošenja statuta i drugih općih akata,

8. i druga pitanja.

(3) Turistička zajednica, koja osniva podružnice, statutom uređuje njihov ustroj, prava i dužnosti, te način poslovanja.

(4) Turistička zajednica donosi statut uz prethodnu suglanost Ministarstva turizma.

(5) Statuti turističkih zajednica općine, odnosno grada i županije objavljuju se u službenom glasilu odgovarajuće jedinice lokalne samouprave i uprave, a statut Hrvatske turističke zajednice objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 10.

(1) Tijela turističke zajednice su: 1. skupština, 2 turističko vijeće, 3. nadzorni odbor, 4. predsjednik turističke zajednice.

(2) U Hrvatskoj turističkoj zajednici skupština nosi naziv Sabor.

(3) Statutom turističke zajednice može se predvidjeti osnivanje i drugih tijela.

(4) Mandat tijela turističke zajednice je četiri godine.

Članak 11.

(1) Skupština turističke zajednice najviše je tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.

(2) Skupštinu turističke zajednice čine članovi i predstavnici članova turističke zajednice.

(3) Prava članova turističke zajednice u upravljanju turističkom zajednicom utvrđuju se prema visini udjela članova u prihodima turističke zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 12.

Skupština turističke zajednice:

1. donosi statut turističke zajednice,

2. donosi poslovnik o radu skupštine,

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća,

4. odlučuje o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora,

5. donosi godišnji program rada turističke zajednice i podružnica,

6. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće turističke zajednice i podružnica,

7. donosi odluku o osnivanju i ustroju turističkog ureda,

8. prihvaća godišnja izvješća koja podnosi turističko vijeće i nadzorni odbor,

9. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predvideno propisima i statutom turističke zajednice.

Članak 13.

(1) Turističko vijeće izvršno je tijelo skupštine turističke zajednice.

(2) Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

(3) Turističko vijeće odgovorno je skupštini turističke zajednice.

(4) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća.

(5) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 14.

Turističko vijeće turističke zajednice:

1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice,

2. predlaže skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada, financijski plan turističke zajednice,

3. podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju turističke zajednice,

4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu,

5. donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,

6. imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja,

7. obavlja i druge poslove utvrdene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

Članak 15.

(1) Turistička zajednica ima predsjednika koji predstavlja turističku zajednicu.

(2) Predsjednika turističke zajednice općine ili grada, na prijedlog općinskog ili gradskog poglavarstva, bira i razrješava skupština turističke zajednice.

(3) Dužnost predsjednika turističke zajednice županije obnaša član poglavarstva županije zadužen za područje turizma.

(4) Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

(5) Predsjednik turističke zajednice je i predsjednik turističkog vijeća.

(6) Predsjednik turističke zajednice saziva i predsjeda skupštini turističke zajednice i saziva i predsjeda sjednicama turističkog vijeća.

Članak 16.

(1) Nadzorni odbor turističke zajednice ima najmanje tri člana a čine ga:

1. članovi koje bira ili imenuje skupština turističke zajednice,

2. predstavnik općinskog, gradskog ili županijskog poglavarstva, ovisno o turističkoj zajednici te u Hrvatskoj turističkoj zajednici predstavnik Ministarstva turizma.

(2) Statutom se može odrediti veći broj članova nadzornog odbora s time da njihov broj mora biti neparan.

(3) Članom nadzornog odbora ne može biti član turističkog vijeća turističke zajednice.

(4) Nadzorni odbor iz redova svojih članova izabire predsjednika i njegovog zamjenika

Članak 17.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova turističke zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica,

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

(2) O obavljenom nadzoru, nadzorni odbor podnosi pisano izvješće turističkom vijeću i skupštini turističke zajednice.

Članak 18.

Rad turističkih zajednica je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan statutom turističke zajednice.

Članak 19.

(1) Turistička zajednica smatra se osnovanom danom stupanja na snagu statuta turističke zajednice.

(2) Prijavu za upis u upisnik turistička zajednica dužna je podnijeti u roku od 15 dana od dana osnivanja.

Članak 20.

(1) Turistička zajednica ima stručnu službu.

(2) Stručnu službu turističke zajednice kao turistički ured, osniva skupština turističke zajednice.

(3) Stručna služba Hrvatske turističke zajednice naziva se Glavni ured.

(4) Posebne uvjete koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu propisuje ministar turizma.

(5) Na pravni status zaposlenih u turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Članak 21.

(1) U turističkom uredu obavljaju se stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće turističke zajednice utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice

(2) Turistički ured ima direktora.

(3) Direktor turističkog ureda zastupa turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrdenih ovlasti odgovoran je za poslovanje turističke zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku turističke zajednice

(4) Direktor turističkog ureda ne može biti članom turističkog vijeća.

(5) Sjedište turističkog ureda je u sjedištu turističke zajednice.

II TURISTIĆKA ZAJEDNICA OPĆINE ILI GRADA

Članak 22.

(1) U općini ili gradu, na području kojih je najmanje jedn turističko mjesto, osniva se turistička zajednica općine ili grada.

(2) Pripremne radnje za osnivanje turističke zajednice općine ili grada i sazivanje osnivačke skupštine, obavlja općinsko ili gradsko poglavarstvo.

(3) Sjedište je turističke zajednice općine ili grada u mjestu sjedišta općine, ukoliko osnivačka skupština turističke zajednice ne odluči drukčije.

(4) Na turističku zajednicu iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada. (5) U postupku osnivanja turističke zajednice iz stavka 4 ovoga članka odredit će se u kojem mjestu će biti sjedište zajednice i kako će glasiti njen naziv.

Članak 23.

(1) Obvezatnim članom turističke zajednice općine ili grada postaje svaka pravna i fizička osoba, koja na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica, ima svojesjedište ili podružnicu, pogon, filijalu i sl.(u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koja ostvaruje prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih, te s turizmom neposredno povezanih djelatnosti

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i slično, stranih fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište u turističkom mjestu.

(3) Posebnim zakonom utvrđuju se djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka

Članak 24.

(1) Obvezatno članstvo u turističkoj zajednici općine ili grada počinje danom osnivanja turističke zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području općine ili grada na kojem je osnovana turistička zajednica.

(2) Na prestanak obvezatnog članstva u turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

(3) Obvezatno članstvo u turističkoj zajednici općine ili grada prestaje prestankom rada turističke zajednice, ili prestankom obavljanja djelatnosti člana turističke zajednice

(4) Obvezatni članovi turističke zajednice odnosno njihovi predstavnici mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.

Članak 25.

(1) Kao dragovoljni članovi, u turističku zajednicu općine ili grada mogu se učlaniti pravne i fizičke osobe, koje nisu članovi turističke zajednice sukladno članku 23. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga članka, odlučuje turističko vijeće turističke zajednice.

(3) Dragovoljni članovi turističke zajednice mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.

Članak 26.

Zadaće turističke zajednice općine ili grada su:

1. poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada općina ili grad i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje,

2. suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrdivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike gospodarskog razvoja općine ili grada,

3. poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta, općine odnosno grada,

4. poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno - povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,

5. poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području općine ili grada,

6. poticanje i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području općine ili grada, koja nisu turistički razvijena,

7. izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i županije,

8. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine i grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,

9. vođenje jedinstvenog popisa turista ze područje općine ili grada poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

10. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području turističkih mjesta u općini ili gradu i na području turističke zajednice u cjelini, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje, izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća.

11. izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice općine ili grada,

12. ustrojavanje turističko - informativnih centara,

13. obavljanje i drugih poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na području općine ili grada.

Članak 27

(1) Skupštinu turističke zajednice općine ili grada čine fizičke osobe članovi turističke zajednice i predstavnici pravnih osoba članova turističke zajednice.

(2) Ako nema mogućnosti da svaki član turističke zajednice bude predstavljen u skupštini. tada skupštinu čine predstavnici članova, tako da svaki predstavnik u skupštini predstavlja odredeni broj članova s područja pojedinog turističkog mjesta u općini ili gradu u skladu sa statutom.

Članak 28.

Pored nadležnosti skupštine iz članka 12. ovoga Zakona skupština turističke zajednice općine ili grada:

1. donosi odluku o osnivanju i ustroju podružnice turističke zajednice,

2. bira predstavnike u skupštinu turističke zajednice županije,

3. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

Članak 29.

Turističko vijeće turističke zajednice općine ili grada ima predsjednika i osam članova, od kojih šest članova bira skupština turističke zajednice općine, odnosno grada, a dva člana delegira poglavarstvo općine ili grada.

Članak 30.

(1) Na području općine ili grada gdje je više turističkih mjesta, turistička zajednica, poštujući načelo racionalnosti, osniva podružnice (u daljnjem tekstu: turističko društvo).

(2) Turističke zajednice gradova, na području kojih su osnovani gradski kotarevi i četvrti. mogu za ta područja osnovati turističko društvo.

Članak 31.

(1) Turističko društvo je ustrojstvena jedinica tutističke zajednice općine ili grada, za koju je statutom turističke zajednice propisano da obavlja dio djelatnosti turističke zajednice.

(2) Turističko društvo nije pravna osoba.

(3) Prava i obveze koje proisteku iz poslovanja turističkog društva jesu prava i obveze turističke zajednice općine ili grada.

(4) Djelatnost turističkog društva, te ovlaštenja u pravnom prometu, odreduju se u okviru djelatnosti turističke zajednice statutom turističke zajednice i odlukom o osnivanju turističkog društva.

Članak 32.

(1) Turističko društvo posluje pod svojim nazivom i mora pri tome navesti svoje sjedište i naziv i sjedište turističke zajednice.

(2) Turističko društvo nosi naziv "Turističko društvo", kojem nazivu se može dodati i naziv turističkog mjesta.

Članak 33.

(1) Turističko društvo posluje tijekom cijele godine ili sezonski.

(2) U Turističkom društvu stručne poslove organizira i vodi voditelj turističkog društva, koji poslove obavlja profesionalno, u okviru prava i dužnosti odredenih odlukom o osnivanju turističkog društva i statutom turističke zajednice.

(3) U turističkom društvu, po potrebi, može se osnovati turistički savjet sukladno odluci o osnivanju turističkog društva i statutu turističke zajednice općine ili grada.

(4) Voditelj turističkog društva za svoj rad odgovara turističkom savjetu, turističkom vijeću turističke zajednice i direktoru turističkog ureda.

Članak 34.

U odluci o osnivanju turističkog društva utvrđuju se: naziv i sjedište osnivača, naziv i sjedište turističkog društva te predmet poslovanja turističkog društva.

Članak 35.

Turističko društvo prestaje odlukom osnivača o prestanku turističkog društva, te ukoliko osnivač turističkog društva prestane postojati.

Članak 36.

(1) Turističko društvo upisuje se u upisnik.

(2) Prijavu za upis turističkog društva u upisnik, turistička zajednica obvezna je podnijeti Ministarstvu turizma u roku od 15 dana od dana osnivanja turističkog društva.

Članak 37.

(1) Sredstva za poslovanje turističkog društva osiguravaju se iz dijela prihoda koji sukladno posebnim propisima pripadaju turističkom mjestu.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka posebno se iskazuju u financijskom planu turističke zajednice općine ili grada.

(3) Turističko društvo predlaže skupštini turističke zajednice godišnji program rada i financijski plan.

(4) Turistićko društvo obvezno je sredstva kojima raspolaže sukladno ovom Zakonu, koristiti namjenski u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i financijskim planom.

III. TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE

Članak 38.

(1) U županiji se osniva turistička zajednica županije.

(2) Pripremne radnje za osnivanje turističke zajednice županije i sazivanje osnivačke skupštine, obavlja županijsko poglavarstvo.

(3) Sjedište turističke zajednice županije je u mjestu sjedišta županije ukoliko osnivačka skupština turističke zajednice ne odluči drukčije.

(4) Ukoliko se zbog ekonomičnosti i djelotvornije turističke promidžbe, osniva turistička zajednica iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona, na nju se odgovarajuće primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu županije.

(5) U postupku osnivanja turističke zajednice iz stavka 3. ovoga članka odredit će se u kojem mjestu će biti sjedište zajednice i kako će glasiti njen naziv.

Članak 39.

Zadaće turističke zajednice županije su:

1. poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala županije,

2. suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključene u turistički promet na razini županijskog gospodarskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrdivanja i provodenja plana razvoja turizma kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja županije,

3. poticanje i pomaganje razvoja turizma u općinama i gradovima koji nisu turistički razvijeni.

4. pružanje stručne i svake druge moguće pomoći turističkim zajednicama općina ili gradova u svim pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj,

5. poticanje, koordinacija i ustrojavanje, gospodarskih, kulturnih, športskih i drugih priredbi i događanja (manifestacija) značajnih za cijelu županiju,

6. izrada programa i planova promocije turističkog proizvoda županije, vodeći računa o posebnostima svakog turističkog mjesta,

7. utvrdivanje, ustrojavanje i provodenje svih radnji promocije turističkog proizvoda županije sukladno osnovnim smjernicama Hrvatske turističke zajednice.

8. dnevno prikupljanje i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

9. izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice županije,

10. obavljanje i drugih poslova koje joj povjere turističke zajednice općina ili gradova te Hrvatska turistička zajednica.

Članak 40.

Obvezatni članovi turističke zajednice županije jesu turističke zajednice općina i turističke zajednice gradova, koje su na području županije, te turističke zajednice mjesta ako su osnovane.

Članak 41.

(1) Skupštinu turističke zajednice županije čine predstavnici članova turističke zajednice.

(2) Broj predstavnika članova u skupštini turističke zajednice županije utvrđuju se statutom, tako da je svaka turistička zajednica zastupljena najmanje s jednim predstavnikom. Veći broj predstavnika pojedinačne turističke zajednice ovisi o turističkom značaju područja za koje je osnovana, a odreduje se razmjerno udjelu turističke zajednice u ukupnim prihodima turističke zajednice županije.

Članak 42.

Pored nadležnosti skupštine iz članka 12. ovoga Zakona, skupština turističke zajednice županije bira predstavnike turističke zajednice županije u Sabor Hrvatske turističke zajednice.

Članak 43.

Turističko vijeće turističke zajednice županije ima predsjednika i osam članova, od kojih šest članova bira skupština turističke zajednice, jednoga člana delegira županijsko poglavarstvo, a jednog člana delegira županijska gospodarska komora.

IV. TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA

Članak 44.

(1) Ukoliko se za područje više općina, gradova ili županija: sukladno interesu već osnovanih turističkih zajednica na tim područjima osniva turistička zajednica područja, na nju se odgovarajuće primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu županije.

(2) Turistička zajednica područja financira se prilozima turističkih zajednica koje ju osnivaju, prilozima Hrvatske turističke zajednice, te drugim prihodima sukladno ovom Zakonu.

(3) Medusobni odnosi, prava i obveze turističkih zajednica koje osnivaju turističku zajednicu područja ureduju se odlukom o njenom osnivanju.

V. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Članak 45.

(1) Turistička zajednica Grada Zagreba osniva se za područje glavnog grada Republike Hrvatske radi ostvarenja i promicanja turističkih znamenitosti i identiteta glavnog grada, podizanja kvalitete turističke ponude, njegove promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu Grada.

(2) Na ustrojstvo i način rada turističke zajednice Grada Zagreba na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ustrojstvu i načinu rada turističke zajednice općine ili grada i županije.

VI. HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Članak 46.

(1) Hrvatska turistička zajednica osniva se radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.

(2) Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija.

(3) Sjedište Hrvatske turističke zajednice je u Zagrebu.

Članak 47.

(1) Hrvatska turistička zajednica osniva svoja predstavništva i ispostave u inozemstvu.

(2) Hrvatska turistička zajednica suraduje sa srodnim organizacijama u inozemstvu i može biti članom medunarodnih turističkih organizacija, udruženja i ustanova.

Članak 48.

Članovi Hrvatske turističke zajednice jesu turističke zajednice županija i turistička zajednica Grada Zagreba, te turističke zajednice područja ako su osnovane.

Članak 49.

Hrvatska turistička zajednica obavlja sljedeće zadaće:

1. objedinjava sveukupnu turističku ponudu Republike Hrvatske,

2. ustrojava i provodi operativno istraživanje tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma.

3. izrađuje programe i planove promocije hrvatskog turističkog proizvoda vodeći računa o posebnostima svakog turističkog područja a sukladno strategiji razvoja hrvatskog turizma i marketinškoj strategiji turističkog proizvoda Republike Hrvatske.

4. ustrojava, provodi i nadzire sve radnje promocije turističkog proizvoda Republike Hrvatske sukladno osnovnim smjernicama Sabora Hrvatske turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Hrvatske turističke zajednice,

5. analizira i ocjenjuje svrhovitost i djelotvornost poduzetih promidžbenih radnji te sukladno postignutim učincima i nalazima stalnih tržišnih ispitivanja i poruka, predlaže i poduzima odgovarajuće mjere i radnje,

6. ustrojava hrvatski turistički informacijski sustav sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske i europskim standardima,

7. obavlja opću i turističku informativnu djelatnost, prikuplja i sreduje sve vrste turističkih informacija i stavIja ih na raspolaganje javnosti,

8. potiče i koordinira poticaje svih turističkih zajednica kao i svih gospodarskih te drugih subjekata u turizmu, koji djeluju neposredno i posredno na unapredenju i promidžbi turizma u Hrvatskoj,

9. osniva turistička predstavništva i ispostave u inozemstvu, organizira i nadzire rad u njima.

10. suraduju s nacionalnim turističkim organizacijama drugih zemalja, specijaliziranim medunarodnim regionalnim turističkim organizacijama, te poduzima mjere uključivanja u različite multinacionalne i regionalne promotivne turističke projekte i programe.

11. na temelju izvješća turističkih zajednica županija, prati analizira i ocjenjuje izvršavanje, planovima i programima utvrdenih zadaća i uloga sustava turističkih zajednica s posebnim naglaskom na svrhovitosti i urednosti trošenja sredstava i utvrđuje smjernice budućih planova i programa,

12. usklađuje interese, pruža potporu i koordinira načine izvršenja svih planskih i programskih zadataka turističkih zajednica svih razina,

13. poduzima mjere i aktivnosti za razvoj i promicanje turizma u turistički nerazvijenim dijelovima Republike Hrvatske,

14. obavlja i druge poslove kojima se osigurava uspješno djelovanje sustava turističkih zajednica i provedba svih postavljenih planova, programa i zadaća.

Članak 50.

(1) Sabor Hrvatske turističke zajednice čine predstavnici turističkih zajednica županija i turističke zajednice Grada Zagreba te turističkih zajednica područja. Broj predstavnika članova utvrđuje se statutom, tako da je svaka turistička zajednica zastupljena najmanje s dva predstavnika. Veći broj predstavnika pojedinačne turističke zajednice ovisi o njenom turističkom značaju, a odreduje se razmjerno udjelu turističke zajednice u ukupnom prihodu Hrvatske turističke zajednice.

(2) Sabor Hrvatske turističke zajednice saziva se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i više puta.

Članak 51.

Pored nadležnosti skupštine turističke zajednice iz članka 12. ovoga Zakona Sabor Hrvatske turističke zajednice donosi odluku o osnivanju predstavništva i ispostava u inozemstvu.

Članak 52.

Turistčko vijeće Hrvatske turističke zajednice ima predsjednika i deset članova. od kojih devet članova bira Sabor Hrvatske turističke zajednice, a jednoga člana delegira Hrvatska gospodarska komora.

Članak 53.

(1) Pored nadležnosti turističkog vijeća iz članka 14. ovoga Zakona Turistićko vijeće Hrvatske turističke zajednice:

1. imenuje direktore i odlučuje o zapošljavanju ostalih djelatnika u predstavništvima i ispostavama u inozemstvu,

2. donosi koncepciju i strategiju marketinga hrvatskog turizma,

3. predlaže smjernice za provedbu programa promicanja turizma u turističkim zajednicama županija i Turističkoj zajednici Grada Zagreba.

4. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Sabor Hrvatske turističke zajednice.

(2) Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice saziva se najmanje jednom svaka tri mjeseca i kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Turistićkog vijeća.

Članak 54.

(1) Direktor Glavnog ureda ustrojava i vodi rad i poslovanje Hrvatske turističke zajednice, zastupa turističku zajednicu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun turističke zajednice, zastupa Hrvatsku turističku zajednicu u svim postupcima pred sudovima. upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

(2) Direktor Glavnog ureda odgovoran je za zakonitost rada Hrvatske turističke zajednice i djelovanje sustava turističkih zajednica.

(3) Direktor Glavnog ureda odgovara za svoj rad Saboru Hrvatske turističke zajednice, Turističkom vijeću i predsjedniku Hrvatske turističke zajednice.

(4) Statutom Hrvatske turističke zajednice utvrđuje se koje odluke donosi direktor Glavnog ureda samostalno, a koje uz suglasnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice.

VII. GOSPODARENJE U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Članak 55.

(1) Za svaku poslovnu godinu turistička zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

(2) Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za sljedeću poslovnu godinu, podnosi turističko vijeće skupštini turističke zajednice, do kraja mjeseca studenog tekuće godine.

(3) Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za sljedeću poslovnu godinu turistička zarednica općine ili grada dostavlja turističkoj zajednici županije u roku iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana turističke zajednice za slijedeću poslovnu godinu, turistička zajednica županije dostavlja Hrvatskoj turistićkoj zajednici.

Članak 56.

(1) Godišnji program rada i godišnji financijski plan turističke zajednice općine ili grada, obvezno sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje, za pojedinačno turističko mjesto te posebno planirane zadatke i financijske planove turističkih društava.

(2) Prijedlog programa rada i financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se dostavljaju na razmatranje članovima skupštine turističke zajednice 15 dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

Članak 57.

(1) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu turističko vijeće podnosi skupštini turističke zajednice.

(2) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima turističke zajednice osam dana prije razmatranja na skupštini turističke zajednice.

(3) Godišnje financijsko izvješće turistička zajednica općine ili grada dostavlja turističkoj zajednici županije.

(4) Godišnje financijsko izvješće turistička zajednica županije dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 58.

(1) Domaće i strane pravne i fizičke osobe iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona plaćaju članarinu turističkoj zajednici, u skladu s posebnim zakonom.

(2) Dragovoljni članovi turističke zajednice općine ili grada plaćaju članarinu turističkoj zajednici u visini koju utvrdi skupština turističke zajednice.

Članak 59.

(1) Turističke zajednice ostvaruju prihode iz sljedećih izvora:

1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,

2. članarine, u skladu s posebnim zakonom.

3. proračuna općine odnosno grada, županije i Republike Hrvatske,

4. zajmova i

5. dragovoljnih priloga.

(2) Pored izvora prihoda navedenih u stavku 1. ovoga članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti turističke zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i druge zainteresirane organizacije.

Članak 60.

(1) Ministarstvo turizma obavlja nadzor nad provodenjem odredaba ovoga Zakona.

(2) Hrvatska turistička zajednica putem svog Glavnog ureda nadzire rad turističkih zajednica u stručnim poslovima neposredno vezanim za provodenje politike promicanja turizma i izvršenje zadaća turističke zajednice i nadzor nad svrhovitošću i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava.

VIII. PRESTANAK TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 61.

Turistička zajednica prestaje:

1. odlukom osnivača o prestanku turističke zajednice,

2. odlukom nadležnog upravnog tijela o prestanku turističke zajednice:

- ako turistička zajednica djeluje suprotno odredbama ovoga Zakona. statuta ili ukoliko ne ispunjava zadatke zbog kojih je osnovana,

- ako je od održavanja skupštine turističke zajednice ili Sabora Hrvatske turističke zajednice proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrdenog statutom za održavanje skupštine turističke zajednice.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 62.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM kaznit će se za prekršaj turistička zajednica ako:

1. započne obavljati djelatnosti prije no što je upisana u upisnik (članak 2. stavak 3.),

2. ne prijavi upis turističke zajednice ili upis turističkog društva u upisnik (članak 19. stavak 2. i članak 36. stavak 2.),

3. ne dostavi na razmatranje prijedlog akata iz članka 56. i članka 57. ovoga Zakona članovima turističke zajednice u roku utvrdenom Zakonom.

(2) Iznosi novčanih kazni iz ovoga članka obračunat će se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

(1) Propis iz članka 2. stavka 5. ovoga Zakona donijet će ministar turizma u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propis iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona donijet će ministar turizma u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do donošenja propisa iz stavka 2. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede ("Narodne novine", br. 6/92.).

Članak 64.

Općinska ili gradska poglavarstva i poglavarstva županije na području kojih nisu osnovane turističke zajednice obavit će pripremne radnje za osnivanje turističkih zajednica sukladno ovom Zakonu, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 65.

Postojeće turističke zajednice mjesta u turističkim mjestima koja su postala općine, turistička zajednica Grada Zagreba i Hrvatska turistička zajednica, obvezne su uskladiti svoj ustroj, statut i druge akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 66. =/center>

Postojeće turističke zajednice općina koje su u turističkim mjestima koja su postala gradovi ili ostala općine, obvezne su uskladiti svoj ustroj, statut i druge akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 67.

(1) Postojeće turističke zajednice mjesta koje su u turističkim mjestima koja su ostala turistička mjesta, dužne su zaključiti poslovanje i prestati s radom 30. lipnja 1994. godine, osim ukoliko ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Sredstva, prava i obveze turističkih zajednica mjesta preuzimaju turističke zajednice općina ili gradova, Grada Zagreba, na čijem se području nalaze turistička mjesta u kojima su osnovane turističke zajednice mjesta i stavljaju ih u funkciju podružnica odnosno turističkih društava.

(3) Djelatnike turističkih zajednica iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju i rasporeduju turističke zajednice općina ili gradova, turistička zajednica Grada Zagreba, odnosno turističke zajednice županija.

Članak 68.

Zahtjevi za upis u upisnik podneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona riješit će se prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", br. 27/91.).

Članak 69.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", br. 27/91.).

Članak 70.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-05/93-01/07

Zagreb, 30. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.