Pravilnik o kriterijima za priznavanje naziva primarijus

NN 31/1994 (20.4.1994.), Pravilnik o kriterijima za priznavanje naziva primarijus

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Temeljem članka 120. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93 od 13. kolovoza 1993.), ministar zdravstva Republike Hrvatske, donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za priznavanje naziva primarijus doktorima medicine - specijalistima i doktorima stomatologije - specijalistima te način rada Komisije za priznavanje naziva primarijus (u daljnjem tekstu Komisija). Komisiju imenuje ministar zdravstva iz redova nastavnika medicinskog i stomatološkog fakulteta i istaknutih medicinskih i stomatoloških stručnjaka. Komisija ima predsjednika i četiri člana.

Članak 2.

Komisija razmatra prijedloge i odlučuje o priznavanju naziva primarijus doktorima medicine specijalistima i doktorima stomatologije - specijalistima uposlenim u zdravstvenim ustanovama temeljem prijedloga stručnog vijeća zdravstvene ustanove.

Članak 3.

U pismenom prijedlogu stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj kandidat radi daje se iscrpno obrazloženje o uspješnosti desetogodišnjeg specijalističkog rada kandidata, podaci o objavljenim znanstvenim i stručnim radovima te rezultati na stručnom uzdizanju zdravstvenih djelatnika. Ukoliko stručno vijeće zdravstvene ustanove u svom sastavu nema zdravstvenih djelatnika sa znanstveno-nastavnim zvanjem odnosno djelatnika s priznatim nazivom primarijus uz pismeni prijedlog stručnog vijeća zdravstvene ustanove daje se preporuka odgovarajućeg stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Uz prijedlog za priznavanje naziva primarijus prilaže se stručni životopis kandidata, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova te separati odnosno časopisi u kojima su objavljeni znanstveni i stručni radovi kandidata.

Članak 4.

Zahtjev za priznavanje naziva primarijus može podnijeti i zainteresirani doktor medicine i doktor stomatologije specijalist koji obavlja privatnu praksu. Uz zahtjev prilaže mišljenje odgovarajućeg stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora.

Članak 5.

Komisija nakon razmatranja potrebnih dokumenata i radova kandidata ocjenjuje da li kandidat ispunjava sve propisane uvjete pridržavajući se slijedećih kriterija:

a) uspješnost desetogodišnjeg specijalističkog rada obzirom na doprinos unapredenju struke uvodenjem ili primjenom novih metoda u dijagnostici, liječenju ili rehabilitaciji, pokretanje, organiziranje ili sudjelovanje u aktivnostima oko unapređenja u zaštiti zdravlja pučanstva, te njegovanje medicinske etike, nesebičnosti i humanosti u odnosu prema pacijentima,

b) uspješnost rada na stručnom uzdizanju zdravstvenih djelatnika sudjelovanjem u dodiplomskom ili poslijediplomskom studiju zdravstvenog usmjerenja, sudjelovanjem u osposobljavanju pripravnika, stažista, sekundaraca, specijalizanata ili sudjelovanjem na stručnim skupovima.

c) uspješnost znanstveno-publicističkog opusa cijenit će se po:

- broju objavljenih radova u medicinskim časopisima.

- klasifikaciji objavljenih radova prema kriterijima Medicinskog odnosno Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- njihovu kvalitetu s obzirom na doprinos struci, - kontinuitetu u publiciranju radova,

- okolnost da li je kandidat prvi autor ili koautor s vrednovanjem njegovog doprinosa u objavljenom radu.

Članak 6.

Komisija odlučuje o uvjetima kandidata pod točkom a. i b. članka 5. Pravilnika, a kod procjene uvjeta iz točke c. članka 5. Pravilnika Komisija traži mišljenje dvoje recenzenata. Izbor recenzenata obavlja se iz reda istaknutih zdravstvenih stručnjaka ili zdravstvenih djelatnika sa znanstveno-nastavnim zvanjem ili zvanjem primarijusa ovisno o području rada kandidata i temama koje se najčešće obrađuju u radovima. Recenzenti daju pismeno izvješće o radovima kandidata s kratkim opisom svakog objavljenog rada, uz navođenje časopisa u kojem je objavljen te klasifikaciju rada prema kategorizaciji Medicinskog odnosno Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te zaključnom mišljenju o ukupnom znanstvenom i stručnom opusu kao jednom od uvjeta za priznavanje naziva primarijus. Pismeno izvješće s recenzijom radova dostavlja se Ministarstvu zdravstva najkasnije u roku od 2 mjeseca. Ukoliko recenzent ne izvrši recenziju u navedenom roku predsjednik Komisije odreduje drugog recenzenta.Ukoliko je uz prijedlog za priznavanje naziva primarijus priloženo izvješće za izbor u znanstveno-nastavno zvanje kandidata Komisija se može njime koristiti u donošenju odluke. Ako kandidat priloži više od traženog broja radova, recenzenti ocjenjuju samo utvrden broj radova potreban za priznavanje naziva primarijus.

Članak 7.

U pogledu broja radova i njihove klasifikacije smatrat će se da kandidat ispunjava uvjete za priznavanje naziva primarijus ako je objavio najmanje 12 radova od kojih tri rada trebaju biti klasificirana kao znanstveni i objavljeni u indeksiranom časopisu, devet radova kao stručni radovi, s u najmanje 5 radova kandidat mora biti prvi autor.

Članak 8.

Komisija radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice saziva predsjednik Komisije. Na sjednicama se vodi zapisnik.

Članak 9.

Pozive za sjednice Komisije s prijedlogom dnevnog reda predsjednik dostavlja članovima Komisije pet dana prije održavanja sjednice. Sjednica se može održati ako je prisutno više od polovine članova Komisije. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Komisije. Član Komisije koji se ne slaže s odlukom moie tražiti da se njegovo odvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik.

Članak 10.

Stručne poslove u svezi rada Komisije obavlja tajnik kojeg imenuje ministar zdravstva iz redova djelatnika Stručne službe Ministarstva zdravstva. Tajnik se brine za pribavljanje i pripremanje dokumenata i podataka potrebnih za rad Komisije, pripremanje i organiziranje sjednica, kao i o rokovima predvidenim Pravilnikom, te vodi registar specijalista kojima je priznat naziv primarijus. Administrativne poslove u svezi rada Komisije obavlja Stručna služba Ministarstva.

Članak 11.

Specijalistima kojima je priznat naziv primarijus izdaje se akt o priznavanju naziva kojeg potpisuje predsjednik Komisije.

Članak 12.

Rad članova Komisije, tajnika i recenzenta nagrađuje se prema posebnom rješenju kojeg donosi ministar. Troškove rada Komisije, tajnika i recenzenata podmiruje kandidat odnosno zdravstvena ustanova.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-01/41

Broj: 534-02-10-94-0001

Zagreb, 22. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.