Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristup

NN 35/1994 (4.5.1994.), Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristup

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zašliti od požara ("Narodne novine", br 58/93 ), ministar unrrtarnjih poslova u suglasnost s ministrom graditeljstva i zaštite okoliša i ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

o uvjetima za vatrogasne pristup

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju zadovoljiti vatrogasni pristupi do građevine kako bi se vatrogasnoj tehnici omogućio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spašavanja osoba i gašenja požara.

Članak 2.

Valrogasni pristupi moraju biti osigurani:

- najmanje s jedne strane, i to duže, kod građevina niske stambene izgradnje (prizemne i jednokatne) i kolektivnog stanovanja, te građevina koje imaju obostrano orijenti rane stambene jedinice, a čija visina ne prelazi četiri kata;

- najmanje s dvije duže strane građevine kod građevi na i prostora za javne skupove (kinematografi, kazališta, koncertne dvorane, sportske dvorane, prostori za vjerske obrede 1 sl.), građevina namijenjenim odgoju i obrazovanju, bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina kao i stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama, stambenim građevinarna koje imaju više od četiri kata, te svim drugim građevinama i prostorima u kojima se okuplja, radi i boravi više od 100 osoba;

- kod pojedinih kategorija građevina, bez obzira na namjenu, ovisno o:

- tlocrtnoj prostranosti i razvedenosti građevina,

- konfiguraciji terena, te

- izgrađenosti okoliša

Članak 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku znače:

- vatrogasrri pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivosti i dr.), omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dodu do ugrožene građevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara;

- vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine, a omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina predviđenih za operativni rad vatrogasnih vozila na spašavanju osoba i gašenju požara;

- površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama. One služe za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja.

II. OSNOVNI UVJETI ZA VATROGASNE PRISTUPE

Članak 4.

Samo pristupi koji se nalaze uzduž vanjskih zidova građevina na kojima su otvori, mogu se koristiti kao vatrogasni pristirpi.

Pristupi koji se nalaze uzduž vanjskih zidova građevina na kojima nema otvora, ne mogu se koristiti kao vatrogasnni pristupi za tu građevinu.

III. Kategorizacija vatrogasnih pristupa

Članak 5.

Kao vatrogasni pristupi mogu se koristiti površine:

- kolnika javnih promelnica;

- kolnika pristupnih putova do građevine

- kolnika prolaza kroz građevinu;

- građevina (rampi, ploča uzdignutih pješačkih tragova uz građevinu, površine nižih dograđenih dijelova građevina uz više građevinna i sl );

- pločnika i tragova predviđenih za pješake te

- sve ostale površine na terenu čiju nosivost omogućuje prolaz i rad vatrogasnih vozila.

II.2. Oblikovanje vatrogasnih pristupa

Članak 6.

U pravilu vatrogasne pristupe treba planirati tako da omogućavaju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom naprijed.

Vatrogasni pristup oko visokih građevina treba planirati tako da je kretanje vatrogasnih vozila moguće isključivo vožnjom naprijed.

Slijepi valrogasni pristupi duži od 100 m, moraju na svom kraju imati okretališta koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.

II.3. Nosivost vatrogasnih pristupa

Članak 7.

Nosivost vatrogasnih pristupa treba biti takva da omogući kretanje i rad vatrogasnih vozila.

Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene da posluže kao vatrogasni pristup, treba biti takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN.

II.4. Dijelovi vatrogasnog pristupa

Članak 8.

U pravilu vatrogasni pristupi sastoje se od:

- vatrogasnih prilaza i

- površina za operativni rad vatrogasnih vozila

II.5. Uvjeti korištenja vatrogasnih pristupa

Članak 9.

Da bi se vatrogasni pristupi u određenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je:

- da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehničke prakse;

- da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike;

- da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila,

- da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini.

III. VATROGASNl PRILAZI

III.1. Vodoravni i okomiti elementi vatrogasnih prilaza

Članak 10.

Ravni vatrogasni prilaz predviden za jednosmjerno kretanje vatrogasnih vozila treba biti širine najmanje 3 m.

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za objekte do 22 m visine navedeni su u tablici br.1 u ovisnosti o širini vatrogasnih prilaza.

Vodoravni radijus zaokretanja za objekte visine iznad 22 metra navedeni su u tablici br. 2 u ovisnosti o širini vatrogasnih prilaza.

Širine, vatrogasnih prilaza uz radijus za okretanje navedene u prethodnim stavcima ovog članka, trebaju započeti najmanje 10 m prije početka vodoravne krivine i završiti 10 m po završetku krivine.

Vrijednosti radijusa iz tablice 1 i 2 mogu se koristiti za kružna okretišta vatrogasnih vozila a krajevima vatrogasnih pristupa.

Članak 11.

Kada se kao vatrogasni prilaz koristi kolni prilaz kroz građevinu, tada on treba biti u pravcu, a njegov slobodan profil treba iznositi najmanje 3 x 4 m.

Postojeći kolni prilazi kroz građevinu, mogu se koristiti kao vatrogasni prilazi, ako su u pravcu, te ako njihov sIobodni profil iznosi najmanje 3 x 3,80 m.

Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba.

Prijelaz iz uspona u pad ili iz pada u uspon treba se izvesti okomitom krivinom, čiji radijus mora iznositi najmanje 15 m.

Stepenica na vatrogasnom prilazu ne smije imati veću visinu od 8 cm Međusobna udaljenost stepenica mora iznositi najmanje 10 m. U području konkavnih i konveksnih krivina ne smiju se primjenjivati stepenice.

IV. POVRŠINE ZA OPERATIVNI RAD VATROGASNIH VOZILA

Članak 12.

Površine za operativni rad vatrogasnih vozila planiraju se uzduž vanjskih zidova građevine, na razmacima koji omogućavaju spašavanje osoba i gašenje požara kroz prozore i druge otvore na građevinama dosezanjem sa za to namijenjenom specijalnom vatrogasnom tehnikom.

IV.1 Širine i položaji površine za operativni rad vatrogasnih vozila

Članak 13.

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s vanjskim zidovima građevine, treba biti najmanje:

- 5,5 m za građevine višine do 40 m,

- 7,0 m za građevine visine iznad 40 m

Širina površine planirane za operalivni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid građevine, treba biti najmanje 5,5 m, njena dužina minimalno 11 m, a udaljenost od zida najviše 1 m.

Broj okomito postavljenih površina ovisi o dužini građevine, a treba biti takav da osiguravaju dohvat svih otvora od strane vatrogasne tehnike

Članak 14.

Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnožja građevine tj. od vanjskih zidova građevina može iznositi najviše:

- 12 m za građevinu visine od 16 m

- 6 m za građevine više od 16 m.

Članak 15.

Dogradnja nižih dijelova građevina uz više građevine ili istake nižih etaža izvan gabarita viših etaža iste građevine, ne smiju svojom širinom priječili dostup vatrogasne tehnike do otvora na vanjskim zidovima viših dijelova građevina.

Ukoliku se piedviđa dogradnja niže građevine uz više građevine čija širina onemogućava dostup vatrogasne tehnike do otvora na vanjskim zidovima viših dijelova građevina, potrebno je predvidjeti naogućnost dolaska vatrogasnog vozila na ploču građevine.

Članak 16.

Prilikom oblikovanja površine za operativni rad vatrogasnih vozila mogu se promijeniti minimalni vodoravni radijusi zaokretanja navedeni u tablicama 1 i 2 koje su sastavni dio ovog Pravilnika i to za širine vatrogasnih prilaza od najmanje 5.5 m ovisnio za koju je visinu građevine predviđena površina

Članak 17.

Povišina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravni s dopuštenim maksimalnim nagibom od 10% u bilo kojem smjeru površine

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15 dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Broj: 511-01-7812510/1-94

Zagreb, 15. travnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.
PRILOZI PRAVILNIKU

Tablica 1.
VATROGASNI PRILAZl ZA OBJEKTE VISINE DO 22 m

ŠIRINA VATROGASNIH   VODORAVNI RADIJUS m
PRILAZA m            UNUTARNJl        VANJSKI
6.00              5.00          11.00
5.50              7.50          13.00
5.00              10.00          15.00
4.50              12.00          16.50
4.00              16.50          20.50
3.50              21.50          25.00
3.00              37.00          40.00

Tablica 2

VATROGASNI PRILAZl ZA OBJEKTE VlSINE IZNAD 22 m

ŠIRINA VATROGASNIH   VODORAVNI RADIJUS m
PRILAZA m            UNUTARNJI    VANJSKI
7.00              5.00      12.00
6.50              7.00      13.50
6.00              8.50      14.50
5.50              9.50      15.00
5.00              12.00      17.00
4.50              15.50      20.00
4.00              20.50      24.50
3.50              27.50      30.50
3.00              45.00      48.00