Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara

NN 35/1994 (4.5.1994.), Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju člana 9. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OPĆEG AKTA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se minimalni sadržaj općeg akta iz područja zaštite od požara za pravne osobe te stnrčne službe tijela državne vlasti. tijela državne uprave, tijela jedinica Iokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu pravne osobe i stručne službe) čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstani u kategorije ugroženosti ud požara, sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Članak 2.

Prilog općem aktu iz članka 1. ovog Pravilnika, u pravnim osobama i stručnim službama čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstali u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara su procjena ugroženosti Od požara, rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara i plan zaštite od požara, te drugi provedbeni planovi za mjere zaštite od požara.

Članak 3.

Pravne osobe i stručne službe čije su građevine, grade vinski dijelovi i prostori razvrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara općim aktom utvrđuju:

1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara;

2. ustrojstvo i način rada vatrogasne postrojbe i službe za zaštitu od požara;

3. ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara;

4. ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti djelatnika koji obavljaju tu kontrolu;

5. način upoznavanja djelatnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke djelatnika glede mjera zaštite od požara i rukovanja opremom i sredstvima za gašenje i dojavu požara te vođenja evidencije o tom;

6 službe i djelatnlke zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava namijenjenih za dojavu i gašenje požara;

7. stručnu spremu djelatnika odgovornih za poslove zaštite od požara;

8. zadatke djelatnika koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti glede provedbe mjera zaštite od požara;

9. obveze voditelja i drugih djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naredenih mjera zaštite od požara;

10. kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili eksplozije;

11. dužnosti djelatnika u slučaju nastanka požara;

12. druge mjere zaštite od požara.

Članak 4.

Pravne osobe i stručne službe čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstani u treću kategoriju ugroženosti. Od požara općim aktom utvrđuju:

1. mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost, od nastajanja požara;

2. ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlašlenja i dužnosti djelalnika koji obavljaju tu kontrolu;

3. Način upoznavanja djelatnika prilikorn stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke djelatnika glede mjera zaštite od požara i rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara te vođenje evidencije o tom;

4. djelatnike zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;

5. obveze voditelja i drugih djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naredenih mjera zaštite od požara;

6. dužnosti djelatnika u slučaju nastanka požara.

Članak 5.

Pravne osobe i stručne službe čije su građevine, griidevinski dijelovi i prostori razvrstani u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara općim aktom utvrđuju:

1. mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara;

2. način upoznavanja djelatnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu;

3. djelatnike zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;

4. obveze voditelja i drugih djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara;

5. dužnosti djelatnika u slučaju nastanka požara.

Članak 6.

Pravne osobe i stručne službe čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstani u prvu i drugu kategorijuugroženosti od požara donose zaseban opći akt iz članka 1. ovoga Pravilnika. Pravne osobe i stručne službe čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstani u treću i četvrtu kategoriju ugroženosti od požara mogu donijeti zaseban opći akt iz članka 1 ovoga Pravilnika ili sadržaj propisan člankom 3. i 4. ovoga Pravilnika regulirati u sklopu nekog drugog općeg akta.

Članak 7.

Pravne osobe i stručne službe su dužni uskladiti svoje opće akte s ovim Pravilnikom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Čtanak 8.

Ovaj Pravilnik supa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama.

Broj: 511-01-78-12509/1-94

Zagreb, 15. travnja 1994.

Ministar unutarnjlh poslova

Ivan Jarnjak, v. r.