Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara

NN 35/1994 (4.5.1994.), Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 13. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O GRAĐEVINAMA ZA KOJE NIJE POTREBNO ISHODITI POSEBNE UVJETE GRAĐENJA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se građevine za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zaštite od požara.

Članak 2.

Posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara nije potrebno ishoditi za sljedeće građevine:

- slobodno stojeće građevine individualne stambene izgradnje s najviše dvije stambene jedinice, ukoliko u svom sastavu nemaju kotlovnice na tekuće ili plinsko gorivo;

- slobodno stojeće građevine poslovne namjene (ugostiteljski objekti, obrtničke radionice, trgovine i sl.) veličine do 50 m ukoliko u svom sastavu nemaju kotlovnicu na tekuća ili plinska goriva i ne prometuju zapaljivim tekućinama, plinovima ili eksplozivima;

- gospodarske objekte površine do 100 m2;

- pomoćne objekte površine do 20 m2 (garaža, spremište, drvarnica); - montažne objekte do 12 m2 (kiosci i sl.);

- vrtne paviljone;

- igrališta;

- nadstrešnice za skupljanje Ijudi u javnom prometu;

- reklamne panoe;

- slobodno stojeće tipske trafostanice za koje su kod tipizacije izdani posebni uvjeti građenja napona 10 (20)/0,4 kV;

- niskonaponske i TT vodove

- cjevovode kanalizacije, parovoda, toplovoda.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-78-12505/1-94

Zagreb, 15. travnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.