Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske, te o načinu i vremenu preračunavanja iznosa izraženih u hrvatskim dinarima u kune

NN 37/1994 (13.5.1994.), Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske, te o načinu i vremenu preračunavanja iznosa izraženih u hrvatskim dinarima u kune

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 86. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 29/93 i 79/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 1994. godine donijela

ODLUKA

o prestanku važenja Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske, te o načinu i vremenu preračunavanja iznosa izraženih u hrvatskim dinarima u kune i lipe

I.

Odluka o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 71/91) prestaje važiti dana 30. svibnja 1994. godine, kojeg dana se, na temelju odluka Narodne banke Hrvatske, izdaju i puštaju u optjecaj novčanice i kovani novac, koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske kunu i njezin stoti dio lipu.

II.

U razdoblju od vibnja 1994. godine do 5. lipnja 1994. godine plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske se mogu obavljati novčanicama hrvatskih dinara, s tim da se nominalna vrijednost tih novčanica preračunava u kune i lipe u omjeru 1.000 hrvatskih dinara za 1 kunu.

III.

Cijene svih proizvoda i usluga na dan 30. svibnja 1994 godine iskazuju se u kunama i lipama, tako da se niihova dosadašnja vrijednost izražena u hrvatskim dinarima preračunava prema omjeru 1.000 hrvatskih dinara za 1 kunu.

IV.

Svi iskazi o potraživanjima i dugovanjima domaćih i stranih osoba koji glase na hrvatske dinare preračunat će se u kune i lipe prema omjeru iz točke I. ove Odluke sa stanjem na dan 30. svibnja 1994. godine.

V.

Iznosi navedeni u hrvatskim dinarima u propisima, općim aktima pravnih osoba, sudskim i upravnim aktima, čekovima, uplatnicama i ostalim nalozima platnog prometa, mjenicama, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, ugovorima i drugim dokumentima izdanim odnosno nastalim do dana puštanja u optjecaj kune i lipe, smatrat će se kao da su navedeni u kunama, s tim da se ti iznosi dijele sa 1.000.

Odredbe u propisima i drugim aktima, ugovorima i drugim dokumentima iz stavka I. ove točke, kojima je iznos novčanih kazni ili obveza određen u protuvrijednosti hrvatskih dinara prema stranoj valuti, primjenjivat će se na način da se protuvrijednost prema stranoj valuti izračunava u kunama.

VI.

Poštanske marke, upravni biljezi i druge vrijednosnice. blanketi čekova, mjenica, platnih naloga i drugih instrumenata platnog prometa u zemlji koji su u prometu na dan puštanja u optjecaj kune i lipe ostaju i nadalje vrijediti dok se ne izdaju nove, pri čemu će na njima označena vrijednost u hrvatskim dinarima podijeljena sa 1.000 odgovarati njihovoj vrijednosti u kunama.

Na čekovnim i mjeničnim blanketima i blanketima ostalih instrumenata platnog prometa iz stavka 1. ove točke ispravljat će se naziv novčane jedinice u kunu, s tim da se pri popunjavanju slovima pisanog iznosa obvezno označuju kune i lipe.

VII.

Pri preračunavanju hrvatskih dinara u kune, prema odredbama ove Odluke, vrijednost u kunama izražava se puni dvije decimale, a eventualni ostatak iznosa u trećoj decimali se zanemaruje.

VIII.

Ovlašćuje se ministar financija da po potrebi donosi potanje upute za provedbu ove Odluke.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/94-01/01

Urbroj: 5030105-94-2

Zagreb, 12. svibnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.