Odluka o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske

NN 37/1994 (13.5.1994.), Odluka o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju odredbi članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92., 26/93, 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 10. svibnja 1994. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA NOVČANU JEDINICU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Narodna banka Hrvatske izdaje novčanice koje glase na kunu - novčanu jedinicu Republike Hrvatske, te kovani novac koji glasi na kunu i lipu - stoti dio kune. Kratica za kunu u platnom prometu u zemlji je K, a za lipu je lp. Kratica za kunu u međunarodnom platnom prometu odredit će se od strane međunarodne organizacije za ISO norme.

II.

Apoeni i obilježja novčanica i kovanog novca kune i lipe odredit će se posebnom odlukom Narodne banke Hrvatske.

III.

Vrijednost 1 kune iznosi 1000 hrvatskih dinara.

IV.

Vrijednosti u kunama i lipama brojćano se iskazuju punim brojem sa dvije decimale.

Vrijednost u kunama i lipama slovima se iskazuje na način, da se posebno označuju kune a posebno lipe.

Pri preračunavanju hrvatskih dinara u kune eventualni ostatak iznosa u trećoj decimali se zanemaruje.

V.

Tečaj kune prema stranim valutama na dan puštanja u optjecaj iskazat će se na način da se tečaj pojedine strane valute izražen u hrvatskim dinarima dijeli sa 1000.

VI.

Posebnim odlukama Narodne banke Hrvatske odredit će se puštanje u optjecaj novčanica i kovanog novca kune i lipe te način i vrijeme zamjene novčanica hrvatskog dinara za noveanice i kovani novac kune i lipe.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Obr. br. 240/94.

Zagreb, 10. svibnja 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.