Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 38/1994 (16.5.1994.), Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na osnovi članka 169. stavak 3. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju kriteriji za raspored službenih sjedišta javnih bilježnika na području Republike Hrvatske i raspoređuju službena sjedišta.

Članak 2.

Javnobilježnička se službena sjedišta određuju u sjedištu svakog općinskog suda.

Članak 3.

Na podrtkčju općinskog suda koji ima više od 20.000 stanovnika javnobilježničko se službeno sjedište odreduje u sjedištu općinskog suda na svakih započetih 20.000 stanovnika,

Članak 4.

Javnobilježnička se službena sjedišta izvan sjedišta općinskog suda određuju u sjedištu općine ili grada ako područje te općine ili grada na području istog općinskog suda ima 20,000 stanovnika. Ako područje općine ili grada iz stavka 1 ovoga članka ima više od 20.000 stanovnika u sjedištu te općine ili grada određuje se javnobilježničko službeno sjedište na svakih započetih 20,000 stanovnika.

Članak 5.

Za područje općinskog suda, u čijem je sjedištu i sjedište trgovačkog suda, osim kriterija iz članka 3. i 4, ovoga Pravilnika, utvrđuje se jedno javnobilježničko mjesto,

Za područje općinskog suda na svakih 200 registriranih pravnih osoba (trgovačkih društava, banaka ili njihovih filijala, osiguravajućih društava ili njihovih filijala, udruga, zaklada ili drugih pravnih osoba) ili obrtničkih radnji koje obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju financijsko poslovanje preko žiro-računa utvrđuje se jedno javnobilježničko mjesto.

Članak 6.

Za područje općinskog suda čije je sjedište u velikim gradovima javnobilježničko se službeno sjedište određuje u pravilu prema urbanim naseljima, četvrtima ili kotarevima pod uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika

Članak 7.

Ako se na način određen u članku 6. ovoga Pravilnika ne može utvrditi javnobilježničko službeno sjedište ono se utvrđuje za sva javnobilježnička mjesta u istom mjestu.

Članak 8

Javni bilježriik ima svoj ured u javnobilježničkom službenom sjedištu. Javni bilježnik može održavati uredovne dane u sjedištima općina ili gradova na području istog suda ako u njima nije utvrđeno službeno sjedište javnog bilježnika. Ako je u sjedištu općine ili grada na području istog suda utvršđeno službeno sjedište javnog bilježnika uredovni sa dani mogu u tim sjedištima održavati samo ako nema javnog bilježnika ili još nije imenovan ili ako je spriječen obavljati javnobilježničku službu.

Članak 9

Raspored javnobilježničkih mjesta i njihovih službenih sjedišta sastavni je dio ovoj Pravilnika

Članak 10.

Raspored javnobilježničkih mjesta i njihovih službenih sjedišta za područja sudova samoupravnih kotarareva Glina i Knin uredit će se nakon donošenja zakona kojirn će se urediti ustsnovljavanje sudova utvrđivanje njihovog područja te odredivanje sjedišta u kojern će obavljati službenu vlast na tim podr-učjima.

Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđujem sljedeća privremena javnobilježnička sjedišta:

- za područja općiriskih sjedišta u Dvoru, Glini i Hrvatskoj Kostajnici po jedno javnobilježičko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Sisku;

- za područja općinskih sudova u Vojniću i Vrginmostu po jedeno javnobilježničko rnjesto s privremenim službenim sjedištem u Karlovcu

- za područja općinskih sudova u Donjem Lapcu, Gračacu i Titovoj Korenici po jedno javnobilježničko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Gospiću;

- za područje Općinskog suda u Benkovcu jedno javnobilježničko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Biogradu n/m;

- za područje Općinskog suda u Kninu jedno javnobilježničko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Šibeniku i

- za područje Općinskog suda u Obrovcu jedno javnobilježničko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Zadru.

Članak 11.

Ovaj P'ravilnik stupa na snagu usmoga dana od dana i objave u ""Narodnim novinama".

Klasa: 701-01 /94-01 /6

Urbr-oj : 514-02-0 I /3-94-1

Zagreb,10. svibnja 1994

Ministar pravosuđa

lvica Crnić, v, r