Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima

NN 38/1994 (16.5.1994.), Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 76. stavak 2. Zakona o mjenici ("Narodne novine", broj 53/91), članka 23. t. l0. Zakona o čeku ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 116 stavka i Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O JAVNOBILJEŽNIČKIM PROTESTNIM UPISNICIMA

Članak 1.

Javni bilježnici protestni upisnik vode u tri knjige, i to

1) Protestni upisnik, knjiga I, za proteste izvršene po članku 70. Zakona o mjenici i članku 19. stavak 2. točka l. i članku 23 točka 10. Zakona o čeku prema priloženom obrascu I.;

2) Protestni upisnik, knjiga II., za potvrde o zamjeni protesta po članku 77. stavak 1. Zakona o mjenici i članku l9 stavka 2 točka 2. Zakona o čeku, prema priloženom obrascu I I ;

3) Protestni upisnik, knjiga III. za potvrde o zamjeni protesta po članku 77. stavak 2. Zakona o mjenici i članku 23 točka 10 Zakona o čeku, prema priloženom obrascu III

Članak 2.

(1) Javni bilježnici su dužni pripremiti tri knjige protestnog upisnika iz članka 1. ovoga Pravilnika unaprijed za najmanje jednu godinu.

(2) Svaka knjiga protestnog upisnika mora biti tvrdo uvezana i prošivena jamstvenikom koji prolazi kroz sve listove i krajevi kojega su na unutarnjoj strani korica knjige ovjereni i pričvršćeni pečatom suda prvog stupnja opće nadležnosti na području kojega je sjedište javnog bilježnika.

(3) Uz pečat sud će potvrditi koliko u knjizi ima listova. Potvrda nosi datum kad je pečat stavljen i broj sudskog upisnika pod kojim je izvršena

(4) Na svakom listu knjiga iz stavka 1. ovoga članka navest će se ime i prezime te sjedište javnog bilježnika i cijeli naziv pojedine knjige. Listovi u knjizi moraju biti označeni rednim brojevima

Članak 3.

(1) Podignuti protesti i zamjene protesta, bez obzira na to da li je pri zamjeni protesta po članku 77. stavak 1. Zakona o mjenici i članku 19. stavak 2. točka 2. Zakona o čeku sudjelovao javni bilježnik, upisuju se u protestni upisnik bez odgode, a zamjene protesta prije isteka protestnog roka. Pri tome se mora paziti na red kako su protesti i zamjene protesta podignuti odnosno kako su stranke zatražile da se zamjena protesta upiše u protestni upisnik

(2) U protestni se upisnik, prema priloženim obrascima, upisuje redom cijeli sadržaj protesta, odnosno cijeli sadržaj mjenice (čeka) i na njoj napisane izjave (članak 77. stavak 1. Zakona o mjenici i članak 19. stavak 2. točka 2. Zakona o čeku) odnosno cio sadržaj mjenice (čeka) i potvrda o zamjeni protesta (članak 77. stavak 2. Zakona o mjenici i članak 23. točka 10. Zakona o čeku).

(3) Imatelju mjenice (čeka) ili njegovom zastupniku predat će se odmah izvornik protesta s podnesenom mjenicom (čekom) odnosno podnesena mjenica (ček) na kojoj je napisana potvrda o upisu izjave u protestni upisnik, odnosno izvornik potvrde o zamjeni protesta s podnesenom mjenicom (čekom)

Članak 4.

Javni bilježnik potvrdit će u protestnom upisniku da u njemu upisani sadržaj odgovara izvorniku protesta odnosno podnesenoj mjenici (čeku, prijepisu mjenice) i na njoj napisanoj izjavi trasata odnosno podnesenoj mjenici (čeku, prijepisu mjenice) i izdanoj potvrdi o zamjeni protesta

Članak 5.

Protestni upisnik ne smije se iznositi iz javnobilježničkog ureda, osim u slučajevima u kojima se prema Zakonu o javnom bilježništvu arhiva javnog bilježnika može pohraniti u sudu ili predati nekom drugom državnom ili javnom tijelu ili osobi

Članak 6.

(1) Javni bilježnik obavlja protestiranje na pisani ili usmeni zahtjev imatelja mjenice (čeka) odnosno njegovog zastupnika. O usmenom zahtjevu ne sastavlja se poseban zapisnik Pisani se zahtjev upisuje u opći poslovni upisnik.

(2) Podnositelj zahtjeva plaća pristojbu na zahtjev, bio usmen ili pismen.

(3) Pristojba na zahtjev iz stavka 2. ovoga članka naplaćuje se i njena naplata potvrđuje po Zakonu o javnobilježničkim pristojbama.

(4) Na temelju zahtjeva za protestiranje, odnosno za upis izvršene zamjene protesta, odnosno za izvršenje zamjene protesta, javni će bilježnik odmah obaviti protestiranje odnosno upis zamjene protesta u protestni upisnik, odnosno izvršiti zamjenu protesta i potvrdu o tome upisati u protestni upisnik. Pri tome javni se bilježnik ne smije upustiti u ispitivanje jesu li protestiranje ili upis u pojedinom slučaju potrebni ili podesni za održavanje ili vršenje mjeničnih (čekovnih) prava.

Članak 7.

Ovjereni prijepisi protesta te ovjereni prijepisi i potvrde o zamjeni protesta izdaju se samo zainteresiranim osobama i samo na temelju pisanih zahtjeva, i to nakon naplate pristojbe i troškova. U protestnom upisniku zabilježit će se kome su prijepisi izdani i koliko je prijepisa izdano.

Članak 8.

(1) Kada osoba protiv koje se podiže protest u smislu članka 73. stavak 2. Zakona o mjenici odnosno članka 23. točka l0. Zakona o čeku izvrši propuštenu isplatu u ruke javnog bilježnika, javni će bilježnik to potvrditi ne mjenici odnosno čeku. Sadržaj potvrde unijet će se u cijelosti u poseban zapisnik koji se zavodi u opći poslovni upisnik. Na potvrdi na mjenici (čeku) javni će bilježnik staviti svoj potpis, datum i broj spisa pod kojim je potvrda zavedena te svoj pečat, pa će mjenicu (ček) predati osobi protiv koje se protest podiže.

(2) U slučaju djelomične isplate javni će bilježnik postupiti po članku 73. stavak 3.,Zakona o mjenici.

Članak 9.

Protesti i zamjene protesta mogu se navoditi ovim kraticama: "Pro. I. r. br. " odnosno "Pro. II. r. br. ", odnosno "Pro. III. r. br. ", dodajući tome ime i prezime javnog bilježnika koji je vršio protest odnosno zamjenu protesta.

Članak 10.

Protestni registri čuvat će se deset godina.

Članak 11.

(1) Svi troškovi (nagrada i naknada troškova javnom biIježniku: javnobilježničke pristojbe i sl.) naznačit će se na svim primjercima isprava koje se upisuju u protestni upisnik.

(2) Na ispravama iz stavka 1. ovoga članka naznačit će se jesu li i koji od troškova iz stavka 1. ovoga članka naplaćeni.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa:701-01/94-0l/29

Urbroj : 5l4-02-01 /2-94-1

Zagreb, l0. svibnja 1994

Ministar pravosuđa

Ivica Crnić. v. r.