Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva

NN 40/1994 (23.5.1994.), Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 148. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine". br. 75/93 i 11/94) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NAD STRUČNOŠĆU RADA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Nadzor nad stručnošću rada (u daljnjem tekstu: nadzor) zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika u privatnoj praksi provodi se na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Poslove zdravstveno-inspekcijskog nadzora iz članka 1 ovog Pravilnika obavlja republički zdravstveni inspektor.

Članak 3.

Zdravstveni inspektor je ovlašten obavljati nadzor nad svim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima u privatnoj praksi u svako doba. kada je to u interesu zaštite života i zdravlja pučanstva. Zdravstveni inspektor može obavljati nadzor i bez prethodne najave, ali je prije početka obavljanja nadzora dužan o svome prisustvu obavijestiti odgovornog djelatnika u privatnoj praksi.

Članak 4.

Pojedine stručne radnje u obavljanju zdravstveno-inspekcijskog nadzora, za čije se izvršenje zahtijeva posebna stručnost obavit će uz zdravstvenog inspektora jedan ili više stručnjaka odgovarajućeg profila prema rješenju ministra zdravstva.

Članak 5.

Ako je opseg nadzora naročito velik ili je potrebno izvršiti određene analize i vještačenja, ministar zdravstva imenuje odgovarajuću zdravstvenu ustanovu da obavi pojedine radnje.

II. NAČIN OBAVLJANJA NADZORA

Članak 6.

Nadzor u smislu ovog Pravilnika obuhvaća:

1. Ustrojstvo rada u ordinacijama, zdravstvenim ustanovama i dijelovima zdravstvenih ustanova:

Ispituje se postojanje i sukladnost ustrojstva s aktom o unutarnjem ustrojstvu; aktom o provodenju unutarnjeg nadzora nad stručnim radom i ispunjavanje uvjeta glede prostora medicinsko-tehničke opreme i kadrova u skladu sa propisom;

2. Rad stručnoga vijeća zdravstvene ustanove:

Ispituje se način.pripreme. sadržaj i redovitost sastanaka, suradnja ustrojstvenih jedinica, a posebno u odnosu na dijagnostičke djelatnosti;

3. Vođenje zdravstvenih podataka o bolesniku: Ispituje se postupak prijema i uzimanja osobnih identifikacijskih podataka o bolesniku; opis zdravstvenog stanja bolesnika i postavljanje dijagnoze; plan obrade bolesnika; tijek svih zahvata (dijagnostičkih i terapijskih) te urednost vođenja dokumentacije, kartoteke i registra,

4. Provođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka: Ispituje se početni plan rada i početna dijagnoza te provedena dijagnostika u odnosu na završnu dijagnozu; poštivanje principa racionalizacije; priznavanje nalaza drugih ustanova do prijema bolesnika; opravdanje primjene pojedinih dijagnostičkih, laboratorijskih odnosno radioloških postupaka u odnosu na stručni algoritam pojedinih dijagnoza; način i redoslijed primjene terapijskih postupaka i poštivanja znanstvenih spoznaja o načinu liječenja pojedinih bolesti;

5. Odnos preina bolesnicima: Ispituje se način naručivanja i obračanja bolesniku pri prijemu i u tijeku liječenja te davanje informacija o bolesti i postupcima liječenja; utvrđuje se postojanje knjiga pritužbi kao i broj podnesenih žalbi od strane bolesnika;

6. Sprečavanje bolničkih infekcija i provođenje mjera protiv zaraznih bolesti: Ispituju se preventivni postupci radi zaštite zdravlja bolesnika unutar ordinacije i zdravstvene ustanove kao i zdravstvenih djelatnika, a posebno prevencije hepatitisa, sindroma stečenog nedostatka imuniteta, toksičnih oštećenja i bolesti nastalih zbog izloženosti ionizirajućem zračenju;

7. Nadzor u ljekarnama: Ispituje se opskrba pučanstva lijekovima, pomoćnim ljekovitim sredstvima, medicinskim i ostalim proizvodima propisanim zakonom kao predmet poslovanja ljekarne te njihovo čuvanje i uskladištenje; stručna kontrola recepata i izrada propisanih pripravaka; pračenje učinaka i nuspojava lijekova kao i prijavljivanje istih referentnom centru; vođenje propisanih knjiga evidencije davanje jasnih uputa bolesnicima kao i savjeta za atomedikaciju te održavanje i unapredivanje stručnosti sa svrhom utjecaja na racionalno i ekonomično propisivanje lijekova prema principima suvremene farmakoterapije;

8. Održavanje primjerenog izgleda gradevine, higijene okoline i unutrašnjosti zdravstvene ustanove ili ordinacije, te higijenska dispozicija otpada;

9. Evaluacija stručnosti rada zdravstvenih djelatnika: Ispituje se sudjelovanje na znanstvenim i drugim skupovima, način pračenja i unapredivanja struke i suradnje sa drugim djelatnostima i drugim zdravstvenim djelatnicirna;

10. Ispunjavanje obveza u smislu davanja izvješća i podmirivanja obveznih pristojbi sukladno propisima;

11. Ispunjavanje ugovornih obveza prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i drugim osigurateljima.

Članak 7.

Ako se prilikom obavljanja nadzora utvrdi nedostatak stručnosti zdravstvenih djelatnika i potreba dodatne izobrazbe, rješenje koje se pri tome donosi mora sadržavati naziv zdravstvene ili druge ustanove u kojoj treba obaviti dodatnu izbrazbu i vrijeme trajanja izobrazbe.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnim radom u djelatnosti zdravstva ("Narodne novine" br. 47/91).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-01/42

Broj: 534-02-22-94-1

Zagreb, 25. travnja. 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. Andrija Hebrang, v. r.