Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji

NN 43/1994 (31.5.1994.), Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 71. Zakona o ustanovama ("Narodne novine". br. 76/93). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 1994. godine donijela

UREDBU

O HRVATSKOJ INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKOJ REFERALNOJ AGENCIJI

Članak 1.

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HIDRA) osniva se kao specijalizirana stručna služba Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) za obavljanje informacijskih, dokumentacijskih i referalnih poslova.

Članak 2.

Radom HIDRA-e rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava dužnosti Vlada. Ravnatelj je za svoj rad i rad HIDRA-e odgovoran Vladi. Ravnatelj ima prava i dužnosti dužnosnika tijela državne uprave u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Poslovi HIDRA-e utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HIDRA-e. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HIDRA-e donosi ravnatelj uz suglasnost Vlade.

Članak 4.

Ravnatelj HIDRA-e donijet će Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HIDRA-e u roku od 60 dana od dana imenovanja.

Članak 5.

Osnivanjem HIDRA-e prestaje s radom Institut informacijskih znanosti u Zagrebu, koji je danom stupanja na snagu Zakona o ustanovama postao jatrnom ustanovom. Djelatnici Instituta informacijskih znanosti u Zagrebu, zatečeni u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ove Uredbe na poslovima iz članka 1. ove Uredbe nastavljaju s radom u HIDRA-i. Konačni raspored djelatnika iz prethodnog stavka izvršit će se Pravilnikom iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u.Narodnim novinama".

Klasa: 008-02/93-01/04

Urbroj : 5030104-94-2

Zagreb, 5. svibnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.