Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica

NN 45/1994 (10.6.1994.), Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 2. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", br. 30/94), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrazaca Upisnika turističkih zajednica, (u daljnjem tekstu: Upisnik) izvoda iz Upisnika, prijave za upis u Upisnik, prijave osnivanja i djelovanja podružnica turističkih zajednica, kao i način popunjavanja obrazaca te vođenja Upisnika i zbirke isprava.

UPISNIK TURISTIĆKIH ZAJEDNICA

Članak 2.

Upis u Upisnik obavlja se na obrascu broj 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Obrazac 1 je list koji se sastoji od stranice A i stranice B.

Na stranici A obrasca iz stavka 1. ovog članka upisuje se turistička zajednica, a na stranici B upisuju se podružnice turističke zajednice (u daljnjem tekstu: turistička društva)

Članak 3.

Upisnik se vodi u obliku tvrdo ukoričene krkjige, čiji su listovi numerirani.

Prije početka upisivanja turističkih zajednica u Upisnik, Ministarstvo turizma ovjerava Upisnik na unutarnjoj naslovnoj stranici pečatom i potpisom ovlaštene osobe, tako da tekst ovjere glasi "Ovaj Upisnik sadrži ukupno _____ numeriranih stranica".

Naslovna stranica Upisnika prikazana je obrascern broj 4 koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a sadrži otisak grba Republike Hrvatske i riječi: "Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma, Upisnik turističkih zajednica".

Listovi u knjizi označeni su brojem na stranici A.

Stranica A sadrži odjeljke: upisni broj, naziv i sjedište turističke zajednice, datum stupanja na snagu statuta turističke zajednice, osoba ovlaštena za zastupanje (ime, prezime i svojstvo) i izmjene osobe ovlaštene za zastupanje, datum upisa u Upisnik, broj i datum potvrde o upisu, izmjena sjedišta turističke zajednice, prestanak turističke zajednice, primjedbe i prijenos upisa.

Stranica B sadrži odjeljke: upisni broj, naziv i sjedište turističkog društvava, datum donošenja odluke o osnivanju turističkog društva, podatke o odgovornoj osobi (ime, prezime i svojstvo) i izmjene odgovorne osobe, datum upisa u Upisnik, broj i datum potvrde o upisu, izmjena sjedišta, prestanak turističkog društva, primjedbe i prijenos upisa.

Članak 4.

Odjeljak: "prijenos upisa" popunjava se samo u slučaju kada su odgovarajući odjeljci stranica na listu do kraja popunjeni, pa se upisi moraju nastaviti na novom slobodnom listu. Tom prilikom na novom slobodnom listu prenosi se broj prethodnog upisa i nastavlja se s upisom na odgovarajućoj stranici lista.

Članak 5.

Popunjavanje odjeljaka na stranicama lista Upisnika obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka, koji su naznačeni uz broj odjeljka.

Odjeljci se popunjavaju čitljivo, tintom, na način da se upisivanje obavlja od početka slobodnog prostora odjeljka.

Upisani tekst u Upisniku ne smije se brisati niti ispravljati. lznimno, samo manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjern datuma ispravka i parafa odgovorne osobe Ministarstva turizma. Ako se radi o većim pogreškama cijeli upis se poništava precrtavanjem lista Upisnika kosom crvenom crtom i upis se obavlja na prvom slobodnom listu Upisnika.

Članak 6.

Izmjene i dopune koje su nastale nakon prvog upisa turističke zajednice ili turističkog društva u Upisnik, upisuju se u odjeljak koji se odnosi na izmjene odgovarajućih podataka. Nakon upisa novih podataka, odjeljak koji sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom.

lznimno, kada turistička zajednica mijenja svoj naziv, upis tog podatka obavlja se na prvom slobodnom listu. Na tom listu prenose se svi ostali upisani podaci sa stranica lista iz odgovarajućih odjeljaka. Nakon što se obavi prijenos svih podataka, prethodni list se precrtava kosom crvenom crtom. U tom slučaju na novom upisnom listu popunjava se takoder i odjeljak: "prijenos upisa", s podatkom o upisnom broju prethodnog upisa.

U slučaju prestanka turističke zajednice, činjenica prestanka upisuje se u odgovarajući odjeljak, a nakon toga upisni listovi, koji se odnose na tu turističku zajednicu precrtavaju se s dvije kose crvene crte

OBRASCI PRIJAVE ZA UPIS U UPISNIK, PRILOZI PIJAVI, NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA

Članak 7.

Turistčka zajednica u postupku upisa u Upisnik podnosi prijavu za upis na obrascu broj 2 koji se sastoji od stranice A i B, a sastavni je dio ovog Pravilika. Na stranici A prijavljuje se upis turističke zajednice, a na stranici B prijavljuje se upis turističkog društva.

U postupku upisa u Upisnik turistička zajednica prijavi iz stavka 1. ovog članka prilaže priloge propisane ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Prijava i prilozi prijavi iz članka 7. ovog Pravilnika podnose se u dva primjerka.

Obrazac se popunjava pisaćim strojem ili rukopisom štampanim slovima. Podaci koji se upisuju u obrazac moraju biti istovjetni s odredbama statuta koje se odnose na predmetnu materiju, te s odlukom odnosno zaključkom tijela upravljanja, na koje se ti podaci odnose.

Članak 9.

Prijavu za upis u Upisnik potpisuje osoba ovlaštena aktom osnivačke skupštine turističke zajednice

Članak 10.

Prijavi za upis turisličke zajednice u Upisnik prilaže se: 1. Odluka o donošenju statuta turističke zajednice i službeno glasilo u kojem je statut objavljen,

2. Zapisnik sa osnivačke skupštine turističke zajednice 3. Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje i drugi podaci sukladno obrascu propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Ukoliko je turistička zajednica osnovala turističko društvo uz prijavu za upis turističkog društva u Upisnik prilaže se :

1. Odluka o osnivanju turističkog društva,

2. Podaci o odgovornoj osobi i drugi podaci sukladno obrascu propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Prilozi iz članka 10. i 11. ovog Pravilnika podnose se u izvorniku, prijepisu ili preslici. Ako se podnesu u prijepisu ili preslici, koji nisu ovjereni, odgovorna osoba će utvrditi da li su prijepis i preslika vjerni izvorniku.

Markica upravne pristojbe u propisanom iznosu lijepi se u lijevom gornjem uglu prve stranice prijave.

ZBIRKA ISPRAVA

Članak 13.

Za svaku upisanu turističku zajednicu i turističko društvo, vodi se zbirka isprava. Zbirka isprava vodi se u jednom omotu za turističku zajednicu i pripadajuće joj turističko društvo.

Na omotu zbirke isprava upisuje se naziv turističke zajednice i upisni broj pod kojim je upis obavljen Ako se oba

vi prijenos na novi list Upisnika, na omotu zbirke isprava precrtava se dosadašnji broj i upisuje se novi upisni broj. U zbirku isprava odlaže se po jedan primjerak: prijave za upis u Upisnik turističke zajednice, turističkog društva, prijave za upis izmjena i dopuna u Upisnik, statuta, izmjena i dopuna statuta, te svih priloga prijavi odnosno isprava temeljem kojih su obavljeni upisi i promjene podataka u Upisniku i primjerak potvrde o upisu turističke zajednice i turističkog društva u Upisnik. Zbirka isprava odlaže se po upisnom broju.

Članak 14.

Odgovorna osoba u Ministarstvu turizma koja vodi Upisnik i zbirku isprava dužna ih je čuvati na način da se zaštite od zlouporabe, uništenja i oštećenja.

Članak 15.

Podaci upisani u Upisnik i zbirka isprava javni su. Ministarstvo turizma dužno je dopustiti uvid u Upisnik i zbirku isprava i izdati izvod iz Upisnika svakom tko za to ima opravdani interes. Izvod iz Upisnika izdaje se na obrascu broj 3 koji se sastoji od stranice A i B, a sastavni je dio ovog Pravilnika.

Uvid u Upisnik i zbirku isprava obavlja se uz obvezno prisustvo odgovorne osobe Ministarstva turizma.

Članak 16.

Upisnik i zbirka isprava propisani ovim Pravilnikom smatraju se knjigama odnosno ispravama trajne vrijednosti.

UPIS U UPISNIK

Članak 17.

Ako Ministarstvo turizma utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti, obavit će upis turističke zajednice i turističkog društva u Upisnik i u roku od 15 dana od dana upisa izdati potvrdu o obavljenom upisu.

Članak 18.

Ako Ministarstvo turizma utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za upis turističke zajednice i turističkog društva u Upisnik, rješenjem će odbiti prijavu za upis.

Članak 19.

Turistička zajednica dužna je Ministarstvu turizma prijaviti svaku promjenu glede podataka upisanih u Upisnik u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Uz prijavu iz stavka 1. ovog članka turistička zajednica prilaže odgovarajuće isprave propisane ovim Pravilnikom. O upisu promjene iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo izdaje potvrdu.

Čanak 20.

Primjerak potvrde o upisu turističke zajednice i turističkog dručtva u Upisnik, te potvrde iz članka 19. ovog Pravilnika, Ministarstvo turizma dostavlja Zavodu za platni promet.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku registracije turistićkih zajednica ("Narodne novine", broj 6/92).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:334-01/94-01/34

Urbroj : 529-02/94-1

Zagreb, 18. svibnja 1994.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v. r.