Pravilnik o mikrobiološkim standardima za namirnice

NN 46/1994 (10.6.1994.), Pravilnik o mikrobiološkim standardima za namirnice

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50 stavka 1. točke 2. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

o mikrobiološkim standardima za namirnice

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom se odreduju mikrobiološki standardi kojima moraju udovoljavati namirnice koje se stavljaju u promet na domaćem tržištu.

Članak 2.

Ako ovim pravilnikom nisu propisani standardi za neke namirnice mogu se primijeniti standardi za slične namirnice uzevši u obz.ir namjenu namirnice, pH, aW (slobodna voda), obradu u procesu proizvodnje (toplinska obrada), uvjete čuvanja te postupak pripreme za jelo.

Članak 3.

Ako se na tržištu pojavi nova namirnica koju nije moguće svrstati u postojeće grupe namirnica ovog pravilnika,organ uprave nadležan za poslove sanitarne inspekcije ili organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije u proizvodnji namirnica animalnog porijekla će odrediti mikrobiološke standarde za takvu namirnicu, ako se za to ukaže potreba.

Članak 4.

Organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije ili organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije u proizvodnji namirnica animalnog porijekla mogu na osnovi epidemioloških podataka odrediti slijedeće:

1. Praćenje (monitoring) određenih mikroorganizama u pojedinim namirnicama, za koje nisu određeni standardi u ovom pravilniku.

2 Proširiti ili promijeniti vrstu ,skupinu ili broj mikroorganizama u ispitivanju namirnica, različito od zahtjeva određenih standardima ovog pravilnika.

3. Mikrobiološko ispitivarije namirnica i sirovina u pojedinim fazama procesa proizvodnje na prisutnost mikroorganizama koji nisu određeni standardima ovog pravilnika.

4. Mikrobiološko ispitivanje namirnica koje nisu nadređene u ovom pravilniku.

Članak 5.

Ako se tijekom ispitivanja nacnirnica u laboratoriju na osnovi epidemioloških i drugih podataka ustanovi da postoji vjerojatnost prisustva patogenih, potencijalno patogenih mikroorganizama ili pak mogućih uzročnika kvarenja u velikorn broju, a oni nisu navedeni u standardima ovog pravilnika, treba izvršiti njihovo ispitivanje i dobivene rezultate uzeti u obzir pri konačnoj ocjeni namirnice.

Članak 6.

Namirnice, osim mikroorganizarrka određenih standardima za pojedine namirnice ili grupe namirnica u ovom pravilniku, ne smiju sadržavati ni:

a) Salmonella vrste, patogene E. coli, Clostridium perfrirkgekls, Campylobacter jejuni/coli, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica u količini štetnoj za zdravlje ljudi.

b) Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridi um botulinum, odnosno njihove toksine u količini štet,noj za zdravlje ljudi.

c) Ni druge potencijalno patogene mikroorganizme ni njihove metabolite u količini štetnoj za zdravlje ljudi.

Članak 7.

U ovom pravilniku su grupe mikroorganizama odnos no pojedini mikroorganizmi označeni simbolima.

Tumačenje simbola:

AB = Aerobne mezofilrke bakterije

ASB = Aerobne sporogene bakterije

SRK = Sulfitreducirajuće klostridije

K = Kvasci

P = Plijesni

S - Salmonella vrste

E = Enterobakteriaceae

EC = Escherichia coli

SA = Staphylococcus aureus

SGD = Streptoc-ocekks grupe D

Članak 8.

Mikrobiološki standardi za namirnice u ovom su Pravilniku određeni brojem pojedinih mikroorganizmu u 1 g odnosno ml. Pod brojem mikroorganizama prema ovom pravilniku podrazumijeva se broj kolonija na krutoj podlozi ili pak broj dobiven postupkom najvjerojatnijih brojeva.

MIKROBIOLOŠKI STANDARDI ZA POJEDINE NAMIRNICE MESO I PROIZVODI

Članak 9.

Sirovo svježe i smrznuto meso

______________________________________________________________________
				AB 	S/25g 	SA 	E 	SRK/g 
______________________________________________________________________

Sirovo meso trupova, polutki 
četvrti (najmanje jedan cm is- 103 	0 	< 1 	< 1 	< 1 

pod površine) ______________________________________________________________________ Sirovo i konfekcionirano meso, te meso peradi u trupovima 105 0 < 102 < 103 < 102

(najmanje 0,5 cm ispod površi- ne) ______________________________________________________________________ Porcionirano meso i meso u 106 0/10 5 x 103 5 x 103 - malim komadima ______________________________________________________________________ Mljeveno meso, oblikovano mljeveno meso, kobaslce za pe- - 0/5 < 103 < 104 < 103

čenje ______________________________________________________________________

Članak 10.

Polutrajne i trajne kobasice, suhomesnati proizvodi i slanina

________________________________________________________________________________
					AB 	S/25g 	SA 	E 	SRK/g 
________________________________________________________________________________
Obarene i polutrajne kobasice 
(tirolska, šunkerica i srodni pro- 	104 	0 	< 102	 < 102 	< 10 
izvodi) 
________________________________________________________________________________
Kuhane kobasice (krvavica, tla 
čenica, pašteta u ovitku i srodni 	5 x 104 0 	< 102 	< 102 	< 102
proizvodi) 
________________________________________________________________________________
Trajne kobasice i suhomesnati 		- 	0 	< 10 	< 10 	< 10 
proizvodi
________________________________________________________________________________

Članak 11.

Mesne konzerve i polukonzerve

________________________________________________________________________________
				AB 	S/25g 	SA 	SGD	E 	SRK/g 
________________________________________________________________________________
Komercijalno sterilni mesni 
proizvodi (nakon termostat- 	< 1	 - 	- 	- 	- 	< 1 , 
skog testa 7 dana/37oC) 
________________________________________________________________________________
Kuhano prešano meso u 
komadima u limenci (proizvo- 	104 	0 	< 10 	< 102 	< 10 	< 10
di koji se ćuvaju pri temp 
hlađenja)
________________________________________________________________________________

Članak 12.

Polugotova i gotova jela .

________________________________________________________________________________
					AB 	S/25g 	SA 	E 	SRK 
________________________________________________________________________________
Polugotova jela koja se prije 
upotrebe toplinski obrađuju 		106  	0 	<103  	<103  	<102  

(čuvana pri temp. hlađenja ili smrzavanja) ________________________________________________________________________________ Gotova smrznuta jela koja se prije upotrebe toplinski ne ob- 104 0 < 10 < 10 < 10 rađuju i gotova jela pripremljena u restoranima ________________________________________________________________________________

RIBE I PROIZVODl

Članak 13.

Sirova riba, školjkaši, rakovi i proizvodi,

____________________________________________________________________________________
				AB 	S/25g 	SA 	SGD	E 	EC	SRK
____________________________________________________________________________________
Svježa i smrznuta riba (u 
komadima težima od 0,5 
kg) 				103 	0 	< 102 	- 	< 102 	- 	< 10 
____________________________________________________________________________________
Svježa i smrznuta riba (u 
komadima do 0,5 kg) te 
konfekcionirana i porcio- 
nirana riba . 			- 	0 	< 103 	- 	< 103	 - 	< 103 

____________________________________________________________________________________ Smrznuti riblji proizvodi, gotovi za kulinarsku pri- premu 5 x 106 0 < 103 - < 104 - < 103 ____________________________________________________________________________________ Školjkaši (svježi i smrznu- ti) 105 0 - < 102 - < 102 - ____________________________________________________________________________________ Svježi rakovi 103 0 - < 10 - < 10 - ____________________________________________________________________________________ Smrznuti i konfekcionira- ni rakovi 104 0 - < 102 - < 102 - ____________________________________________________________________________________

Članak 14.

Riblje konzerve i srodni proizvodi

________________________________________________________________________________
					AB 	SA 	SGD 	SRK/g 
________________________________________________________________________________

Komercijalno sterilne riblje kon 
zerve (nakon termostatiranja 7 da 
na pri 37oC) 				< 1 	- 	- 	< 1 
________________________________________________________________________________
Riblje polukonzerve (koje se čuvaju 
pri temperaturama hlađenja) 		103 	< 10 	< 10 	< 10 
________________________________________________________________________________
Nepasterizirani riblji proizvodi u 
hermetički zatvorenoj ambalaži 
(losos u ulju, srdela i sl.) 		5 x 104 < 102 	5 x 102 < 102 
________________________________________________________________________________

Članak 15.

Razni riblji proizvodi

_______________________________________________________________________________
				AB 	S/25g	SA 	E 	SRK	P/g
_______________________________________________________________________________
Dimljene i sušene ribe 
(u mišiću) 			103	 - 	< 10 	< 10 	< 10 	-
_______________________________________________________________________________
Soljene ribe 			ASB 
				104 	- 	< 10 	< 102	< 102	 - 

_______________________________________________________________________________ Marinirani proizvodi - hladne marinade u ulju ili tekućini te hladne marina- de s majonezom ili ramu- ladom 105 0 < 102 < 103 5 x 102 102
_______________________________________________________________________________

MLIJEKO I PROIZVODI

Članak 16.

Mlijeko i mliječni napici

____________________________________________________________________________
				AB 	S/25m1	SA 	E 	SRK/ml	
____________________________________________________________________________

Pasterizirano mlijeko i pasteri 
zirani mliječni napici 		5 x 104 0 	< 10 	< 102 	- 
____________________________________________________________________________
Sterilizirano mlijeko i sterilizi 
rani mliječni napici (nakon ter 
mostatskog testa od 5 dana pri 
32oC) 				< 1 	- 	- 	- 	< l 
____________________________________________________________________________
Mlijeko u prahu 		5 x 104 0 	- 	< 10 	< 102 
____________________________________________________________________________
Zgusnuto zasladeno i zgusnuto 
zasladeno obrano mlijeko 	104 	0 	< 1 	< 1 	- 
____________________________________________________________________________
Zgusnuto nezaslađeno i zgus- 
nuto nezaslađeno obrano mlije- 
ko				 <1 	- 	<1 	<1 	-
____________________________________________________________________________

Članak 17.

Mliječni deserti

__________________________________________________________________________
				AB 	S/25g	SA 	E 	KiP/g
__________________________________________________________________________

Puding,toplinski obrađeni voć- 
ni jogurti i srodni proizvodi < 103 	0 	< 10 	< 10 	< l
__________________________________________________________________________