Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

NN 46/1994 (10.6.1994.), Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

I. OPĆI UVJETI

Članak 1.

Predmeti opće uporabe koji se stavljaju u promet moraju u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovarati uvjetima propisanim ovim pravilnikom.

Članak 2.

Predmetima opće uporabe, u smislu ovog pravilnika, smatraju se:

1. posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe te ambalaža za namirnice i predmete opće uporabe;

2. dječje igračke;

3. proizvodi za osobnu higijenu, njegu, zaštilu i uljepšavanje lica i tijela;

4. sredstva za održavanje čistoće;

5. duhan, duhanski proizvodi i pribor za pušenje;

6. određeni predmeti i sredstva koji pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluznicom.

Članak 3.

Odredbe ovog privilnika obvezatne su za sve pravne i fizičke osobe koje proizvode, uvoze ili stavljaju u promet predmete opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika.

Članak 4.

Predmeti opće uporabe koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu moraju sadržavati deklaraciju na hrvatskom jeziku. Podaci koje deklaracija mora sadržavati navedeni su u propisima za pojedine vrste predmeta opće uporrrlke u okviru ovog pravilnika.

Članak 5.

Predmeti opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika nkogu sudržavati djelatne tvari koje su predviđene ovim pravilnikom za pojedine grupe proizvoda kako je navedenik u dijelu teksta pravilnika koji se odnosi na te proizvode ili pripadajućim Listama dopuštenih tvari odnosno odgovarajućimm priznatizn propisizna i normama.

II. POSUĐE, PRIBOR, OPREMA I UREĐAJI ZA PROIZVODNJU NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

A OPĆI UVJETI ZA PROMET

Članak 6.

Posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe (u daljnjem tekstu:"posuđe, pribor, oprema i uređaji") koji se uporabljuju u pripremi, proizvodnji, mjerenju, preradi, doradi, prijevozu ili uporabi namirnica i predmeta opće uporabe ne smiju biti izrađeni iz materijala koji otpušta sastojke štetne za zdravlje, ili u količinama štetnim za zdravlje, ili nepovoljno utječe na senzorska, fizikalna ili kemijska svojstva namirnica odnosno predmeta opće uporabe kao i na njihovo održavanje u zdravstveno ispravnom stanju.

Osim uvjeta iz stavka l ovog članka koje moraju zadovoljavati posuđe, pribor, oprema i uređaji namijenjeni za preradu i čuvanje lakokvarljivih namirnica oni ne smiju biti izrađeni iz materijala koji je propustljiv i porozan i koji ne štiti namirnice od nepovoljnog vanjskog utjecaja. Rubovi i druga mjesta na kojima se sastaju dvije površine takvih predmeta opće uporabe moraju biti zaobljeni.

Članak 7.

Posuđe, pribor, oprema i uređaji moraju imati glatke površine, bez udubljenja i pukotina i moraju biti izrađeni tako da se mogu lako i uspješno čistiti, prati i dezinficirati.

Posuđe, pribor, oprema i uređaji namijenjeni za pripremu i izdavanje hrane i pića ili ako su namijenjeni za prijevoz mlijeka moraju biti izrađeni tako da se mogu sterilizirati zagrijavanjem ili drugim dopuštenim postupkom. Takvo posuđe, pribor i uređaji ne smiju se uporabljati u druge svrhe.

Zabranjeno je stavljati u promet posuđe, pribor, opremu i uređaje koji su s unutarnje strane toliko okrnjeni ili oštećeni, ili su nedovoljno obrađeni, da mogu utjecati na zdravstvener ispravnost namirnica odnosno na zdravlje potrošača ili su zbog nedorađenih dijelova opasni za uporabu.

Članak 8.

Posuđe i pribor za jednokratnu uporabu koji se prije uporabe ne čiste, ne peru, ne dezinficiraju, niti steriliziraju ne smiju u 1ml ispirka brisa uzetog s 25 cm2 dodirne površine, računato na 1 cm, sadržavati:

1 Escherichia coli,

2 proteus vrste,

3. koagulaza-pozitivne stafilokoke,

4. sulfit-reducirajuće klostridije,

5. Salmonellae,

6. više od 10 mikroorganizama.

Članak 9.

Bojila za bojenje posuđa i pribora, opreme i uređaja či je obojene površine dolaze u neposredan dodir s namirnicama ne smiju prelaziti u namirnice niti smiju sadržavati, izraženo na 1 kg suhog bojila, određeno u ekstraktu s 0,1 mol/L kloridnom kiselinom nakon kuhanja tijekom 15 minuta uz povratno hlađenje (povratni kondenzator), više od

1. 20 mg arsena;

2. 100 mg olova;

3 .10 mg kadmija;

4. 10 mg žive;

5. 200 mg barija;

6. 100 mg kroma;

7. 100 mg antimona;

8. 100 mg selena.

Organska bojila ne smiju otpuštati niti više od:

1. 0,l mg/kg poliaromatskih ugljikovodika;

2. 0,1 mg/kg naftilamina, benzidina ili 4-aminodifenila.

Članak 10.

Punila koja se uporabljuju u proizvodnji dijelova posuđa, pribora, opreme ili uređaja što dolaze u neposredan dodir s namirnicama moraju odgovarati zahtjevima iz stavka 1. članka 9. ovog pravilnika.

Čađa koja se uporablja u proizvodnji dijelova predme ta opće uporabe iz stavka 1. ovog članka, a koji dolaze u neposredan dodir s namirnicama ne smije imati toluenski ekstrakt veći od 0,15%, a što se tiče poliaromatskih ugljikovodika moraju odgovarati zahtjevima iz stavka 2. članka 9. ovog pravilnika.

Članak 11.

Ljepila i sličan pomoćni materijal koji se na posuđu, priboru, opremi ili uređajima nalaze na mjestima koji dolaze u neposredan dodir s namirnicama, odnosno na mjestima na kojima postoji mogućnost da dođu u neposredan dodir s namirnicama moraju odgovarati zahtjevima predvi đenima u članku 28. do 39. te u članku 59. ovog pravilnika.

Članak 12.

Na posuđu, priboru, opremi i uređajima mora biti označen naziv odnosno utisrut znak proizvođača koji se pri uporabi ne može skinuti.

B. POSEBNI UVJETI ZA PROMET

1. Metalno posuđe, pribor, oprerna i uređaji

Članak 13.

Metalno posuđe, pribor, oprema i uređaji koji u primjeni dolaze u neposredan dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe iz grupe 3. i 6. u članku 2. ovog pravilnika ne smiju biti izrađeni od olova ili slitina s olovom, niti od metala ili njihovih slitina koji sadržavaju više od 0,03% arsena.

Aluminij koji se uporabljuje za izradu metalnog posuđa i pribora, te opreme i uređaja koji u primjeni dolaze u neposredan dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe iz grupe 3. i 6. u članku 2. ovog pravilnika mora biti čistoće najmanje 99,5%, a aluminijske slitine za istu namjenu ne smiju sadržavati više od 0,03% arsena, 0,05% kadmija, 0,25% bakra, 0,25% cinka i 0,02% olova.

Dijelovi metalnog posuđa, pribora, opreme i uređaja koji ne dolaze u neposredan dodir s namirnicama, odnosno đrugim predmetima opće uporabe, mogu se izrađivati od slitina koje sadržavaju najviše 10% olova, uz uvjet, da ti dijelovi budu potpuno pokriveni metalnim ili emajliranim prevlakama koje ne sadržavaju sastojke štetne za zdravlje.

Članak 14.

Metalno posuđe, pribor, oprema i uređaji ne smiju biti izrađeni od cinka, niti od slitina koje sadržavaju više od 1% olova, više od 0,03% arsena odnosno više od 0,1%" kadmija i ne smiju biti pokriveni cinčanim, kadmijevink ili olovnim prevlakama ili prevlakama njihovih slitina.

Za izradu dijelova metalnog posuđa, pribora, opreme i uređaja koji ne dolaze u neposredan dodir s namirnicama, odnosno drugim predmetima opće uporabe, može se upotrebljati cink i njegove prevlake.

Članak 15.

Zabranjen je promet i uporaba posuđa, pribora, opre me i uređaja proizvedenih iz bakra ili njegovih slitina ako su namijenjeni za namirnice u tekućem ili kašastom stanju.

Odredba iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na posuđe, pr-ibor, opremu i uređaje koji u primjeni dolaze u neposredan dodir s proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela u tekućem stanju.

Odredba iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na posuđe i pribor koji su namijenjeni za kuhanje kave ako su ispravno kositreni, niti na bakrene kotlove namijenjene za pećenje rakije ako je bakar elektrolitski i ako je ćistoće najmanje 99,95%.

Članak 16.

Za izradu pribora za jelo i pribora za pripremu i posluživanje jela ne smiju se uporabljati bakar ili cink, osim u slitinama iz kojih se izrađuje takav pribor (novo srebro, alpaka i sl ).

Pribor za jelo i pribor za pripremu i posluživanje jela moraju biti izrađeni tako da nemaju oštre rubove (osim oštrice noža i vrha vilice), a sve površine, osim površina između zubaca vilice, moraju biti potpuno glatke odnosno polirane.

Završna obrada površina posuđa, pribora, opreme i uređaja za pripremu i posluživanje jela, izrađenih iz nehrđajućeg ćelika (kromnikal čelika) koji dolaze u dodir s namirnicama mora biti tako izvedena da osigura kemijsku otpornost pri uporabi. Te se površine ne smiju promijeniti djelovanjem octene kiseline, 4% (v/v) tijekom 24 sata pri temperaturi od 20+/-2oC - ako se uporablja na niskim temperaturama, niti tijekom 30 minuta pri temperaturi od 100 o C - ako se uporablja za toplinsku obradu namirnica.

Specifična migracija kroma, nikla i mangana ne smije pojedinačno biti veća od 0,1 mg/L.

Članak 17.

Ako pri uporabi metalnog posuđa, pribora, opreme i uređaja postoji mogućnost nastanka korozije na površinama koje dolaze u neposredan dodir s namirnicama ili drugim predmetima opće uporabe, one moraju biti zaštićene zdravstveno ispravnim organskim zaštitnim prevlakama ili metalnim prevlakama (od kositra ili kroma).

Zaštitne prevlake iz stavka 1. ovog članka moraju ujednačeno pokrivati površinu koja dolazi u neposredan dodir s namirnicama i drugim predmetima opće uporabe i ne smiju imati mjehurića, nadignutih mjesta i pukotina.

Odredba iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na metalno posuđe, pribor, opremu i uređaje za pečenje (tave, roštilje; ražnjeve, pržilice za kavu) i na dijelove strojeva za mljevenje mesa.

Članak 18.

Melalno posuđe, pribor, oprema i uredaji mogu se lemiti kosilronk čistoće 97%, koji ne sadržava više od 0,03% asena, više od 0,5% olova, više od 0,005% cinka, više od 0,08% bakra, niti više od 0,05% antimona. Vanjske površirke rnogu se lemiti i kositrenom slitinom i olovom, uz uvjet, da olovrka slitina ne prodire u unutrašnjost posuđa, pribora, opreme ili uređaja.

Članak 19.

Dijelovi posuđa, pribora i uređaja za usitnjavanje i mljevenje narnirnica, koji dolaze u neposredan dodir s namirnicama, ne smiju biti izrađeni iz cinka, kadmija, olovrz ili njihovih slitina.

2. Emajlirano posuđe, pribor, oprema i uređaji

Članak 20.

Za izradu emajliranog posuđa, pribora, opreme i uređaja mora se uporabljati željezni lim ili lijevano željezo.

Emajl kojim se prevlače površine posuđa, pribora, oprenke i uređaja koji dolaze u neposredan dodir s namirnicama ili proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela ne smije sadržavati lako topive tvari i mora biti takve kvalitete da se osigura trajnost prevučenih površina pri uobičajenoj uporabi.

Površine i rubovi emajliranog posuđa, pribora, opreme i uređaja moraju biti glatki i sjajni, bez mjehurića i mjesta na kojima je emajl ispucao ili otpao.

Članak 21.

Emajlirane površine posuđa, pribora, opreme i uredaja koje dolaze u neposredan dodir s namirnicama ili proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela moraju biti postojane spram octene kiseline, 4% (v/v) tijekom 24 sata pri temperaturi od 22 + /-2oC. One prilorn ne smiju otpuštati više od 50 mg emajla, računato na površinu od 1 dm2.

Emajlirane površine iz stavka 1. ovog članka ne smiju stajanjem u octenoj kiselini, 4% (v/v) tijekom 24 sata pri temperaturi od 22+/-2oC otpuštati:

1. za stolno posuđe, opremu i uređaje ćija je unutarnja visina manja od 25 mm:

a) olova više od 0,8 mg/dm2;

b) kadmija više od 0,07 mg/dm2

2. za stolno posuđe, opremu i uređaje čija je unutarnja visina veća od 25 mm:

a) olova više od 0,8 mg/L;

b) kadmija više od 0,07 mg/L;

3. za posuđe, opremu i uređaje za kuhanje i pečenje te posuđe za čuvanje namirnica, čija je unutarnja visina manja od 25 mm:

a) olova više od 0,1 mg/dm2;

b) kadmija više od 0,05 mg/dm2;

4. za posuđe, opremu i uređaje za kuhanje i pečenje te posuđe za čuvanje namirnica zapremine veće od 3 L:

a) olova više od 0,4 mg/L;

b) kadmija više od o,07 mg/L.

Ispitni uzorci velikih spremnika, dijelova aparata i grijača za vodu s emajliranom površinom ne smiju otpuštati olovo i kadmij pod uvjetima navedenim u stavkk 2 ovog članka u količinama većim od dopušterlih u točki 3. stavka 2. ovog članka.

3. Cementno posuđe, pribor i oprema

Članak 22.

Posuđe, pribor i oprema od cementa ili sličnog poroznog materijala moraju s unutarnje strane biti potpuno zaštićeni nepropustljivim prevlakama, postojanima i otpornima na sastojke nankirnica ili drugih predmeta opće uporabe s kojima mogu doći u neposredan dodir.

Ako se unutarnja strana posuđa, pribora i opreme iz stavka 1. ovog članka zaštićuje nepropustljivim materijalom (porculanske pločice, staklo, umjetne mase i sl ) sva njihova površina mora biti obložena na način kojim se onemogućuje stvaranje pukotina i udubljenja.

4. Glineno, keramičko, porculansko i stakleno posuđe, pribor i oprema

Članak 23.

Glineno posuđe, pribor i oprema smiju se stavljati u promet samo ako su izrađeni iz lončarske gline. Gotovi proizvodi moraju nakon sušenja biti premazani smjesom za dobivanje cakline i pečeni na temperaturi od najmanje 800o C.

U promet se može iznimno stavljati nepocakljeno glineno posuđe, ako služi za posebnu pripremu određenih jela s malim udjelom vode i ako zadovoljava ost.ale uvjete propisane ovim pravilnikom.

Posuđe i pribor (ukrasni tanjuri, vrčevi, šalice i dr.) koji nisu proizvedeni u skladu s odredbama ovog pravilnika i nisu namijenjeni za pripremu, čuvanje i promet namirnica odnosno proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela moraju biti vidljivo i trajno označeni da nisu za pripremu, čuvanje i promet namirnica odnosno navedenih predmeta opće uporabe.

Članak 24.

Nepocakljeno glineno posuđe ne smije imati pukotine, neravnine i džepove. Pri pokusu obavljenom tri puta uzastopce kuhanjem tijekom 30 minuta u otopini octene kiseline, 3% (v/v) ono ne smije otpustiti:

1. više od 10 mg olova i 0,5 mg kadmija nakon prvog pokusa, niti više od 3 mg olova i 0,2 mg kadmija nakon trećeg pokusa, izraženo na 1 L otopine;

2. više od 60 mg ukupno otopljenih tvari nakon trećeg pokkisa, izraženo na 1 L otopine.

Pri stavljanju u promet nepocakljenog glinenog posucla mora se priložiti uputa o postupku s posuđem prije uporabe, o jelima koja se u njemu mogu pripremati i o načinu njegova pranja.

Članak 25.

Caklina na glinenom, keramičkom i porculanskom posudu, priboru i opremi ne smije biti oštećena i ne smije se ljuštiti s površina na koje je nanesena.

Rubovi glinenog, keramičkog, porculanskog i staklenog posuđa i pribora koji se pri uporabi prinose ustima moraju biti zaobljeni i glatki.

Članak 26.

Glineno, keramičko i porculansko posuđe, pribor, oprema i uređaji koji dolaze u neposredan dodir s namirnicama ili proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela ne smiju stajanjem u octenoj kiselini, 4% (v/v) tijekom 24 sata pri temperattlri od 22+/-2o C otpuštati boju, niti:

1. za stolno posuđe, opremu i uređaje ćija je unutarnja visina manja od 25 mm:

a) olova više od 0,8 mg/dm2;

b) kadmija više od o,o7 mg/dm2;

2 za stolno posuđe, opremu i uređaje čija je unutarnja visina veća od 25 mm:

a.) olova više od 4,0 mg/L;

b) kadmija više od 0,3 mg/L;

3. za posuđe, opremu i uredaje za kuhanje i pečenje te posuđe za čuvanje namirnica čija je unutarnja visina manja od 25 mm:

a) olova više od 0,4 mg/dm2;

b) kadmija više od 0,05 mg/dm2;

4. za posuđe, opremu i uređaje za kuhanje i pečenje te posuđe za čuvanje namirnica zapremine veće od 3 L·

a) olova više od 1,5 mg/L;

b) kadmija više od 0,1 mg/L.

Za posuđe, opremu i uređaje iz stavka 1. ovog članka koji se uporabljuju zajedno s poklopcem ispitivanje se obavlja u samoj posudi i posebno u unutarnjoj površini po klopca, na način kao što je navedeno u stavku 1. ovog članka, a dobivene ekstrakcijske vrijednosti se zbrajaju. Njihov zbroj ne smije biti veći od dopuštenih vrijednosti u stavku 1. ovog članka.

Otpuštanje boja, olova i kadmija ispituje se pod uvjetima navedenim u stavku 1. ovog članka i u vanjskom rubu koji pri uporabi dolazi u usta i to u visini od 20 mm, računato od gornjeg ruba posuđe Pritom u octenu kiselinu, 4% (v/v), ne smije prijeći, izraženo na uzorak posuđa koje se ispituje:

a) olova više od 2,0 mg;

b) kadmija više od o,20 mg.

Članak 27.

Stakleno posuđe koje se stavlja u promet ne smije imati oštre niti oštećene rubove.

Stakleno posuđe s unutarnjom dekoriranom površinom koja dolazi u neposredan dodir s namirnicama ne smije stajanjem u octenoj kiselini, 4% (v/v) tijekom 24 sata pri temperaturi od 22+/-2oC otpuštati olovo i kadmij u količinama većim od dopuštenih u stavku 1. članka 26. ovog pravilnika.

Stakleno posuđe čija unutarnja površina koja dolazi u neposredan dodir s namirnicama nema dekora ne smije stajanjem u octenoj kiselini, 4% (v/v) tijekom 24 sata pri temperaturi od 22+/-2oC otpuštati, izraženo na 1L:

a) olova više od 0,05 mg;

b) kadmija više od 0,05 mg.

Za kristalno staklo koje sadržava olovo dopuštena količina olova iz stavka 3. ovog članka iznosi 0,5 mg/L.

Vanjska površina staklenog posuđa širine 20 mm, računato od gornjeg ruba, ne smije otpuštati olovo i kadmij u količinama većim od dopuštenih u stavku 3. članka 26 ovog pravilnika.

5. Posuđe, pribor, oprema i uređaji od umjetnih masa

Umjetne mase (polimerni materijali)

a) Opći uvjeti

Članak 28.

Umjetne mase za izradu posuđa, pribora, opreme i uređaja ne smiju sadržavati sastojke koji pri njihovoj uporabi mogu štetno djelovati na zdravlje ili nepovoljno utjecati na senzorska svojstva i sastav namirnica i drugih predmeta opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika.

Umjetne mase za izradu posuđa, pribora, opreme i ure daja, ako ovim pravilnikom nije drugačije odredeno, moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:

1.) pri uporabi predmeta koji su iz njih izrađeni ne smiju otpuštati u namirnice, njihove model otopine, model otopine sline ili znoja, niti u druge predmete opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika s kojima dođu u neposredan dodir više od:

1. 0,5 mg olova,

2. 0,05 mg kadmija,

3. 0,1 mg kroma,

4. 0,1 mg molibdena,

5. 0,1 mg arsena,

6. 0,01 mg žive,

7. 0,5 mg selena,

8. 0,5 mg barija,

9. 50 mg cinka,

10. 10 mg kositra,

11. 5 mg kobalta,

računato na 1 kg ili 1 L namirnice, njene model otopine, odnosno model otopina sline ili znoja ili neke druge model otopine;

2.) u namirnice odnosno model otopine ne smiju otpuštati više od 60 mg/kg (10 mg/dm2) ukupnih niskomolekularnih organskih i anorganskih tvari (tzv. globalna migracija);

Globalna migracija izražava se u mg/dm2 u slučajevima kada je poznata površina koja dolazi u neposredan dodir s namirnicama ili drugim predmetima opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika

Globalna migracija izražava se u mg/kg namirnice odnosno model otopine u slijedećim slučajevima:

a) za spremnike i slične predmete opće uporabe čija je zapremina 500 ml do 10L;

b) za spremnike, bazene i sl. kod kojih je nemoguće procijeniti površinu koja će biti u neposrednom dodiru s namirnicama;

c) za poklopce, brtvila, čepove i slićne proizvode za zatvaranje ambalaže za namirnice ili druge predmete opće uporabe iz članka 2 ovog pravilnika;

3.) u namirnice odnosno model otopine ne smiju otpuštati primarne aromatske amine, izražene kao anilin, niti sekunde.rne aromatske amine, izražene kao difenilamin, pojedinačno više od 0,1 mg/kg (0,02 mg/dm2), niti za ostale perokside više od 3 mg/kg (0,5 mg/dm2), izraženo kao aktivan kisik;

4.) u namirnice odnosno model otopine ne smiju, ako su obojene, otpuštati boje; optička transmisija u vidljivom dijelu spektra obojenog ekstrakta umjetne mase u model otopini mora iznositi najmanje 95%.

Članak 29.

Umjetne mase koje se uporabljuju za izradu posuđa, pribora, opreme i uređaja koji dolaze u neposredan dodir s pitkom vodom, mlijekom, mliječnim proizvodima, brašnom, parafiniranim ili navoštenim namirnicama, namirnicama koje sadržavaju eterična ulja, alkoholnim pićima, mastima, uljima ili namirnicama čija je vanjska faza mast ne smiju sadržavati omekšavala, ako posebnim propisom nije izričito drugačije rečeno.

Odredba iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na proizvode za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela (proizvodi s višim sadržajem masnih komponenata, emulzije u kojima je vanjska faza uljna, proizvodi s visokim sadržajem vode) i proizvode iz točke 6. članka 2. ovog pravilnika.

Članak 30.

Umjetne mase na bazi poli(vinil-klorida) i kopolimera koje se uporabljuju za izradu cijevi, cisterni, vodotornjeva, slavina i drugih uređaja, premaza ili obloga, a dolaze u neposredan dodir s pitkom vodom mogu sadržavati ovu omekšavala: dibutilftalat, di-2-etilheksilftalat, estere alkilsulfonskih kiselina (C12 - C20) s fenolima, di-(fenoksietil)-formal, butilbenzilftalat, di-2-etilheksiladipat, diizono nilftalat, difenil-2-etilheksilfosfat, klorparafin C10-C35, po liester adipinske kiseline s 1,3-butandiolom, poliester adipinske kiseline s 1,3-butandiolom i 1,6-heksandiolom i poliester adipinske kiseline s 1,3- i/ili 1,4-butandiolom i/ili 1,2-propandiolom, čije su slobodne hidroksilne grupe acetilirane. Količina navedenih omekšavala u gotovom proizvodu, bilo pojedinačno ili u smjesi, ne smije biti veća od 35% Ako su navedena omekšavala prisutna, ne smiju se dodavati stabilizatori na bazi olova i organski vezanog kositra.

Gotovi proizvodi iz stavka 1. ovog članka koji dolaze u neposredan dodir s pitkom vodom, a izrađeni su od prirodnog ili sintetskog kaučuka mogu sadržavati ova omekšavala: estere alkilsulfonskih kiselina (C10-C20) s fenolima, di-2-etilheksiladipat i di-2-etilheksilftalat. Količina navedeikih omekšavala pojedinačno ne smije biti veča od 10% (osim kod materijala za brtvljenje i ljepila), a ako su zastupljeni u smjesi, njihova količina ne smije biti veća od 20%.

Umjetne mase koje se uporabljuju za izradu gotovih proizvoda iz stavka 1. ovog članka ne smiju otpuštati u vodu fluorescirajučih tvari više od 0,001 mg/L vode, niti olova više od 0,45 mg/L vode nakon pet dana neposrednog dodira s vodom, odnosno više od 0,05 mg/L vode nakon deset dana direktnog dodira s vodom pri temperaturi od 20+/-2oC, računato na 24 sata.

Umjetne mase od kojih se izrađuju cijevi za pitku vodu ne smiju sadržavati više od 2,5%, a brtvila više od 300% acetilenske ili neke druge vrste oksidirane čađe.

b) Posebni uvjeti

Poli(vinil-klorid) i ostali polimeri s omekšavalima i bez omekšavala

Članak 31.

1. Transportne trake za namirnice na bazi omekšanog poli(vinil-klorida), samoga ili u smjesi s butadien-akrilonitril kopolimerima u kojima prevladava udio poli(vinil-klorida), mogu sadržavati ova monomerna omekšavala· dibutilftalat, di-2-etilheksilftalat, dibutilsebacat, acetiltributilcitrat, acetil-tri-2-etilheksilcitrat, difenil-2-etilheksilfosfat i estere alkilsulfonskih kiselina (C12-C20) s fenolima, a od polimernih omekšavala: poliester adipinske kiseline s 1,3-butandiolom i 1,6-heksandiolom, poliester adipinske kiseline s 1,3- i/ili 1,4-butandiolom i/ili t,2-propandiolom čije su slobodne hidroksilne grupe acetilirane.

Količina monomernih omekšavala iz stavka 1. ovog članka ne smije biti veća od 12%, izraženo na gotovi proizvod ili na pokrovni sloj koji dolazi u neposredan dodir s namirnicama ako trake sadržavaju tkanine i ako se transportne trake uporabljuju za namirnice koje u vanjskoj fazi sadržavaju masti i ulja, za navoštene i parafinirane namirnice, mliječne proizvode, namirnice koje sadržavaju eterična ulja te za brašnaste i krupičaste namirnice. Ako se trake uporabljuju za ostale namirnice, osobito za one koje se pri je uporabe peru, gule ili na drugi način čiste, mogu sadržavati do 40% monomernih omekšavala iz stavka 1 ovog članka, izraženo na gotovi proizvod ili na pokrovni sloj koji dolazi u neposredan dodir s namirnicama ako trake sadržavaju tkanine.

Udio polimernih omekšavala iz stavka 1. ovog članka ,kije ograničen ni za jednu primjenu.

Transportne trake za namirnice na bazi butadien-akrilonitril kopolimera, samih ili u smjesi s poli(vinil-kloridom), (vinil-klorid)kopolimerima ili u smjesi (vinil-klok-id)polimerizata, s tim da u gotovom proizvodu prevladava udio butadien-akrilonitril kopolimera, mogu od omekšavala sadržavati samo estere alkilsulfonskih kiselina (C12-C20) s fenolima i krezolima, i to najviše do 10% izraženo na gotovi proirvod

2. Cijevi izradene od (vinil-klorid)polimerizata, koje služe za odvod tekućih namirnica, izuzimajući vruće tekućine, mlijeko i alkoholna pića u kojima je udio etanola veći od 13,% (v/v), mogu sadržavati ova omekšavala: poliestere adipirkske kiseline i 1,3-butandiola, poliestere adipinske kiseline i 1,3- ili 1,3- i 1,4-butandiola čije su slobodne hidroksilne rupe acetilirane, poliestere adipinske kiseline i 1,3-butandiola i 1,6-heksandiola, estere sulfonskih kiselina s prevladavajućim ravnolanćanim alkilsulfokloridima (C9-C18) i fenolom, dijzononilftalate i diizodecilftalat.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. točke 2. ovog članka cijevi za odvod mlijeka u strojevima za preradu mlijeka i cijevi koje se uporabljuju u tehnološkom postupku prerade mlijeka mogu sadržavati ova omekšavala: poliestere adipinske kiseline i 1,3-butandiola, poliestere adipinske kiseline i smjese 1,3-butandiola i 1,6-heksandiola. poliestere adipinske kiseline i smjese 1,3- i/ili 1,4-butandiola i/ili 1,2-propandiola čije su slobodne hidroksilne grupe acetilirane, estere alkilsulfonskitk kiselina ŠC10-C20) i fenola i di-2-etilheksilftalat, i to u ukupnoj količini do najviše 50%, izraženo na gotovi proizvod, s tim da posljednja dva omekšavala ne mogu biti iznad 20% od ukupnog sadržaja omekšavala.

Cijevi za odvod tekućih namirnica mogu se izrađivati od elastomera na bazi silikona bez dodatka omekšavala.

3. Premazi i lakovi za celofan izrađeni od celuloznog nitrata ili (viniliden-klorid) kopolimera mogu se uporabljati za pakiranje namirnica samo ako je utvrđeno da iz njih nijedna tvar ne prelazi u namirnicu, osim onih koje ne utječu znatno na zdravstvenu ispravnost, niti bitno utjeću na miris i okus namirnice, a tehnički su neizbježne. Dopuštena omekšavala su: dibutilftalat, di-n-oktilftalat, dicikloheksilftalat, bis-(metilcikloheksil) ftalat i acetiltributilcitrat, uz uvjet da 1 dm2 filma (sloja polimera) ne sadržava ukupno više od 15 mg tih omekšavala.

4. Folije, tube, premazi i lakovi na bazi celuloznog acetata i propionata ne smiju sadržavati više od 0,l% u vodi topljivih tvari. Gotovi proizvodi iz ovog stavka, ako su izrađeni od celuloznog acetata smiju sadržavati ova omekšavala dietilflalat, diizopropilftalat, di-2-etilheksilftalat i dibutilftalat, ukupno najviše 22%, a ako su izrađeni od celuloznog propionata smiju šadržavati ova omekšavala: di-2-etilheksilftalat, dibutiladipat, di-2-etilheksiladipat, dibutilsebacat i dibutilazelat, ukupno najviše 12%. Gotovi proizvodi navedeni u ovom stavku, izrađeni od omekšanog celuloznog acetata i propionata ne smiju doći u neposredan dodir s brašnastim i krupičastim namirnicama, namirnicama koje u vanjskoj fazi sadržavaju masti i ulja, navoštenim ili parafiniranim namirnicama, mlijekom i mliječnim proizvodinka, uključujući i sir, niti s namirnicama koje sadržavaju etanol i eterična ulja.

5. Folije, tube, premazi i lakovi izrađeni od polimerizata na bazi estera akrilne i/ili metaakrilne kiseline ne smiju sadržavati druga omekšavala osim dibutilftalata ćiji sadržaj ne smije iznositi više od 3%, izraženo na gotovi proizvod (odnosno kod višeslojnih folija ili viševrsnih premazž izrai.eno na površinski sloj koji dolazi u neposredan dodir namirnicama) Udio hlapljivih organskih tvari u neprez·a đenoj sirovini i u gotovom proizvodu ne smije iznositi više od 0,5%, a ostatak peroksida više od 0,2. Sadržaj monomer nog akrilonitrila u namirnici ne smije biti veći od 0,02 mg/kg. Metaakrilonitril ne smije prijeći u namirnice u količin većoj od granice osjetljivosti priznate metode.

6. Folije, tube, premazi i lakovi mogu se izrađivati i u, poli(vinil-klorida), (vinil-klorid) kopolimera i smjese tih polimerizata s drugim kopolimerima i kloriranim poliolefinma, uz uvjet, da prevladava udio vinil-klorida u skladu s pe sebnim odredbama za navedene kombinacije polimera.

7. Omekšane poli(vinil-kloridne) folije općenito smij sadržavati dopuštena monomerna i/ili polimerna omekše vala u kolićini do 35%, izraženo na gotovi proizvod (odnosno kod višeslojnih folija ili viševrsnih premaza izraženo n površinski sloj koji dolazi u neposredan dodir s namirnicama) ako folija ne dolazi u izravan dodir s praškastim i fnozrnatim namirnicama, namirnicama koje u vanjskoj fazi sadržavaju masti i ulja, navoštenim i parafiniranim namik nicama, mlijekom i mliječnim proizvodima, uključujući sir, i namirnicama koje sadržavaju etanol ili eterična ulja. Ta se ogranićenja ne odnose na naborane folije koje sadržavaju najviše 6,-% di-2-etilheksilftalata i tanje su od 0,02 mm, kao niti na folije za pakiranje svježeg mesa.

Dopuštena monomerna omekšavala za te svrhe jesk dibutilftalat, di-2-etilheksilftalat, dicikloheksilftalat, buti benzilftalat, di-izodecilftalat, di-izononilftalat, di-n-heksilž zelat, dibutilsebacat, di-2-etilheksiladipat, acetiltribkrtilci rat, acetiltri-2-etilheksilcitrat, difenil-2-etilheksilfosfat i eteri alkilsulfonskih kiselina (C12-C20) s fenolima.

Dopuštena polimerna omekšavala za te svrhe jesu: poliesteri adipinske kiseline i 1,3-butandiola, poliesteri od pinske kiseline i 1,3-butandiola i 1,6-heksandiola i polieste adipinske kiseline i 1,3- i/ili 1,4-butandiola i/ili 1,2-propandiola čije su slobodne hidroksilne grupe acetilirane.

Ako su u polimerima zastupljena navedena monome, na i polimerna omekšavala, oni ne smiju sadržavati stabil zatore na bazi organski vezanog kositra.

Omekšane poli(vinil-kloridne) folije s velikom propustljivošću kisika, koje služe za pakiranje svježeg mesa, smij sadržavati ukupno najviše 22% ovih omekšavala: di-2-eti heksilftalat, acetiltributilcitrat, esteri alkilsulfonskih kisel na (C12-C20) s fenolima i di-n-heksilazelat. Ako ove folij služe iskljućivo za pakiranje svježeg mesa, ne smiju bi deblje od 20 mikrometara, a na 1 kg pakiranog mesa n smiju otpustiti više od 60 mg omekšavala iz ovog stavka

8. Folije, tube, premazi i lakovi mogu se izrađivati i o viniliden kopolimera s prevladavajućim udjelom vinilider-klorida, a od monomernih omekšavala smiju sadržava acetiltributilcitrat i dibutilsebacat, ukupno najviše 5,0% i od polimernih omekšavala: poliestere adipinske kiseline 1,3- i 1,4-butandiola (srednje molekularne mase 1000), ćij su slobodne hidroksilne grupe acetilirane i poliestere ad pinske kiseline i/ili azeleinske kiseline s 1,2-propandiolon 1,3- i 1,4-butandiolom ili 1,6-heksandiolom (srednje molekularne mase iznad 1000), ukupno najviše 10,0%.

9. Klorkaučuk i ciklokaučuk koji se uporabljuju za izradu obojenih filmova za spremišta pitke vode smiju od omekšavala sadržavati samo di-(fenoksietil) formal, i najviše 25%, izraženo na gotovi film, s tim da ga se ne smi dokazati u pitkoj vodi.

10. Udio monomernog vinil-klorida u polimernom m terijalu ne smije biti veći od 1 mg/kg, a u namirnice ne srr je prijeći više od 0,01 mg/kg.

Poliamidi

Članak 32.

U poliamidima koji se uporabljuju za izradu posuda, pribora, opreme i uređaja udio cinka ne smije biti veći od 1% računato na polimer.

Poliamidi što sadržavaju N,N-bis-/3-(3,5-ditercijarnibutil-4-hidroksifenil)-propionil/ -heksametilendiamid kao stabilizator ne smiju se uporabljati za izradu posuđa, pribora, oprerne i uređaja za namirnice koje sadr-iavaju etanol.

Poliankidi ne smiju sadržavati više od 2% zaostalih monomera i niskomolekularnih poliamida.

Polipropilen

Članak 33.

Polipropilen koji se uporablja za izradu posuđa, pribora, opreme i uređaja i dolazi u neposredan dodir s namirnicama čija je vanjska faza mast ili ulje, ne smije sadržavati više od 0,2% 2,6-ditercijarnog-butil-4-metilfenola. Stabiliza tor 3,5-bis (tercijarni-butil)-heksadecilester-4-hidroksibenzojeve kiseline smije sadržavati u količini do najviše 0,5%, a u namirnicu ga ne smije prijeći više od 0,5 mg/dm2. Stabilizatora 4,4-tiobis- (3-metil-s-tercijarni-butilfenol-1) smije se dodavati najviše 0,15%, a u namirnicu ga ne smije priječi više od 0,05 mg/dm2.

Polipropilen ne smije sadržavati više od 0,1% oksida kalcija, aluminija, silicija, titana, kroma i vanadija kao ostataka katalizatora. Gotovi proizvod ne smije sadržavati više od 0,005 mg%, Cr u obliku u vodi topljivih kromovih spojeva, niti više od 0,002% vanadija, izraženo kao vanadij pentoksid.

Polipropilen ne smije sadržavati pojedinačno ili ukupno više od 0,2% amida stearinske, oleinske ili eruka kiseline.

Melaminformaldehidne, fenolformaldehidne i ureaformaldehidne mase

Članak 34.

Globalna migracija za melaminformaldehidne, fenolformaldehidne i ureaformaldehidne mase koje se uporabljuju za izradu posuđa, pribora, opreme i uređaja u vodu i octenu kiselinu, 3% (v/v) ne smije biti veća od 300 mg/kg (50 mg/dm2) nakon neposrednog dodira tijekom 30 minuta pri temperaturi od 80oC.

Formaldehidne mase iz stavka 1, ovog članka ne smiju otpuštati više od 0,001 mg/kg fluorescirajućih tvari, posebno poliaromatskih ugljikovodika, niti formaldehida više od 3 mg/kg (o,5 mg/dm2), niti olova, arsena i cinka pojedinačno više od 1 mg/dmz u vodu i octenu kiselinu, 3% (v/v) pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko se mase iz stavka 1. ovog članka uporabljuju za impregnaciju papira i kartonske ambalaže za namirnice ne smiju otpuštati više od 1 mg/dm2 formaldehida.

Fenolformaldehidne mase ne smiju otpuštati fenole i krezole više od 1 mg/kg (0,2 mg/dm2).

Elastomeri

Članak 35.

1. Elastomeri koji se uporabljuju za izradu posuđa, pribora, opreme i uređaja ne smiju sadržavati paranitrofenol, bornu kiselinu i pentaklorfenolnatrij.

Za stabilizaciju elastomera mogu se uporabljati sredstva protiv starenja do 1,5%.

Elastomeri koji dolaze u neposredan dodir s namirnicama, čija je vanjska faza mast ili ulje, ne smiju sadržavati stirenizirani difenilamin kao sredstvo protiv starenja. Etilenpropilenkaučuk ne smije sadržavati sredstvža protiv starenja koja se inače dodaju kaučuku.

Elastomerima se kao ubrzivači vulkanizacije nkogu dodavati cinkov-N-dimetil-, dieLil-, dibutil-, pentametilerk ili etilfenil-ditiokarbamat i tiuranki.

2. Gotovi proizvodi izrađeni od elastomere ne smiju sadržavati pojedinačno više od 0,l mg/kg hidroksilamina, površinskih omekšavala i sekundarnih alifatskih i cikloalifatskih amina i ne smiju davati pozitivnu reakciju na pe rokside.

Sadržaj acetonskog ekstrakta iz prirodnog kaučuka ne smije biti veći od 3,5%, a sadržaj metanolnog ekstrakta iz sintetskih kaučuka veći od 8,0%.

Sadržaj monomernog akrilonitrila u gotovom proizvo du ne smije biti veći od 1,0 mg/kg.

Udio cinka u gotovom proizvodu koji dolazi u neposredan dodir sa sluznicom usne šupljine (nastavci za bočice dude i sl.), zatim u brtvilima i cijevima za provodenje tekućih i kašastih namirnica ne smije biti veći od 1%, a u ostalim proizvodima ne smije biti veći od 3%.

Sadržaj olova u gotovom proizvodu ne smije biti veći od 10 mg/kg, a arsena veći od 5 mg/kg.

Gotovi proizvodi koji se peru i čiste (transportne tralse cijevi za pneumatski prijevoz nankirnica i sl.) smiju sadržavati do 50% grafita ili ćade, s tim da je čađa acetilerkska ili neka druga vrsta oksidirane čađe.

3. Globalna migracija za gotove proizvode izrađene od elastomera u destiliranu vodu, octenu kiselinu, 3% (v/v) i etilni alkohol, 10"/o (v/v) ne smije biti za pojedinu kategoriju veća od :

a) proizvodi iz I. kategorije (koji su u neposrednom dodiru s namirnicama od 24 sata do više mjeseci i koji se u primjeni kratkotrajno zagrijavaju kod viših temperatura, napr. sterilizacija):

- za vodu: 50 mg/dmž

- za octenu kiselinu:150 mg/dm2 (50 mg/dm2)

- za etilni alkohol: 50 mg/dm2

Uvjeti ispitivanja: 10 dana pri temperaturi od 40oC

b) proizvodi iz 2. kategorije (koji su u neposrednom dodiru s namirnicama najviše 24 sata):

- za vodu 20 mg/dm2

- za octenu kiselinu: 100 mg/dm2 (20 mg/dm2)

- za etilni alkohol: 20 mg/dm2

Uvjeti ispitivanja: 24 sata pri temperaturi od 4oC

c) proizvodi iz 3. kategorije (koji su u neposrednom dodiru s namirnicama najviše 10 minuta):

- za vodu:10 mg/dm2

- za octenu kiselinu: 50 mg/dm2 (10 mg/dm2)

- za etilni alkohol:10 mg/dm2

Uvjeti ispitivanja: 10 minuta pri temperaturi od 40oC

d) proizvodi iz "Posebne kategorije" (koji pri uporabi dolaze u dodir s usnom šupljinom)

- za vodu: 20 mg/dm2 (za dječje dudice, zaštitne prevlake za umjetna zubala i sl )

- za vodu: 50 mg/dm2 (za igračke koje dolaze u usta)

Uvjeti ispitivanja: 24 sata pri temperatrrri od 40oC Najviše dopuštene vrijedrlosti za globalnu migraciju navedene u stavku 1. točke 3. ovog članka u zagradama odnose se na organske niskomolekularne tvari.

Uvjeti ispitivanja i dopuštena globalna migrac:ija za proizvode iz 4. kategorije, tj. za one predmete opće uporabe kod čije primjene se ne očekuje migracija u namirnice, što znači vrlo kratak dodir ili vrlo malu dekdirnu površinu, nisu propisani.

Dječje dudice, nastavci za bočice i sl. ne smiju u model otopine otpuštati više od 3 mg/kg formaldehida, 6 mg/kg cink za niži više od 0,1 mg/kg (0,02 mg/dm2) primarnih i/ili sekundarnih N-alkil-arilamina, izraženo kao anilinhidroklorid odnosno kao N-etilienilamin.

4. Elastomeri ne smiju otpuštali ditiokarbamate, tiurame i ksantogenate, računato kao ugljik disulfid, pojedinačno više od 1 mg/kg (0,2 mg/dm2), niti merkaptobenzotiazol i njegovu cinkovu sol pojedinačno više od 1 mg/kg (0,2 mg/dm2), računato kao merkaptobenotiazol.

Polietilen

Članak 36.

Za izradu posuđa, pribora, opreme i uređaja koji dolaze u neposredan dodir s mastima, uljem ili namirnicama čija je vanjska faza mast, ne smiju se uporabljati

- polietilen u smjesi s hidriranim policiklopentadieikom;

- polietilen kao kopolimer s više od 5% vinil-acetata;

- polietilen sa stabilizatorom iznad 0,3%

Polietilen koji dolazi u dodir s rkanlirnicama iz stavka 1. ovog članka ne smije sadržavati više od 0,2% 2,6-diter-cijarnog-butil-4-metilfenola. Stabilizator 3,5-bis (tercijarni-bkktil)-lkeksadecil ester-4-hidroksihenzojeve kiseline smije sadržavati u količini do najviše 0,5%, a u namirnicu ga ne smije priječi više od 0,5 mg/dm2 Stabilizatora 4,4-tio-bis-(3-metil-6-tercijarni-butil fenol-1) smije se dodavati najviše 0,15%, a u namirnicu ga ne smije prijeći više od 0,05 mg/dm2.

Polietilen ne smije sadržavati više od 0,1% oksida kalcija, magnezija, aluminija, silicija, titana, kroma i vanadija, kao ostataka katalizatora. Gotovi proizvod ne smije sadržavati više od 0,005 mg% Cr u obliku u vodi topljivih kromovih spojeva, niti više od 0,002% vanadija, izraženo kao vanadij pentoksid

Polietilen ne smije sadržavati ukupno više od 0,2% amida stearinske, palmitinske, oleinske, behenske i eruka kiseline.

Polistiren

Članak 37.

1. Gotovi proizvodi izrađeni od polistirena ne smiju sadržavati više od 500 mg/kg monomernog stirena.

2. Kopolimeri ne smiju sadržavati više od 5 mg/kg zaostalog akrilonitrila i metaakrilonitrila, a ako su namijenjeni za ambalažu za piće više od 1 mg/kg. U namirnicu ne smije prijeći više od 0,02 mg/kg akrilonitrila iz kopolimera stirerkakrilonitrila i metaakrilonitrila tijekom 10 dana pri temperaturi od 40oC.

3. Pjenasti polistiren ne smije sadržavati više od 1,0 g/L heksabromciklododekana. Stajanjem tijekom 14 dana pri temperaturi od 20 + / - 2aC u mast ili ulje ne smije otpustiti broma više od 1 mg/kg

Pjenasti polistiren ne smije otpustiti višc od 15 mg/dm2 hlapivih organskih sastojaka za 24 sata pri temperaturi od +90oC, ne računajući akrilonitril i metaakrilonitril.

4. Posuđe, pribor, oprema i uređaji koji dolaze u neposredan dodir s mastima, uljima i namirnicama čija je vanjska faza mast, ne smiju biti izrađeni od polistirena koji sadrži više od o,02% optičkih bjelila (UV stabilizatori).

Ukupan udio cinka u gotovom proizvodu ne smije iznositi više od l%.

Polistiren ne smije sadržavati više od 4 mg/kg litija iz katalizatora na bazi alkalnih spojeva litija.

Gotovi proizvodi izrađeni od polistirena ne smiju dava ti pozitivnu reakciju na perokside.

Poliuretani

Članak 38.

1. Posuđe, pribor i oprema izrađeni od poliuretana ne smiju sadržavati slobodne diole, amine, monomerne izocijanale i perokside, odnosno njihov udio mora biti manji od granice osjetljivosti propisanih metoda za njihovo određivanje.

2. Posuđe, pribor i oprema izrađeni od umrežanih poliuretana mogu doći u neposredan dodir samo s ovim namirnicama :

- dehidrirane namirnice,

- namirnice što sadržavaju vodu, ali im pH-vrijednost iznosi od 5 do 7 i temperatura im nije veća od 30oC,

- namirnice kod kojih je vanjska faza mast, ako poliu retani ne sadržavaju ubrzivaće, kao di-n-oktil-Sn-merkaptid, epoksidirano sojino ulje s udjelom epoksidnog kisika manjim od 8%, butiltiostanonsku kiselinu i trialilcijanurat, zatim sredstva protiv starenja, sredstva za zaštitu od hidrolize, kao što su truzopropil-1,3,5-benzol-2,4-polikarbodimid

3. Na površini od 1 mg gotova proizvoda ne smije biti, nakon odstranjenja otapala iz ljepila, više od 10 g nanesenog poliuretanskog ljepila, a otapala, amini, dioli i fenoli ne smiju biti dokazani u namirnicama, odnosno model otopinama (udio otapala, amina i diola mora biti manji od granice osjetljivosti propisanih metoda za njihovo određivanje, a udio fenola ne smije biti veći od 0,5 mg/dm2).

4. Globalna migracija za proizvode izrađene od poliuretana u osnovne model otopine ne smije biti veća od 20 mg/dm2 tijekom 30 minuta do 10 dana (ovisno o dužini neposrednog dodira proizvoda s namirnicom u primjeni) pri temperaturi od 40oC.

Nezasićeni poliesteri

Članak 39.

Gotovi proizvodi izrađeni od nezasičenih poliestera ne smiju sadržavati više od 5 mg/dm2 u vodi topljivih sastojaka, računato na čistu smolu.

Proizvodi iz stavka 1. ovog članka ne smiju sadržavati više od 25 mg/dm2 hlapivih organskih sastojaka određenih sušenjem tijekom 24 sata pri temperaturi od 90oC računato na čistu smolu, ne računajući akrilonitril i metaakrilonitril.

Proizvodi iz stavka 1. ovog članka ne smiju otpuštati više od 1. mg/kg dušika iz ubrzivača na bazi tercijarnih amina proizvedenih iz ahilina ili toluidina, niti smiju davati pozitivnu reakciju na perokside.

Članak 40.

Za izradu posuđa, pribora, opreme i uređaja iz umjetnih masa mogu se uporabljati samo one umjetne mase koje imaju atest od zdravstvene ili druge pravne osobe ovlaštene za laboratorijsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe.

6. Drveno posuđe, pribor i oprema

Članak 41.

Drveno posuđe, pribor i oprema namijenjeni za čuvanje ili prijevoz pojedinih namirnica, sirovina, odnosno poluproizvoda moraju biti izrađeni od potpuno zdrava drveta koje ne odaje miris ili koje na drugi način ne utjeće nepovoljno na senzorska svojstva namirnica.

Zabranjeno je stavljati u promet drveno posuđe, pribor i opremu koji su uporabljeni koji su obojeni ili koji su zaštićeni kemijskim sredstvima da bi se spriječilo truljenje i sušenje.

Članak 42.

Drveno posuđe, pribor i oprema mogu se s unutarnje strane zaštititi glatkim i ujednačenim prevlakama koje, što se tiće materijala od kojeg su izrađene, moraju zadovoljavati zahtjeve predviđene u članku 11. ovog pravilnika.

7. Tekstilni pribor

Članak 43.

Tekstilni se pribor može stavljati u promet samo ako je izrađen od novog prediva i od tekstila koji nisu bojani ni zaštićeni insekticidima ili drugim sredstvima koja zbog neugodnog mirisa ili drugih svojstava mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost namirnica.

8. Ostali pribor

Članak 44.

Cjevčice za usisavanje alkoholnih i bezalkoholnih pića mogu se izrađivati od umjetnih masa ili slame.

Cjevčice iz stavka 1. ovog članka izrađene od umjetnih masa moraju biti izrađene od materijala koji odgovara zahtjevima propisanim u članku 28. do 39. ovog pravilnika.

Cjevčice iz stavka 1. ovog članka izrađene od slame ne smiju biti zagađene plijesnima i sporama te moraju odgovarati i drugim higijenskim zahtjevima.

Cjevčice iz stavka 2. i 3. ovog članka moraju biti tako pakirane, da ne postoji mogućnost njihova zagađivanja.

Članak 45.

Sloj materijala koji služi za toplinsku izolaciju u hladnjacima i rashladnim uređajima koji se uporabljuju za prijevoz ohlađenih i duboko zamrznutih namirnica mora biti potpuno zaštićen nepropustljivom masom.

Umjetne mase kojima su s unutarnje strane obloženi hladnjaci i rashladni uređaji iz stavka 1. ovog članka moraju biti bez mirisa i moraju odgovarati zahtjevima propisanim u članku 28. do 39. ovog pravilnika.

III. AMBALAŽA ZA NAMIRNICE I PREDMETE OPĆE UPORABE

A. OPĆI UVJETI ZA PROMET

Članak 46.

Ambalaža za namirnice i predmete opće uporabe (u daljnjem tekstu "ambalaža" koja dolazi u neposredan dodir s namirnicama odnosno drugim predmetima opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika mora biti izradena od materijala koji ne utjeću nepovoljno na senzorska, kemijska ili fizikalna svojstva namirnica odnosno predmeta opće uporabe s kojima su u dodiru i ne smiju sadržavati niti otpuštati tvari koje mogu biti štetne za zdravlje više od količina određenih ovim pravilnikom.

Članak 47.

Materijal koji se uporablja za lemljenje ambalaže što dolazi u neposredan dodir s namirnicama mora zadovoljavati uvjete propisane u članku 18. ovog pravilnika.

Članak 48.

Zaštitni lak na ambalaži, koja na bilo koji način dolazi u dodir s namirnicama, i drugim predmetima opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika, ne smije utjecati na povećanje sadržaja takvih metala u namirnicama, niti otpuštati otapala ili druge organske tvari koje su u sastavu laka.

Zaštitni lak iz stavka 1. ovog članka mora zadovoljavati slijedeće uvjete:

1. ne smije bubriti, ljuštiti se ili pucati pri savijanju lima, folija i sl ;

2. mora dobro i ujednaćeno prijanjati za površinu ambalaže ;

3. mora biti otporan i ne smije se mijezajati pri temperaturi od 80oC do 130oC;

4. ne smije imati rezidualnih mirisa;

5. prema propisanim postupcima,ekstrakcije ne smije otpuštati više od 8 mg topljivih tvari na 1 dm2 odnosno 50 mg, računato na 1 kg, ili 2 mg suhog ostatka klorofor mskog ekstrakta na 1 dm2 lakirane površine;

6. sadržaj fenolnih tvari u ekstrakeu rke smije iznositi više od 0,2 mg/dm2 odnosno 1 mg/kg;

7. sadržaj formaldehida u vodenom ekstraktu ne smije iznositi više od 0,5 mg/dm2 odnosno 3 mg/kg;

8. sadržaj cinka u vodenorn ekstraktu ne smije iznosili više od 1 mg/dm2 odnosno 6 mg/kg, a u ambalaži za kisele proizvode u ekstraktu s octenom kiselinom, 3% (v/v) ne smije biti veći od 1 mg/dm2 odnosno 6 mg/kg;

9. sadržaj organskih dušićnih spojeva u vodenom ekstraktu ne smije iznositi više od l mg/dm2, računato kao dušik;

10. sadržaj aromatskih amina u ekst.raktu ne smije iznositi više od 0,02 mg/dm2 odnosno 0,1 mg/kg.

Članak 49.

Guma koja se pri zatvaranju ambalaže uporablja za brtvljenje mora zadovoljavati zahtjeve iz članka 35. ovog pravilnika.

Masa za brtvljenje dvostrukih šavova limenki i metalnih tuba mora ujednačeno prijanjati za metalnu podlogu mora biti elastićna te kemijski i toplinski oLporrka i mora zadovoljavati uvjete iz članka 28. do 39. ovog pravilnika

Članak 50.

Za bojenje ambalaže čija obojena površina dolazi u neposredan dodir s namirnicama mogu se uporabljali sanko bojila i punila koja zadovoljavaju uvjete iz članka 9. i 10 ovog pravilnika.

Članak 51.

Sredstva za podmazivanje koja se uporabljuju pri izradi limova, metalnih folija i metalne ambalaže, a ostavljaju ostatke koji mogu doći u dodir s namirnicama i drugim predmetima opće uporabe iz članka 2 ovog pravilnika, ne smiju sadržavati tvari koje mogu nepovoljno krtjecati na na mirnice i druge predmete opće uporabe.

Članak 52.

Na ambalaži mora postojati ime odnosno znak proizvođača.

Skupna originalna pakovanja ambalaže koja se stavljaju u promet moraju imati i oznaku "Za namirnice".

8. POSEBNI UVJETI ZA PROMET

1. Metalna ambalaža

Limenke

Članak 53.

Za izradu limenki može se uporabljati bijeli limelektrolitski i vruće pokositreni, aluminijski lim čistoće 99,5%, aluminijske slitine, kromirani čelični lim i druge vrste čelićnog lima.

Za limove iz stavka 1. ovog članka obvezatna je dopunska organska zaštita, ako nije ovim pravilnikom drugačije propisano.

Materijal iz stavka 1. ovog članka ne smije sadržavati više od 0,02% olova, 0,02% arsena, 0,20% bakra i 0,20% cinka.

Kositar koji se uporablja za izradu bijelog lima mora beti čistoće 99,75% i ne smije sadržavati više od 0,05% olova ili kadmija - pojedinačno ili ukupno - niti više od 0,01% arsena.

Bijeli lim koji se uporablja za izradu limenki za stavljanje u promet. voća,povrća, mesa i drugih namirnica, čak i ako ima i homogenu kositrenu prevlaku, mora se lakirati ili na neki drugi načirk zaštititi od agresivnih sastojaka.

Iznimeko od odredbe u stavku 5. ovog članka ambalaža za umjereno korodirajuće voće (breskva, kruška, ananas, grejpfrut, i drugo iut.o voće) izradena iz bijelog lima ne zaštićuje se lakom.

Sadržaj kositra u proizvodu pritom ne smije biti veći od dopuštene količine.

Članak 54.

Vanjske i unutarnje površine limenke moraju biti čiste i glatke, s ujednačenom i neprekinutom kositrenom prevlakom odnosno zaštitelim lakom i ne smiju imati ogrebotine, brazde, mjehuriće, ulegnuća ili bilo kakva druga oštećenja na prevlaci .

Uzdužni šav limenke mora biti ravnomjerno ispunjen slojem od slitine za lemljenje odgovarajućeg sastava.

Slitina za lemljenje uzdužnih dvostrukih šavova (lemIjenje cka vanjskoj strani) može sadržavati do 98% olova.

Slitina za lemljenje uzdužnih preklopnih šavova može sadržavati do 70% olova, a unutarnja površina šavova mora biti dopunski zaštićena prevlakom laka ili samoljepivom trakona.

Slitina za lemljenje limenki "decollage" može sadržavati do 50% olova.

Uzdužni šav izveden zavarivanjem rubova tijela limenke nlora se obostrarlo zaštititi.

Članak 55.

Ljepila koja se uporabljuju za lijepljenje etiketa, naljep nica i traka na limenkama ne smiju sadržavati tvari koje djeluju korozivno.

Ljepila samoljepivih traka koja dolaze u dodir s namirnicama i drugim predmetima opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika te ljepila koja se uporabljuju pri izradi la minata moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:

1. ne smiju sadržavati tvari koje bi prodiranjem kroz foliju mogle zagaditi namirnice i druge predmete opće uporabe ;

2. ne smiju vlažiti;

3 moraju biti kemijski i toplinski otporna;

4. ne smiju gubiti ljepljiva svojstva tijekom skladištenja ambalaže.

Metalne tube

Članak 56.

Metalne aluminijske tube moraju biti izrađene od aluminija čistoće najmanje 99,5% ili od aluminijskih slitina i moraju biti prevučene zaštitnim lakom.

Zaštitni lak kojim se prevlači unutarnja strana metalne tube mora zadovoljavati zahtjeve iz članka 48. ovog pravilnika.

Članak 57.

Brtvila na poklopac metalne tube moraju biti izrađena od materijala koji se ne otapa u sadržaju tube.

Brtvila iz stavka 1 ovog članka moraju biti nanesena tako da potpuno ispunjavaju i pokrivaju dno poklopca, a pri otvaranju tube ne smiju se odvajati od dna poklopca.

Poklopac metalne tube, zajedno s brtvilom, mora hermetički zatvarati otvor tube.

Folije i limovi od aluminija i njegovih slitina

Članak 58.

Aluminijske folije koje se, u obliku omota ili poklopca, uporabljuju za pakiranje namirnica i drugih predmeta opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika i pritom dolaze s njima u neposredan dodir, mogu se izrađivati iz aluminija čistoće najmanje 99,5%.

Folije i limovi za izradu oblikovane ambalaže mogu se izrađivati iz aluminija čistoće 99,5% ili iz njegovih slitina.

Folije i limovi iz stavka 1. i 2. ovog članka koji se uporabljuju za pakiranje namirnica i drugih predmeta opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika moraju se kaširati specijalnim vrstama papira i prevlačiti umjetnim masama koje zadovoljavaju zahtjeve propisane u članku 28. do 39. ovog pravilnika ili lakovima za zaštitu limova.

Nekaširane i nelakirane aluminijske folije i limovi mogu se uporabljati za izradu ambalaže za kratkotrajno čuvanje (do 48 sati) gotovih jela koja se poslužuju u društvenoj prehrani i zamrznutih jela, za omotavanje i pećenje namirnica u kućanstvu, za pakiranje namirnica koje nisu bogate mastima (do 50%), a iznimno i namirnica čija je pH vrijednost veća od 5.

Aluminijske folije i limovi iz stavka 4. ovog članka ne mogu se uporabljati za izradu ambalaže za gotova jela koja se steriliziraju u toj ambalaži.

Članak 59.

Ljepila koja se uporabljuju pri izradi kaširanih metalnih folija moraju biti bez mirisa, ne smiju vlažiti folije i moraju odgovarati zahtjevima u članku 28. do 39. ovog pravilnika.

Ljepila iz stavka 1. ovog članka ne smiju gubiti ljepljiva svojstva pri obradi folija vrelom vodenom parom, osim folija koje se ne obrađuju toplinskim putem.

Odredba iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na prirodni vosak koji se uporablja pri kaširanju metalnih folija namijenjenih za pakiranje namirnica koje nakon pakiranja ne podliježu toplinskoj obradi.

Članak 60.

Pri izradi metalnih tuba, aluminijskih i drugih metalnih folija i traka zabranjeno je za premazivanje uporabljati tvari koje mogu nepovoljno utjecati na namirnice i druge predmete opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika.

Ostale vrste metalne ambalaže

Članak 61.

Mljekarske kante i cisterne mogu se izrađivati iz nelkrđajućeg čelika, bijelog lima, eloksiranog aluminija i odgovarajućih alutninijskih slitina te iz odgovarajućih plastičnih masa.

Mljekarske kante i cisterne moraju biti izrađene tako da se mogu lako čistiti, prati i dezinficirati.

Mljekarske kante i cisterne mogu se zatvarati samo poklopcima s brtvilima koji odgovaraju zahtjevima u članku 28. do 39. ovog pravilnika.

Članak 62.

Ostala metalna ambalaža (cisterne, kontejneri, sanduci, košare, kutije, boce, bačve i dr.) koja dolazi u neposredan dodir s namirnicama i drugim predmetima opće uporabe iz članka 2 ovog pravilnika mora na unutarnjim površinama biti zaštićena kositrenom prevlakom ili drugom tvari koja ne utječe nepovoljno na senzorska svojstva i kemijski sastav namirnica i drugih predmeta opće uporabe i ne povećava drugim propisirrka dopuštenu kolićinu teških metala.

2. Ambalaža od umjetnih masa

Članak 63.

Umjetne mase koje se uporabljuju za izradu ambalaže koja dolazi u neposredan dodir s namirnicama i drugim predmetima opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika moraju odgovarati zahtjevima u članku 28. do 39. ovog pravilnikža.

Članak 64.

Aznbalaža od umjetnih rnasa u obliku vrećica namijerljetlih za pakiranje aromatičnih namirnica (kave, papra, čaja. vanilije i sl.) mora se nakon pakiranja hermetički zatvoriti (zavarivanjem i sličnim postupkom).

Aromatićne namirnice ne smiju se pakirati u vrečice od čistog polietilerla ako vrečice nisu kaširane nepropusnim materijalom.

Kaširanje se može izvesti celofanskim laminatom, nepropusnim papirom i druginl prikladnim materijalom (aluminijskim folijama i sl. ) ako odgovaraju zahtjevima u članku 58 i 59 ovog pravilnika

Proizvodi za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavarlje lica i tijela s visokim sadržajem eteričnih ulja ne smiju se pakirati u ambalažu izrađenu iz polistirena.

3. Papirna ambalaža

Članak 65.

Papirna ambalaža (filterski papir, pergamentni papir, pergaminski papir, ostale vrste papira za pakiranje, karton i dr.) koja pri pakiranju dolazi u neposredan dodir s namirzlicazna i drugim predmetima opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika ne smije sadržavati više od 3 mg/kg arsena, niti više od 10 mg/kg olova, niti više od 10 mg/kg poliklorarnih bifenila.

Ambalaža iz stavka 1 ovog članka ne smije otpuštati više od 0,5 mg/dm2 formaldehida.

Ambalaža iz stavka 1 ovog članka mora biti bez mirisa.

Članak 66.

Pergamentni i pergaminski papir koji pri pakiranju dolaze u neposredan dodir s mastima životinjskog ili biljnog podrijetla, drugim namirnicama koje sadrže velik postotak masti, mesom i mesnim proizvodima, mliječnim proizvodima i jajima u prahu ne smiju sadržavati magnezij klorid, a ostalih klorida mogu sadržavati najviše 2%, izraženo kao natrij klorid.

Članak 67.

Pergamentni papir, pergaminski papir i druge specijalne vrste papira koje sadržavaju najviše 1 g benzojeve kiseline, odnosno 1,2 g natrij benzoata, računato na 1 m2 papira, mogu se uporabljati za pakiranje onih namirnica kojima se prema propisima o njihovoj kvaliteti, smiju dodavati takvi konzervansi.

Papiri iz. stavka 1. ovog članka mogu se uporabljati i za pakiranje namirnica kojima se ne smiju dodavati benzojeva kiselina ili natrij benzoat, uz uvjet, da se dokaže da navedeni konzervansi ne prelaze u namirnicu koja dolazi u neposredan dodir s takvim papirima.

Članak 68.

Papirna ambalaža koja se uporablja za pakiranje agru ma (limuna, naranči, mandarina, grejpfruta i sl.) smije sadržavati najviše 0,6 g difenila, računato na 1 m2 ambalaže.

Članak 69.

Papirna ambalaža koja pri pakiz-anju dolazi u neposredan dodir s namirnicama i drugim predmetima opće izporabe iz članka 2 ovog pravilnika može biti impregniran parafinom, voskom, prevučena zaštitnim lakom ili polimernim malerijalom koji odgovaraju zahtjevima propisanim u članku 28 do.39 i članku 46. i 48. ovog pravilnika. Papirna ambalaža koja pri pakiranju dolazi u neposredan dodir s namirnicama, osim sredstvima iz stavka 1 ovog članka može biti impegnirana smjesom amonij-bis (N-etil-2 perfluoroktilsulfonamidoetil)-fosfata, najviše s 15% amonij-mono-(N-etil-2-perfluoroalkilsulfonamidile til)-fosfata.

Odredba iz stavka 2 ovog članka ne odnosi se na pa pirnu ambalažu koja se uporablja za pakiranje namirnica što sadržavaju alkohol ili namirnica koje se pakiraju zagrijane pri tezllpez-aturi višoj od 220oC.

Članak 70.

Papirna ambalaža ne smije biti obojena ako se uporablja za neposredno pakiranje masti, maslaca, margarina, skorupa i drugih mliječnih proizvoda bogatih mastima te za pakiranje čokolade, kakao-proizvoda. mlijeka u pralzu, jaja u prahu, mesnih proizvoda, bureka, masnog peciva i kuhinjske soli.

Ambalaža iz stavka 1. ovog članka može imati na vanjskoj strani obojene oznake, uz uvjet da bojilo ne prelazi na namirnice.

Papirna ambalaža koja se uporablja za pakiranje ostalih namirnica, odnosno oznake takve ambalaže, mogu se bojiti bojilima koja odgovaraju zahtjevima ez članku 9 ovog pravilnika, uz uvjet da se bojila ne otapaju u vodi i u mastima.

Članak 71.

Za pakiranje namirnica zabranjeno je uporabljati :

1. vlažni, zamašćeni ili zamazani papir,

2 papirne tapete,

3. papir koji ima miris ili koji otpušta sastojke.

Za pakiranje namirnica koje se troše u neprerađenom stanju, ili se s njih ne odstranjuje vanjski sloj, zabranjeno je uporabljati sttkri papir (novine, papir od knjiga ili bilježnica i sl ) i upotrebljavan papir, ako takav papir dolazi u neposredan dodir s namirnicama.

Odredbe iz stavka 1 i 2 ovog članka odnose se i na druge predmete opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika.

4. Staklena ambalaža

Članak 72.

Staklena ambalaža (boce, slaklenke i sl.) mora biti izradena od homogene staklene mase.

Površina unutarnje strane staklecke ambalaže mora bi ti glatka, a gornji rub otvora grla takve ambalaže ne smije biti oštar niti oštećen.

Staklena ambalaža ne smije stajanjem u octenoj kiselini, 4% (v/v) lijekom 24 sata pri temperaturu od 22 + / - 2oC otpuštati, izraženo na 1 L:

a) olova više od 0,05 mg:

b) kadmija više od 0,005 mg.

Članak 73.

Za zatvaranje staklene ambalaže ne smije se uporabljati pluto koje je uporabljano.

Zatvarači za boce koji su s unutarnje strane prevučeni plutom ili drugim dopuštenim materijalom predviđenim ovim pravilnikom, a ne dolaze u neposredan dodir s namirnicama, mogu biti izrađeni iz aluminija čistoće najmanje 9 8 %.

Zatvarači za boce iz stavka 2. ovog članka izrađeni iz aluminija ne smiju sadržavati silicija, mangana, magnezija i titana više od 0,7%, željeza više od 0,8%, bakra više od 0,1%, niti cinka više od 0,l%

Kapica kojom se ukrašava grlo boce s plutenim čepom smije se izradivati iz kositrene i olovne slitine koja ne sadržava više od 50% olova.

Članak 74.

Za izradu staklene ambalaže ne smije se uporabljati staklena vuna.

Zabranjena je uporaba staklene ambalaže čija je staklena masa postala mutna (mat) nakon pokusa steriliziranjem pri temperaturi od 121 C tijekom 1 sat.

Članak 75.

Staklena ambalaža koja služi za pakiranje vina i raznih napitaka s ugljik dioksidom mora izdržati unutarnji tlak od najmanje 500 kPa, a sifonske boce - unutarnji tlak od najmanje 1000 kPa.

Članak 76.

Glave sifonskih boca mogu biti izrađene, osim od materijala predviđenog propisima o kvaliteti alkoholnih pića, piva, bezalkoholnih pića i sirupa, mineralnih voda i soda-vode, i od specijalnih aluminijskih slitina otpornih na ugljik dioksid.

5. Drvena ambalaža

Članak 77.

Drvena ambalaža (sanduci, letvarice, baćve, kace i dr.) mora biti izrađena iz zdravog drveta (jelovine, smrekovine, topolovine, bukovine, hrastovine i dr.) i obrađena tako da se namirnice mehanički ne oštećuju.

Okovi na drvenoj ambalaži moraju biti tako izrađeni da ne nanose oštećenja, a hvataljke se moraju tako postaviti da se pri rukovanju ambalažom namirnice ne dodiruju rukama.

Članak 78.

Bačve i kace moraju biti sa svih strana glatke, bez pukotina i neravnina koje bi sprečavale uobičajeni način čišćenja i održavanja takve ambalaže u higijenski ispravnom stanju.

Brtvila između duga, dna i poklopaca bačava i kaca moraju biti dobro ugrađena i ne smiju propuštati nikakvu tekućinu.

Bačve za pivo ne smiju propuštati tekućinu niti pod unutarnjim tlakom od 200 kPa.

Članak 79.

Ljepila koja se uporabljuju pri izradi drvene ambelaže ne smiju štetno djelovati na senzorska svojstva niti na kemijski sastav namirnica i drugih predmeta opće uporabe iz članka 2. ovog pravilniks.

Članak 80.

Drvena se ambalaža ne smije bojiti, osim oznaka na ambalaži.

Bojila kojima su obojene oznake na drvenoj ambalaži ne smiju se otapati u vodi i moraju odgovarati zahtjevima propisanim u članku 9. i 10. ovog pravilnika.

Oznake na drvenoj ambalaži mogu se nalaziti samo na vanjskoj strani ambalaže.

Članak 81.

Drvena se ambalaža može impregnirati parafinom, voskom, smolom ili njihovim smjesama, lakom prevlaka ma od umjetnih masa i drugim materijalima koji ne utječu na senzorska svojstva namirnica i drugih predrkketa opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika i nisu štetni za zdravlje potrošača.

Članak 82.

Drvena se ambalsža mora prije i poslije uporabe dobro očistiti, oprati i dezinficirati.

6. Tekstilna ambalaža

Članak 83.

Tekstilna ambalaža koja pri pakiranju dolazi u neposredan dodir s namirnicama i drugim predmetirna opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika mora biti izrađena iz materijala koji se može lako prati i dezinficirati.

Tekstilna ambalaža koja pri pakiranju dolazi u neposredan dodir s namirnicama i drugim predmetima opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika ne smije sadržavati sredstva za bijeljenje i impregniranje, niti druge tvari koje mogu štetno djelovati na senzorska svojstva i kemijski sastav namirnica i drugih predmeta opće uporabe.

Članak 84.

Tekstilna ambalaža koja služi za pakiranje namirnica i drugih predmeta opće uporabe iz članka 2 ovog pravilnika ne smije se bojiti, osim oznaka na ambalaži.

Bojila uporabljena za bojenje oznaka na tekstilnoj am balaži ne smiju se otapati u vodi, niti prelaziti na namirnice i druge predmete opće uporabe iz članka 2. ovog pravilnika i moraju odgovarati zahtjevima u članku 9 ovog pravilnika.

Oznake na tekstilnoj ambalaži mogu se nalaziti samo na vanjskoj strani ambalaže.

7. Ambalaža od ostalih materijala

Članak 85.

Slama i drugi materijali koji se uporabljuju kao zaštitni ambalažni materijal ne smiju biti truli, zagađeni ili vlažni i ne smiju nepovoljno utjecati na senzorska svojstva namirnica i drugih predmeta opće uporabe iz članka 2 ovog pravilnika.

IV . DJEČJE IGRAČKE

1. Opći uvjeti za promet

Članak 86.

Dječjim se igračkama prema ovom pravilniku smatraju svi proizvodi ili oblikovani materijali namijenjeni za igru djece do 14 godina starosti i različite potrepštine za djecu, koje mogu doći u dodir s usnom šupljinom i kožom, kao što su pisala (grafit kod olovaka i tinta za pera), materijali za modeliranje i gelovi, različita bojila, lakovi, premazi i sl.

Članak 87.

Dječje igračke koje se stavljaju u promet ne smiju ugrožavati zdravlje i sigurnost djece kada se uporabljuju u svrhu za koju su namijenjene i na predviđen način.

Članak 88.

Dječje igračke koje se stavljaju u promet moraju biti deklarirane. Deklaracija može biti navedena na igrački, ambalaži ili na listiću koji se prilaže igrački.

Deklaracija mora sadreavati slijedeće podatke:

- naziv i/ili znak proizvođača

- adresu proizvođača, odnosno pravne i fizičke osobe koja igračku stavlja u promet

- uputu za uporabu, ukoliko je to potrebno

- upozorenja o mogućim opasnostima, što se posebno odnosi na igračke namijenjene djeci do tri godine starosli.

Podaci navedeni u deklaraciji moraju biti vidljivi i trajni.

Članak 89.

Dječje se igračke mogu izrađivati samo od materijala koji udovoljava ovim uvjetima:

1. da ne sadrži sastojke štetne po zdravlje

2. da je potpuno čist - bez mehaničkih zagađenja

3. da se može higijenski održavati (prati).

Zabranjeno je izrađivati dječje igračke od oštećenog materijala, upotrebljavanog materijala čiji je stupanj onečišćenja opasnim tvarima veći od stupnja utvrđenog u neupotrebljavanom materijalu, odnosno od materijala koji ne odgovara Europskim normama EN 71/I,11 i III.

Dlačice s dječjih igračaka i kosa lutaka ne smiju trajno otpadati pri višekratnim postupcima protresanja, češljanja, izvlačenja ili nekog drugog pokusa. Ispitivanje otpadanja ukorijenjene kose lutaka izvodi se kontinuiranim češljanjem četkom brzinom od dvadeset puta u minuti tijekom 100 minuta.

Članak 90.

Igračke za dojenčad mogu se izrađivati samo od materijala koji se može dezinficirati, odnosno prokuhati, s tim da igračka pri tome ne mijenja kvalitetu.

Igračke za dojenčad i njihovi sastavni dijelovi, kao i svi odvojivi dijelovi, moraju biti takvih dimenzija da ih djeca ne mogu progutati, niti staviti u nos ili uho.

Igračke za dojenčad i ostale dječje igračke koje se pri igri stavljaju u usta moraju biti upakirane u posebnu, za tvorenu ambalažu.

Članak 91.

Dječje igračke moraju udovoljavati ovim uvjetima:

1. ne smiju biti šiljaste, niti imati dostupne oštre ili nazubljene rubove koji mogu ozlijediti dojenčad ili malu djecu

2. ukoliko su namijenjene djeci starijoj od tri godine mogu imati funkcionalne oštre rubove uz upozorenje o mogućim opasnostima

3. moraju biti dobro uglačane, ili prevučene lakom odnosno lakovnim bojama ili premazima (drvene igračke ili drveni dijelovi igračaka), odnosno voskom ukoliko je to u skladu s namjenom

4. električni napon u igračkama koje se napajaju električnom energijom ne smije biti veći od 24 V.

Odredba u točki 1. stavka 1. ovog članka ne odnosi se na oštre rubove igračaka u nesastavljenom stanju, ukoliko je predviđeno da ih sastavljaju odrasle osobe, što mora biti jasno naznačeno u uputi za sastavljanje.

Članak 92.

Bojila, lakovi, odnosno premazi koji se stavljaju na igračke moraju čvrsto prijanjati za podlogu igračke, moraju biti bez mirisa i ne smiju se skidati uslijed djelovanja znoja i sline, trljanjem suhom vatom i vatom ovlaženom otopinom sapuna, zatim u tijeku igre zbog pranja otopinema sapuna u toploj vodi ili dezinficiranja.

Prijelaz bojila i ostalih materijala za bojenje iz stavka 1 ovog članka u znoj i slinu ispituje se stajanjem igračke u model otopinama znoja i sline tijekom 24 sata pri temperatu Yi od 20o + / - 2oC.

Bojila iz stavka 1. ovog članka, osim bojila za prste, nesmiju otpuštati, računato na 1 kg materijala:

1.antimona više od 60mg;

2.arsena više od 25mg;

3.barija više od 500mg;

4.kadmija više od 75mg;

5.kroma više od 60mg;

6.olova više od 90mg;

7. selena više od 500mg;

8.žive više od 60mg.

Elementi navedeni u ovom članku odreduju se u ekstraktu s kloridnom kiselinom.Ekstrakt se priređuje mućkanjem pripravljenog uzorka tijekom 1 sat pri temperaturi od 37o+/- 2oC s 0,07mol/L kloridnona kiselinom.

Odredbe u stavku 3.ovog članka moraju ispunjavati i ostali materijali iz kojih se izrađuju igračke ili njihovi dijelovi i to polimerni i slični materijali,papir i karton,tekstil, bojani materijali poput impregnirane vune i kože,metalni materijali,materijali koji ostavljaju tragove (grafit kod olovaka i tinta za pera),zatim prašci za glazuru i slični materijali u čvrstom ili tekućem stanju koji se kao takvi javljaju u igrački,te bojani premazi,lakovi,štamparska bojila i slični premazi.

Bojila za prste i glina za modeliranje ne smiju otpuštati,računato na 1 kg materijala:

1.antimona više od 60mg;

2.arsena više od 25mg;

3.barija više od 250mg;

4.kadmija više od 50mg;

5.kroma više od 25mg;

6.olova više od 90mg;

7.selena više od 500mg;

8.žive više od 25mg.

Dječje se igračke ne smiju bojiti 4-dimetil-aminoazo-benzenom.

2.Posebni uvjeti za promet

Članak 93.

Za izradu metalnih dječjih igračaka ne smiju se uporabljati olovo i cink ni slitina što sadrži više od 1% olova.

Odredba iz stavka 1.ovog članka ne odnosi se na dječje igračke - modele automobila u čijoj se izradi uporablja cink.

Za lemljenje metalnih dječjih igračaka ne smije se uporabljati kositrena slitina što sadrži više od 10% olova.

Članak 94.

Dječje igračke od umjetnih masa mogu se izrađivati samo od dopuštenih polimernih materijala koji ujedno moraju udovoljavati uvjetima iz članka 28.do 39ovog pravilnika

Odredba iz stavka 1.ovog članka ne odnosi se na zahtjeve postavljene u članku 28.stavak 2,točka 1(količine teških metala i nemetala koje mogu otpuštati polimerni materijali)

Odredbe iz stavka 1.ovog članka ne odnose se na dijelove dječjih igračaka: gume na automobilima.

Članak 95.

Materijal koji se uporablja za punjenje dječjih igračaka od tekstila ne smije sadržavati vrste ili oštre primjese,kao što su napr.metalni dijelovi,igle,čavli ili djelići drveta, stakla ili plastike,niti nepoželjne tvari koje potječu od insekata,ptica i glodavaca,niti druga zagađenja životinskog podrijetla,kao niti ostale nečistoće.

Odredbe ovog članka vrijede i za izradu dječjih igračaka od papira ili sličnog materijala.

Članak 96.

Za izradu dječjih igračaka od kože ili krzna može se uporabljati samo koža odnosno krzno koje je bilo podvrgnuto suhoj sterilizaciji tijekom tri sata pri temperaturi od 140oC odnosno tijekom jednog sata pri temperaturi od 180oC.

Članak 97.

Zabranjena je izrada dječjih igračaka od stakla, porculana ili keramike, ukoliko su namijenjene djeci do 3 godine starosti.

Igračke namijenjene djeci starijoj od 3 godine mogu se izrađivati od stakla samo u slučajevima kada je to neophodno zbog funkcionalnosti igračke (napr. optićke igračke) ili za ojačanje, staklenu vunu i špekule.

Od odredbe stavka 1. ovog članka izuzimaju se ukrasni predmeti (razne figure i sl.) izrađeni od punog stakla koje se pri igri teško razbija.

Članak 98.

Dječje igračke izrađene od voska ili sličnog materijala koji služe, za modeliranje ne smiju sadržavati otapala ni omekšivaće ili druge sastojke štetne za zdravlje.

Članak 99.

Za izradu dječjih igračaka ne smije se uporabljati pirotehnički materijal, od kojeg se djeca u igri mogu ozlijediti.

Članak 100.

Zračna puška, zračni pištolj i starterski pištolj ne smatraju se dječjim igračkama prema ovom pravilniku.

Članak 101.

Mehanička kvaliteta dječjih igračaka od polimernih materijala koje se pune zrakom (nogometne lopte, figure životinja, pojasi za plivanje i sl.) može se u proizvodnji i prometu provjeravati samo pneumatskim aparatom namijenjenim za tu svrhu.

V. PROIZVODI ZA OSOBNU HIGIJENU, NJEGU, ZAŠTITU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA

Članak 102.

Proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela, prema-ovom pravilniku, smatraju se:

a) proizvodi koji dolaze u dodir sa sluznicom (proizvodi iz grupe A);

b) proizvodi koji ostaju dulje vrijeme na koži (proizvodi iz grupe B);

c) proizvodi koji se nakon kratkog vremena odstranjuju s kože ili kose, ili se uporabljuju za uljepšavanje, njegu i bojenje kose ili noktiju (proizvodi iz grupe C).

Pod proizvodima koji dolaze u dodir sa sluznicom (proizvodi iz grupe A) smatraju se·

1. proizvodi za ćišćenje i njegu zubi i usne šupljine

2. proizvodi za ućvršćivanje zubnih proteza

3. proizvodi za uljepšavanje, bojenje i zaštitu usana

4. proizvodi za uljepšavanje i bojenje očiju

5. proizvodi za intimnu higijenu.

Pod proizvodima koji ostaju dulje vrijeme na koži (proizvodi iz grupe B) smatraju se:

1. proizvodi za njegu i zaštitu kože

2. proizvodi za izbjeljivanje i tamnjenje kože

3. proizvodi za bojenje i uljepšavanje lica i tijela

4. proizvodi za parfimiranje tijela

5. dezodoransi i antiperspiransi.

Pod proizvodima koji se nakon kratkog vremena odstranjuju s kože ili se uporabljuju za uljepšavanje i bojenje kose ili noktiju (proizvodi iz grupe C) smatraju se:

1. proizvodi za pranje i čišćenje lica i tijela,

2. proizvodi za brijanje i depiliranje

3. proizvodi za pranje i njegu kose

4. proizvodi za bojenje i uljepšavanje kose

5. proizvodi za bojenje, njegu i uljepšavanje noktiju.

Članak 103.

Proizvodi za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela mogu se stavljati u promet samo u ambalaži koja omogućuje pravilnu uporabu i zaštićuje zdrav stvenu ispravnost proizvoda.

Članak 104.

Svaki proizvod za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela koji se stavlja u promet mora biti deklariran.

Deklaracija proizvoda iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

1. naziv ili oznaku proizvoda i naziv ili zaštitni znak proizvođača, odnosno pravne i fizičke osobe koja proizvod stavlja u promet;

2. nominalni sadržaj u vrijeme pakovanja izražen u jedinicama mase ili volumno, osim za pakovanja manja od 5 grama ili 5 mililitara, pakovanja za jednokratnu uporabu, kao i za proizvode koji se prodaju kao veći broj komada u jediničnom pakovanju s time da je naznačen broj komada:

3. rok trajanja za proizvode čije je trajanje manje od 30 mjeseci; rok trajanja navodi se na ovaj način: "Najbolje uporabiti do kraja...", a zatim točan mjesec i godinu isteka roka ili datum proizvodnje i rok uporabe proizvoda, ukoliko je potrebno, navesti i posebne uvjete čuvanja, za proiz vode čiji najmanji rok trajanja iznosi više od 30 mjeseci nije potrebno navoditi rok trajanja;

4. uvjete primjene i upozorenja navedena u Listama I, III., IV. i VI.; tamo gdje to zbog veličine pakovanja nije moguće, uvjete primjene i upozorenja potrebno je napisati na posebnom listu, a na ambalaži samo skraćenu informaciju za upozorenje potrošaču;

5. broj proizvodne šarže ili kontrolni broj koji je ozna čava; tamo gdje to zbog veličine pakovanja nije moguće, oznaka se stavlja na sekundarnu ambalažu;

6. za proizvode koji sadržavaju sastojke čije se djelovanje posebno naglašava uz naziv je potrebno navesti ime i količinu tih sastojaka izraženu u postocima ili mjernim jedinicama, u aerosolnim pakovanjima količina sastojaka odnosi se na ukupan sadržaj doze.

Deklaracija za proizvode koji se stavljaju u promet u orginalnom skupnom pakovanju mora sadržavati i sjedište proizvođača.

Proizvodi za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepša vanje lica i tijela čije djelovanje ovisi o pravilnoj primjen (proizvodi za hladnu trajnu ondulaciju, depilatori, boje za kosu, kolor šamponi, neutralizatori i sl.) moraju imati prilo ženu uputu za uporabu, a proizvodi koji se stavljaju u promet u aerosolnom pakovanju i upozorenje o opasnostima koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja pri uporabi

U uputi za uporabu proizvoda za hladnu trajnu ondu laciju, proizvoda za uljepšavanje i bojenje kose te depilato ra mora se navesti način uporabe i način pokusa na preosjetljivost, i to:

1.) za proizvode za hladnu trajnu ondulaciju:

"Komadićem vate preparat nanijeti na kožu vlasišta iza uha. Nakon 20 minuta proizvod se s kože dobro isperi vodom. Ako nakon 24 sata na tom dijelu kože ima promjena (crvenilo, oteklina, svrbež), proizvod se ne smije uporabljati."

2.) za proizvode za bojenje kose:

"Malu kolićinu kreme, pripremljene prema uputi, nanijet,i na kožu vlasišta iza uha. Nakon 30 minuta krema se odstrani s kože vatom ili ispere vodom. Ako nakon 24 sata na tom dijelu kože ima promjena (crvenilo, oteklina, svrbež), proizvod se ne smije uporabljati."

3.) za depilatore:

"Malu količinu depilatora nanijeti na unutrašnju stranu podlaktice. Nakon 10 minuta isprati vodom. Ako nakon 24 sata na tom dijelu kože ima promjena (crvenilo, oteklina, svrbež), depilator se ne smije uporabljati."

Proizvodi za hladnu trajnu ondulaciju ne smiju se stavljati u promet ni isporučivati potrošačima bez neutralizatora.

Članak 105.

Proizvodi za čišćenje i njegu zubi i usne šupljine ne smiju otpuštati, računato na 1 kg:

1. kadmija više od 1 mg;

2. žive više od 3 mg;

3. arsena više od 5 mg;

4. olova više od 10 mg;

5. kroma više od 50 mg;

6. nikla više od 50 mg.

Proizvodi za uljepšavanje i bojenje usana ne smiju otpuštati, računato na 1 kg:

1. kadmija više od 2 mg;

2. žive više od 5 mg;

3. arsena više od 5 mg;

4. olova više od 20 mg;

5. kroma više od 50 mg;

6. nikla više od 50 mg;

7. barija više od 100 mg.

Ograničenje količine barija u točki 7. stavka 2. ovog članka ne odnosi se na proizvode u kojima su uporabljena bojila koja su prema Listi III. barijevi lakovi, soli ili pigmenti. U tim proizvodima količina barija smije biti viša od dopuštene u točki 7. stavka 2. ovog članka za količinu barija koja proizlazi iz količine dodanog bojila, čija čistoća mora biti u skladu sa stavkom 3. članka 112. ovog pravilnika.

Proizvođi za uljepšavanje i bojenje očiju i proizvodi koji ostaju dulje vrijeme na koži (proizvodi iz grupe B), ne smiju otpuštati, računato na 1 kg:

1. kadmija više od 5 mg;

2. arsena više od 5 mg;

3. žive više od 10 mg;

4. olova više od 30 mg;

5. kroma više od 50 mg;

6. nikla više od 50 mg.

Ograničenje količine žive u točki 3. stavka 4. ovog članka ne odnosi se na proizvode za šminkanje očiju i uklanjanje šminke s očiju, ako sadrže tiomersal i fenilživine soli, čiji dodatak mora biti deklariran na proizvodu. U tom slučaju ukupna količina žive ne smije prijeći 0,007%.

Elementi navedeni u ovom članku određuju se u ekstraktu s 0,l mol/L kloridne kiseline kuhanjem tijekom 15 minuta, uz povratno hlađenje (povratni kondenzator).

Ograničenja navedena u ovom članku ne odnose se na proizvode koji se nakon kratkog vremena odstranjuju s kože ili se uporabljuju za uljepšavanje i bojenje kose i noktiju (članak 102. grupa C).

Članak 106.

Proizvodi za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela ne smiju u 0,1 g ili 0,1 mL sadržavati:

1. Staphylococcus aureus,

2. Pseudomonas aeruginosa,

3. Escherichia coli.

Ukupni broj bakterija u 1 g ili 1 mL ne srnije biti veći od :

- 5 x 102 za proizvode koji dolaze u neposredan dodir s očima i proizvode za njegu djece;

- 1 x 103 za ostale proizvode.

Broj kvasaca i plijesni u 1 g ili 1 mL proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela ne smije biti veći od 1 x 102.

Odredbe ovog članka ne odnose se na ove proizvode:

- kruti sapuni

- lakovi za kosu

- lakovi za nokte

- aerosoli koji ne sadrže vodu

- boje za kosu

- kreme za brijanje na bazi sapuna

- depilatori

- učvrščivaći za kosu

- dezodoransi u obliku štapića

- preparati za hladnu trajnu ondulaciju i neutralizatori

- kolonjske vode i parfemi.

Članak 107.

Sirovine i aktivne tvari koje se uporabljuju za proizvodnju proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela, ili su prijeko potrebne u tehnološkom procesu proizvodnje, uz uvjet da nisu štetne za zdravlje i da ne utječu nepovoljno na zdravstvenu ispravnost gotovog proizvoda, moraju u pogledu čistoće odgovarati zahtjevima propisanim farmakopejom odnosno drugim propisima i kriterijima.

Članak 108.

Konzervansi su tvari koje se mogu dodavati proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela s prvenstvenom namjenom da u njima spriječe rast i razmnožavanje mikroorganizama.

Za konzerviranje proizvoda iz stavka i. ovog članka mogu se uporabljati konzervansi navedeni u Listi I -KONZERVANSI koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

U Listi I. iz stavka 2. ovog članka područje primjene konzervansa obilježeno je oznakama A, B i C prema podjeli proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela u grupe A, B i C navedene u članku 102. ovog pravilnika.

Ako je za pojedini konzervans u Listi I. navedeno područje primjene A, može se uporabiti za područje primjene B i C, a ako je navedeno područje primjene B, može se uporabiti i za područje primjene C.

Konzervansi označeni simbolom (+) mogu se dodati proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela i u koncentracijama različitim od navedenih u Listi I. radi drugih posebnih namjena koje su jasno vidljive iz namjene proizvoda, kao što su napr. deodorantne tvari u sapunima ili aktivne tvari protiv prhuta u šamponima i slično.

U Listi I. razumijevaju se pod:

- "solima" - soli kationa natrija, kalija, kalcija, magnezija, amonija i etanolamini, te soli aniona klorida, bromida, sulfata i acetata.

- "esterima" - metil, etil, propil, izopropil, bkrtil, izobulil i fenil esteri.

Članak 109.

Antioksidansi su tvari koje se mogu dodavati proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela s namjenom da u njima sprijeće oksidativne promjene.

Dopuštene tvari iz stavka 1. ovog članka navedene su u Listi II - ANTIOKSIDANSI, koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 110.

Za bojenje proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela mogu se uporabljati bojila navedena u Listi III - BOJILA, koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Bojila navedena u I.ist.i III. dijele se u grupe: A, A1, B, C1, C2 (O) i C3 (K).

Bojila iz grkkpe A mogu se uporabljati za bojenje svih proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela.

Bojila iz grupe A1 mogu se uporabljati za bojenje svih proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela, osim proizvoda koji se primjenjuju za uljepšavanje i bojenje očiju i proizvoda koji služe za njihovo odstrarajivanje.

Bojila iz grupe B mogu se uporabljati za bojenje svih proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela, osim onih koji dolaze u dodir sa sluznicom.

Bojila iz grupe C1 mogu se uporabljati za bojenje proizvoda za pranje i čišćenje lica i tijela, za brijanje i depiliranje te za pranje i njegu kose.

Bojila iz grupe C2 (O) su oksidativna bojila i mogu se uporabljati samo za bojenje kose.

Bojilo iz grupe C3 (K) može se uporabljati za bojenje i uljepšavanje kose.

Proizvodi za bojenje i uljepšavanje noktiju mogu se bojiti bojilima iz grupe A, A1 i ·B.

Članak 111.

Bojila iz grupa A, A1, B, C1 i C3 ne smiju biti u obliku kobaltovih i kromovih kompleksa, ako to nije izričito naznačeno u Listi III.

Bojila iz grupe A i A1 smiju biti u obliku stroncijevih, barijevih ili bakrenih kompleksa samo ako je to izričito naznačeno u Listi III.

Članak 112.

Bojila koja se uporabljuju za bojenje proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela, a pripadaju grupama A, A1 i B, ne smiju sadržavati na 1 kg :

1. kadmija više od 2 mg;

2. arsena više od 5 mg;

3. žive više od 3 mg;

4. olova više od 30 mg;

5. kroma više od 100 mg;

6. barija više od 100 mg.

Elementi navedeni u stavku 1. ovog članka određuju se u ekstraktu s 0,l mol/L kloridne kiseline kuhanjem tijekom 15 minuta, uz povratno hlađenje (povratni kondenzator).

Bojila koja su barijevi i stroncijevi lakovi, pigmenti ili soli bojila navedenih u Listi III. ne smiju u ekstrakt s kloridnom kiselinom otpustiti više od 350 mg barija, ili stroncija, računato na 1 kg suhe tvari bojila. Ekstrakt se prireduje stajanjem 10 g bojila u 200 ml kloridne kiselirre pH vrijednosti 2,0 pri temperaturi od 37,5 o C tijekom 30 minuta.

Ako u Listi III. nije drugačije odredeno, sintet.ska organska bojila iz grupa A, A1 i B ne smiju sadržavati poliaromatske ugljikovodike, niti 2-aminonaftalen, 4-airkinodife nil i benzidin, niti više od 0,01% nesulfoniranih aromatskih amina, niti više od 0,5% drugih intermedijera, niti više od 4% pratećih bojila, računato na čisto bojilo.

Članak 113.

U proizvodnji proizvoda za osobnu higijenu, rljegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela, mogu se uz određene uvjete, te u određeniin koncentracijama, uporabljati i kemijski određene tvari s farmakološkim, fiziološkim, kemijskim ili fizikalnim djelovanjem (djelatne tvari) navedene u Listi IV OGRANIČENO DOPUŠTENE TVARI, koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Područje primjene djelatnih tvari obilježeno je oznakama A,B i C i to:

1. proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela iz grupe A članka 102. mogu se dodavati samo one tvari iz Liste IV. koje su označene slovom A i to u količinama do navedene najviše dopuštene koncentracije uz navedena ograničenja primjene;

2. proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela iz grupe B članka 102. mogu se dodavati one tvari iz Liste IV. koje su označene slovom A ili slovom B uz navedena ograničenja primjene količina dodane tvari s oznakom B ne smije biti veća od navedene najviše dopuštene koncentracije;

3. proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela iz grupe C članka 102. mogu se do davati tvari iz Liste IV. koje su označene slovima A, B ili C. Ograničenje koncentracije odnosno primjene označeno je u Listi IV.

Članak 114.

U proizvodnji proizvoda za osobnu higijenu njegu zaštitu i uljepšavanje lica i tijela mogu se u određenim koncentracijama uporabljati vitamini i vitaminoidi navedeni u Listi V - VITAMINI I VITAMINOIDI, koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 115.

U proizvodnji proizvoda za njegu i zaštitu kože, kose i usana mogu se uporabljati UV-filteri navedeni u Listi VI - TVARI ZA ZAŠTITU I FILTRIRANJE UV ZRAKA. Lista ne obuhvaća UV-filtere koji se primjenjuju u proizvodnji proizvoda iz ovog stavka isključivo za njihovu zaštitu od UV-zraka, tj. kao stabilizatori proizvoda.

Članak 116.

U proizvodnji proizvoda za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela mogu se uporabljati ekstrakti biljnog ili životinjskog podrijetla, tkivni sastojci (napr. kolagen), kao i pčelinji proizvodi, uz uvjet da nisu štetni po zdravlje i da ne utječu nepovoljno na zdravstvenu ispravnost gotovog proizvoda, a u količinama koje su u skladu s dobrom praksom proizvodnje.

Članak 117.

Proizvodi za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela ne smiju sadržavati hormone, antibiotike, radioaktivne tvari i pesticide kao dodatne tvari.

Proizvodi iz stavka 1. ovog članka ne smiju sadržavati niti tvari navedene u Listi VII - TVARI KOJE SE NE SMIJU UPORABLJATI U PROIZVODNJI PROIZVODA ZA OSOBNU HIGIJENU, NJEGU, ZAŠTITU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA, koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom, osim ako je to za pojedini slučaj izričito dopušteno u Listama I, III., ili IV. ovog pravilnika.

Članak 118.

Proizvodi za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela moraju imati ovu pH vrijednost:

I. proizvodi koji dolaze isključivo u dodir sa sluznicom: 4,0 do 9,0 - osim zubnih pasta na bazi kalcijeva karbonata i sapuna koji mogu imati pH vrijedrkost do 10,0;

2. proizvodi koji se nakon kratkog vremena odstranjuju s kože ili kose: 3,0 do 12,0 - osim depilatora koji mogu imati pH vrijednost do 12,7;

3. proizvodi koji ostaju dulje na kosi ili noktima mogu imati pH vrijednost od 3,5 do 8,5;

4. proizvodi koji ostaju dulje ntz koži, a služe za neutra lizaciju prije toga uporabljenih proizvoda iz točke 2. stavka 1 ovog članka, mogu imati pH vrijednost od 2,5 do 12,5;

5. proizvodi za bojenje i uljepšavanje lica i očiju, mlijeka i kreme za čišćenje lica te puderi za tijelo i noge mogu imati pH vrijednost od 3,5 do 9,0;

6. dezodoransi, antiperspiransi i ostali proizvodi na bazi sapuna mogu imati pH vrijednost od 3,5 do 9,5;

7. ostali proizvodi koji ostaju dulje na koži mogu imati pH vrijednost od 3,5 do 8,0.

Proizvodima koji ne sadrže vodu odnosno koji sadrže organska otapala i nakon uporabe stvaraju film na kosi ili noktima (lakovi za kosu, lakovi za nokte i slično) pH vrijednost se ne određuje.

VI. SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Članak 119.

Sredstvima za održavanje čistoće, prema ovom pravilniku smatraju se:

1. sredstva za pranje i oplemenjivanje (obradu) tekstila;

2. sredstva za pranje i čišćenje tvrdih površina;

3. sredstva za pranje i čišćenje posuđa, pribora za jelo, opreme i aparata za pripremu jela;

4. sredstva za čišćenje i njegu obuće i kožnih predmeta te sredstva za čišćenje mrlja s tekstila;

5. sredstva za dezinfekciju i dezinsekciju;

6. osvježivaći prostorija.

Članak 120.

Sredstva za održavanje čistoće mogu se stavljati u promet samo u ambalaži koja omogućuje pravilnu uporabu i zaštićuje zdravstvenu ispravnost pojedinog sredstva.

Na pakovanju (skupnom i pojedinačnom) sredstava iz stavka 1 ovog članka moraju biti slijedeće oznake:

1. naziv ili oznaka sredstva;

2 naziv ili zaštitni znak i sjedište proizvođaća, odnosno pravne i fizičke osobe koja sredstvo stavlja u promet.

Ako se stavljaju u promet u aerosolnom pakovanju, sredstva za održavanje čistoće moraju, osim oznaka iz stavka 2. ovog članka, imati i upozorenje o opasnostima koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja pri uporabi.

Članak 121.

Sredstva za održavanje čistoće mogu biti stabilizir-ana antioksidansima iz Liste II. ovog pravilnika.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu biti konzervirana konzervansima iz Liste I. ovog pravilnika.

Članak 122.

Sredstva za čišćenje obuće rnogu se stabilizirati beta naflolom uz uvjet da njegova količina ne prelazi 0,1%.

Za konzerviranje sredstava za čišćenje obuće i sredsta va za održavanje podova može se uporabljati kloracetamid u količini do 0,2%.

Članak 123.

Sredst.va za održavanje čistoće mckgci se bojiti bojilirnži iz Liste III. ovog pravilnika i bojilima iz Liste VIII. koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavrkirn dijelorn.

Iznimno od odredbe u stavku I. ovog članka sredstva za čišćenje kožnih predmeta, obuće i mrlja s tekstila te sredstva za održavanje podova boje se bojilima iz Lisle VIII ovog pravilnika.

Članak 124.

U proizvodnji sredstava za održavanje čistoće mogu se, osim tvari iz članka 121., 122. i 123. ovog pravilnika, uporabljati tenzidi, tvari koje vežu ione, emulgatori i druge tvari potrebne u tehnološkom procesu proizvodnje, odnosno u sastavu pojedinih sredstava, uz uvjet da nisu štetne za zdravlje i da ne utječu nepovoljno na zdravstvenu ispravnost sredstava.

Članak 125.

Sredstva za održavanje čistoće navedena u članku 119. pod točkom 1., 2. i 3. koja su namijenjena i za dezinfekciju, mogu sadržavati i dezinficijense iz Liste IX. koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom

Sredstva iz stavka 1. ovog članka moraju na ambalaži imati i ove oznake:

1. naziv dezinficijensa;

2 .količinu dezinficijensa u postocima .

Članak 126.

Pojedinačna pakovanja sredstava za održavanje čistoće, osim sapuna za pranje i sredstava za čišćenje obuće, rnoraju imati uputu za uporabu.

Uputa za uporabu mora sadržavati:

1. podatke o potrebnoj količini sredstva pri uporabi;

2. objašnjenje o naćinu uporabe sredstva (isključivo u stroju ili i ručno, ostale načine uporabe):

3. upozorenje ako je namjena ogranićena i ostala upozorenja kojima se potrošači upućuju na namjensku uporabu sredstva.

Članak 127.

U sredstvima za održavanje čistoće koja se primjenjuju u obliku vodene otopine pH vr-ijednost 1% vodene otopine ne smije iznositi više od 12,5.

Članak 128.

Anionski tenzidi u sredstvima za održavanje čistoće moraju biti biorazgradivi najmanje 80%.

1. Sredstva za pranje i oplemenjivanje (obradu) tekstila

Članak 129.

Sredstva za pranje i oplemenjivanje tekstila mogu sadržavati optićka bjelila, uz uvjet, da uporaba tih bjelila ne izaziva toksični, senzibilizirajući ili alergijski učinak.

Članak 130.

Sredstva za pranje tekstila moger sadržavati proteolitičke, lipolitičke, amilolitičke i celkllolitičke enzime u granulama i u tekućem obliku.

Enzimi u sredstvima iz stavka 1 ovog članka ne smiju sadržavati patogene mikroorganizme.

Enzimi iz stavka 2. ovog članka smiju sadržavati najviše 104 spora po gramu.

Članak 131.

Pojedinačna pakovanja sredstava za pranje tekstila, osim sapuna za pranje, moraju imati uputu za zaštitu ruku koja glasi:

"Nakon svakog pranja ruke isprati u čistoj vodi. Osobe s osjetljivom ili oštećenom kožom moraju se strogo držati upute za doziranje i izbjegavati dulji dodir ruku s otopinom sredstva za pranje."

Članak 132.

Sredstva za ručno pranje tekstila mogu sadržavati najviše 0,5% slobodnih alkalija, računato kao NaOH.

2. Sredstva za pranje i čišćenje tvrdih površina

Članak 133.

Sredstva za pranje i čišćenje tvrdih površina mogu sadržavati proteolitičke, lipolitičke, amilolitičke i celulolitičke enzime u granulama i u tekućem obliku.

Enzimi u sredstvima iz stavka 1. ovog članka ne smiju sadržavati patogene mikroorganizme.

Enzimi iz stavka 2. ovog članka smiju sadržavati najviše 104 spora po gramu.

Članak 134.

Pojedinačna pakovanja sredstava za pranje tvrdih površina, osim pakovanja na kojima je upozorenje: "Isključivo za pranje u stroju", moraju imati uputu za zaštitu ruku iz članka 131. ovog pravilnika.

Članak 135.

Sredstva za pranje i čišćenje tvrdih površina ne smiju sadržavati više od 5% slobodnih alkalija, računato kao NaOH.

Ako sredstvo iz stavka 1. ovog članka sadržava više od 0,5% slobodnih alkalija, računato kao NaOH, na pojedinačnom pakovanju mora imati uputu o obvezatnoj primjeni zaštitnih sredstava pri uporabi i upozorenje: "Ne smije se uporabljati za pranje tijela. Ne smije biti pristupačno djeci."

3. Sredstva za pranje i čišćenje posuđa, pribora za jelo, opreme i aparata za pripremu jela

Članak 136.

Sredstva za pranje i čišćenje posuđa, pribora za jelo, opreme i aparata za pripremu jela mogu sadržavati proteolitičke, lipolitičke, amilolitičke i celulolitičke enzime u granulama i u tekućem obliku.

Enzimi iz stavka 1. ovog članka ne smiju sadržavati patogene mikroorganizme.

Enzimi iz stavka 2 ovog članka smiju sadržavati najviše 104 spora po gramu.

Članak 137.

Sredstva za pranje posuđa, pribora za jelo, opreme i aparata za pripremu jela koja se uporabljuju u strojevima za pranje posuđa, smiju sadržavati do 5%a slobodnih alkalija, računato kao NaOH.

Ako sredstva iz stavka 1. ovog članka sadržavaju više od 0,5%, slobodnih alkalija, računato kao NaOH, na pojedinačnom pakovanju moraju imati upozorenje: "Dopušteno iskljućivo za uporabu u strojevima za pranje posuđa. Ne smije biti pristupačno djeci."

Članak 138.

Pojedinačna pakovanja sredstava za pranje posuđa, pribora za jelo, opreme i aparata za pripremu jela, osim pakovarija na kojima je upozorenje"Isključivo za pranje u stroju", moraju imati upulu za zaštitu ruku iz članka 131 ovog pravilnika.

4. Sredstva za čišćenje i njegu obuće i kožnih predmeta te sredstva za čišćenje mrlja s tekstila

Članak 139.

Sredstva za čišćenje mrlja s tekstila ne smiju sadržavati tetraetilolovo.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka od kloriranih organskih otapala mogu sadržavati samo metilkloroform (trikloretan) i metilenklorid, čija količina mora biti deklarirana na pojedinačnom pakovanju uz vidljivo upozorenje o opasnosti i štetnosti za zdravlje i navođenje mjera opreza pri uporabi.

Sredstva za čišćenje obuće i kožnih predmeta ne smijki sadržavati olovne spojeve.

5. Sredstva za dezinfekciju i dezinsekciju

Članak 140.

Sredstva za dezinfekciju i dezinsekciju mogu se stavljati u promet u granulama, tabletama, kristalu, prahu, u obliku želea, kreme, paste, trake, sredstava za zamagljivanje, aerosola i tekućine.

Sredstvima za dezinfekciju iz stavka 1. ovog članka smatraju se proizvodi koji su namijenjeni za dezinfekciju u kućanstvu, pogonima, uključujući i opremu i uređaje za proizvodnju i preradu namirnica, te proizvodnju predmeta opće uporabe iz točke 3. i 6. članka 2. ovog pravilnika, kao i za druge namjene, osim za medicinske i stomatološke svrhe.

Članak 141.

Pojedinačna pakovanja sredstava za dezinfekciju i dezinsekciju moraju, osim upute za uporabu iz članka 126 ovog pravilnika, sadržavati i slijedeće podatke:

1. naziv i količinu dezinf,icijensa odnosno insekticida;

2. namjenu sredstva;

3 način čuvanja;

4. upozorenje o opasnosti i štetnosti za zdravlje;

5. upozorenje u slućaju nezgode;

6. datum proizvodnje i rok uporabe - za sredstva s ograničenim rokom uporabe.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se stavljati u promet samo u originalnom pakovanju proizvođača.

Članak 142.

Sredstva za dezinfekciju smiju sadržavati, u određenoj koncentraciji, samo dezinficijense navedene u Listi IX. koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koja se primjenjuju na ljudskoj koži ne smiju izazivati nadražaje, opekotine ili upalu kože.

Članak 143.

Sredstva za dezinfekciju tekstila pranjem smiju sadržavati optička bjelila, uz uvjet, da uporaba tih bjelila ne izaziva toksični, senzibilizirajući ili alergijski učinak.

Članak 144.

Sredstva za dezinfekciju tekstila pranjem mogu sedržavati proteolitičke, lipolitičke, amilolitičke i celulolitičke enzime u granulama i u tekućem obliku.

Enzimi u sredstvima iz stavka 1. ovog članka ne smiju sadržavati patogene mikroorganizme.

Enzimi iz stavka 2 ovog članka smiju sadržavat.i najviše lo4 spora po granku.

Članak 145.

Pojedinačna pakovanja sredstava za dezinfekciju tekstila pranjem moraju imati uputu za zaštitu ruku iz članka 131. ovog pravilnika.

Članak 146.

Sredstva za dezinsekciju smiju sadržavati, u određenoj koncentraciji, samo djelatne tvari iz Liste X., a sinergiste iz Liste XI, koje su otiskane uz ovaj pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom

Osim djelatnih tvari i sinergista sredstva iz stavka 1. ovog članka smiju sadržavati otapala, razblaživaće i druge nedjelatne tvari te korigense i eterična ulja.

6. Osvježivači prostorija

Članak 147.

Osvježivači proslorija rnogu se slavljati u promet u obliku tableta, otapala, aerosola i u komadu.

VII. DUHAN, DUHANSKI PROIZVODI I PRIBOR ZA PUŠENJE

Članak 148.

Duhanom se prema ovom pravilniku smatraju duhanske sirovine i rekonstituirani duhan.

Duhanskim sirovinama smatraju se osušeni, fermentirani ili drugim uobičajenim industrijskim postupkom obrađeni listovi, komadići listova i komadići rebara biljke Nicotiana tabacum L.

Rekonstituiranim se duhanom smatraju folije ili proizvodi tipa folije u kojima pojedinačni biljni dijelovi niskz makroskopski prepoznatljivi, a proizvedene su iz duhanskih sirovina ili iz čistih industrijskih otpadaka duhana. Rekorlslituirarki duhan mora sadržavati najmanje 70 tež.% duhanskih sirovina, izraženo na suhu tvar.

Duhanskim se proizvodima, prema ovom pravilniku, smatraju cigarete, cigarilosi, cigare, rezani duhan, duhan za lulu, duhan za žvakanje (žvakanac) i duhan za šmrkanje (burmut).

Članak 149.

Za proizvodnju duhanskih proizvoda smiju se uporabljati duhanske sirovine i rekonstituirani duhan iz stavka 2. i 3. članka 148. ovog pravilnika.

U proizvodnji duhanskih proizvoda mogu se uporabljati i duhanske sirovine pljesnive do 10% i duhanske sirovine koje imaju neugodan miris plijesni uz uvjet, da se, ovisno o tipu duhana, pri proizvodnji ne izostavi tehnološki proces prženja odnosno parenja.

Članak 150.

Duhanski proizvodi ne smiju sadržavati listove ili dijelove drugih biljaka i ne smiju biti zamazane ljepilom, bojom, uljem ili drugim primjesama.

Članak 151.

Duhan i duhanski proizvodi ne smiju sadržavati više od 3 mg/kg arsena, niti više od 10 mg/kg olova

Duhan i duhanski proizvodi, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, ne smiju sadržavati ostatke pesticida u količinama većim od dopuštenih u Listi XII. koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Duhan za žvakanje i duhan za šmrkanje ne smiju sadržavati ostatke pesticida uporabljenih za suzbijanje bolesti i štetočina na duhanu u količinama većim od dopuštenih prema važećim propisima o dopuštenim količinama pesticida u namirnicama.

Članak 152.

Aluminijske folije koje služe za neposredno pakiranje dulkanskih proizvoda moraju odgovarati zahtjevima predviđenim u članku 58. i 65. ovog pravilnika.

Članak 153.

Cigarete moraju imati na originalnom pakovanju deklariran sadržaj nikotina i katrana, izraženo u mg po cigareti. Sadržaj nikotina i katrana određuje se u duhanskom dimu cigarete.

Cigaret.e s deklaracijom "Malo nikotina" smiju po cigareti sadržavati najviše 0,8 mg nikotina u dimnom kondenzatu.

Rezani duhan s deklaracijom "Malo nikotina" smije sadržavati najviše 0,8% nikotina, računato na suhu tvar.

Duhanski proizvodi s deklaracijom "Bez nikotina" smi ju sadržavati najviše 0,1% nikotina, računato na suhu tvar.

Cigarete ne smiju sadržavati više od 25 mg katrana po cigareti, a cigarete s deklaracijom " Malo katrana" ne smiju sadržavati više od 15 mg katrana po cigareti.

Članak 154.

Za konzerviranje cigareta mogu se uporabljati,računato na 1 kg suhe tvari gotovog proizvoda:

1.benzojeva kiselinado 3,0g

2. natrijev benzoat do 3,0g

3.sorbinska kiselina do 3,0g

4.kalijev sorbat do 3,0

5.etilni ester p-hidroksibenzojeve kiseline do 1,0g

6.propilni ester p-hidroksibenzojeve kiseline do 1,0g

Za konzerviranje osta.lih dkkhanskih proizvoda mogu se uporabljati, računato na 1 kg suhe tvari gotovog proizvoda:

1. benzojeva kiselina do 5,0 g

2. natrijev benzoat do 5,0 g

3. sorbinska kiselina do 5,0 g

4. kalijev sorbat do 5,0 g

5. etilni ester p-hidroksibenzojeve kiseline do 5,0 g

6. propilrli ester p-hidroksibenzojeve kiseline do 5,0 g

7. mravlja kiselina do 1,5 g .

Za očuvanje vlažnosti duhana u proizvodnji duhanskih proizvoda mogu se uporabljati: glicerol, sorbitol, 1,2-propilenglikol, 1,3-butilenglikol, trietilenglikol i druge prirodne tvari iz grupe ugljikohidrata, biljnih i voćnih ekstrakata koji nisu štetni za zdravlje, u ukupnoj količini do 10%, izraženo na suhu tvar gotovog proizvoda.

Članak 155.

U proizvodnji duhanskih proizvoda ne smiju se uporabljati: tujon, kokain, kinin, pulegon, hipericin, cijanovodična kiselina, metilnonilketon, santonin, ricin, kvasin, agaricinska kiselina, safrol, saponin i kumarirl, kao rliti aromatične tvari biljrlog podrijetla koje sadrže poliaromat ske ugljikovodike.

Duhanskim proizvodima mogu se dodavati ove aroma tične tvari :

1. kofein do 300 mg/kg

2 druge aromatične tvari u količini koja nije štetna za zdravlje.

Članak 156.

Za poboljšanje izgaranja duhanskih proizvoda mogu se dodavati tvari koje su prirodni ili prirodno identični sastojak duhana, aluminij hidroksid, alunkinij oksid, aluminij, silikati, aluminij sulfat, alaun, silicijeva kiselina, talk, magnezij oksid, magnezij hidroksid, organske kiseline (octena, jabučna, citronska, vinska, mliječna i mravlja) i njihove natrijeve, kalijeve, kalcijeve i magnezijeve soli te amonij-, natrij-, kalij-, kalcij- i magnezij fosfat, amonij klorid i amonij sulfat. U proizvodnji cigara i rezanog duhana može se osim navedenih tvari dodati i kalij nitrat.

Članak 157.

Ljepila koja se uporabljuju u proizvodnji duhanskih proizvoda za lijepljenje cigaretnog papira i ovojnih papira, odnosno duhanske folije kao omota kod cigarilosa, ne smiju sadržavati sastojke štetne za zdravlje.

Članak 158.

Cigaretni papir ne smije sadriavati više od 0,06% nitrata odnosno klorata, ne smije imati neugodan okus i miris i mora odgovarati zahtjevima članka 65. ovog pravilnika.

Za bojenje cigaretnog papira i piska smiju se uporabljati bojila koja odgovaraju zahtjevima članka 9. ovog pravilnika.

Za bojenje oznaka na cigaretama smiju se uporabljati pigmenti od zlatnih listića zlatne bronce, željeznih oksida i hidroksida, titan oksida, kalcij karbonata i kalcij sulfata.

Članak 159.

Zabranjeno je stavljanje u promet duhanskih proizvoda :

1 koje su pljesnive ili imaju miris plijesni;

2. koje je oštetio duhanski žižak ili duhanski moljac;

Članak 160.

Priborom za pušenje, u smislu ovog pravilnika, smatra se pribor koji pri pušenju dolazi u dodir s ustima i usnom šupljinom, kao što su lula i cigaretnik (usnik).

Pribor za pušenje može se izrađivati iz drveta, polimernih i drugih materijala uz uvjet da nisu štetni za zdravlje.

Pribor za pušenje, odnosnanjegovi dijelovi koji dolaze u usta (napr. pisak lulej izrađeni od drveta smiju se izrađivati samo od potpuno zdravog drveta koje ne odaje miris, nema pukotina i koje nije obrađeno kemijskim sredstvima sa svrhom sprečavanja truljenja i sušenja. S vanjske strane moraju biti potpuno glatki i fino obrađeni. Površine mogu biti zaštićene odgovarajučim glatkim i ujednačenim prevlakama koje, što se tiče materijala iz kojeg su izrađene, moraju odgovarati zahtjevima iz članka 11. ovog pravilnika.

Pribor za pušenje; odnosno njegovi dijelovi koji dolaze u usta izradeni iz polimernih materijala moraju odgovarati zahtjevima iz članka 28 do 39. ovog pravilnika. Globalna migracija određuje se u destiliranoj vodi nakon 10 dana ekstrakcije pri temperaturi od 40oC, a specifična migracija pojedinih sastojaka u ekstraktu s model otopinom sline prirederkim pod istim uvjetima vremena i temperature.

VIII. ODREĐENI PREDMETI I PROIZVODI KOJI PRI UPORABI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S KOŽOM ILI SLUZNICOM

Članak 161.

Predmetima opće uporabe iz točke 6. članka 2. ovog pravilnika smatraju se određeni predmeti i proizvodi koji, kada se uporabljuju za svrhu za koju su namijenjeni i na za to predviđeni način, dolaze u neposredan dodir s kožom i/ili sluznicom.

U predmete opće uporabe iz stavka 1. ovog članka spadaju: prezervativi, dječje pelene, higijenski ulošci i tamponi ljepljive trake na flasterima, ubrusi, papirnati rupčići, rup čići za osvježavanje, rupčići navlaženi uljem za njegu dojenačke kože, rupčići za uklanjanje laka s noktiju ili šminke, rupčići za intimnu njegu, usnici na ronilačkoj opremi plinske (zaštitne) maske, zaštitne rukavice, sportske i druge zviždaljke, pribor za njegovanje nokata i obrva, predmeti koji su namijenjeni za zagrijavanje tijela, određeni proizvodi koji su namijenjeni za nastavu u školama i dr.

Članak 162.

Predmeti opće uporabe iz članka 161. ovog pravilnika mogu se izrađivati samo od odgovarajućih materijala koji ne sadrže sastojke štetne za zdravlje ljudi.

Gotovi proizvodi iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati slijedećim zahtjevima:

1. ne smiju biti oštećeni;

2. moraju biti dobro oblikovani u skladu s namjenom i uredno obrađeni da ne izazivaju ozljede pri uporabi i da im se ne mijenja površina pri ispitivanju s odgovarajućom model otopinom ;

3. ne smiju otpuštati bojila, kao niti teške metale i druge tvari u količinama koje su štetne za zdravlje;

4. ne smiju izazivati iritaciju kože.

Članak 163.

Predmeti opće uporabe iz članka 161. ovog pravilnika moraju u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovarati zahtjevima propisanim ovim pravilnikom za slićne proizvode i materijale od kojih su izrađeni, uzimajući pri ispitivanju u obzir način primjene, odnosno mikrobiološkim i drugim priznatim propisima i normama.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 164.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet ("Narodne novine" br. 53/91).

Članak 165.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-01/94-01/42

Broj : 534-02-15-94-2

Zagreb, 5. svibnja 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.