Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i ulj

NN 46/1994 (10.6.1994.), Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i ulj

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50. stavka 1. točka 12. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", broj 60/92), ministar zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOJ RADNOJ ODJEĆI I OBUĆI OSOBA KOJE NA SVOJIM RADNIM MJESTIMA U PROIZVODNJI ILI PROMETU DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S NAMIRNICAMA, SREDSTVIMA ZA ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE, NJEGU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA

Članak 1.

Osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama kao i sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela moraju nositi posebnu radnu odjeću i obuću.

Članak 2.

Posebnu radnu odjeću i obuću nose osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika u vrijeme rada i to:

1. u proizvodnji namirnica (industrijska proizvodnja namirnica i svaki drugi rad na preradi, obradi ili pripremanju jela, pića i napitaka, slastičarskih proizvoda, kruha i peciva i sl.) - hlače ili suknju, košulju ili bluzu odnosno kutu, kapu ili maramu i pregaču sve u bijeloj boji, kao i cipele od kože ili platna, a na gruboj obradi sirovina te na pranju crnog i bijelog suđa i pregaču, rukavice i obuću od gume ili od plastične mase,

2. na klanju stoke i peradi - radni kombinezon, kutu ili hlače i košulju, kapu ili maramu i gumenu pregaču, sve u bijeloj boji i čizme,

3. na utovaru i istovaru mesa - radnu kutu ili hlaće i košulju, kapu ili maramu i kapuljaču sve u bijeloj boji, pregaču, čizme ili gumene ili plastične kaljače. Radnici koji rade u prostorijama s temperaturom nižom od 0oC nose bijela radna odijela preko zaštitnog odijela.

4. na utovaru i istovaru kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda - hlače ili suknju, košulju ili bluzu odnosno radnu kutu, kapu ili maramu i pregaču sve u bijeloj boji, kao i cipele od kože ili platna,

5. u skladištima i prodavaonicama:

a) na radu s voćem i povrčem - radnu kutu u svijetloj boji

b) na radu s ostalim namirnicama - radnu kutu u svijetloj boji, na radu sa svježim mesom, mesnim prerađevinama, kruhom, pecivom i slasticama osim radne kute i kapu ili povesku za kosu, a na radu sa svježom ribom osim navedenog i pregaču od gume ili plastične mase. Poveska mora biti izrađena tako da se može vezati i učvrstiti ispod kose. Širina poveska treba biti tolika da može obuhvatiti kosu od čeone linije vlasišta do sredine tjemena Osobe na radnim mjestima iz točke 5. moraju nositi cipele od kože ili platna, a na radu sa svježom ribom čizme ili kaljače od gume ili plastične mase.

6. na pakiranju rinfuzne robe - hlače ili suknju, košulju ili bluzu odnosno radnu kutu, kapu ili maramu i pregaču sve u bijeloj boji, kao i cipele od kože ili platna,

7. u ugostiteljskim objektima:

a) na usluživanju jela i pića - hlače ili suknju u boji, košulju ili bluzu odnosno radnu kutu u svijetloj boji. Ukoliko se u objektu uslužuje samo piče umjesto radnih hlača ili suknje dostatna je pregača u svijetloj boji,

b) na točenju i spravljanju pića - košulja ili bluza i pregača u svijetloj boji. Šef sale, šef konobara i šef servisa mogu nositi odijelo, smoking ili frak odnosno kostim ili haljinu u crnoj ili u drugoj boji: Posebna radna odjeća osoblja uposlenog u objektima iz točke 7. ovoga članka može biti u skladu sa specifićnostima i posebnim karakteristikama pojedinog objekta.

8. na čišćenju i održavanju cisternr i rezervoara za mlijeko, pivo, napitke i slično - radnu kutu i kombinezon i ka pu ili maramu u svijetloj boji, kao i čizme od gume ili plastične mase.

9. u proizvodnji sredstava za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela - hlaće ili suknju, košulju ili bluzu odnosno radnu kutu, kapu ili maramu sve u bijeloj boji, kao i cipele od kože ili platna,

10. u prometu sredstava za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela - radnu kutu ili jednodijelnu ili dvodijelnu haljinu i cipele od kože ili platna,

11. na održavanju čistoće radnih i pomoćnih prostorija odnosno prostora - radnu kutu i kapu ili maramu, kao i pregaču i rukavice od gume ili plastične mase i obuću otpornu na vlagu.

Za osobe uposlene na poslovima iz stavka 1. točke 14. ovoga članka radnu odjeću potrebno je mijenjati svakodnevno, a ako to priroda posla zahtijeva i češće Radna odjeća mora biti od pamučne tkanine takvog sastava da se može iskuhavati i glačati. Za higijensko održavanje radne odjeće potrebno je osigurati pranje, sušenje i glačanje u vlastitim praonicama ili korištenjem drugih praonica.

Članak 3.

Pored posebne radne odjeće i obuće rlavedene u članku 2. ovoga Pravilnika za osobe koje rade u proizvodnji i prometu namirnica, sredstava za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela treba osigurati i sredstva za održavanje osobne higijene. Osobe uposlene u neposrednoj proizvodnji i preradi namirnica, prometa sa svježim mesom, mesnim prerađevinama, kruhom, pecivom i slasticama moraju biti uredno podšišani, a muškarci i obrijani. Radnici s urednom dužom kosom moraju pri radu nositi zaštitne mreže ili marame. Nokti na prstima ruku moraju uvijek biti čisti i uredno odrezani, a pri radu je zabranjeno nošenje ručnih satova i nakita te uporaba kozmetičkih sredstava.

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode ili stavljaju u promet namirnice i sredstva za održavanje osobne higijene dužne su osigurati dostatan broj kompleta radne odjeće i obuće za sve uposlene osobe. Za svaku uposlenu osobu koja sudjeluje u proizvodnji i prometu namirnica ili sredstava iz stavka 1. ovog članka potrebno je osigurati najmanje 3 kompleta radne odjeće i obuće izrađene po mjeri osobe koja će je nositi i to prilagođene godišnjem dobu.

Članak 5.

Posebnu radnu odjeću i obuću treba čuvati u zaključanim garderobnim ormarićima izgrađenim od čvrstog materijala, koji se može lako čistiti i prati, te smještenim u prostoriju odnosno u odvojeni prostor namijenjen isključivo za garderobu. Iznimno, u manjim objektima, garderobni ormarići mogu se smjestiti u posebnom dijelu pretprostora sarkitarnog čvora ili drugih pomoćnih prostorija u sklopu objekta. U objektima u kojima postoje odgovarajuće garderobe izvedene prema posebnim propisima o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima pomoćnih prostorija objekata za proizvodnju i promet namirnica ili za izvedbu sterilnih materijala i slično (nečista i čista strana garderobe) nije po trebno osigurati garderobne ormariće za čuvanje potrebne radne odjeće i obuće.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica, sredstava za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela ("Narodne novine", br. 27/75, 7/77).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-01/94-01/40

Urbroj : 534-02-15-94-2

Zagreb, 5. svibnja 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.