Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu

NN 48/1994 (20.6.1994.), Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 53. stavka 1. Zakona o državnim maticama (" Narodne novine", broj 96/93), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I NAČINU IZDAVANJA IZVADAKA IZ DRŽAVNIH MATICA NAMIJENJENIH INOZEMSTVU

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju obrasci izvadaka i načini izdavanja iz državnih matica namijenjenih inozemstvu, sukladno Konvenciji o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu, potpisanoj 27. rujna 1956. godine u Parizu (Pariška konvencija) i Konvenciji o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika, potpisanoj 8. rujna 1976. godine u Beču (Bečka konvencija).

Članak 2.

Izvaci iz državnih matica namijenjeni inozemstvu (u nastavku teksta: izvaci), izdaju se na obrascima A, B i C, tiskanim u Prilogu 1 i 2 uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio. Obrasci iz Priloga 1 namijenjeni su uporabi u državama koje su pristupile Konvenciji o izdavanju izvadaka matičnih knjiga na više jezika (Bečka konvencija).

Obrasci iz Priloga 2 namijenjeni su uporabi u državama koje su pristupile Kovenciji o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Pariška konvencija), a nisu pristupile Konvenciji o izdavanju izvadaka iz državnih matica na više jezika (Bečka konvencija).

Članak 3.

Izvadak iz matice rođenih izdaje se na Obrascu A, izvadak iz matice vjenčanih na Obrascu B, a izvadak iz matice umrlih na Obrascu C.

Obrazac A je svijetloplave boje, Obrazac B svijetloružičaste, a Obrazac C svijetlosive boje.

U sredini svakog obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske u svijetlijoj nijansi boje obrasca. Veličina obrazaca je 21 x29,7 cm. Svaki obrazac ima serijski broj,a obrojčavanje počinje od broja jedan.

Članak 4.

Izvaci iz državnih matica o činjenicama rođenja, zaključenja braka ili smrti izdaju se na zahtjev osobe koja ima pravni interes. Izvaci se izdaju na temelju prvobitnih podataka i naknadnih upisa u državne matice, a iskazuju se u određenim rubrikama obrsca.

Članak 5.

U zaglavlju obrasca iz Priloga 1 ovog pravilnika, u rubriku "Matična služba" upisuje se: naziv županije i naziv matičnog ureda koji vodi državnu maticu, Redni broj i godina upisa u državnu maticu upisuje se u rubriku broj 3.

U zaglavlju obrazaca iz Priloga 2 ovog pravilnika, u rubriku "Županija" upisuje se: naziv županije, naziv matičnog ureda koji vodi državnu maticu te redni broj i godina upisa u državnu maticu.

Članak 6.

Svi podaci koji se unose u odgovarajuće rubrike obrazaca pišu se latiničnim pismom tiskanim slovima, a datumi se ispisuju arapskim brojkama.

Dan i mjesec označuju se dvjema brojkama, a godina s četiri brojke. Prvih devet dana u mjesecu i prvih devet mjeseci u godini označavaju se brojkama od 01 do 09.

Uz naziv svakog mjesta u izvatku se navodi i naziv države u kojoj se to mjesto nalazi, ako se ne nalazi u Republici Hrvatskoj. Nazivi mjesta u stranim državama i nazivi stranih država ispisuju se izvorno a nazivi mjesta koja se nalaze u stranim državama i nazivi stranih država u kojima nije u uporabi latinično pismo, ispisuju se prema engleskom ili francuskom pravopisu.

Članak 7.

Prilikom popunjavanja obrazaca,za označavanje datuma, spola, zaključenja braka,razvoda braka,poništenja braka, smrti nositelja izvatka iz matice rođenih i smrti bračnog druga, upotrebljavaju se slijedeće oznake:

Jo - dan,

Mo - mjesec,

An - godina,

M - za muški spol,

F - za ženski spol,

Mar - za brak,

Sc - za fizičku rastavu,

Div - za razvod braka,

A- za poništenje braka,

D - za smrt,

Dm - za smrt supruga,

Df - za smrt supruge.

Iza ovih oznaka navode se datum i mjesto nastanka činjenice.Pokraj oznake "Mar" navodi se i prezime i ime bračnog druga.

Članak 8.

Na Obrascu A i Obrascu B u rubriku "Ostali podaci iz izvornog dokumenta" odnosno posljednju neoznačenu rubriku upisuju se podaci predviđeni propisima o državnim maticama s posljednjim važećim izmjenama, a iskazuju se sukladno oznakama iz članka 7. ovog pravilnika.

U istim rubrikama iskazuju se i druge promjene (promjena osobnog imena, spola i dr.), uz naznaku datuma nastanka promjene.

Članak 9.

U rubriku "Datum izdavanja, potpis i pečat" upisuje se datum izdavanja izvatka,potpis matičara i pečat nadležnog tijela državne uprave. Iznad potpisa matičara ispisuje se njegovo ime i prezime.

Članak 10.

Rubrika ili dio rubrike obrasca koji ostane nepopunjen, precrtava se.

Članak 11.

O izdanim izvacima vodi se evidencija. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: redni broj, naziv izvatka, serijski broj, ime i prezime odnosno naziv podnositelja zahtjeva, ime i prezime osobe za koju se izvadak izdaje, redni broj i godina upisa u državnu maticu, datum izdavanja izvatka i potpis matičara. Evidencija se zaključuje svake kalendarske godine i ovjerava pečatom nadležnog tijela državne uprave i potpisom matičara.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 223-01/94-01/22

Urbroj: 515-02-03/1-94-3

Zagreb, 10. lipnja 1994.

Ministar uprave

Davorin Mlakar, v. r.