Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

NN 52/1994 (7.7.1994.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. lipnja 1994. godine.

Broj : PA4-68/1-94.

Zagreb, 1. srpnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Članak 1.

U Zakonu o cestama ("Narodne novine", br. 56/91.proćišćeni tekst, 61/91., 26/93. i 109/93.) u članku 43. točke 3., 9. i 10. brišu se. Iza točke 13. dodaje se nova točka koja glasi: "iz sredstava državnog proračuna."

Članak 2.

U članku 45. stavku 1. veznik "i" i brojka "3." brišu se. Stavak 4. mijenja se i glasi: "Sredstva iz članka 43. točke 12. ovoga Zakona utvrđuju se ugovorom."

Članak 3.

U članku 47. stavci 2.. 3. i 4. brišu se. Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2.

Članak 4.

Članak 49. briše se.

Članak 5.

Članak 55. briše se.

Članak 6.

U članku 65. stavku 1. točka 5. briše se.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 47/94.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.

Klasa: 304-01/94-01/13

Zagreb, 28. lipnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r