Zakon o pošti

NN 53/1994 (8.7.1994.), Zakon o pošti

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POŠTI

Proglašavam Zakon o pošti. koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 21. lipnja 1994. godine.

Broj: PA4-61/1 -94.

Zagreb. 28. lipnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O POŠTI

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom ureduje pošta i odnosi izmedu davatelja i korisnika poštanskih usluga u svezi s obavljanjem poštanskih usluga.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na usluge u međunarodnom prometu, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Državni interes

Članak 2.

Funkcioniranje poštanskog prometa i obavljanje poštanskih usluga je od interesa za Državu.

Hrvatska pošta

Članak 3.

Hrvatsku poštu čine poštanski objekti i oprema kojom se odvija poštanski promet i obavljaju poštanske usluge.

Izgradnja i uporaba objekata

Članak 4.

(1) Poštanski objekti i oprema moraju se graditi, održavati i upotrebljavati prema hrvatskim normama i međunarodnim preporukama Svjetske poštanske udruge (UPU) i Europske konferencije pošte i telekomunikacija (CEPT).

(2) Objekti i oprema iz stavka 1. ovoga članka moraju se graditi na način da poštanske usluge budu dostupne i lakšim invalidima.

Članak 5.

(1) Javnopoduzeće Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljnjem tekstu HPT) izgrađuje i upotrebljava poštanske objekte i opremu, koji omogućuju funkcioniranje poštanskog prometa i obavljanje poštanskih usluga u skladu s ovim Zakonom.

(2) Investitor ili vlasnik stambene zgrade ili obiteljske kuće mora, na pogodnom mjestu u objektu ili dvorištu kod ulaza, postaviti i održavati poštanski kovčežić za pismovne pošiljke.

Pravilnik o pošti

Članak 6.

(1) HPT izgrađuje poštanske objekte i opremu u skladu s Pravilnikom o pošti.

(2) Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se mjerila za podjelu podrućja na kojima se osigurava prijam i urućenje poštanskih pošiljaka te načela i uvjeti za ustrojstvo, izgradnju i uporabu poštanskih objekata i opreme.

(3) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za poštu (u daljnjem tekstu ministar), a prijedlog pravilnika priprema HPT.

Funkcioniranje i održavanje

Članak 7.

HPT mora osigurati ispravno i nesmetano funkcioniranje poštanskog prometa i pružanje poštanskih usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 8.

(1) HPT mora održavati poštanske objekte i tehničku opremu u ispravnom stanju, te pravodobno poduzimati mjere za otklanjanje nedostataka u funkcioniranju poštanskog prometa i obavljanju poštanskih usluga.

(2) HPT mora izvijestiti ministarstvo nadležno za poštu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o nastalom prekidu u prijevozu poštanskih pošiljaka na međumjesnim i medunarodnim relacijama izmedu poštanskih središta.

Funkcioniranje u izvanrednim okolnostima

Članak 9.

HPT mora, radi zaštite interesa i sigurnosti Države, staviti na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske svoje djelatnike i poštanske kapacitete, na određeni rok, o ćemu Vlada Republike Hrvatske donosi posebnu odluku.

Pravilnik o poštanskim uslugama

Članak 10.

(1) HP obavlja usluge na način, u rokovima i po postupku određenim ovim Zakonom, Pravilnikom o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik o uslugama) i tehnološkim propisima.

(2) Pravilnikom o uslugama se utvrđuju uvjeti, rokovi, način i postupak obavljanja usluga.

(3) Pravilnik o uslugama donosi ministar, a prijedlog priprema HPT.

(4) Odredbe Pravilnika o uslugama kojima se utvrđuju način, rokovi i postupak urućenja sudskih pisama i pisama u svezi s upravnim i prekršajnim postupkom, donose se uz suglasnost ministra nadležnog za pravosude.

(5) Tehnološkim propisima utvrđuje se tehnološki postupak u svezi s obavljanjem usluga.

(6) Tehnološke propise donosi HPT uz suglasnost ministra.

Ugovor po pristupanju

Članak 11.

(1) Usluga se obavlja, u pravilu, na temelju ugovora po pristupanju, uz uvjete određene ovim Zakonom i Pravilnikom o uslugama.

(2) Prava i obveze iz ugovora po pristupanju zasnivaju se između osobe koja zahtijeva uslugu i HPT-a.

(3) Od uručenja ili pokušaja uručenja poštanske pošiljke primatelju, određena prava i obveze iz ugovora o pristupanju prelaze, u skladu s odredbama ovoga Zakona, na primatelja.

Podjela područja

Članak 12.

(1) Područja na kojima se obavljaju poštanske usluge određuju se tako da obuhvaćaju sva naselja na području Hrvatske.

(2) HPT mora utvrditi podjelu područja na kojima se osigurava prijam i uručenje poštanskih pošiljaka u skladu s Pravilnikom o pošti.

(3) Podjela iz stavka 2. ovoga članka ne smije postojeće korisnike usluga dovesti u nepovoljniji položaj.

(4) Za izmjenu podjele iz stavka 2. ovoga članka, kojom se korisnici usluga iznimno dovode u nepovoljniji položaj, mora se pribaviti suglasnost ministra.

Tajnost poštanskih pošiljaka

Članak 13.

(1) HPT mora, prigodom obavljanja usluga, osigurati tajnost poštanskih pošiljaka.

(2) Djelatnicima HPT-a zabranjeno je:

1.neovlašteno doznati sadržaj poštanskih pošiljaka ili zadržati, prikriti ili neovlaštenoj osobi predati poštansku pošiljku,

2. neovlaštenim osobama priopćiti bilo kakve podatke koji su u svezi s poštanskom pošiljkom,

3. neovlaštenim osobama omogućiti ili pomoći u izvršenju neke od radnji iz točke 1. i 2. ovoga stavka.

(3) Zabrana iz stavka 2. točke 2. ovoga članka odnosi se na djelatnike i nakon prestanka rada kod HPT-a.

Kakvoća usluge

Članak 14.

HPT mora:

1. poštansku pošiljku prenijeti i uručiti u stanju u kakvom je primljena,

2. poštanske pošiljke uručiti u rokovima propisanim Pravilnikom o uslugama.

Pravilnik o radnom vremenu

Članak 15.

(1) HPT odreduje radno vrijeme s korisnicima usluga u skladu s Pravilnikom o radnom vremenu s korisnicima usluga.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi HPT uz suglasnost ministra.

Cijena usluge

Članak 16.

(1) Za obavljenu uslugu korisnik usluga plaća cijenu usluge prema cjeniku usluga. Cijena usluge plaća se unaprijed, osim ako ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama ili ugovorom između HPT-a i korisnika usluga nije drugačije odredeno.

(2) HPT može s pojedinim korisnicima usluga ugovarati i nižu cijenu pojedinih usluga od cijene utvrđene cjenikom usluga.

(3) Za obavljanje pojedinih usluga, kada je to utvrdeno posebnim zakonom, plaća se uz redovitu cijenu i iznos za namjene predvidene tim zakonom.

(4) Korisnik usluga ne plaća cijenu za uslugu u slučajevima utvrđenim međunarodnim aktima, zakonom i Pravilnikom o uslugama.

(5) Pobliže odredbe u svezi s cijenama usluga utvrđuju se Pravilnikom o uslugama.

Izvješćivanje korisnike

Članak 17.

HPT redovito i na pristupaćan način izvješćuje korisnike usluga o novim uslugama. načinu i uvjetima pod kojima se korisnici mogu koristiti uslugama, te o cijenama usluga.

Izbor vrste usluge

Članak 18.

Korisnik usluga ima pravo i obvezu odabrati onu vrstu propisane usluge koja odgovara sadržaju, stvarnoj vrijednosti i značenju pošiljke ili priopćenja za korisnika.

Punomoć za prjem pošiljke

Članak 19.

(1) Korisnici usluga mogu sve poštanske pošiljke primiti i putem opunomoćenika.

(2) Punomoć za pravnu osobu ovjerava ovlaštena osoba u toj pravnoj osobi, a punomoć za fizičku osobu ovjerava nadležna državna služba ili HPT.

(3) Ostala pitanja u svezi s punomoćima uređuju se Pravilnikom o uslugama.

II. USLUGE

Pojam usluge

Članak 20.

(1) Pod poštanskim uslugama, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se usluge prijama i uručenja pismovnih pošiljaka (pisma, dopisnice, tiskanice, sekogrami i mali paketi), poštanskih i brzojavnih uputnica te paketa u unutarnjem i međunarodnom prometu.

(2) Pod poštanskim uslugama, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se i posebne, dopunske i ostale poštanske usluge koje zahtijeva primatelj ili pošiljatelj prigodom predaje ili prije uručenja poštanske pošiljke iz stavka 1. ovoga članka, a koje su utvrđene ovim Zakonom i Pravilnikom o uslugama

Obavljanje usluga

Članak 21.

(1) Usluga prijama, prijevoza i uručenja pismovnih pošiljaka te poštanskih i brzojavnih uputnica u unutarnjem i međunarodnom prometu kao i posebne, dopunske i ostale poštanske usluge u svezi s tim pošiljkama obavlja jedino HPT.

(2) Iznimno od odredbe 12. stavka 1. ovoga članka su tiskanice kad ih otpremaju nakladnici. Te usluge HPT mora obavljati, a mogu ih obavljati i druge pravne i fizičke osobe prema uvjetima slobodnog tržišta.

Posebne usluge

Članak 22.

(1) Pod posebnim poštanskim uslugama u smislu ovoga Zakona podrazumijevaju se usluge prijama i uručenja:

1. preporučene pismovne pošiljke,

2. pisma s označenom vrijednošću (vrijednosno pismo),

3. pošiljke s potvrđenim uručenjem,

4. pošiljke ubrzane pošte (EMS),

5. žurne pošiljke,

6. vrlo žurnog paketa,

7. pošiljke s povratnicom,

8. otkupne pošiljke,

9. zrakoplovne pošiljke,

10. izdvojenog paketa,

11. post-restant pošiljke,

12. pošiljke predane u posljednji trenutak,

13. pošiljke koja se uručuje osobno primatelju.

(2) Pošiljatelj koji zahtijeva jednu ili više posebnih usluga, dužan je takav zahtjev postaviti prigodom predaje pošiljke.

(3) HPT može obavljati i druge posebne poštanske usluge koje su propisane Pravilnikom o uslugama.

Dopunske usluge

Članak 23.

(1) Dopunske i ostale poštanske usluge su usluge koje se obavljaju na zahtjev pošiljatelja ili primatelja, a odnose se na prijam ili uručenje poštanske pošiljke.

(2) Dopunske i ostale poštanske usluge propisuju se Pravilnikom o uslugama.

Usluge prijenosa paketa

Članak 24.

HPT je obvezan obavljati usluge prijama, prijevoza i uručenja paketa, a te usluge mogu obavljati i druge pravne i fizičke osobe u uvjetima slobodnog tržišta.

Uvjeti za pošiljku

Članak 25.

(1) Poštanske pošiljke moraju udovoljavati uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i Pravilnikom o uslugama.

(2) Prijam i uručenje odredenih poštanskih pošiljaka obavlja se uz uvjete utvrđene drugim zakonima ili propisima donesenim na temelju zakona.

Zabranjeni predmeti u sadržaju pošiljke

Članak 26.

(1) Zabranjena je predaja poštanskih pošiljaka koje sadrže:

1. eksplozivne i lako zapaljive predmete i predmete čiji je prijam povezan s opasnošću za druge pošiljke, pnštanske objekte i opremu te prijevozna sredstva. ili za zdravlje i život ljudi,

2. predmete čiji je promet zakonom zabranjen,

3. opojne droge, osim kada su pošiljatelj i primatelj zakonom ovlašteni za promet ili uporabu opojnih droga.

(2) U pismovnim pošiljkama ne mogu se prenositi žive životinje osim pćela, pijavica i dudovih svilaca.

(3) Ako postoji opravdana dvojba da poštanska pošiljka sadrži neke od predmeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka, HPT može komisijski pregledati sadržaj pošiljke.

(4) Postupak s pošiljkama za koje se utvrdi da sadrže neke od predmeta iz stavka 1. i 2. ovoga danka, utvrđuje se Pravilnikom o uslugama.

Pakiranje pošiljke

Članak 27.

(1) Pošiljatelj je dužan poštanske pošiljke pakirati na način utvrđen Pravilnikom o uslugama. Pravilnik mora biti dostupan korisnicima.

(2) Pošiljatelj je odgovoran i za unutarnje pakiranje poštanskih pošiljaka u granicama utvrđenim Pravilnikom o uslugama.

Postupak s oštećenom pošiljkom

Članak 28.

Ako se, po vanjskom izgledu pošiljke, može zakljućiti oštećenje ili umanjenje sadržaja, HPT mora pošiljku otvoriti, pregledati i zapisnički utvrditi stanje pošiljke i pošiljku prepakirati te s takvom pošiljkom postupiti na način propisan Pravilnikom o uslugama.

Potvrda o prijamu pošiljke

Članak 29.

HPT mora pošiljatelju izdati potvrdu o primitku paketa, vrijednosnog pisma. preporučene pošiljke, pošiljke s potvrđenim uručenjem, pošiljke ubrzane pošte, te potvrdu o uplati poštanske i brzojavne uputnice.

Poštarina

Članak 30.

(1) Cijena za obavljanje poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: poštarina), može se plaćati poštanskim markama koje su u tečaju, uporabom stroja za frankiranje, u gotovini ili drugim zakonskim sredstvima plaćanja.

(2) Poštanske marke izdaje HPT.

(3) Poštarina se, u pravilu, naplaćuje od pošiljatelja, a iznimno od primatelja. prigodom uručenja pošiljke u slućajevima i na način utvrđen Pravilnikom o uslugama.

(4) Ostala pitanja u svezi s cijenama poštanskih usluga i plaćanjem poštarine uređuju se Pravilnikom o uslugama.

Uručenje pošiljke

Članak 31.

(1) Poštanske pošiljke se, u pravilu, uručuju osobno primatelju ili osobi koju je on ovlastio za primanje pošiljke.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, pojedine vrste poštanskih pošiljaka mogu se uručiti i odraslom članu kućanstva, osobi stalno zaposlenoj u kućanstu ili poslovnoj prostoriji primatelja ili putem posredovatelja (poduzeće, hotel i sl.). uz uvjete i po postupku utvrrlenim Pravilnikom o uslugama.

(3) Primatelj može odbiti primitak poštanske pošiljke.

(4) Uručenje poštanskih pošiljaka obavlja se na način i po postupku utvrđenim Pravilnikom o uslugama i tehnološkim propisima.

III. PRITUŽBE

Članak 32.

(1) Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju, ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, ili da posebna usluga nije obavljena, može HPT-u podnijeti pismenu pritužbu u roku od tri mjeseca od dana predaje te pošiljke.

(2) Pritužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se uredu HPT-a kojem je pošiljka predana, a iznimno i bilo kojem drugom uredu HPT-a.

(3) Primatelj ili druga ovlaštena osoba treba, odmah prigodom uručenja pošiljke, podnijeti pritužbu zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, a pritužbe se poslije uručenja pošiljke ne primaju.

(4) HPT je dužan izjasniti se o utemeljenosti pritužbe u roku od 30 dana od dana njezina podnošenja.

(5) Postupak rješavanja pritužbi uređuje se Pravilnikom o uslugama.

IV. ODGOVORNOST

Odgovornost za nastalu štetu

Članak 33.

(1) HPT odgovara, u unutarnjem prometu, za gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja te za prekoraćenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke u granicama utvrđenim odredbama ovoga Zakona.

(2) U međunarodnom prometu HPT odgovara u granicama utvrđenim međunarodnim dokumentima.

Naknada štete

Članak 34.

(1) HPT je dužan pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti naknadu :

1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja preporučene pošiljke i pošiljke s potvrđenim uručenjem u protuvrijednosti domaće valute od 60 DEM.

2. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja paketa ili vrijednosnog pisma, u iznosu najviše do označene vrijednosti paketa ili vrijednosnog pisma,

3. za gubitak ili pogrešnu isplatu poštanske ili brzojavne uputnice, u visini uputničkog iznosa,

4. za prekoračenje roka za prijenos i uručenje preporueene pošiljke, pošiljke s potvrđenim uručenjem, paketa, vrijednosnog pisma, poštanske i brzojavne uputnice u protuvrijednosti domaće valute od 36 DEM,

5. za prekoraćenje roka za prijenos i uručenje EMS pošiljke, u protuvrijednosti domaće valute od 36 DEM.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka HPT je, osim naknade, dužan vratiti i plaćenu poštarinu za označenu vrijednost paketa i vrijednosnog pisma.

Pravo na naknadu štete

Članak 35.

(1) Pravo na naknadu štete u smislu odredaba ovoga Zakona ima pošiljatelj.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, primatelj ima pravo na naknadu štete pošto je preuzeo oštećenu pošiljku ili pošiljku s umanjenim sadržajem.

(3) Pošiljatelj se pismenom izjavom može odreći prava na naknadu štete u korist primatelja, a primatelj se može odreći prava na naknadu štete u korist pošiljatelja.

(4) Pošiljatelj i primatelj mogu ovlastiti treću osobu da primi naknadu štete.

Oslobađanje od odgovornosti

Članak 36.

(1) HPT prestaje biti odgovoran za pošiljke koje su uručene u roku, na način i po postupku utvrđenim ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i tehnološkim propisima.

(2) HPT ne odgovara za izgubljenu dobit niti stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, te prekoraćenja roka za prijenos i uručenje pošiljke.

(3) HPT nije odgovoran u slućaju

1. kada je do gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, ili prekoraćenja roka za prijenos i uručenje pošiljke, došlo uslijed stvarnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti ni izbjeći ili otkloniti (viša sila),

2. kada pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne podnese pritužbu u roku utvrđenom člankom 32. ovoga Zakona, ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom člankom 40., 41. i 42. ovoga Zakona,

3. kada primatelj ili druga ovlaštena osoba primi pošiljku bez pritužbe u smislu članka 32. stavka 3. ovoga Zakona,

4. kada se radi o pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen prema članku 26. ovoga Zakona,

5. kada je šteta nastala uslijed toga što pošiljatelj nije pakirao pošiljku na način propisan Pravilnikom o uslugama ili se nije koristio odgovarajućom uslugom u skladu s odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o uslugama.

Odgovornost pošiljatelja

Članak 37.

(1) Pošiljatelj raspolaže s pošiljkom sve dok se ne uruči primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi, osim s pošiljkom iz članka 26. ovoga Zakona.

(2) Pošiljatelj je odgovoran za sve štete što ih je njegova pošiljka uzrokovala ostalim pošiljkama, uređajima i prijevoznim sredstvima HPT-a, te za ozljede ili smrt njegovih djelatnika i drugih osoba ako je to nastupilo zbog

1. toga što je pošiljka sadržavala predmete čiji je promet zakonom zabranjen,

2. nepridržavanja posebnih zakonskih uvjeta za promet određenih predmeta koji su bili u njegovoj pošiljci,

3. toga što pošiljka nije bila pakirana na način propisan Pravilnikom o uslugama.

V. OSTVARIVANJE POTRAŽIVANJA

Potraživanje naknade štete

Članak 38.

(1) Potraživanje naknade štete i druga potraživanja iz ugovora o obavljanjkl usluga korisnik usluga ili druga ovlaštena osoba može ostvariti podnošenjem zahtjeva HPT-u u pismenom obliku, na način predviden Pravilnikom o uslugama ili podnošenjem tužbe sudu, ako I-iPT ne isplati to potraživanje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Na potraživanje korisnika usluga ili druge ovlaštene osobe, HPT plaća zatezne kamate od darka podnošenja zahtjeva iz stavka I ovoga članka.

(3) Na potraživanje HPT-a, kamate teku od dana podnošenja zahtjeva korisniku usluga.

Pronađene pošiljke

Članak 39.

(1) Ako se izgubljena poštanska pošiljka ili dio te pošiljke pronađe nakon isplate naknade štete, po odredbama ovoga Zakona, HPT je dužan o tome izvijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu kojoj je taj iznos ili naknada štete isplaćena.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba može zahtijevati da mu se preda pronađena poštanska pošiljka ili dio te pošiljke uz uvjet da vrati razliku primljene naknade iz točke 1. i naknade iz točke 4. stavka 1. članka 34. ovoga Zakona, i to u roku od 15 dana od dana priopćenja da je izgubljena pošiljka ili dio pošiljke pronađen.

(3) Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba, u roku iz stavka 2. ovoga članka, ne podnese zahtjev da mu se preda pronađena poštanska pošiljka ili dio te pošiljke, HPT stjeće pravo raspolaganja pronađenom pošiljkom ili dijelom te pošiljke.

VI. ZASTARA POTRAŽIVANJA

Zastarjevanje

Članak 40.

Potraživanja HPT-a prema korisnicima usluga i potraživanja korisnika usluga prema HPT-u zastarijevaju, i to:

1. potraživanja zbog manje ili više naplaćene cijene za usluge ili drugih troškova - za šest mjeseci,

2. potraživanja za uporabu poštanskih pregradaka te druga potraživanja koja se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima - za jednu godinu,

3. druga potraživanja - za jednu godinu, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Početak zastare

Članak 41.

Zastara poćinje teći:

1. za potraživanje manje ili više naplaćene cijene za usluge ili za potraživanja drugih troškova - od dana plaćanja:

2. za potraživanja koja se odnose na otkupninu - nakon proteka 15 dana od dana kada je protekao rok za prijenos i uručenje pošiljke,

3. za potraživanja zbog djelomićnog gubitka, ili oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke ili zbog prekoraćenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke - od dana uručenja pošiljke,

4. za potraživanja zbog gubitka pošiljke - nakon proteka 30 dana od dana proteka roka za prijenos pošiljke,

5. u svim drugim slućajevima - od dana nastanka potraživanja.

Obustava zastare

Članak 42.

(1) Zastara se obustavlja kada se HPT-u dostavi zahtjev za isplatu potraživanja u pismenom obliku, i nastavlja dalje teći kad je korisniku usluga ili drugoj ovlaštenoj osobi dostavljen pismeni odgovor na taj zahtjev i kada su mu vraćene isprave priložene uz zahtjev.

(2) Zastara ne može nastupiti prije nego protekne rok od 30 dana od dana primitka odgovora HPT-a na dotični zahtjev.

(3) Naknadni zahtjevi o istom predmetu ne obustavljaju zastaru.

VII. NEISPORUČIVE POŠILJKE

Članak 43.

(1) Poštanske pošiljke koje se iz bilo kojeg razloga ne mogu uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju (neisporučive pošiljke), HPT će komisijski pregledati i, po potrebi, otvoriti radi utvrđivanja adrese primatelja i pošiljatelja.

(2) Ako se ni na temelju komisijskog pregleda iz stavka 1. ovoga članka pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju, HPT će:

1. obićnu pismovnu pošiljku (pismo, dopisnicu, tiskanicu i sl.), koja sadrži samo pismena priopćenja, komisijski odmah uništiti,

2. ostale pošiljke čuvati jednu godinu, računajući od dana komisijskog pregleda,

3. poštansku i brzojavnu neisplativu uputnicu HPT je dužan čuvati tri godine, računajući od dana kad je nemogućnost isplate utvrđena.

(3) Ostala pitanja u svezi postupka s neisporučivim pošiljkama uređuju se Pravilnikom o uslugama.

VIII. NAĐENE STVARI

Članak 44.

(1) Za nađene stvari u poslovnim prostorijama HPT-a u koje je zabranjen pristup korisnicima usluga, poštanskom kovćežiću ili poštanskim prijevoznim sredstvima, kao što su kola, kolica, vagoni putujućih pošta, auto-putujuće pošte i dr., nalaznik nema pravo na naknadu.

(2) Nađena stvar za koju se nedvojbeno utvrdi iz koje poštanske pošiljke potjeće. stavit će se u tu pošiljku.

(3) Ako se ne može utvrditi iz koje je pošiljke nađena stvar ispala, nađenu stvar će HPT čuvati tri mjeseca od dana kada je stvar nađena.

(4) Ostala pitanja u svezi postupka s nađenim stvarima uređuju se Pravilnikom o uslugama.

IX. NADZOR

Obavljanje nadzora

Članak 45.

(1) Nazdor nad provedbom ovoga Zakona propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, međunarodnih propisa koji obvezuju Republiku Hrvatsku i odnose se na poštanski promet i obavljanje poštanskih usluga obavlja Ministarstvo.

(2) HPT mora omogućiti državnom inspektoru koji obavlja poslove nadzora iz stavka 1. ovoga članka oćevid poštanskih objekata i opreme i, na njegov zahtjev, bez odgode, dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju u svezi s nadzorom.

Ovlasti inspektora

Članak 46.

(1) Državni inspektor koji obavlja poslove nadzora iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona ima ovlast narediti uklanjanje nedostataka ako se prigodom izgradnje, održavanja ili uporabe poštanskih objekata i opreme, prigodom pružanja usluga ili u funkcioniranju poštanskog prometa ne primjenjuje ovaj Zakon i propisi doneseni na temelju ovoga Zakona.

(2) Državni inspektor iz stavka 1 ovoga članka ima ovlast osobno obaviti ili narediti obavljanje potrebnih mjerenja i ispitivanja na poštanskim objektima i opremi i u funkcioniranju poštanskog prometa, te se može. za potrebe nadzora, koristiti odgovarajućim tehničkim sredstvima i pomagalima HPT-a.

(3) Državni inspektor iz stavka 1. ovoga članka vodi oćevidnik o obavljenom nadzoru i mora imati propisanu iskaznicu.

(4) Iskaznicu i način vođenja oćevidnika iz stavka 3. ovoga članka propisuje i izdaje ministar.

Provedba rješenja inspektora

Članak 47.

(1) Protiv rješenja državnog inspektora koji obavlja poslove nadzora iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor, što ne odgada provedbu rješenja.

(2) Ako se ne postupi prema rješenju državnog inspektora iz stavka 1. ovog članka, državni inspektor će izreći upravnu mjeru u visini dvadeseterostruke prosječne plaće u Hrvatskoj u proteklom tromjesečju. Svaka kasnija upravna mjera izriće se u istom iznosu.

(3) Upravnu mjeru iz stavka 2. ovoga članka provode tijela nadležna za naplatu novčanih kazni izrećenih za prekršaje, a iznos se uplaćuje u korist državnog proračuna.

X. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Članak 48.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 5 000 do 15 000 DEM kaznit će se za prekršaj HPT:

1. ako gradi, izgradi, održava ili upotrebljava poštanski objekt ili opremu na način koji nije u skladu s normama ili međunarodnim preporukama (članak 4.),

2. ako izgrađuje poštanske objekte i opremu na način koji nije u skladu s Pravilnikom o pošti (članak 6),

3. ako ne osigura ispravno i nesmetano funkcioniranje poštanskog prometa ili ne osigura pružanje usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 7.).

4. ako prigodom pružanja usluga ne osigura tajnost poštanskih pošiljaka (članak 13).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 2 000 do 6 000 DEM i odgovorna osoba u HPT-u.

Članak 49.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 3 000 do 9 000 DEM kaznit će se za prekršaj HPT :

1. ako ne održava svoje poštanske objekte i tehničku opremu u ispravnom stanju, ne poduzima pravodobne mjere za uklanjanje nedostataka u funkcioniranju poštanskog prometa ili obavljanju poštanskih usluga, ili ako ne izvijesti Ministarstvo o nastalom prekidu u prijevozu poštanskih pošiljaka (članak 8.).

2. ako, kao davatelj poštanskih usluga utvrdi podjelu područja na kojima se osigurava prijam i uručenje poštanskih pošiljaka suprotno odredbi iz članka 12. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

3. ako ne pruža usluge na način propisan odredbom iz članka 14. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 1 500 do 4 500 DEM i odgovorna osoba u HPT-u.

Članak 50.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 2000 do 6000 DEM kaznit će se za prekršaj djelatnik HPT-a ako, u svezi s tajnosti poštanskih pošiljaka, učini neku od radnji iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 51.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 20 do 1000 DEM kaznit će se pravna ili fizička osoba ako ne postavi li ne održava poštanski kovčežić kako je propisano odredbom iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 20 do 1 000 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Valoriziranje novčanih iznosa

Članak 52.

Novčani iznosi iz članka 34., 48., 49., 50. i 51. ovoga Zakona valorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja.

XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Podzakonski propisi

Članak 53.

(1) Podzakonski propisi koji se donose na temelju ovoga Zakona donijet će se najkasnije u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja podzakonskih propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se podzakonski i drugi propisi đoneseni na temelju Zakona o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama ("Narodne novine", br. 53/91.) i Zakona o sustavima veza ("Narodne novine", br. 53/91.), koji se odnose na poštanski promet i obavljanje poštanskih usluga, ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Zakoni koji prestaju vrijediti

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti odredbe Zakona o poštanskim, telegrafskim i telefonskim usIugama ("Narodne novine", br. 53/91.), odredbe Zakona o sustavima veza ("Narodne novine", br. 53/91.). i odredbe Zakona o teIekomunikacijama ("Narodne novine", br.18/78. 1/83.. 24/83.. 8/84., 21/87. i 47/89.), koje se odnose na poštanski promet i obavljanje poštanskih usluga.

Stupanje na snagu zakone

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/94-01/09

Zagreb. 21. lipnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.