Zakon o hrvatskim željeznicama

NN 53/1994 (8.7.1994.), Zakon o hrvatskim željeznicama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA

Proglašavam Zakon o hrvatskim željeznicama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. lipnja 1994. godine.

Broj : PA4-69/1-94.

Zagreb, 1. srpnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.


ZAKON

O HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Javno poduzeće "HŽ-Hrvatske željeznice", preoblikuje se u društvo s vlastitom pravnom osobnošću (u daljnjem tekstu : Društvo).

Na Društvo se, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije propisano, primijenjuju propisi koji vrijede za društva s ograničenom odgovornošću.

Tvrtka Društva je: "HŽ-Hrvatske željeznice". Skraćena tvrtka je "HŽ". Društvo ima znak u čćijem je središtu grb Republike Hrvatske.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Predmet poslovanja Društva čine djelatnosti: unutarnjeg i međunarodnog željeznićkog prijevoza; djelatnosti koje služe obavljanju željezničkog prometa te izgradnja, osuvremenjivanje i održavanje željezničkih stabilnih postrojenja.

Kapital Javnog poduzeća "HŽ-Hrvatske željeznice" iz stavka 1. ovoga članka postaje temeljni ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva. Pravima koja s te osnove pripadaju Republici Hrvatskoj upravlja ministar ministarstva nadležnog za poslove prometa (u daljnjem tekstu; ministar).

Društvo ima Statut, koji mora sadržavati odredbe o:

- pobližem odredivanju djelatnosti u okviru predmeta poslovanja stavka 5. ovoga članka,

- iznosu temeljnog kapitala iz stavka 6. ovoga članka,

- načinu izbora članova Nadzornog odbora iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona,

- obilježju Društva (znak i pečat),

- osnovama unutarnje ustrojbe Društva,

- raspodjeli poslova između članova Uprave,

- obrani i zaštiti,

- unapređenju zaštite okoliša,

- suradnji sa sindikatom,

- obavještavanju zaposlenih,

- broju članova Uprave,

- vrijednosti zajma iznad koje Uprava, kada ga uzima ili daje, mora pribaviti suglasnost Nadzornog odbora,

- vrijednosti stvari ili prava koja ćine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) za koje, kada se prodaju ili kupuju, Uprava mora pribaviti suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 2.

Zadaća je Društva osigurati trajno i nesmetano obavIjanje željezničkog prijevoza osoba i dobara te provođenje politike razvoja željezničkog prometa koju, kao dio strategije i politike gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, utvrđuje Sabor Republike Hrvatske.

Društvo treba voditi s požornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje podnosi Saboru Republike Hrvatske izvješće o stanju željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj te o ostvarivanju planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja željezničkih stabilnih postrojenja.

II. ŽELJEZNIČKA STABILNA POSTROJENJA

Članak 3.

Pod željezničkim stabilnim postrojenjima, u smislu ovnga Zakona, podrazumijevaju se donji i gornji ustroj pruge, signalno-sigurnosni, telekomunikacijski, elektroenergetski i ostali uređaji i oprema na pruzi, poslovne gradevine na pruzi i izvan nje kao i zemljište u posjedu Društva na kojemu su izgrađena željeznička stabilna postrojenja i građevine.

Propis kojim će se potanje urediti što se, u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka, smatra željezničkim stabilnim postrojenjima, donosi ministar.

Članak 4.

Republika Hrvatska podmiruje troškove izgradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničkih stabilnih postrojenja za obavljanje zadaće Društva iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona, ukoliko te troškove ne može podmiriti Društvo.

Članak 5.

Za korištenje željezničkih stabilnih postrojenja zaračunava se naknada, koja se računovodstveno iskazuje kao prihod poslovnog područja željezničkih stabilnih postrojenja.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog Društva, uređuje ministar u suglasnosti s ministrom financija.

Članak 6.

Poslovno područje željezničkih stabilnih postrojenja Društvo mora računovodstveno voditi odvojeno od poslovnog područja željezničkog prijevoza. Zabranjen je prijenos sredstava s poslovnog područja željezničkih stabilnih postrojenja u poslovno područje željezničkog prijevoza.

Članak 7.

Održavanje funkcionalne sposobnosti željezničkih stabilnih postrojenja Društva (ili pojedinih njihovih elemenata) iznad razine utvrđene planovima iz članka 25. ovoga Zakona, mogu ostvariti apćina, grad, županija i Grad Zagreb te zainteresirane pravne ili fizičke osobe, ako same osiguraju dadatna sredstva.

III. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

Članak 8.

Društva obavlja i željeznički prijevoz na temelju ponude i potražnje, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te načelima rentabilnog poslovanja.

Članak 9.

Nd zahtjev ministra Društvo je dužno obavljati željeznički prijevoz i na prugama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza.

Za obavljeni prijevoz na temelju odredbe stavka 1. ovoga članka Republika Hrvatska će, iz Društvenog proračuna za tekuću godinu, nadoknaditi Društvu razliku između ukupnih troškova prijevoza i ostvarenog prihoda.

Ministar će po prijedlogu Društva, prosuditi visinu razlike iz stavka 2. ovoga članka, za svaku gospodarstvenu godinu prije njena početka.

Članak 10.

Obavljanje željezničltog prijevoza na prugama Društva iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, ustupiti trećim osobama.

Ugovorom između Društva i treće osobe, kojoj se ustupa obavljanje željezničkog prijevoza, utvrđuju se prava i obveze ugovornih strana

Ugovorom se mkora predvidjeti i plaćanje naknade treće osobe Društvu za korištenje željezničkih stabilnih postrojenja.

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 11.

Tijela Društva su Uprava i Nadzorni odbor.

1.Uprava

Članak 12.

Uprava Društva sastoji se od najmanje dva do najviše četiri člana (direktora), od kojih se jedan imenuje za predsjednika (generalni direktor) i jedan za zamjenika predsjednika (zamjenik generalnog direktora) Uprave.

Članove Uprave, predsjednika i njegovog zamjenika imenuje Nadzorni odbor, na vrijeme od najviše pet godina na temelju javnog natječaja uz uvjete koje sam utvrdi. Iste osobe mogu se ponovno imenovati za članove Uprave.

Članove Uprave, predsjednika i njegovog zamjenika može Nadzorni odbor opozvati i prije isteka roka na koji su imenovani. To nema utjecaja na pravo članova Uprave iz ugovora koje su oni sklopili s Društvom.

Postupak vodenja sjednice Uprave propisuje se Poslovnikom, koji jednoglasno donosi Uprava.

Prava i obveze Uprave

Članak 13.

Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika kako to zahtijeva dobrobit Društva poštujući interese vlasnika Društva i prava zaposlenih.

Članovi Uprave moraju čuvati poslovnu tajnu.

Članovi Uprave koji povrijede svoje obveze, odgovaraju za štetu kao solidarni dužnici.

U slučaju spora članovi Uprave moraju dokazati da su postupali s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 14.

Društvo zastupa Uprava.

Društvo mogu zastupati i predsjednik i prokurist zajedno, zamjenik predsjednika i prokurist zajedno.

Izjava volje treće osobe jednom članu Uprave ili prokuristu je izjava Društvu.

Osobe koje skupno zastupaju Društvo, svoj puni potpis stavljaju pod tvrtku Društva ili naziva Uprava. Prokuristi osim svog potpisanog imena i prezimena stavljaju naznaku "p. p." (per procura).

Uprava može, sukladno odredbama propisa kojim se uređuju obvezni odnosi, dati punomoć drugoj osobi da sklapa pojedine vrste ugovora ili ugovore do određene vrijednosti.

Članak 15.

Uprava donosi odluke glasovanjem. U slučaju neodlučnog ishoda glasovanja, odlučujući je glas predsjednika.

Predsjednik Uprave ima pravo zatražiti od Nadzornog odbora da Nadzorni odbor zabrani provedbu odluke Uprave koja je donesena suprotno njegovoj volji.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Nadzornog odbora mora bez odlaganja sazvati izvanrednu sjednicu Nadzornog odbora na kojoj Nadzorni odbor donosi odluku da li će ili neće zabraniti provedbu odluke Uprave donesene suprotno volji predsjednika Uprave.

Članak 16.

Uprava mora najmanje jednom tromjesećno izvještavati Nadzorni odbor o poslovanju i financijskom položaju Društva putem pisanog izvješća, a u slučaju dogadaja od osobite važnosti bez odgode.

Uprava je dužna na traženje predsjednika Nadzornog odbora ili četiri člana Nadzornog odbora dati informaciju o vođenju poslova Društva.

Uprava podnosi godišnje izvješće o poslovanju i godišnja financijska izvješća ministru na odobrenje.

2. Nadzorni odbor

Članak 17.

Nadzorni odbor ima devet članova, od kojih šest imenuje i razrješava ministar, od kojih se jednoga imenuje na prijedlog ministi-a financija, a ostala tri člana biraju uposleni u Društvu.

Statutom Društva propisat će se način predlaganja i izbora članova Nadzornog odbora koje biraju uposleni u Društvu.

Za članove Nadzornog odbora imenuju se prvenstveno stručnjaci iz područja gospodarstva, tehnike, financija i privrednog prava.

Za članove Nadzornog odbora, ne mogu se imenovati članovi Uprave kao ni uposleni u Društvu.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na pet godina, s tim da mogu biti ponovno imenovani.

Članovi Nadzornog odbora moraju svoju dužnost obavljati na dobrobit Društva s obzirom na zadaće koje mu povjerava zakon. Oni su odgovorni za svoje djelovanje a nisu vezani za naredbe ili upute, osim onih kikje na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona daje ministar.Članovi Nadzornog odbora koji povrijede svoje obveze, odgovaraju Društvu za štetu kao solidarni dužnici.

U slučaju spora, članovi Nadzornog odbora moraju dokazati da su u obavljanju svojih dužnosti postupali s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 18.

Članovi Nadzornog odbora mogu u svako vrijeme dati ostavku ministru. Ostavka se daje u pismenom obliku.

Imenovanom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, ako postane član Uprave ili se uposli u Društvu, a izabranim članovima koji predstavljaju uposlene kada ih uposleni opozovu.

Na mjesto člana Nadzornog odbora koji je dao ostavku ili je opozvan, mora se imenovati, odnosno birati novi član u roku od 30 dana od dana ostavke ili opoziva.

Imenovanje, razrješenje, izbor, opoziv i ostavke člano: va Nadzornog odbora objavljuju se u "Narodnim novinama".

Članovima Nadzornog odbora pripada primjerena Novčana naknada za obavljanje njihovih dužnosti. Naknadu određuje ministar.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na naknadu učinjenih izdataka u svezi s obavljanjem svojih dužnosti.

Članak 19.

Nadzorni odbor iz reda svojih imenovanih članova bira predsjednika, a iz reda svih svojih članova zamjenika predsjednika.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika kao i njihove ostavke ili opoziv objavljuju se u "Narodnim novinama".

Predsjednik Nadzornog odbora vodi sjednice, predstavlja Nadzorni odbor i zastupa ga prema članovima Uprave. U slučaju njegove sprijećenosti, predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje zamjenik.

Članak 20.

Nadzorni odbor redovito zasjeda jednom u tri mjeseca. Predsjednik Nadzornog odbora može u svako doba sazvati izvanrednu sjednicu.

Predsjednik mora bez odgađanja sazvati sjednicu na zahtjev ministra ili najmanje četiri člana Nadzornog odbora ili Uprave uz navođenje razloga za saziv sjednice. Sjednica se mora održati u roku od sedam dana od dana sazivanja.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka, tražitelji mogu sami sazvati sjednicu navodeći razloge saziva.

Nadzorni odbor punovažno raspravlja (ima kvorum) ako sjednici prisustvuje najmanje šest (6) članova među kojima mora biti predsjednik ili njegov zamjenik.

Zaključci se donose obićnom većinom glasova.Kod neodlučnog ishoda glasovanja odlućuje glas predsjednika.Glasovanje je javno.

O radu i zaključcima Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik ili njegov zamjenik kada on zamjenjuje predsjednika.

Predsjednik Nadzornog odbora mora, u roku od sedam dana od završetka sjednice Nadzornog odbora, dostaviti primjerak zapisnika ministru.

Članak 21.

Za pripremu odluka i suglasnosti koje daje kao i za nadzor provedbe svojih odluka i suglasnosti, Nadzorni odbor može iz svoje sredine osnivati pododbore. Poslovnikom Nadzornog odbora pobliže se uređuje broj pododbora, njihove zadaće i način donošenja zaključaka. Članovi Nadzornog odbora koje biraju zaposleni imaju pravo da u svakom od pododbora bude jedan od njih i da ima pravo glasa.

Na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih pododbora mogu sudjelovati i članovi Uprave. Članovi Uprave obvezni su sudjelovati na sjednicama Nadzornog odbora ako to traži predsjednik Nadzornog odbora. Ako predsjednik, pododbora traži da Uprava sudjeluje na sjednici pododbora, Uprava je ovlaštena odrediti jednog svog člana koji će je predstavljati na sjednici pododbora.

Zadaci Nadzornog odbora

Članak 22.

Nadzorni odbor nadzire vodenje poslova Društva.

Nadzorni odbor daje suglasnost na:

1. godišnji i petogodišnji plan razvoja i osuvremenjivanje željezničkih prijevoznih sredstava kao i druge opreme potrebne za obavljanje zadaće iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

2. godišnji plan poslovanja, koji mora sadržavati i projekciju tijeka novca po mjesecima za tekuću godinu te značajne promjene navedenih planova,

3. planove iz članka 25. stavka 2. i 3. ovoga Zakona prije upučivanja tih planova ministru na odobrenje,

4. uzimanje i davanje zajma iznad vrijednosti koja je određena Statutom Društva,

5. osnivanje društava kapitala, kupnja i prodaja udjela u temeljnom kapitalu drugih društava,

6. prodaju i kupnju stvari i prava koja čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) iznad vrijednosti koja je Određena Statutom Društva.

7. imenovanje prokurista od strane Uprave.

Nadzorni odbor zastupa Društvo u pravnim sporovima Društva s članovima Uprave.

U slučaju da Nadzorni odbor uskrati suglasnost Upravi na poslove iz stavka 2. točke 1. do 7. ovoga članka, Uprava ima pravo tražiti od ministra da donese konačnu odluku.

Nadzorni odbor određuje ukupne primitke pojedinog člana Uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, nadoknadi izdataka, plaćanju premija osiguranja, provizija i svih ostalih davanja).

V. ZADACI MINISTRA

Članak 23.

Ministar:

1. predlaže Vladi Republike Hrvatske politiku razvoja željezničkog prometa što uključuje i Program supstitucije ili ukidanja nerentabilnih pruga Društva,

2. daje upute i smjernice Društvu u skladu s politikom razvoja željezničkog prometa te mjerama Vlade kojima se provodi politika razvoja željezničkog prometa,

3. donosi Statut Društva,

4. radi zaštite vitalnih interesa države, drugih pravnih osoba ili građana Određenog područja, u slučaju štrajka u Društvu u obavljanju željezničkog prometa. odlukom utvrđuje koji vlakovi moraju prometovati odnosno dionice pruge koje se moraju održavati kako bi se osiguralo najnužnije funkcioniranje odvijanja željezničkog prometa,

Djelatnici koji obavljaju poslove i zadatke na odvijanju željezničkog prometa, za koje je odlukom iz stavka 1. ove točke utvrđeno da se mora obavljati, dužni su za vrijeme štrajka provoditi naloge koje izdaje Uprava.

Djelatniku iz stavka 2. ove točke koji ne provede nalog Uprave, prestaje radni odnos.

5. u izvanrednim okolnostirna daje, prema vlastitoj prosudbi, tijelima Društva upule za svaki pojedinačni slučaj. Ove upute obvezuju tijela Društva. Aku troškove, koji pri tom nastanu, ne može podmiriti Društvo, ti troškovi podmiruju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu,

6. odobrava godišnja izvješća Uprave o poslovanju Društva i godišnja financijska izvješća,

7. može opozvati članove Nadzornog odbora koje je imenovao, kao i članove Uprave Društva.

Opozivom člana, predsjednika ili zamjenika predsjednika Uprave ne dira se u odredbe ugovora koji su oni sklopili s Društvom. Odluku o opozivu članova Uprave ili Nadzornog odbora ministar nije dužan obrazložiti,

8. sukladno utvrđenoj gospodarskoj politici utvrđuje, u dogovoru s ministrom financija, obvezu Društva da se određene prijevozne usluge obavljaju po povlaštenoj cijeni. Za takve prijevoze razlika do pune cijene nadoknađuje se Društvu iz Proračuna,

9. odobrava, uz pristanak ministra financija, planove iz članka 25. ovoga Zakona.

Članak 24.

Uprava je dužna ministru, na njegov zahtjev, dostaviti pismenim putem sve podatke o poslovanju i financijskom položaju Društva.

VI. IZGRADNJA, OSUVREMENJIVANJE I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH STABILNIH POSTROJENJA

Članak 25.

Izgradnja, osuvremenjivanje i održavanje željezničkih stabilnih postrojenja utvrđuje se godišnjim i petogodlšnjim planovima.

Uprava je dužna sačiniti i dati na suglasnost Nadzornom odboru svake tekuće godine (na načelima neprekidnog planiranja) i prijedlog petogodišnjeg plana za sljedeće petogodišnje razdoblje koji mora sadržavati

1. planirana ulaganja sredstava u izgradnju željezničkih stabilnih postrojenja.

2. planirana ulaganja sredstava za osuvremenjivanje željezničkih stabilnih postrojenja,

3. planirane izdatke za održavanje željezničkih stabilnih postrojenja.

Na temelju plana iz stavka 2. ovoga članka, Uprava je dužna Nadzornom odboru predložiti detaljan godišnji plan, koji sadrži:

1. planirana ulaganja sredstava u izgradnju željezničkih stabilnih postrojenja, u okviru petogodišnjeg plana,

2. planirana ulaganja sredstava u osuvremenjivanje željezničkih stabilnih postrojenja, u okviru petogodišnjeg plana,

3. planirane izdatke za održavanje željezniekih stabilnih postrojenja.

Planovi iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati i prosudbu sredstava koje Društvo planira osigurati za ove svrhe na teret vlastitog poslovanja te prosudbu sredstava koju osigurava Republika Hrvatska iz državnog proračuna za svaku tekuću godinu, a u okvirima petogodišnjeg plana iz stavka 2. ovoga članka.

Promjene planova iz stavka 1. ovoga članka donose se po istom postupku koji je propisan za njihovo donošenje.

Planove iz stavka 1. ovoga članka, uz prethodno danu suglasnost Nadzornog odbora, odobrava minstar. Ministar je ovlašten pismenim putem Upravi i Nadzornom odboru naložiti izmjene i/ili dopune planova koji su mu predoćeni na odobrenje.

VII.DOBIT

Članak 26.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra, odlućuje o upotrebi dubiti Društva.

VIII. POSEBNE ODREDBE

Članak 27.

Odlukom o koncesiji, koju donosi Sabor Republike Hrvatske, mogu i treće domaće i strane pravne osobe steći pravo na izgradnju željezničkih pruga te njihovo gospodarsko korištenje u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ne smije započeti građenje željezničke pruge bez odluke o davanju koncesije prema stavku 1. ovoga članka. Odluka o davanju koncesije prilaže se zahtjevu za građevnu dozvolu, koja se izdaje prema posebnom zakonu.

Članak 28.

Odredbe Zakona o koncesijama adekvatno se primjenjuju na cijeli postupak odobravanja koncesije, iz članka 27. ovoga Zakona.

IX. PREKRŠAJl

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu do 37.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Društvo:

- ako poslovno područje željezničkih stabilnih postrojenja raćunovodstveno ne vodi odvojeno od poslovnog područja željezničkih prijevoza ili ako prenese sredstva s poslovnog područja željezničkih stabilnih postrojenja u poslovno područje željezničkog prijevoza (članak 8.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi Novčanom kaznom u iznosu do 5.550,00 kuna.

X. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 30.

Javno poduzeće "HŽ - Hrvatske željeznice" sa stanjem na dan 30. rujna 1994. godine popisat će svu imovinu i obveze uz navođenje njihove pojedinsčne vrijednosti te će sastaviti bilancu u skladu s propisima.

Bilanni iznos, izražen u domaćoj valuti, pozicije "A. KAPITAL I REZERVE" u bilanci iz stavka 1. ovoga članka ćini temeljni ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom knpitalu Društva.

Iznos u domaćoj valuti iz stavka 2. ovoga članka upisat će se u Statut Društva kao ulog Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu Društva.

Javno poduzeće "HŽ - Hrvatske željeznice" obavit će sa stanjem na dan 30. rujna 1994. godine prosudbu vrijednosti imovine koja mu je privremeno nedostupna na dijelu teritorija Republike Hrvatske te će tu imovinu iskazati u izvanbilačnim zapisima.

Čim se steknu uvjeti da se sačini popis uz procjenu pojeetinačne vrijednosti imovine "HŽ - Hrvatske željeznice" na dijelu teritorija Republike Hrvatske iz stevka 4. ovoga članka, Društvo će obaviti popis i prosudbu dotične imovine te će ona biti unesena u stalna sredstva Društva uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala Društva i uloga s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva.

Sud u Zagrebu upisat će Društvo u trgovački registar. Prijavu za upis Društva u trgovački registar dužan je podnijeti ministar u roku od 30 dana od dana Početka primjene ovoga Zakona.

Uz prijavu ministar prilaže:

1. Statut Društva,

2. popis članova Uprave,

3. popis članova Nadzornog odbora,

4. izjavu članova Uprave da prihvaćaju postavljenje danu pred javnim bilježnikom.

Članak 31.

Ministar je dužan najkasnije do 31. prosinca 1994. godine donijeti Statut Društva te imenovati šest članova Nadzornog odbora koje on imenuje na temelju članka 17. stavka 1. ovoga Zakona.

Preostala tri člana Nadzornog odbora uposleni u Društvu izabrat će do dana Početka primjene ovoga Zakona.

Nadzorni odbor je dužan najkasnije 15 dana od dana Početka primjene ovoga Zakona imenovati članove Uprave Društva, predsjednika i zamjenika predsjednika Uprave Društva. Ukoliko zaposleni ne izaberu tri člana Nadzornog odbora do Početka primjene ovoga Zakona imenovani članovi Nadzornog odbora imaju ovlaštenja i odgovornosti koje su propisane za Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor poćima punopravno djelovati od dana Početka primjene ovoga Zakona.

Članak 32.

Vlada Republike Hrvatske, u okviru iznosa predviđenog u državnom proračunu za subvencije Društvu, odlučuje o namjenskom korištenju svakog iznosa koji se Društvu doznači kao subvencija iz državnog proračuna dok traju posljedice agresije na Republiku Hrvatsku, a koje se odnose i na bitno smanjenje željezničkog prijevoza Društva.

Kada Vlada Republike Hrvatske prosudi da su stećeni uvjeti prestanka primjene odredbe stavka 1. ovoga članka, Vladat će o tome donijeti odluku te prestati postupati prema propisima stavka 1. ovoga članka.

Odluku iz stavka 2. ovoge članka Vlada Republike Hrvatske će objaviti u "Narodnim novinama".

Članak 33.

Ministar je dužan propis iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona donijeti u roku od 80 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Danom Početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91., 19/92. i 109/93.) osim članka 28. i 29. koji ostaju na snazi.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. sijećnja 1995. godine, osim odredbi članka 30. stavka 1. do 5., članka 31. stavka 1. do 3. i članka 33. stavka 1. koji se primjenjuje od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Klasa: 341-01/93-01/04

Zagreb, 28. lipnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.