Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

NN 56/1994 (22.7.1994.), Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93), ministar unutarnjih poslova danosi

PRAVILNIK

o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se upisnici iz područja " zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, načini njihova vođenja i načini izvješćivanja. Policijske uprave obvezne su voditi upisnike propisane ovim Pravilnikom i izvješćivati Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na način određen ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Ministarstvo vodi upisnike o:

1. poduzećima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i podobnosti uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za gašenje, dojavu i sprečavanje širenja požara te drugih zaštitnih uređaja i instalacija koje se uvoze iz inozemstva:

2. poduzećima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara i detekciju zapaljivih plinova i para;

3. poduzećima i radnjama koje imaju ovlaštenje za obavljanje poslova provjere ispravnosti i održavanja vatrogasnih aparata;

4. radnicima odgovornim za poslove zaštite od požara u pravnim osobama i stručnim službama tijela državne vlasti, koji su položili stručni ispit;

5. radnicima ovlaštenih poduzeća za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, koji su položili stručni ispit za obavljanje navedenih poslova:

6. radnicima ovlaštenih poduzeća i radnji za provjeru ispravnosti i održavanje vatrogasnih aparata, koji su položili stručni ispit za obavljanje navedenih poslova.

Članak 3.

Upisnik poduzeća koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i podobnosti uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za gašenje, dojavu i sprečavanje širenja požara te drugih zaštitnih uređaja i instalacija koje se uvoze iz inozemstva vodi se u očevidniku (registru). Očevidnik sadrži: redni broj; tvrtku poduzeća; sjedište i adresu poduzeća; broj izdanog odobrenja: datum izdavanja odobrenja; broj rješenja o izmjeni odobrenja; broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja i napomenu

Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 1. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Upisnik poduzeća koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara vodi se u očevidniku.

Očevidnik sadrži: redni broj; tvrtku poduzeća; sjedište i adresu poduzeća; broj izdanog odobrenja; datum izdavanja odobrenja; broj rješenja o izmjeni odobrenja; broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja i napomenu.

Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 1. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Upisnik poduzeća i radnji koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova provjere ispravnosti i održavanja vatrogasnih aparata vodi se u očevidniku. Očevidnik sadrži: redni broj; tvrtku poduzeća ili radnje; sjedište i adresu poduzeća ili radnje; broj izdanog odobrenja; datum izdavanja odobrenja; broj rješenja o izmjeni odobrenja; broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja i napomenu. Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 2. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

O radnicima koji su pristupili stručnom ispitu za obavljanje poslova na radnim mjestima odgovornim za poslove zaštite od požara u pravnim osobama i stručnim službama tijela državne vlasti vodi se upisnik u očevidniku. Očevidnik sadrži: redni broj; broj upisnika UP/I; prezime i ime kandidata; JMBG; datum, mjesto i općinu rođenja; stručnu spremu i zanimanje; tvrtku poduzeća u kojoj je kandidat na radu; adresu; datum polaganja ispita, pismenog, usmenog i praktičnog; ocjenu: položio, nije položio; popravni ispit iz predmeta; datum polaganja popravnog ispita; ocjenu na popravnom ispitu: položio, nije položio i napomenu. Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 3. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

O radnicima koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara vodi se upisnik u očevidniku.

Očevidnik sadrži: redni broj; broj upisnika UP/I; prezime i ime kandidata; JMBG; datum, mjesto i općinu rođenja; stručnu spremu i zanimanje; tvrtku poduzeća u kojoj je kandidat na radu; adresu; datum polaganja ispita: ocjenu: položio, nije položio; popravni ispit iz predmeta; datum polaganja popravnog ispita; ocjenu na popravnom ispitu: položio, nije položio i napomenu.

Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 4. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio

Članak 8.

O radnicima koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova provjere ispravnosti i održavanja vatrogasnih aparata vodi se upisnik u očevidniku.

Očevidnik sadrži: redni broj; broj upisnika UP/I; prezime i ime kandidata; JMBG; datum, mjesto i općinu rođenja; stručnu spremu i zanimanje; tvrtku poduzeća ili radnje u kojoj je kandidat na radu; adresu; datum polaganja ispita, usmenog i praktičnog; ocjenu: položio, nije položio: poprevni ispit iz predmeta; datum polaganja popravnog ispita; ocjenu na popravnom ispitu: položio, nije položio i napomenu. Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 5. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastav ni dio.

Članak 9.

Policijske uprave vode upisnike o

1. požarima i tehnološkim eksplozijama;

2. požarno-preventivnim pregledima objekata i prostora poduzeća i drugih pravnih osoba;

3. podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti zaštite od požara:

4. izdanim posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija;

5. izdanim suglasnostima na projektnu dokumentaciju iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

Članak 10.

Upisnik o požarima i tehnološkim eksplozijama vodi se na središnjem računalu Ministarstva unutarnjih poslova na način i u rokovima utvrđenim posebnim propisom Ministarstva.

Članak 11.

O podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnih postupaka iz područja zaštite od požara vodi se upisnik na obrascima, na način i u rokovima utvrđenim posebnim propisom Ministarstva.

Članak 12.

Upisnici o izdanim suglasnostima na projektnu dokumentaciju i posebnim uvjetima građenja glede zaštite od požara sastoje se od kopija tih isprava, koje se odlažu u registratore.

Članak 13.

O požarno-preventivnim pregledima poduzeća i drugih pravnih osoba vodi se očevidnik i dosje predmeta. Očevidnik sadrži: redni broj; tvrtku i sjedište pravne osobe; datum izvršenog požarno-preventivnog pregleda; broj i datum izdanog rješenja s naredenim mjerama; krajnji rok određen za provedbu naređenih mjera, datum nadzornog pregleda, ocjenu izvršenih mjera i napomenu.

Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 6. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Dosje predmeta sadrži: zapisnik o pregledu, rješenje o naređenim mjerama, podneseni zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, stručne nalaze, zapisnik o nadzornom pregledu, službene bilješke te druge dokumente i materijale u svezi s predmetom.

Članak 14.

Upisnici iz članka 2. i članka 9. točke 2., 4. i 5. ovog Pravilnika mogu se voditi i na osobnim računalima.

Članak 15.

Policijske uprave dužne su dostavljati Ministarstvu kopije izdanih isprava o posebnim uvjetima građenja, suglasnostima na projektnu dokumentaciju i kopiju rješenja o naređenim mjerama po požarno-preventivnom pregledu.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o evidencijama iz oblasti zaštite od požara i o načinu obavještavenja ("Narodne novine", broj 28/78.).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-78-18580/1-94.

Zagreb, 4. srpnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


PRILOG 1.

Stupci:

Red. broj Tvrtka poduzeća Sjedište i adresa poduzeća Broj izdanog odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj rješenja o izmjeni odobrenja Broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja

Napomena

PRILOG 2.

Stupci:

Red broj Tvrtka poduzeća ili radnje Sjedište i adresa poduzeća ili radnje Broj izdanog odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj rješenja o izmjeni odobrenja Broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja

Napomena