Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

NN 57/1994 (29.7.1994.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 70. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91., 73/91.,18/92., 25/93., 13/94., 22/94., 28/94. i 48/94.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (" Narodne novine", br.114/93.) u članku 3. stavak 6. mijenja se i glasi:

"Bez dokaza o plaćenom porezu na promet odnosno bez dokaza o oslobođenju od plaćanja poreza, nsim pri privremenom uvozu, ne može se obaviti registracija motornog vozila".

Članak 2.

Članak 4 mijenja se i glasi:

"(1) Pravna osoba koja za vlastitu potrošnju uzme proizvode što ih je uvezla ili nabavila radi daljnje prodaje, na koje se plaća porez na promet proizvoda, obračunava porez na promet u trenutku uzimanja tih proizvoda po propisanim stopama ovisno o namjeni proizvoda (repromaterijal ili krajnja potrošnja).

(2) Pravna osoba koja za vlastitu krajnju potrošnju uzme proizvode što ih je sama proizvela, na koje se plaća porez na promet proizvoda, obračunava porez na promet po propisanim stupama u trenutku uzimanja tih proizvoda.

(3) Kad pravna osoba uzme odnosno koristi proizvode koje je sama proizvela, kao reprodukcijski materijal u daljnjem procesu proizvodnje, smatra se da te proizvode ne uzima za vlastitu krajnju potrošnju i oni ne podliježu oporezivanju.

(4) Smatra se da je porezna obveza nastala u trenutku uzimanja proizvoda za vlastitu potrošnju i da je u trenutku nastanka porezne obveze porez na promet naplaćen."

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pravna osoba koja bez naknade dade vlastite proizvode ili proizvode što ih je nabavila ili uvezla, a na njih se plaća porez na promet, obračunava porez u trenutku davanja proizvoda primjenom propisanih stopa na osnovicu koju čini vrijednost što bi se postigla prodajom tih proizvoda krajnjim potrošačima, i plaća ga u roku iz članka 30. Zakona"

U stavku 2. brojka "8." zamjenjuje se brojkom "4." U stavku 4. brojka "5." zamjenjuje se brojkom "1."

Članka 4.

U članku 6. u stavku 14. brojka "32" zamjenjuje se brojkom "30".

Članak 5.

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka pri komisionoj prodaji upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata koji podliježu obvezi godišnje registracije, a u vlasništvu su građana, drugom građaninu, porezni obveznik jest kupac, a porez na promet plaća se po stopi iz tar. broj 4. Tarife. Ako su ti proizvodi u vlasništvu pravne osobe, a prodaju se građanima, porezni obveznik jest kupac, a porez na promet proizvoda plaća se po stopi iz tar. broja 1. Tarife."

Stavak 5. mijenja se i glasi:

"lznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, pri komisionoj prodaji upotrebljavanih osobnih automobila u vlasništvu pravne osobe drugoj pravnoj osobi, plaća se porez na promet proizvoda po stopi iz tar. broja 1. Tarife".

U stavku 6. brojka "5." zamjenjuje se brojkom "1."

Članak 6.

U članku 8. u stavku 1. riječi "dinarima" zamjenjuje se riječi kunama".

U stavku 2. brojka "32" zamjenjuje se brojkom "30".

Članak 7.

U članku 10. u stavku 1. iza riječi "osim prodaje" dodaju se riječi "duhanskih prerađevina,".

U stavku 2. iza riječi "od proizvođača" dodaju se riječi "duhanske prerađevine".

Stavak 4. briše se.

Članak 8.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Kada se rezervni dijelovi iz stavka 1. ovoga članka ugrađuju u proizvode koji se smatraju opremom pravnih osoba, na vrijednost ugrađenih dijelova ne plaća se porez na promet proizvoda ako je udovoljeno uvjetima iz članka 9. Zakona."

Članak 9.

U članak 12. iza riječi "proizvedene hrane" dodaju se riječi "i napitaka".

Članak 10.

U članku 13. u stavku 1. brojka "8" zamjenjuje se brojkom "4".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Na promet svih proizvoda što ga obave osobe iz stavka 1. ovoga članka plaća se i porez na promet usluga iz tarifnog broja 1. Tarife poreza na promet usluga (uključujući i proizvode izuzete u stavku 1. ovoga članka, osim duhanskih prerađevina). Ugostiteljskim poduzećima iz stavaka 1. i 2 ovoga članka ne smatraju se dijelovi pravnih osoba koji nisu registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s trećim osobama (radnički restorani i kantine, kuhinje i kantine u ustanovama predškolskog i školskog obrazovanja i zdravstvenim ustanovama i sl.). Na proizvode što ih nabavljaju te pravne osobe porez na promet obračunava se i naplaćuje pri nabavi".

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"(1) Prometom proizvoda na koji se ne plaća porez na promet proizvoda smatra se prodaja opreme u smislu članka 11. Zakona, i to pravnoj osobi na način i uz uvjete što su propisani člankom 9. Zakona

(2) Radi praćenja nabave i nadzora nad korištenjem opreme koja je kupljena odnosno nabavljena bez plaćanja poreza na promet proizvoda, sukladno članku 10. Zakona, kupac - pravna osoba vodi evidenciju o nabavi i korištenju te opreme po vrsti, količini i vrijednosti, na temelju podataka iz fakture o kupnji i drugih isprava (prijemnice, dostavnice, tovarnog lista i sl )."

Članak 12.

U članku 17. u stavku 1. iza alineje 10. dodaje se nova alineja 11. koja glasi

"- alkohol (etanol)".

Članak 13.

Članak 21. mijenja se i glasi:

"(1) Pravne osobe mogu uz uvjete iz članka 9. Zakona uvoziti opremu bez plaćanja poreza na promet, a reprodukcijski materijal uz plaćanje poreza na promet po povlaštenoj poreznoj stopi iz tar. broja 5. Tarife.

(2) Kad uvoznik uvozi proizvode u svoje ime i za svoj račun, on daje pisanu izjavu o poreznom oslobođenju odnosno olakšici, a kad ih uvozi u svoje ime a za tuđi račun, izjavu daje korisnik uvoza. U oba slučaja izjava se podnosi prije carinjenja proizvoda i to carinarnici preko koje se obavlja uvoz.

(3) Na uvoz proizvoda koji nije obavljen na način i uz uvjete iz članka 9. Zakona, porez na promet plaća se po stopama iz odgovarajućih tarifnih brojeva Tarife ovisno o tome koji se proizvodi uvoze.

(4) Na uvoz reprodukcijskog materijala na način i uz uvjete iz članka 9. Zakona porez na promet plaća se po stopi iz tar. broj 5. Tarife Carinarnica obračunava i naplaćuje porez zajedno s carinom i drugim uvoznim pristojbama.

(5) Na uvoz opreme na način i uz uvjete iz članka 9. Zakona ne obračunava se i ne plaća porez na promet."

Članak 14.

U članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Pri otkupu poljoprivrednih proizvoda, industrijskih i drugih otpadaka što ga obave pravne osobe od građana isplata se može obaviti izravno, a ne preko žiro-računa."

Članak 15.

U članku 29. u stavku 3. iza riječi "po povlaštenim poreznim stopama dodaju se riječi "odnosno bez obračuna plaćanja poreza na promet."

Članak 16.

Članak 30. mijenja se i glasi:

"Kupac koji nabavlja reprodukcijski materijal uz plaćanje poreza na promet po nižoj (povlaštenoj) stopi i kupac koji nabavlja proizvode bez plaćanja poreza na promet proizvoda (oprema, daljnja prodaja, prerada-ugostiteljstvo, servisiranje) obvezan je osigurati u knjigovodstvu odnosno u izvanknjigovodstvenoj evidenciji podatke o nabavi, kretanju i utrošku materijala odnosno opreme, po vrsti, količini i vrijednosti iz fakture i drugih dokumenata o nabavi, dostavi i prijemu."

Članak 17.

U članku 31. u stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi "2 knjigu nabave i uporabe reprodukcijskog materijala i opreme kupljenih po povlaštenoj stopi odnosno bez plaćanja poreza na promet proizvoda."

Članak 18.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Porezni obveznik iz članka 5. stavka 2. Zakona koji nabavlja reprodukcijski materijal po povlaštenoj poreznoj stopi te opremu ili drugi materijal bez plaćanja poreza na promet proizvoda obvezan je voditi evidenciju o nabavi i uporabi tog materijala i opreme u knjizi nabave i uporabe reprodukcijskog materijala i opreme - obrazac KRM."

Članak 19.

U članku 36. stavak 3. točka 6. mijenja se i glasi:

"6. u stupce od 6 do 15 upisuje se nabavljena i utrošena (prodana) količina pića u litrama i to po vrstama pića. Ako pojedine vrste pića pribavljene u posudama sadrže manje od jedne litre (pivo, bezalkoholna pića i drugo), tada se u knjigu nabave i utroška pića upisuje nabavljena količina preračunata u litre "

Članak 20.

Iza članka 40. dodaje se novi članak 40a. koji glasi

"Članak 40a.

(1) Porezni obveznik obvezan je za prodane proizvode odnosno obavljene usluge kupcu izdati račun o vrsti količini i cijeni prodanih proizvoda i obavljenih usluga odnosno odgovarajući isječak vrpce

(2) Kupac je obvezan račun odnosno isječak vrpce sačuvati nakon izlaska iz radnje ili drugog poslovnog objekta.

(3) Porezni obveznik mora na vidnom mjestu na ulazu u radnju odnosno poslovni objekt i na svakom naplatnom mjestu (blagajni) istaknuti obavijest o obvezi izdavanja i čuvanja računa odnosno isječka vrpce.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, ova obveza ne odnosi se na prodaju u radnji odnosno poslovnom objektu poreznog obveznika koji pretežni dio prometa ostvaruje prodajom tiska i duhanskih prerađevina te pri prodaji na tržnicama i drugim slobodnim prostorima.

(5) Obrazac obavijesti - veličine 98 x 140 mm i 140 x 195 mm propisan je ovim Pravilnikom i njegov je sastavni dio.

(6) Obrazac obavijesti tiskaju i prodaju "Narodne novine".

Članak 21.

U članku 43. u stavku 1. brojka "32" zamjenjuje se brojkom "30."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Iznimno od odredbe iz stavka 2 ovoga članka obračun poreza na promet za 1994. godinu podnosi se na Obrascu PP-MI za razdoblje od 1. siječnja do 30 lipnja 1994. godine i na Obrascu PP-MI-I za razdoblje od 1 srpnja do 31. prosinca 1994. godine."

Stavci 3, 4 i 5 postaju stavci 4, 5. i 6.

Članak 22.

Članak 45. mijenja se i glasi:

"Prema tar. broju 1. Tarife, porez na promet plaća se na sve one proizvode koji nisu posebno imenovani u tar. brojevima od 2. do 5. Tarife poreza na promet ili za koje nije propisano porezno oslobođenje u članku 19. Zakona

Prema tar. broju 1. Tarife, porez na promet plaća se i na ove proizvode:

1. naftne derivate,

2. duhanske prerađevine,

3. alkoholna pića (pod alkoholnim pićima razumijevaju se pića koja sadrže više od 2% alkohola),

4. osvježavajuća i umjetna bezalkoholna pića, mineralne i gazirane vode,

5.kavu,

6. motorna i druga vozila,

7. grafičke proizvode (kalendare, telefonske imenike, vozne redove, različite prospekte, plakate, ekološki nepri hvatljivu ambalažu, cjenike, kataloge, obrasce, čekove i štedne knjižice, putovnice, ulaznice, ljepljive i druge vrpce te druge slične proizvode),

8. proizvode koji se priključuju na instalacijsku mrežu: telefonske aparate i kućne centrale, strujomjere, vodomjere, brojače protoka pare i plina, mjerila kalorija, protustrujne aparate, električne satove, prekidače, priključne kutije, osigurače i druge proizvode koji se ugrađuju u zidove ili u razvodne ploče; grijala svih vrsta, radijatore, ventilatore i druge uređaje i aparate za grijanje i hlađenje, sanitarne uređaje i druge proizvode koji se priključuju na instalacijsku mrežu,

9. sve vrste žigica,

10. sve vrste upaljača,

11. rezervne dijelove svih proizvoda, uključujući i osobne automobile, osim ako nisu izrađeni od materijala ili sirovina koji su posebno imenovani u tar. brojevima od 2. do 5. Tarife.

Pri preračunu naftnih derivata iz kilograma u litre uzima se prosječna specifična težina, i to: za motorni benzin od 98 (0,60) oktana 0,755, za motorni benzin od 98 (0,15) oktana 0,772, za motorni benzin od 92 (0,15) oktana 0,750, za bezolovni motorni benzin od 91 oktana, 0,748, za bezolovni motorni benzin od 95 oktana 0,772, za dizelsko gorivo D-10,830, za dizelsko gorivo D-2 - 0,845, za dizelsko gorivo D-3- 0,870, za loživo ulje ekstralako (EL) - o,845, za loživo ulje lako specijalno (LS) - 0,867."

Članak 23.

Članci 46, 47., 48. i 49. i naslovi ispred njih brišu se.

Članak 24.

Iza članka 49. dodaje se naslov i novi članak 49a koji glasi:

"Plaćanje poreza na promet iz tar. broja 2. Tarife

Članak 49a.

Pod slikarskim materijalom i priborom iz tarifnog broja 2. Tarife razumijevaju se: boje za slikanje na raznim materijalima (tempera, akvarel, pastel i dr.) glazure, lakovi, kistovi i slikarske špahtle, laneno platno i papir za slikanje te slikarski okviri, stalci i daske. Kiparskim materijalom i priborom smatraju se boje, lakovi, razrjeđivači, poliesterske smole, silikonske gume za odljeve, materijali za izradu kipova (drvo, kamen, željezo i dr ), dlijeta, čekići, turpije, špahtle i sitni priručni alat."

Članak 25.

Naslov ispred članka 50. i članak 50. mijenjaju se i glase:

"Plaćanje poreza na promet proizvoda iz tar. broja 4. Tarife

Članak 50.

(1) školskim pisaćim i crtaćim priborom iz tar. broja 4. Tarife poreza na promet proizvoda smatraju se: obične olovke, vodene bojice, pera, držala, gumice za brisanje, školski kompleti za pisanje i crtanje, pasteli u drvu i kompleti u setovima za likovni odgoj, kompleti školskih mjerila za razrednu i predmetnu nastavu, školski šestari i kompleti pribora za predmetnu nastavu tehničkog odgoja i geometrije, kompleti pribora za predmetnu nastavu prometnog odgoja ("stopko" i dr.), (đačke torbice, naprtnjače, tehnička slova i brojevi, specijalne olovke za likovni odgoj, ugljeni i praškasti pasteli, školski kistovi, tinte i tuševi, plastelin, tempere, uljane boje, školske teke, vježbanke, notne teke, blokovi za crtanje i likovni odgoj te drugi slični proizvodi za predmetnu i razrednu nastavu u školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama. U proizvode iz ovog stavka spadaju i matrice, hektografski papir i drugi slični proizvodi što ih škole i druge obrazovno-odgojne ustanove nabavljaju na temelju pisane izjave, na način i uz uvjete koji su određeni u članku 9. Zakona za izradu skripata i drugih nastavnih i obrazovno-odgojnih publikacija i sličnih proizvoda.

(2) Lijekovima u smislu tarifnog broja 4. Tarife, smatraju se: gotovi lijekovi, ljekovite supstancije i pomoćna sredstva u liječenju prema propisima kojima se regulira stavljanje lijekova u promet.

(3) Pogrebnom opremom, u smislu tarifnog broja 4. Tarife, razumijevaju se:

- kovčeg i uložak za pokop i transport (kartonska, drvena, metalna, plastična, od betona i dr.),

- pokrov, plahta, madrac, jastuk i obloga za pogrebni kovčeg te obuća za mrtvaca,

- pogrebne vreće (plastične, tekstilne i dr.),

- plastična i metalna slova za nadgrobne spomenike, spomen-obilježja i simboli,

- spomenik, opseg, oblagač ospega i poklopna ploča (od kamena, betona, granita, mramora i dr ), nadgrobne vaze, fenjeri za kandila i svijeće (od kamena, betona, granita, mramora i dr.).

(4) Pod ekološki prihvatljivom ambalažom za krajnju potrošnju u trgovini i ugostiteljstvu, u smislu tarifnog broja 4. Tarife, razumijeva se ambalaža navedena u članku 18. Pravilnika.

(5) Pod novorođenačkom opremom, u smislu tarifnog broja 4. Tarife, razumijevaju se sve vrste dječjih pelena i pribora za pelene, dječje benkice, bočice za hranjenje beba, dudice, dječja kozmetika, dječji toaletni pribor, nosiljke za bebe, jastuci za nošenje beba, dječji krevetići, dječja kolica, dječje hodalice, dječje sjedalice za automobile i bicikle, stolovi, stolice i klupice za djecu (uključivši i stolove za pre- svlačenje djece), "dječji vrtići", dječje kadice za kupanje i sl."

Članak 26.

Članak 51. mijenja se i glasi:

"Porez na promet usluga iz tar. broja 1. Tarife plaća se na sve usluge osim na one za koje je propisano oslobođenje prema članku 23. Zakona i ovim tarifnim brojem"

Članak 27.

Članak 52. briše se.

Članak 28.

U članku 55. u stavku 4. brojka "32" zamjenjuje se brojkom "30".

Iza stavka 10. dodaju se novi stavci 11.,12. i 13 koji glase:

"(11) Mjesečno izvješće o uplati poreza na promet proizvoda i usluga za razdoblje od 1. srpnja 1994. godine podnosi se na Obrascu PP-MI-I, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(12) Obveze za uplatu poreza na promet proizvoda i usluga koje dospijevaju poslije 1. srpnja 1994. godine, a odnose se na razdoblje do 30. lipnja 1994 godine iskazuju se na Obrascu PP-MI.

(13) Odredbe ovoga članka u svezi s podnošenjem i popunjavanjem Obrasca PP-MI odgovarajuće se primjenjuju i na Obrazac PP-MI-I".

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/94-01/963

Urbroj: 513-07/94-1

Zagreb, 21. srpnja 1994

Ministar financija

Božo Prka, v. r.