Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi

NN 60/1994 (10.8.1994.), Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 22. stavka 1., a u svezi s člankom 18. stavka 1. točke 1. do 10. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine". broj 76/93) ministar kulture i prosvjete donio je

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA I OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA REPUBLIKE HRVATSKE U TEHNIČKOJ KULTURI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se kriteriji i rokovi za utvrđivanje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, za koje se sredstva osiguravaju i u državnom proračunu, način njihova raspoređivanja i dodjele, te način praćenja njihova korištenja.

Članak 2.

Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz državnog proračuna jesu djelatnosti, aktivnosti i poslovi u svezi s djelovanjem Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza tehničke kulture, a utvrdene su člankom 18. Zakona o tehničkoj kulturi.

Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi financiraju se sredstvima Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza ostvarenim vlastitom djelatnošću, prodajom usluga na tržištu, članarinom, donacijom i sredstvima iz državnog proračuna ili iz drugih izvora u skladu sa zakonom, temeljem kriterija utvrđenih ovim pravilnikom.

Članak 3.

Iz državnog proračuna mogu se sufinancirati samo one djelatnosti, aktivnosti i poslovi odnosno programi koji su utvrđeni programom javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, koga donosi Sabor Republike Hrvatske, na. prijedlog Vlade Republike Hrvatske

Pri utvrđivanju programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi treba polaziti od potreba:

- razvoja i promidžbe tehničke kulture,

- poticanja za stvaralački i znanstveni rad, tehničkog odgoja i obrazovanja,

- razvojnih programa u tehničkoj kulturi, osobito znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, posebice mladih,

- poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo zaposlenog pučanstva,

- očuvanja kontinuiteta stvaranja iznimno vrijednih tehničkih dostignuća udruge tehničke kulture i pojedinaca,

- obnove u domovinskom ratu oštećenih ili uništenih objekata i opreme udruga tehničke kulture,

- zaštite kapitalnih objekata tehničke kulture od posebnog značenja za Republiku,

- međunarodne afirmacije hrvatskih postignuća u tehničkoj kulturi, Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza tehničke kulture.

II KRITERIJI UTVRĐIVANJA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

Članak 4.

Kriteriji obuhvaćaju prioritete Republike Hrvatske koji se programima, djelatnostima i poslovima okvirno određenim u članku 16. Zakona o tehničkoj kulturi u točkama 1. do 10. trebaju postići, kriterije za vrednovanje programa kojima se te potrebe zadovoljavaju i kriterije za (su)financiranje konkretnih sadržaja tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

1. Obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladeži i ostalih građana u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima rada, centrima za tehnički odgoj i nacionalnim savezima tehničke kulture, za koje se iz državnog proračuna osiguravaju sredstva u navedenim postocima:

1.1. verificirani nacionalni programi pokreta (organizacije) tehničkog obrazovanja i osposobljavanja mladih izrazitijih sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

1.2. unapređenje programa, organizacije i osposobljavanja osoblja te utvrđivanje standarda za centre tehničke kulture do 100% sredstava iz državnog proračuna.

1.3. program djelovanja organizacije učenićkog zadrugarstva na nacionalnoj razini u cilju razvijanja sposobnosti, znanja i vještina za primjenu znanja, gospodarenje i skrb za prirodni okoliš: do 100% sredstava iz državnog proračuna

1.4. nacionalni programi izobrazbe i osposobljavanja (seminari, tečajevi, škole i sl.) ključnih profila članova udruga tehničke kulture u organizaciji nacionalnih strukovnih saveza:

a) programi u uže tehničkim područjima: do 50% sredslava iz državnog proračuna

b) programi u tehničko-umjetničkim područjima: do 50% sredstava iz državnog proračuna

c) programi u tehničko-športskim područjima: do 25% sredstava iz državnog proračuna.

1.5. verificirani nacionalni programi osposobljavanja i stručnog usavršavanja voditelja, učitelja-instruktora i drugih stručnjaka:

a) voditelja i instruktora u izvanškolskim i izvannastdvnim oblicima rada s djecom i mladeži i tehničkim družinarna (tehničko i srodno obrazovanje i osposobljavanje) do 100% sredstava iz državnog proračuna.

b) voditelja foto, filmskih i video (tehničko-umjetničkih) skupina, klubova i programa: do 75% sredstava iz državnog proračuna

c) voditelja, instruktora i drugih stručnjaka tehničkošportskih udruga i njihovih programa: do 50% sredstava iz državnog proračuna.

1.6. osnivanje i djelatnost nacionalne postaje za rad s mladima izraženih sklonosti i sposobnosti u svezi s točkom 1.1.: do 70% sredstava iz državnog proračuna.

2. Programi smotri, natjecanja i izložbi od interesa za Republiku Hrvatsku ostvaruju se slijedećim programima za čije se izvođenje iz državnog proračuna osiguravaju sredstva u ovim postocima:

2.1. državne smotre, susreti i natjecanja

(a) mladeži izrazitih sklonosti i sposobnosti u tehnici i tehničkom stvaralaštvu, informatici i drugim srodnim područjima do 100% sredstava iz državnog proračuna.

(b) kampovi, ljetne škole, radionice i ekskurzije mladih izrazitih sklonosti i sposobnosti za stvaralaštvo u tehnici, informatici i srodnim područjima: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

(c) učenićkog zadrugarstva: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

2.2. nacionalne priredbe (smotre, izložbe) na kojima se prezentiraju dostignuća u jednoj ili u više grana tehnike u cilju upoznavanja pučanstva i promicanja tehnike i njenih područja: do 55% sredstava iz državnog proračuna.

2.3. nacionalni program popularizacije znanosti i tehnike te promicanja njihovih stvaralaca: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

2.4. nacionalne priredbe (kompleksne izložbe, revije, festivali) foto, filmskog i video stvaralaštva

(a) mladih: do 100% sredstave iz državnog proračuna.

(b) odraslih: do 40-50% sredstava iz državnog proračuna.

2.5. državne smotre. natjecanja i prvenstva

(a) u raketnom modelarstvu i maketarstvu, amaterskoj raketnoj tehnici i astronautici te radio-tehnici do 70% troškova iz državnog proračuna

(b) u tehničkim disciplinama u zraku: do 60% troškova iz državnog proračuna.

(c) u tehničkim disciplinama na vodi i pod vodom: do 25% troškova iz državnog proračuna.

(d) u naglašeno športsko-tehničkim disciplinama: do 20% troškova iz državnog proračuna.

3. Pod međunarodnom suradnjom u tehničkoj kulturi podrazumijevaju se, financiraju i podupiru javne potrebe u ovom opsegu i udjelima:

3.1.članarine Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih strukovnih saveza udruga tehničke kulture u međunarodnim asocijacijama tehničke kulture.

(a) u najvažnijim svjetskim i evropskim asocijacijama do 100% iz državnog proračuna.

(b) u ostalim međunarodnim asocijacijama: do 60% iz državnog proračuna (ovisno o ulozi asocijacije i nacionalnom interesu).

Najvažnijim međunarodnim (evropskim i svjetskim) asocijacijama tehničke kulture s obvezom plaćanja članarine drže se (abecednim slijedom):

- AEI - Europsko udruženje inovatora

- AICS - Međunarodni savez učenićkog zadrugarstva (pod pokroviteljstvom UNESCO-a)

- CMAS - Svjetska ronilačka konfederacija

- DAN - Svjetska mreža spasavanja ronilaca

- EAF - Europska zrakoplovna federacija

- EFRA - Europska federacija radijski upravljanih modela automobila

- FAI - Međunarodna zrakoplovna federacija

- FIAP - Međunarodno udruženje fotografa umjetnika

- FIS - Svjetska organizacija za spasavanje nad i pod vodom

- IAF - Međunarodna astronautička organizacija

- IARU - Međunarodna radioamaterska udruga

- ICC - Međunarodni koordinacijski odbor za prezentaciju znanosti i razvoj izvanškolskih znanstvenih aktivnosti (pod pokroviteljstvom UNESCO-a)

- ICF - Međunarodna kajakaška federacija

- IFIA - Svjetska organizacija inovatora

- IFMAR - Međunarodna federacija automodelara

- IYRU - Medunarodni savez za regatno jedrenje

- NAVIGA - Svjetska organizacija brodomodelara, odnosno

- IMYRA - Međunarodno udruženje za regatno jedrenje

- UIM - Međunarodni savez za motonautiku

- UNICA - Međunarodna organizacija filmskih i video amatera

- Zrakoplovna asocijacija Alpe-Jadran.

32. sudjelovanje predstavnika Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza tehničke kulture na kongresima međunarodnih organizacijačiji sučlanovi: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

3.3. sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu izvršnih biroa, stručnih komisija i drugih tijela međunarodnih asocijacija tehničke kulture u koja su izabrani ako prema pravilima tih asocijacija one ne snose troškove: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

3.4. sudjelovanje predstavnika Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza tehničke kulture na stručnim konferencijama, savjetovanjima i skupovima međunarodnih

(a) najvažnijih svjetskih i evropskih organizacija: do 100% sredstava iz državnog proračuna

(b) ostalih međunarodnih organizacija tehničke kulture: do 60% sredstava iz državnog proračuna

3.5. pripreme za sudjelovanje i sudjelovanje hrvatskih stvaralaca u tehničkoj kulturi ičlanova hrvatskih nacionalnih selekcija (reprezentacija) temeljem prethodnog vrednovanja u zemlji na najvažnijim međunarodnim manifestacijama (izložbama, natjecanjima, olimpijadama, prvenstvima. smotrama, festivalima, itd.).

(a) međunarodne olimpijade mladeži u znanju i sposobnostima; odnosno u tehničkom stvaralaštvu do 100% sredstava iz državnog proračuna

(b) međunarodne izložbe, saloni, sajmovi i sl. tehnoloških inovaeija: vidjeti točku 10.

(c) međunarodne manifesacije stvaralaštva foto-amatera i neprofesionalnih filmkih i video stvaralaca: do 100% sredstava iz državnog proračuna

(d) svjetska, evropska i druga međunarodna prvenstva u tehničko-športskim područjma: 70% sredstava iz državnog proračuna

3.6. sudjelovanje hrvatskih stvaralaca i reprezentacija na važnim međunarodnim manifestacijama na poziv organizatora ako on ne snosi troškove: do 50% sredstava iz državnog proračuna

3.7. sudjelovanje sa programima iz pojedinih područja tehničke kulture u manifestacijama koje u cilju promicanja hrvatskog stvaralaštva i postignuća u inozemstvu organiziraju drugi organizatori z Hrvatske: do 20% sredstava iz državnog proračuna

3.8. organiziranje značajnih međunarodnih manifestacija u tehničkoj kulturi temeljem prethodne suglasnosti nadležnih vlasti u Republici Hrvatskoj.

(a) organiziranje kongres. (konferencija) i stručnih skupova svjetskih organizacija čiji su članice Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture do 50% troškova iz držanog proračuna.

(b) organiziranje međunandnih olimpijada mladih u znanju i sposobnostima, odnono u tehničkom stvaralaštvu: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

(c) organiziranje međunardnih manifestacija i susreta fotoamaterskog i neprofesionalnog filmskog i video stvaralaštva: do 50% sredstavt iz državnog proračuna.

(d) organiziranje svjetskihi europskih prvenstava i drugih međunarodnih natjecanja u tehničko-športskim disciplinama: do 50% sredstav iz državnog proračuna.

3.9. funkcionalni i materijani troškovi međunarodne suradnje u tehničkoj kulturi Hrvatske zajednice tehničke kulture

(a) koordinacija međunarone suradnje županijskih i gradskih zajednica tehničke kulture te nacionalnih saveza tehničke kulture i suradnja ove zajednice do 100% troškova iz državnog proračuna.

(b) koordinacija međunarode suradnje klubova u nacionalnim savezima tehničke kulture i međunarodna suradnja tih saveza: do 100% troškva iz državnog proračuna.

4. Informativno-nakladnički nakladnička djelatnost podupire se na projektnoj osnovi (časopisi. listovi, djela i biblioteke vrednuju se kao projekti) i u pravilu se sufinancira. Iz državnog se proračuna u potpunosti mogu snositi troškovi pripreme i objavljivanja jedino ključnih djela najveće vrijednosti značajna za razvitak i povijest tehničke kulture u Hrvata.

Temeljem tih kriterija iz državnog se proračuna financiraju sa navedenim udjelima ti prograrmi:

4.1. informativna glasila

(a) glasilo Hrvatske zajednice tehničke kulture : do 30% sredstava iz državnog proračuna.

(b) glasila nacionalnih saveza tehničke kulture: do 30% sredstava iz državnog proračuna.

42. izdavanje časopisa za promičbu tehničkih znanosti. tehničke kulture, tehničkog stvarlaštva i amaterskih djelatnosti (ABC tehnike, mjesečnika promicanje tehničkih znanosti i dr.): do 50% sredstava iz državnog proračuna.

4.3. priručnici za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži u cilju tehničkogobrazovanja, uvođenja u metode znanstvenog istraživanja tehničkog stvaralaštva. te stjecanja tehničkih, tehnoloških I informatičkih znanja I vještina, namijenjeni poglavito onima izrazitijih sklonosti i sposobnosti: do 65% sredstava iz državnog proračuna.

4.4. stručna i metodička djela za osposobljavanje učiteIja-voditelja i drugih stručnjaka izvannastavnih tehničkih aktivnosti (članak 18. stavak 1. točke 1. i 5. I članak 20. stavak 1. točke 2. i 3.), poglavito za darovitu i hendikepiranu djecu.

(a) opća djela: do 65% sredstava iz državnog proračuna

(b) djela za rad sa daroviima: do 80% sredstava iz državnog proračuna.

(c) djela za rad sa hendikepiranima: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

4.5. tehnička popularno-zanstvena djela: do 50% sredstava iz državnog proračuna.

4.6. reprint izdanja najvednijih popularno-znanstvenih knjiga hrvatskih znanstvenika i ključnih djela najveće vrijednosti važnih za razvitak i povijest tehničke kulture u Hrvata: do 100% sredstavaiz državnog proračuna.

4.7. monografije o događajima i ličnostima važnim za razvitak grane tehničke kulure i tehničke kulture u cjelini do 60% sredstava iz državnog proračuna.

4.8. djela u kojima se iznse rezultati istraživanja poduzetih u cilju vrednovanja i unapređenja tehničke kulture i njenih područja: do 70% sredstava iz državnog proračuna.

4.9. zbornici radova sajetovanja i radova sudionika državnih susreta i natjecanja mladeži u znanju i sposobnostima (znanstvenom i tehničkom stvaralaštvu): do 100% sredstava iz državnog proračuna.

5. Pod istraživačko-razvojnim i stručnim radom na obrazovanju i osposobljaunju stručnih djelatnika u tehničkoj kulturi (su)financiraju se s navedenim udjelima ovi programi:

5.1 primijenjena i razvojna istraživanja, odnosno istraživačko-razvojni projekti. području tehničke kulture u svrhu vrednovanja i unapeđenja djelatnosti: 70 do 100% sredstava iz državnog proračuna.

52. stručni rad i obrad, te organiziranje stručnih skupova o pitanjima presudnim za razvoj i rješavanje stručnih problema pojedinih područja tehničke kulture: do 70-80% sredstava iz državnog proračuna.

5.3. organizirano prikupljanje, obrada i zaštita povijesnih i recentnih tehničkih amaterskih umjetničkih ostvarenja: do 100% sredstava državnog proračuna.

5.4. obrazovanje, ospoobljavanje i permanentno stručno usavršavanje (škole, dlji periodični tečajevi) stručnih djelatnika (voditelja. instruktora, pedagoga tehničke kulture, specijalista raznih prdla), posebice osoba profesionalno angažiranih na ostvarivanju programa zadovoljavanja javnih potreba i obnašanja javnih ovlasti, nabavka stručne literature. te obrazovanje i osposobljavanje inovatora: do 75% sredstava iz državng proračuna.

5.5. kraći specijalizirni oblici (seminari, savjetovanja) stručnog usavršavanja djelatnika u tehničkoj kulturi i inovatora: do 60% sredstav iz državnog proračuna.

6. U informacijskom ustavu tehničke kulture od interesa. za Republiku Hrvatsku se financira vođenje slijedećih evidencija i stvaranje banaka podataka u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture:

6.1. evidencija inventivnih djelatnika i sustavno prikupljanje informacija o inventivnom radu: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

62. evidencija sustava i sudionika smotri, natjecanja i izložbi: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

6.3. evidencija informativno-nakladničke i nakladničke djelatnosti u području tehničke kulture udruga. saveza i zajednica tehničke kulture, drugih pravnih osoba i građana u državi: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

6.4. evidencija (formiranje središnje banke podataka) stručnih i profesionalnih djelatnika u tehničkoj kulturi,članova udruga koji su u posebnim oblicima školovanja stekli svjedodžbe i licence za rad (piloti, padobranci, ronioci, voditelji, instruktori i drugi specijalizirani stručnjaci), te objekata, opreme i financiranja udruga, saveza i zajednice tehničke kulture: do 90% sredstava iz državnog proračuna.

6.5. izgradnja.sustava praćenja pojedinaca, udruga, saveza i zajednica tehničke kulture te drugih pravnih osoba koji postižu zapažene rezultate u tehničkoj kulturi i inovatorstvu u državi· do 100% sredstava iz državnog proračuna.

6.6. uređenje i vodenje arhiva tehničke kulture u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

7. Nagrade tehničke kulture.

7.1. Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić u cijelosti se financira iz državnog proračuna..

72. nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih strukovnih saveza tehničke kulture (su)financiraju se do 100% sredstava iz državnog proračuna.

8. Pod nabavkom opreme i održavanjem objekata tehničke kulture od interesa za Republiku Hrvatsku podrazumijeva se i financira:

8.l. nabavka. održavanje i dobavljanje opreme za potrebe Hrvatske zajednice tehničke kulture, nacionalnih strukovnih saveza tehničke kulture i onih udruga tehničke kulture i županijskih zajednica koje realiziraju programe od interesa za čitavu državu.

(a) za potrebe Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza tehničke kulture: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

(b) pomoć udrugama i županijskim zajednicama: do 35% sredstava iz državnog proračuna.

8.2. izgradnja i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Republiku Hrvatsku i objekata Hrvatske zajednice tehničke kulture: do 100% sredstava iz državnog proračuna.

8.3. izgradnja i redovito održavanje objekata tehničke kulture u vlasništvu nacionalnih strukovnih saveza tehničke kulture: do 60% sredstava iz državnog proračuna.

8.4. obnova ratom oštećenih ili uništenih objekata i opreme udruga, saveza i zajednica tehničke kulture.

(a) nacionalnih saveza tehničke kulture: do 100% troškova iz sredstava državnog proračuna.

(b) pomoć županijama. gradovima i općinama: do 50% troškova iz sredstava državnog proračuna

9. Pod poticanjem i promicanjem tehnoloških inovacija kao nacionalnih dostignuća podrazumijeva se i financira:

9.1. verificirani nacionalni programi usavršavanja samograditelja izdvojenih temeljem vrednovanja njihovih postignuća: do 80% troškova iz sredstava proračuna.

9.2. potpora projekata razvoja tehnoloških inovacija prosuđenih i predloženih od mjerodavnih stručnjaka ili Hrvatskog saveza inovatora: do 40% troškova iz sredstava proračuna.

9.3. izgradnja i djelovanje sustava vrednovanja tehnoloških inovacija inovatora i pružanje stručne, pravne i druge pomoći autorima u razvitku, zaštiti i plasmanu inovacija: do 70% troškova iz sredstava proračuna.

9.4. pripremanje i organiziranje nacionalnih i međunarodnih smotri, izložbi, sajmova i sl. tehnoloških inovacija: do 40% troškova iz sredstava proračuna.

10. Pod organiziranjem promaknuća hrvatskih tehnoloških inovacija u inozemstvu podrazumijeva se i financira:

10.1. program i organizacija sudjelovanja hrvatskih autora tehnoloških inovacija, odnosno prezentacije hrvatskih tehnoloških inovacija na renomiranim međunarodnim izložbama inovacija: do 50% troškova iz sredstava proračuna.

10.2. posebni programi izlaganja selekcije(a) hrvatskih tehnoloških inovacija u drugim zemljama: do 60% troškova iz sredstava proračuna.

Članak 5.

Za obavljanje stručnih, administrativno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i nacionalnim savezima tehničke kulture (plaće djelatnika i materijalni troškovi) osiguravaju se sredstva u državnom proračunu u cjelokupnom iznosu u skladu s mjerilima i kriterijima koji vrijede za sve korisnike državnog proračuna a prema sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i nacionalnim savezima s kojom se suglasilo Ministarstvo kulture i prosvjete.

Programski i materijalni troškovi Hrvatske zajednice tehničke kulture u obnašanju zadaća iz članka 31. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi osiguravaju se u cijelosti iz sredstava proračuna.

Programski troškovi obnašanja javnih ovlasti povjerenih Hrvatskoj zajednici tehničke kulture. Hrvatskom aeroklubu, Hrvatskom savezu inovatora, Hrvatskom radioamaterskom savezu i Hrvatskom ronilačkom savezu (su)financiraju se do 100% troškova iz sredstava proračuna..

Programski troškovi posebnih programa za potrebe civilne zaštite i obrane (su)financiraju do 100% troškova iz sredstava proračuna.

III. ROKOVI ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA ZA DOVOLJAVANJA JAVNIH POTREBA REPUBLIKE HRVATSKE U TEHNIČKOJ KULTURI, OSIGURAVANJE POTREBA REPUBLIKE HRVATSKE U TEHNIČKOJ KULTURI, OSIGURAVANJE SREDSTAVA, NAČIN NJIHOVA RASPOREĐIVANJA I DODJELE, TE NAČIN PRAČENJA NJIHOVA KORIŠTENJA

Članak 6.

Temeljem kriterija utvrđenih ovim pravilnikom Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture dužni su do 1. prosinca predložiti Godišnji program rada s prijedlogom Financijskog plana za narednu godinu u kojem će biti vidljivo koji dio njihova programa bi se trebao financirati kao javna potreba u tehničkoj kulturi iz državnog proračuna. Nakon prikupljanja i obrade programa, uključujući financijski dio, Ministarstvo kulture i prosvjete predložit će Vladi i Saboru Republike Hrvatske Program javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi na usvajanje zajedno s državnim proračunom.

U troškovniku programa podnositelji zahtjeva za potporu iz državnog proračuna dužni su pružiti podatke o sredstvima koja će za izvedbu programa osigurati vlastitom djelatnošću, prodajom usluga na tržištu, iz članarine, donacija, participacije sudionika ili iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 7.

Utvrđeni odnosi za sudjelovanje sredstava državnog proračuna u financiranju pojedinih programa iz članka 4. ovog pravilnika polazni su kriteriji za planiranje proračunskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.

Članak 8.

Proračunska sredstva iz članka 7. ovog pravilnika doznačuju se Hrvatskoj zajednici tehničke kulture ili nositeljima programa, dio u mjesečnim obrocima a dio u skladu s usvojenim programom zadovoljavanja javnih potreba u tehničkoj kulturi i dinamikom godišnjeg programa rada Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Sredstva za realizaciju programa od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (održavanje velikih međunarodnih priredaba i manifestacija. velika investicijska ulaganja u oblasti tehničke kulture i sl.) dodeljuju se neposrednim nositeljima programa.

Sredstva se mogu koristiti isključivo namjenski te po načelima racionalnog (dobrog) gospodarenja.

Moguću prenamjenu sredstava korisnici mogu izvršiti samo uz suglasnost Ministarstva kulture i prosvjete, a uz prethodno mišljenje Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Članak 9.

U cilju praćenja korištenja dodijeljenih sredstava Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture dužni su Ministarstvu kulture i prosvjete dostaviti polugodišnje (do 10. kolovoza) i godišnje (do 10. ožujka za prethodnu godinu) izvješće o ostvarenju programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi i u drugim slučajevima kada to zatraži Ministarstvo.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 630-01/94-01-06

Urbroj : 532-03-2/1-94-01

Zagreb, 28. srpnja 1994.

Ministar

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.