Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske

NN 61/1994 (19.8.1994.), Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OSNOVAMA ORGANIZIRANOSTI VATROGASNIH POSTROJBI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se osnove organiziranosti vatrogasnih postrojbi koje sukladno Zakonu o vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Zakon) djeluju kao javne vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu: vatrogasne postrojbe).

(2) Vatrogasne postrojbe sukladno stavku 1. ovoga članku su:

1. vatrogasna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova;

2. vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca - vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca utvrđena planom zaštite od požara grada, Grada Zagreba, općine, kotara s posebnim statutom i županije, - ostale vatrogasne postrojbe u sastavu udruga dobrovoljnih vatrogasaca:

3. profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu;

4. dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu - dobrovoljna vatrogasna postrojba osnovana uz organiziranu profesionalnu vatrogasnu postrojbu, - dobrovoljna vatrogasna postrojba koja djeluje samostalno.

Članak 2.

Za obavljanje vatrogasne djelatnosti u smislu Zakona potrebna je organizirana vatrogasna postrojba, opremljena i formacijski dostatno jaka te stručno osposobljena.

Članak 3.

Osnove organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske određene su sljedećim čimbenicima:

1. prosudbom ugroženosti,

2. formacijskim ustrojem vatrogasne postrojbe,

3. brojem vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi,

4. tehničkom opremljenosti vatrogasne postrojbe,

5. obučenosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe,

6. razmještajem vatrogasnih postrojbi,

7. organizacijskim mjerama za pravodobno uzbunjivanje i usklađeno djelovanje vatrogasnih postrojbi,

8. organizacijom dežurstava.

II. PROSUDBA UGROŽENOSTI

Članak 4.

Izradbom prosudbe ugroženosti, sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije. uz mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne mjere), određuju se i mjere za učinkovito gašenje nastalog požara ili sprečavanje drugog opasnog događaja, utvrđivanjem vatrogasnih postrojbi koje će djelovati u pravnoj osobi, gradu, Gradu Zagrebu, opčini. kotaru s posebnim statutom i županiji

III. FORMACIJSKI USTROJ VATROGASNE POSTROJBE

Članak 5.

Formacijske jedinice vatrogasne postrojbe su: - vatrogasna grupa: - vatrogasno odjeljenje; - vatrogasna smjena; - vatrogasna ispostava: - vatrogasna postaja.

Članak 6.

(1) Vatrogasna grupa najmanja je formacijska jedinica koja broji dva člana,

(2) Članovi vatrogasne grupe su:

- vatrogasac voditelj vatrogasne grupe;

- vatrogasac.

Članak 7.

(1) Vatrogasno odjeljenje formacijska je jedinica koja broji osam do deset članova.

(2) Vatrogasno odjeljenje može činiti manji broj članova od broja iz stavka 1. ovoga članka, ali ne manje od tri člana. (3) Vatrogasno odjeljenje iz stavka 1. ovoga članka čine

- vatrogasac voditelj vatrogasnog odjeljenja:

- vatrogasac vozač (u daljnjem tekstu vozač);

- tri do četiri vatrogasne grupe.

(4) Vatrogasno odjeljenje od tri člana, koje uporabom vatrogasnog vozila može samostalno djelovati, čine:

- vozač :

- jedna vatrogasna grupa.

Članak 8.

Vatrogasna smjena formacijska je jedinica koju čini jedno ili više vatrogasnih odjeljenja. koja djeluju u smjenskom sustavu.

Članak 9.

(1) Vatrogasna postaja i vatrogasna ispostava formacijske su jedinice vatrogasne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) Formacijske jedinice iz stavka 1. ovoga članka čine četiri vatrogasne smjene.

Članak 10.

(1) Vatrogasnu postrojbu Ministarstva unutarnjih poslova čini najmanje jedna formacijska jedinica iz članka 9. ovoga Pravilnika, a prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) Vatrogasnu postrojbu udruge dobrovoljnih vatrogasaca čine najmanje dva vatrogasna odjeljenja, kad je ona utvrđena planom zaštite od požara grada, Grada Zagreba, općine, kotara s posebnim statutom i županije, odnosno najmanje jedno vatrogasno odjeljenje za ostale vatrogasne postrojbe, kad su određeni zapovjednici vatrogasnih postrojbi sukladno odredbama Zakona.

(3) Profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu čine dvije i više vatrogasnih smjena, kad je određen zapovjednik vatrogasne postrojbe sukladno odredbama Zakona.

(4) Dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu čine dvije i više vatrogasnih smjena, koja je osnovana i djeluje uz organiziranu profesionalnu vatrogasnu postrojbu, odnosno najmanje dva vatrogasna odjeljenja, kad djeluje samostalno, zajedno sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi određenih sukladno odredbama Zakona.

IV. BROJ VATROGASACA U VATROGASNOJ POSTROJBI

Članak 11.

(1) Broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi s potrebnom opremom i sredstvima, kojima postrojba mora raspolagati sukladno odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, omogućava uspješno djelovanje postrojbe na području za koje je osnovana.

(2) Broj vatrogasaca sukladno stavku 1. ovoga članka određen je kao najmanji broj vatrogasaca koji mora imati vatrogasna postrojba.

Članak 12.

(1) Najmanji broj profesionalnih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova ovisi o broju i vrsti formacijskih jedinica sukladno članku 10., stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Najmanji broj profesionalnih vatrogasaca u formacijskoj jedinici vatrogasne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova određen je prema broju vozača u vatrogasnoj smjeni.

(3) Sukladno stavku 2. ovoga članka formacijske jedinice vatrogasnih postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova određene su po sljedećim vrstama:

1. Vatrogasna ispostava - VRSTA "1" - formacijska je jedinica postrojbe, koja ima jednog vozača u smjeni, a broji najmanje trinaest profesionalnih vatrogasaca.

2. Vatrogasna postaja - VRSTA "2" - formacijska je jedinica postrojbe. koja ima dva vozača u smjeni, a broji najmanje dvadeset i jednog profesionalnog vatrogasca.

3. Vatrogasna postaja - VRSTA "3" - formacijska je jedinica postrojbe, koja ima tri vozača u smjeni, a broji najmanje trideset i tri profesionalna vatrogasca. 4. Vatrogasna postaja - VRSTA "4" - formacijska je jedinica postrojbe, koja ima četiri vozača u smjeni, a broji najmanje četrdeset i jednog profesionalnog vatrogasca.

5. Vatrogasna postaja - VRSTA -5" - formacijska je jedinica postrojbe, koja ima pet vozača u smjeni, a broji najmanje pedeset profesionalnih vatrogasaca.

6. Vatrogasna postaja - VRSTA "6" - formacijska je jedinica postrojbe, koja ima šest vozača u smjeni, a broji najmanje pedeset i osam profesionalnih vatrogasaca.

(4) Za svaku drugu formacijsku jedinicu vatrogasne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova, koja ima više od šest vozača u smjeni. najmanji broj profesionalnih vatrogasaca odredit će se Uredbom Vlade Republike Hrvatske u unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 13.

(1) Najmanji broj osoba osposobljenih za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca (u daljnjem tekstu: dobrovoljni vatrogasac) u vatrogasnoj postrojbi udruge dobrovoljnih vatrogasaca sukladno odredbama Zakona i članka 10., stavka 2. ovoga Pravilnika udređen je za: - vatrogasnu postrojbu udruge dobrovoljnih vatrogasaca utvrđenu planom zaštite od požara grada, Grada Zagreba , općine, kotara s posebnim statutom I županije - 20 dobrovoljnih vatrogasaca - ostale vatrogasne postrojbe udruga dobrovoljnih vatrogasaca - 10 dobrovoljnih vatrogasaca .

Članak 14

(1) Najmanji broj profesionalnih vatrogasaca u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu udređen je odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u određene kategorije ugroženosti od požara i eksplozija, prema kujima su vlasnici, odnosno korisnici građevina i prostora razvrstani u prvu kategoriju ugroženosti dužni osigurati djelovanje vatrogasne postrojbe.

(2) Sukladno stavku 1. ovoga članka i članku 10. stavku 3. ovoga Pravilnika profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu određene su pu sljedećim vrstarna:

1. Profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "Ia" - postrojba je koja broji najmanje šezdeset i pet profesionalnih vatrogasaca, od kojih su najmanje četiri vozača po smjeni.

2 Profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "Ib" - postrojba je koja broji najmanje pedeset i tri profesionalna vatrogasca, od kojih su najrnanje tri vozača po smjeni.

3. Profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "Ic" - postrojba je koja broji najmanje četrdeset i dva profesionalna vatrogasca, od kojih su najmanje tri vozača po smjeni.

4. Profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "Id" - postrojba je koja broji najmanje trideset i pet profesionalnih vatrogasaca, od kojih su najmanje dva vozača po smjeni.

5. Profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "Ie" - postrojba je koja broji najmanje dvadeset i sedam profesionalnih vatrogasaca. od kojih su najmanje dva vozača po smjeni.

6. Profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "If" - postrojba je koja broji najmanje dvadeset I dva profesionalna vatrogasca, od kojih je najmanje jedan vozač po smjeni.

7. Profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "Ig" - postrojba je koja broji najmanje šesnaest profesionalnih vatrogasaca. od kojih je najmanje jedan vozač po smjeni

8. Profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "Ih" - postrojba je koja broji najmanje dvanaest profesionalnih vatrogasaca. od kojih je najmanje jedan vozač po smjeni.

(3) Ako je uz profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu osnovana dobrovoljna vatrogasna postrojba najmanji broj profesionalnih vatrogasaca u postrojbi iz stavka 2. ovoga članka može se smanjiti za postrojbu:

1. VRSTA "Ia" - na pedeset i tri profesionalna vatrogasca;

2. VRSTA "Ib"" -na četrdeset I dva profesionalna vatrogasca;

3. VRSTA "Ic" - na trideset i pet profesionalnih vatrogasaca;

4. VRSTA "Id" - na dvadeset i sedam profesionalnih vatrogasaca;

5. VRSTA "Ie" - na dvadeset i dva profesionalna vatrogasca:

6. VRSTA "If"" - na šesnaest profesionalnih vatrogasaca;

7. VRSTA "Ig" - na dvanaest profesionalnih vatrogasaca;

8. VRSTA "Ih" - na devet profesionalnih vatrogasaca.

Članak 15.

(1) Najmanji broj djelatnika osposobljenih za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca (u daljnjem tekstu dobrovoljni vatrogasac) u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi, koja je osnovana uz profesionalnu vatrogasnu postrojbu, određen je odredbama Pravilnika iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, osnovana uz profesionalnu vatrogasnu postrojbu iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika, mora imati sukladno odredbi članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika najmanji broj dobrovoljnih vatrogasaca za postrojbu:

1 VRSTA "Ia" - četrdeset i jedan dobrovoljni vatrogasac :

2. VRSTA "Ib" - trideset i sedam dobrovoljnih vatrogasaca;

3. VRSTA "Ic" - trideset i dva dobrovoljna vatrogasca;

4. VRSTA "Id" - dvadeset i osam dobrovoljnih vatrogasaca;

5. VRSTA "Ie" - dvadeset i četiri dobrovoljna vatrogasca;

6. VRSTA "If" - dvadeset dobrovoljnib vatrogasaca;

7. VRSTA "Ig" - šesnaest dobrovoljnih vatrogasaca:

8. VRSTA "Ih" - jedanaest dobrovoljnih vatrogasaca.

(3) Dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu koja djeluje samostalno mora imati najmanje dvadeset dobrovoljnih vatrogasaca sukladno odredbama Zakona i članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

1 Vatrogasci vatrogasne postrojbe koja djeluje u smjenskom sustavu moraju biti ravnomjerno raspoređeni po broju i formacijskim jedinicama po smjenama.

V. TEHNIČKA OPREMLJENOST VATROGASNE POSTROJBE

Članak 17.

(1) Vatrogasna postrojba mora biti opremljena opremom i sredstvima koja omogućavaju uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti, a izbor opreme i sredstava ovisi o vrsti i požarnim osobinama prostora i objekata koje postrojba štiti.

(2) Najmanja moguća tehnička opremljenost vatrogasne postrojbe, potrebna da bi ona mogla djelovati u smislu stavka 1. ovoga članka, određena je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.

VI. OBUČENOST I PRIPRAVNOST VATROGASNE POSTROJBE

Članak 18.

(1) Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno obrazovanje i uvježbavanje pripadnika vatrogasne postrojbe, a na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama.

(2) Pripravnošću vatrogasne postrojbe omogućava se da postrojba u svakom trenutku i u najkraće vrijeme može djelovati sa svim raspoloživim snagama.

(3) Pripravnost u smislu stavka 2. ovog članka osigurava se propisima kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo vatrogasne postrojbe.

VII RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 19.

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske treba biti takav, da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti,svede na dopuštenu granicu do petnaest minuta.

VIII. ORGANIZACIJSKE MJERE ZA PRAVODOBNO UZBUNJIVANJE I USKLAĐENO DJELOVANJE VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 20.

(1) Vatrogasne postrojbe na teritoriju Republike Hrvatske moraju se sustavom veza povezati tako da jedinstveno i usklađeno deluju na intervenciji na bilo kojem mjestu i u najkraće vrijeme.

(2) Kako bi vatrogasne postrojbe mogle djelovati sukladno stavku 1. ovoga članka, osim sustava veza, potrebno je osigurati sustav subordinacije kojim se određuju međusobni odnosi vatrogasnih postrojbi i njihovih članova, a sukladno odredbama Pravilnika o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama.

IX. ORGANIZACIJA DEŽURSTVA

Članak 21.

Za građevine, otvorene prostore i druge prostore od posebnog značaja, ili za vrijeme povećane opasnosti, određuje se stalno vatrogasno dežurstvo pripadnika vatrogasnih postrojbi ili osoba osposobljenih za poslove profesionalnog, odnosno dobrovoljnog vatrogasca, a prema odluci nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave te pravnih osoba.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-78-17146/1-94,

Zagreb, 25. srpnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.