Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

NN 61/1994 (19.8.1994.), Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 6. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA PUČANSTVA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se program i način osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, a u svrhu učinkovite zaštite pučanstva i imovine ugroženih požarom.

(2) Osposobljavanje pučanstva provodi se prema programu koji je priložen uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:

- zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu: stručne službe)

- učenike srednjih škola.

(2) Planom zaštite od požara Grada Zagreba, grada odnosno općine mogu se utvrditi kategorije pučanstva koje su obvezne proći osposobljavanje, a nisu obuhvaćene u stavku 1 alineja 1. i 2. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Obveze osposobljavanja ne odnose se na:

- osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara,

- osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce.

(2) Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina. a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene).

II. OSPOSOBLJAVANJE PUČANSTVA

Članak 4.

(1) Nositelj izvođenja programa osposobljavanja pučanstva je:

- školska ustanova koja pribavi suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova,

- pravna osoha koja pribavi suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. (

2) Nositelj izvođenja programa osposobljavanja odgovoran je za provedbu programa iz ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Nositelj izvođenja programa osposobljavanja dužan je u provedbu osposobljavanja uključiti osobu koja ima zvanje vatrogasnog tehničara-specijaliste, odnosno osobu koja ima završen najmanje stručni dodiplomski studij koji traje do dvije godine.

(2) Nositelj izvođenja programa osposobljavanja dužan je kod provedbe programa iz ovoga Pravilnika osigurati:

- odgovarajuću prostoriju,

- ručne aparate za početno gašenje požara,

- sredstva za gašenje požara.

- gorivo,

- cilindričnu posudu promjera 1 m i minimalne visine 15 cm.

- sredstvo za projekciju obrazovnog filma,

- ostala materijalno-tehnička sredstva.

(3) Nositelj izvođenja programa osposobljavanja obvezan je voditi evidenciju o polaznicima.

(4) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

- ime i prezime polaznika,

- dan, godina, mjesto i država rođenja,

- JMBG

- naziv pravne osobe koja upućuje polaznika na osposobljavanje,

- broj uvjerenja i datum osposobljavanja.

Članak 6.

Za upućivanje radnika na osposobljavanje odgovorna je odgovorna osoba u pravnoj osobi i stručnoj službi.

Članak 7.

(1) Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela.

(2) Osposobljavanje traje 8 školskih sati, od čega je 6 sati teorijski dio, a 2 sata praktični dio.

(3) Osposobljavanje se provodi u skupinama od maksimalno 30 polaznika.

(4) Osposobljavanje je potrebno prilagoditi dobi polaznika. prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i specifičnostima procesa rada.

Članak 8.

(1) Osobi koja završi program, nositelj izvođenja programa osposobljavanja iz članka 4. ovoga Pravilnika, izdaje uvjerenje o osposobljenosti.

(2) Obrazac uvjerenja o osposobljenosti sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja nadzor izvođenja programa osposobljavanja.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3700 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne uputi djelatnike na osposobljavanje.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 370 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 370 kuna kaznit će se za prekršaj pojedinac ako bez opravdanih razloga odbije proći osposobljavanje.

Članak 11.

(I) Novčanom kaznom u iznosu od 3700 kuna kaznit će se za prekršaj nositelj izvođenja programa osposobljavanja ako osposobljavanje ne provodi prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 370 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba nositelja izvođenja programa osposobljavanja.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelji izvođenja programa osposobljavanja dužni su u roku 6 mjeseci od dana donošenja ovoga Pravilnika uskladiti svoje djelovanje s odredbarna ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o osposobljavanju radnih ljudi i građana za gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine", br. 7/79.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-64-24766/1-94.

Zagreb, 18. srpnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA PUČANSTVA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJA POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

TEORIJSKI DIO:

1. Osnovni pojmovi o gorenju i gašenju (1 sat)

- Osnovni pojmovi o gorenju;

- Uvjeti potrebni za nastanak gorenja (goriva tvar, kisik i temperatura paljenja);

- Požar i eksplozija;

- Produkti gorenja;

- Osnove gašenja;

- Mjere zaštite pri gašenju požara.

2. Sredstva za gašenje prema klasi požara (1 sat)

- Voda:

- Pjena;

- Prah;

- CO2;

- Halon;

- Priručna sredstva.

3. Požarne opasnosli i mjere zaštite od požara (2 sata)

- Uzroci nastanka požara;

- Uvjeti za širenje požara;

- Mjere zaštite od požara;

- Evakuacija.

4. Oprema i sprave za gašenje požara (1 sat)

- Aparati za početno gašenje požara;

- Hidranti i oprema za gašenje vodom.

5. Obrazovni film (1 sat).

PRAKTIČNl DIO:

1. Gašenje vodom iz hidrantske mreže (1 sat)

2. Gašenje ručnim aparatima za gašenje požara (1 sat).