Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama

NN 65/1994 (8.9.1994.), Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 25. stavka 1.. alineje 3. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA VATROGASNIH POSTROJBI U VATROGASNIM INTERVENCIJAMA

Članak 1.

Vatrogasna intervencija u smislu odredbi ovog Pravilnika je djelovanje vatrogasne postrojbe na gašenju požara kao i druga djelovanja vatrogasne postrojbe u slučaju eksplozije, prometnih i drugih nesreća, djelatnosti prilikom elementarnih nepogoda, te pri postupcima spašavanja iz visokih objekata i drugih sličnih intervencija spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Članak 2.

Ovisno o vrsti i značaju dogadaja, te mjestu njegova nastanka, u vatrogasnoj intervenciji mogu istodobno djelovati dvije ili nekoliko vatrogasnih postrojbi.

U slučaju kad na intervenciji djeluju dvije ili nekoliko vatrogasnih postrojbi međusobni odnosi tih postrojbi i njihovih članova ureduju se ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Vatrogasne postrojbe koje djeluju u intervenciji su slijedeće:

1. vatrogasna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova (u idućem tekstu: vatrogasna postrojba Ministarstva); 2. vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca koja je utvrđena Planom zaštite od požara Grada Zagreba, grada, općine, kotara s posebnim statutom i županije;

3. ostale vatrogasne postrojbe udruga dobrovoljnih vatrogasaca;

4. profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstu;

5. dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu.

Članak 4.

Vatrogasnu intervenciju vodi zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela intervenciju ili osoba koju on odredi za vođenje vatrogasne intervencije sve do dolaska na vatrogasnu intervenciju postrojbe veće intervencijske spremnosti, odnosno vatrogasne postrojbe Ministarstva.

Članak 5

Svim ostalim vatrogasnim postrojbama koje dođu na vatrogasnu intervenciju nakon dolaska vatrogasne postrojbe Ministarstva, zapovijeda voditelj vatrogasne postrojbe Ministarstva.

Članak 6.

U slučaju veće vatrogasne intervencije u kojoj sudjeluje nekoliko postrojbi Ministarstva, intervenciju vodi onaj područni vatrogasni zapovjednik na području gdje je došlo do intervencije. U slučaju požara većih razmjera na otvorenom prostoru, kad požar obuhvati dijelove područja dviju županija, intervenciju vodi onaj područni vatrogasni zapovjednik koji je prvi došao na intervenciju.

Članak 7.

atrogasnu intervenciju kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu vodi voditelj te postrojbe

Članak 8.

Vatrogasnu intervenciju na građevinama. građevinskim dijelovima i prostorima pravne osobe, koja ima dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu, vodi voditelj te postrojbe do dolaska na intervenciju dobrovoljne vatrogasne postrojbe koja je predviđena Planom zaštite od požara grade odnosno općine. Ako na intervenciju iz stavka 1. ovoga članka izade vatrogasna postrojba Ministarstva, vođenje vatrogasne intervencije preuzima voditelj te postrojbe.

Članak 9.

U slučaju požara na vojnim objektima na zahtjev i u nazočnosti ovlaštene osobe Hrvatske vojske vatrogasnu intervenciju vodi zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela gašenje, do dolaska vatrogasne postrojbe Ministarstva. kad zapovijedanje preuzima područni vatrogasni zapovjednik.

Članak 10.

Voditelj vatrogasne intervencije prilikom predaje dužnosti vođenja intervencijom, upoznaje voditelja postrojbe, koja preuzima vođenje intervencije, o svim činjenicama u svezi s intervencijom, a posebice o:

- raspoloživim snagama i njihovom rasporedu;

- uspostavljenom sustavu veza koji se koristi;

- raspoloživoj opremi i njenom rasporedu;

- raspoloživoj količini specijalnih sredstava za gašenje ako se ta sredstva koriste u vatrogasnoj intervenciji, te - o mogućim vatroopasnim tvarima i drugim tvarima koja ne smiju doći u dodir s vodom ako takvih tvari ima na požarištu.

Članak 11.

Sve obveze i prava područnog vatrogasnog zapovjednika u njegovoj odsutnosti preuzima njegov zamjenik.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Broj 511-01-78-17145/1-94.

Zagreb, 25. kolovoza 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.