Statut Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

NN 65/1994 (8.9.1994.), Statut Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

NACIONALNI ODBOR ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o vatrogastu ("Narodne novine", br. 58/93.) Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara donosi

STATUT

NACIONALNOG -ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA

Članak 1.

Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara (u tekstu koji slijedi: Nacionalni odbor) je tijelo koje promiče interese vatrogastva Republike Hrvatske te ostvaruje suradnju s drugim državama i Međunarodnim tehničkim odborom za preventivnu zaštitu i gašenje požara (CTIF) na području zaštite od požara.

Članak 2.

Nacionalni odbor je pravna osoba.

Sjedište Nacionalnog odbora je u Zagrebu. Frankopanska 7.

Članak 3.

Nacionalni odbor:

- promiče interese vatrogastva Republike Hrvatske u odnosima s inozemnim i međunarodnim organizacijama;

- surađuje s organizacijama drugih država na području zaštite od požara;

- sudjeluje u radu tijela Međunarodnog tehničkog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara;

- donosi kriterije o izboru vatrogasnih postrojbi za međunarodna natjecanja;

- određuje vatrogasne postrojbe za međunarodna natjecanja;

- obavlja druge poslove u svezi međunarodne promidžbe hrvatskog vatrogastva.

Članak 4.

Nacionalni odbor ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 3B mm, s ispisanim tekstom uz rub pečata: "Republika Hrvatska - Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara" a u sredini je grb Republike Hrvatske.

Članak 5.

Rad Nacionalnog odbora je javan.

Članak 6.

Konstituirajuću sjednicu Nacionalnog odbora saziva i njome rukovodi predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice do izbora predsjednika

Sjednice Nacionalnog odbora saziva predsjednik. Sjednicu Nacionalnog odbora predsjednik je dužan sazvati na zahtjev najmanje tri člane Nacionalnog odbora.

Sjednica Nacionalnog odbora može se održati ako je nazočna natpolovična večina članova.

Odluke i druge akte Nacionalni odbor donosi većinom glasova nazočnih članova. ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Glasovanje na sjednici je javno, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Članak 7.

Članovi Nacionalnog odbora biraju se na razdoblje od četiri godine.

Članovi Nacionalnog odbora dužni su prisustvovati sjednicama.

Članove Nacionalnog odbora, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti. zamjenjuju njihovi zamjenici.

Članak 8.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Nacionalnog odbora (u tekstu koji slijedi: predsjednik i zamjenik) biraju, tajnim glasovanjem, članovi Nacionalnog odbora većinom glasova svih članova.

Predsjednik i zamjenik biraju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Predsjedniku i zamjeniku može prestati mandat prije isteka roka na koji su izabrani na vlastiti zahtjev ili po odluci Nacionalnog odbora koja se donosi većinom glasova svih članova.

Članak 9.

Predsjednik:

- u suradnji sa zamjenikom priprema sjednice Nacionalnog odbora;

- vodi sjednice Nacionalnog odbora;

- predstavlja Nacionalni odbor u domovini i inozemstvu;

- potpisuje akte koje donosi Nacionalni odbor;

- obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Nacionalni odbor. Poslove predsjednika, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, obavlja zamjenik.

Članak 10.

Stručne i administrativne poslove za Nacionalni odbor obavlja Ured Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 11.

Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u.Narodnim novinama".

Broj : 494/94

Varaždin, 11. srpnja 1994.

Predsjednik Nacionalnog odbora

za preventivnu zaštitu i gašenje požara

dr. Franjo Gregurić, v. r