Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

NN 72/1994 (10.10.1994.), Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

Proglašavam Zakon o ustrojstw i djelokrugu ministarstava i držvnih upravnih organizacija, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1994.

Broj: PA4-87/1-94.

Zagreb, 10. listopada 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i dri,avnih upravnih organizacija

I. OSNOVNE ODREDBE

članak 1.

Za obavljanje poslova držvne uprave ustrojavaju se držvna ministarstva, ministarstva, državne upravne organizacije i upravne organizacije u sasta,vu ministarstva.

A) Drižavna ministarstva

Članak 2.
Državna ministarstva su:

1 .Ministarstvo financija,

2.Ministarstvo obrane,

3.Ministarstvo razvitka i obnove,

4.Ministarstvo unutarnjih poslova,

5.Ministarstvo vanjskih poslova.

B) Ministarstva

Članak 3.

Ministarstva su:

1.Ministarstvo gospodarstva,

2.Ministarstvo kulture,

3.Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

4.Ministarstvo pomorstva, prometa i veza,

5.Ministarstvo pravosuda,

6.Ministarstvo privatizacije i upravljanja.imovinom,

7.Ministarstvo prostornog ure8enja, graditeljstva i stanovanja,

8. Ministarstvo prosvjete i športa,

9. Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

10. Ministarstvo turizma,

11 . Ministarstvo uprave,

12. Ministarstvo zdravstva,

13. Ministarstvo znanosti i tehnologije.

C) Državne upravne organizacije

Članak 4.

Dižavne upravne organiza.cije su:

1. Državna geodetska uprava,

2. Državna uprava za vode,

3. Državna uprava za zaštitu okoliša,

4. Držvni hidrometeorološki zavod,

5. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži,

6. Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze,

  1. Dxiavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
  2. Državni zavod za patente,

9. Državni zavod za statistiku,

10. Državna uprava za. zaštitu kulturne i prirodne baštine,

  1. Državno ravnateljstvo za robne zalihe,
  2. Državni hidrografski institut.

II. DJELOKRUG DRŽAVNIH MINISTARSTAVA, MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

  1. Državna ministarstva

Članak 5

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: sustav financiranja javnih potreba; držvni proračun i izvanproračunske fondove; porezni sustav i poreznu politiku; carinski sustav i politiku carinske i izvanca,rinske zaštite; bankarski i devizni sustav; kreditne odnose s inozemstvom; financijske odnose s inozemstvom; bilančni sustav i sustav plaćanja; platni sustav i instrumente plaćanja; knjigovodstvo; vrijednosne papire; nadzor i inspekcijske poslove što se odnose na poreze, pristojbe i druge javne prihode; nadzor nad priredivanjem igara na sreću i zabavnih igara; sustav ugovornog osiguranja; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
Članak 6.

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje razvitka sustava obrane, izradu i uskladivanje planova obrane i planova za druge izvanredne okolnosti; procjenu ratnih i drugih opasnosti; ustrojavanje, opremanje, naoružanje, razvitak i upo

rabu Hrvatske vojske, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; pričuve proizvoda s posebnom namjenom za potrebe obrane, upravljanje i raspolaganje imovinom Hrvatske vojske; sustav uzbunjivanja i obavješćivanja; sustav vojne izobrazbe; mjere sigurnosti i zaštite tajnih podataka obrane; organiziranje posebnih veza za rukovodenje i kriptozaštitu; planiranje i izradu mjera mobilizacije i pripravnosti; novačenje, popunu i mobilizaciju oružanih snaga, organa i organizacija, kadrovske i personalne poslove pričuvnih časnika i dočasnika; vojno školstvo; vojni sanitet; statusna i druga pitanja vojnih osoba i pričuvnih časnika; zdravstvenu zaštitu vojnih osoba i njihovih obitelji; socijalnu skrb o vojnim invalidima domovinskog rata i njihovim obiteljima; znanstveno-istraživaćki rad za potrebe obrane; sustav financiranja obrane; pitanja pravnog položaja i zaštite invalida domovinskog rata, te udovica i siročadi poginulih učesnika domovinskog rata; inspekcijske poslove obrane; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 7.

Ministarstvo razvitka i obnove obavlja upravne i druge strućne poslove koji se odnose na: predlaganje temeljne koncepcije i strategije razvitka Hrvatske; demografsku politiku; biži razvitak gospodarski nerazvijenih krajeva; razvitak otoka; obnovu gospodarskih objekata, objekata infrastrukture, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i socijalnih objekata, sakralnih objekata i drugih objekata uništenih u ratnim djelovanjima, a koji su od značenja za razvitak tih područja, te s njima zemljopisno i gospodarski povezanih područja; promicanje stambene izgradnje naselja uništenih, odnosno oštećenih u ratnim djelovanjima; predlaganje ukupne politike povratka i zapošljavanja stanovništva u krajevima zahvaćenim ratnim zbivanjima; organiziranje investicijskih radova i radova obnove, te koordiniranje aktivnos,ti drugih subjekata u izgradnji objekata od posebnoga društvenog interesa, kao i drugih zajedničkih aktivnosti u krajevima zahvaćenim ratnim djelovanjima, predlaganje financijske politike u svezi sa obnovom; ratne štete; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 8.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu ustavom utvrdenog poretka i poslove u području javne sigurnosti koji se odnose na: zaštitu života i imovine i osobnu sigurnost ljudi, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela; pronalaženje i hvatanje počinitelja krivičnih djela i njihovo privodenje nadležnim tijelima; odrzavanje javnog reda i mira te zaštitu odredenih osoba i objekata; obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova; nadzor i regulaciju prometa na cestama; čuvanje državne granice i nadzor prelaska preko dri..a,vne granice te kretanja i boravka u graničnom pojasu; kretanje i boravak stranaca; putovnice za prelazak preko držvne granice, odri,a,vanje javnih skupova; nabavu, drzanje i nošenje oružja i streljiva; eksplozivne tvari; pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama; poslove protupožarne zaštite i protupožarne inspekcije; poslove civilne zaštite; poslove vatrogastva; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja i poslove koji se odnose na: dri.,avljanstvo; osobne iskaznice; prijavljivanje prebivališta i boravišta gradana; vodenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje radnika unutarnjih poslova.

Članak 9.

Ministarstvo vanjskih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zastupanje Republike Hrvatske u drugim dri,avama, me8una,rodnim organizacijama i na medunarodnim konferencijama; razvijanje i unapredivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama i medunarodnim organizacijama; suradnju s medunarodnim institucifama za zaštitu ljudskih prava, posebice sustava Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i KESS-a; praćenje razvitka medunarodnih gospodarskih odnosa; zaštitu interesa Republike Hrvatske i njezinih fizičkih i pravnih osoba u inozemstvu; poticanje i pomoć u suradnji nadležnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; održavanje i razvijanje svekolikih veza s predstavništvima stranih država i medunarodnih organizacija; trajnu brigu o statusu Hrvata koji po bilo kojoj osnovi žive izvan domovine te uspostavljanje, održvanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama u drugim zemljama te s njihovim udruženjima; priopćavanje inozemnoj javnosti, iseljeništvu i hrvatskim dri.avljanima na privremenom radu u inozemstvu o političkom, gospodarskom, kulturnom i drugom razvitku Republike Hrvatske; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

  1. Ministarstva

Članak 10.

Minista.rstvo gospodarstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju, (osim industrije koja je stavljena u nadležnost drugim ministarstvima); brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; zadrugarstvo; transfer tehnologije; odobravanje pribavljanja i ustupanja prava industrijskog vlasništva, znanja i iskustva; poslove elektroenergetske i rudarske te inspekcije posuda pod pritiskom.

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: praćenje i prilagodavanje sustava trgovine i trgovinske politike potrebama razvitka gospodarstva; stanje i pojave na tržištu roba, trgovinskih usluga te djelovanje mjera gospodarske politike i ukupnih gospodarskih kretanja na djelovanje tržišta i odnosa ponude i potražnje, uključivo vanjskotrgovinske tijekove i uvjete razmjene; pravni položaj i poslovanje trgovačkih poduzeća te drugih učesnika tržišnog poslovanja; opskrbljenost triišta; promicanje i razvitak trgovine; cijene roba i usluga u zemlji i inozemstvu; sustav vanjskotrgovinskog poslovanja; sustav zaštite domaće proizvodnje i sustav poticanja izvoza; obavljanje gospodarskih djelatnosti u inozemstvu; obavljanje gospodarskih djelatnosti stranih osoba u Republici Hrvatskoj; davanje odobrenja na pribavljanje i ustupanje prava industrijskog vlasništva, znanja i iskustva za obavljanje gospodarskih djelatnosti u inozemstvu, kao i davanje odobrenja za izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj; odobravanje otvaranja predstavništava stranih osoba; inozemna ulaganja sa stranim partnerima i evidentiranje tih ulaganja; medunarodnu suradnju u svezi s trgovinskom politikom te politikom zaštite domaće proizvodnje; inspekcijske poslove koji se odnose na tržište i cijene; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 11.

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge strućne poslove u području kulture, koji se odnose na: razvitak i unapre8enje kulture i kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te autorskog

prava; osnivanje ustanova u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i medunarodnim institucijama; davanje mišljenja o programima kulturnih potreba pripadnika hrvatskog naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za djelatnost kulture (muzejske, knjižničke, arhivske i druge kulturne djelatnosti) te rješava u drugom stupnju u upravnim stvarima zaštite kulturne baštine.

Ministarstvo kulture u području informiranja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: provodenje zakona i drugih propisa u svezi s novinsko-nakladničkim poduzećima te uvozom inozemnih javnih glasila i izvoz domaćih glasila u inozemstvo; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo kulture obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 12

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: poljoprivredu; ribarstvo; prehrambenu i duhansku industriju; veterinarstvo; poljoprivredno i šumsko zemljište; poslove poljoprivredne savjetodavne službe; poslove granične inspekcije zaštite bilja i granične veterinarske inspekcije; uredivanje pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u diiavnom vlasništvu, osim imovinskopravnih poslova; šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju; inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu, ribarstvo, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 13.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na unutarnji i medunarodni pomorski, cestovni, željeznički, zračni, poštanski i telekomunikacijski promet te promet na unutarnjim vodama; uskladivanje zaštite mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko osiguranf e i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putevima i vodno dobro; kopneni robno-transportni centri; telekomunikacije, i poštu; izradu tehničkih uvjeta i uvjeta uporabe objekata, tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija; dokazivanje kakvoće (certificiranje) i označavanje tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija; davanje i ostvarlvanje koncesija u javnim telekomunikacijama; emitiranje i distribuciju radijskih i televizijskih programa; medunarodnu koordinaciju uporabe radijskih frekvencija, uporabu radijskih frekvencija; izdavanje dozvola za radijske postaje domaćim i stranim osobama; inspekcijske poslove; sigurnost plovidbe na moru, unutarnjeg i medunarodnog cestovnog prometa i cesta, sigurnost željezničkog prometa, sigurnost zračne plovidbe, sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama, telekomunikacija i pošta, unutarnjeg i medunarodnog poštanskog i telekomunikacijskog prometa te kontrolu radijskih frekvencija; poslove Obalne straže (lučkih kapetanija); obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadleinost. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ima informacijsko-dokumentacijski centarr za izdavanje periodičnih i povremenih publikacija.

Članak 14.

Ministarstvo pravosuda obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: izradu propisa u području gradanskog, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, dri.a,vnih odvjetnika i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vodenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge stručne poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; izradu i provedbu propisa o sudskim i javnobilježničkim pristojbama; medunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija; pomilovanja i uvjetne otpuste te informatizacije pravosuda,

Ministarstvo pravosuda obavlja i nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti te državnom odvjetništvu i tijelima za vodenje prekršajnog postupka.

Ministarstvo pravosuda obavlja i upravne i druge strućne poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva; imovinskopravne poslove glede gradevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana; poslove denacionalizacije koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 15.

Ministarstvo privatizacije i upravljanja imovinom obavlja upravne i strućne poslove koji se odnose na: uredivanje vlasničkopravnih odnosa koji su nastali prijelazom imovine u vlasništvu gradana i gradanskopravnih osoba u društveno vlasništvo; pretvorbu poduzeća sa društvenim vlasništvom; privatizaciju državnih poduzeća, poljoprivrednog zemljišta i šuma; upravljanje državnom imovinom kada je to odredeno zakonom; kupnju, prodaju i osnivanje poduzeća kada je to odredeno zakonom; nadzire zakonitost rada Hrvatskog fonda za privatizaciju, obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 16.

Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i stanovanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: prostorno uredenje Hrvatske i uskladivanje regionalnoga prostornog razvitka, prostorno planiranje i informatizaciju prostora, uskladivanje gospodarskog i prostornog Tazvitka, te koordiniranje izrade dokumenata prostornog uredenja iupanija, praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uredenja, uskladivanje aktivnosti tijela držvne uprave koja sudjeluju u provedbi dokumenata prostornog uredenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapredenje poslovanja pravnih osoba iz podrućja prostornog uredenja, uredenje naselja, te uredenje i korištenje gra8evinskog zemljišta; utvrd:vanje uvjeta gradnje na zaštićenim objektima prirode i prirodne baštine; djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih osoba iz podrućja graditeljstva, komore, arhitekata i gradevinara; praćenje i analiziranje kvalitete gradevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; gradevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje gradevine; stanovanje, politiku gradenja stanova i naselja, socijalnih i službenih stanova; provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji, stambeno i komunalno gospodarstvo, praćenje stanja u stambenom i komunalnom gospodarstvu, praćenje i izvješćivanje o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo; inspekcijske poslove prostornog uredenja i gradenja; obavlja i druge pos-love koji su mu stavljeni u nadležnost.

Č!anak 17.

Ministarstvo prosvjete i športa obavlja upravne i druge stručne poslove u podrućju prosvjete koji se odnose na: sustav nastavnih planova i programa predškolskog, osnov

noškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u zemlji i inozemstvu; standarde, normative i druge uvjete za odgojno-obrazovni rad; osnivanje školskih ustanova, strućno obrazovanje i usavršavanje odgajatelja, učitelja i nastavnika; osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju u zemlji i inozemstvu; izvanškolski odgoj mladeži; dačke domove i druga pitanja ućeničkog standarda; obavljanje inspekcijskih poslova u ovom području.

Ministarstvo prosvjete i športa obavlja upravne i druge stručne poslove na podrućju športa i tjelesne kulture koji se odnose na: razvitak športa, zaštitu i podizanje zdravlja djece, mladeži i gradana; osposobljavanje djece, mladeži i gradana za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovim podrućjima.

Ministarstvo prosvjete i športa obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 18.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: radno pravo i zapošljavanje; uredivanje radnih odnosa; zaštitu na radu; tržište rada; odnose sa sindikatima; sustav plaća; mirovinsko-invalidsko osiguranje; doplatak na djecu; pitanja radnog prava hrvatskih držvljana privremeno zaposlenih u inozemstvu te poslova vezanih za njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; radnopravni status stranih državljana privremeno zaposlenih u Republici Hrvatskoj; socijalnu skrb; posebnu zaštitu djece i skrbništvo; brigu o domaćim i stranim izbjeglicama i prognanicima te njihovu socijalnu skrb, sustav socijalne politike i druge poslove iz podrućja socijalne politike i socijalne skrbi, zaštitu hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata, zaštitu vojnih invalida i gradanskih žrtava II. svjetskog rata; zaštitu gradanskih invalida i žrtava domovinskog rata osim osoba iz članka s. ovoga Za,kona; zaštitu obitelji nestalih osoba; inspekcijske poslove rada i zaštite na radu; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 19.

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske; investicije u turizmu; razvitak kongresnog, nautićkog i drugih selektivnih oblika turizma; turističku informatiku; promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; ugostiteljstvo i turističko posredovanje; stanje i pojave na području turistićkih usluga; medunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih usluga i poslovanje poduzeća; pravni položaj turističko-ugostiteljskih poduzeća; uvjete obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti; praćenje i analiziranja kvalitete turističke proizvodnje; ugostiteljskih i turističkih usluga; kategorizacija turističkih objekata; unapredivanje turističke djelatnosti; turističku i ugostiteljsku statistiku; inspekcijske poslove u turizmu i ugostiteljstvu; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

članak 20.

Ministarstvo uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u tijelima drzavne uprave i lokalne samouprave i uprave; sustav državne uprave i lokalne samouprave i uprave; naćin i sredstva rada te primjenu suvremenih metoda rada državne uprave i lokalne samouprave; radnopravni položaj i plaće djelatnika u tijelimč državne uprave i lokalne samouprave; gradanska stanja; informatizaciju tijela držvne uprave; provedbu Zakona o općem upravnom postupku i propisa o uredskom poslovanju; političke stranke, udruge gradana i vjerske zajednice; politički i izborni sustav; javnu upravu; poslove upravne inspekcije i druge poslove opće uprave te obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo uprave obavlja i druge upravne i strućne poslove koji nisu stavljeni u nadležnost kojem ministarstvu odnosno drugom tijelu držvne uprave.

Članak 21.

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge strućne poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite; praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zraćenja; zdravstvene standarde i norme kvalitete lijekova; zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe; proizvodnju i promet opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; osnivanje zdravstvenih ustanova; izgradnju i investiranje u zdravstvu; stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika; zdravstveno prosvjećivanje stanovništva; sustav zdravstvenog osiguranja: stručnu kontrolu i nadzor nad stručnim radom u zdravstvu; sanitarni nadzor na državnoj granici; poslove sanitarne inspekcije; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

članak 22.

Min9starstvo znanosti i tehnologije obavlja upravne i druge strućne poslove koji se odnose na: razvitak znanstvenoistraživaćke djelatnosti i znanstveno-tehnićkih informacija i komunikacija; razvitak znanstvenih i istraživačkih ustanova i drugih organizacija; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; koordiniranje financiranja znanstvenih projekata od posebnog interesa; planiranje, uskla8ivanje i provodenje razvitka informatičke djelatnosti i njeno povezivanje u cjeloviti informacijski sustav u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja upravne i druge stručne poslove kuji se odnose na praćenje, evidentiranje i realizaciju znanstvene, tehnićke i tehnološke suradnje sa stranim zemljama i medunarodnim organizacijama u skladu sa me8unarodnim ugovorima; upućivanje naših stručnjaka u inozemstvo i angažiranje stranih strućnjaka u Republici Hrvatskoj; evidenciju i suradnju sa našim strućnjacima u svijetu; obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem, specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka na osnovi medunarodnih, drž,avnih, poslovnih i drugih sporazuma.

Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja i upravne i druge strućne poslove koji se odnose na sustav i izradu nastavnih planova i programa visokoškolskog obrazovanja u zemlji i inozemstvu te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad i strućno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, na studentske domove i druga pitanja studentskog standarda; inspekcijske poslove visokog školstva.

Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

  1. Držvne upravne organizacije

Članak 23.

Državna geodetska uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradbu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vo8enje geodetske dokumentacije; vo8enje statističkih podataka katastra nekretnina i vodova; geodetsko-katastarske poslove za držvnu granicu; razvitak i primjenu tehno

logije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru; obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost.

članak 24.

Državna uprava za vode obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom; praćenje i prilago8avanje vodno-gospodarskog razvitka s potrebama gospodarskog razvitka; uredenje vodotoka i drugih voda i zaštita od štetnog djelovanja voda i leda; zaštita od erozije i bujica; hidromelioracijska odvodnja i navodnjavanje zemljišta; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; zaštita voda i zaštita mora od zagadivanja s kopna; osigurava zalihe voda u svrhu vodoopskrbe naselja pitkom vodom i gospodarstva industrijskom vodom; korištenje vodnih snaga; planiranje i uskladivanje razvoja i izgradnje javnih vodoopskrbnih sustava i javnih kanalizacijskih sustava od dxžavnog interesa; inspekcijske poslove na zaštiti od voda, korištenju voda i zaštiti voda od zagadivanja; obavljanje i drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost.

Ćlanak 25.

Državna uprava za zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja; ocjenu dokumentacije glede zaštite okoliša; praćenje mjera za unapredivanie zaštite okoliša; vodenje katastra onečišćavanja i utjecaja onećišćavanja na okoliš (monitorning); provedbu procjene utjecaja na okoliš; pitanja koordinacije istraživanja u podrućju zaštite okoliša i njihovog provodenja ukoliko nisu u nadležnosti drugih tijela državne uprave; inspekcijske poslove zaštite okoliša; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

članak 26.

Dri.a.vni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži obavlja stručne i zakonom povjerene upravne poslove, koji se odnose na: brigu o dobrobiti obitelji, provodenje mjera pronatalitetne populacijske politike, poticanje osnivanja savjetovališta i obiteljskih centara, uskladivanje njihovih djelovanja, izdavanje popularne literature za roditelje i mladež, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jaćanje i učvršćivanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, te obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 27.

Državni hidrometeorološki zavod obavlja strućne poslove koji se odnose na: praćenje hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanje, obra8ivanje i objavljivanje hidrometeoroloških podataka; istraživanje atmosfere i vodnih resursa; primjenu meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije, agrometeorologije, umjetnog djelovanja na vrijeme, zrakoplovne meteorologije, prostornog planiranja i projektiranja i ostalih primjena; obavljanje medunarudnih poslova iz područja hidrologije i meteorologije od interesa za Republiku Hrvatsku; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Državni hidrometeorološki zavod osigurava stručno, tehničko i tehnološko jedinstvo obavljanja hidroloških i meteoroloških poslova.

Ćlanak 28.

DrLavni zavod za makroekonomske analize i prognoze obavlja strućne poslove koji se odnose na: analizu i prognozu makroekonomskih kretanja u nacionalnom gospodarstvu; praćenje i analizu kretanja u medunarodnom gospodarskom okruženju; izradu analitičkih podloga za formuliranje makroekonomske politike i strategije razvitka; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadleinost.

Članak 29.

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: normizaciju, certificiranje, mjeriteljstvo i kontrolu predmeta od plemenitih kovina; uspostavljanje i objedinjavanje sustava normizacije, certificiranja i mjeriteljstva; promicanje i primjenjivanje normi; uspostavljanje i vodenje središnjega dokumentacijskog i informacijskog sustava o hrvatskim normama i tehniđkim propisima; uspostavljanje, opsluiivanje i nadzor nad certifikacijskim sustavima; uspostavljanje, opsluiivanje u djelatnosti normizacije i mjeriteljstva; nakladništvo u području normičacije, certificiranja i mjeriteljstva; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 30.

Drža,vni zavod za patente obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu izuma, modela i uzoraka, robnih i uslužnih iigova te oznaka podrijetla proizvoda; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 31.

Državni zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: pripremu i provedbu programa statističkih istraiivanja Republike Hrvatske, a posebice prikuplja, obra8uje, čuva, analizira, objavljuje i daje na korištenje statističke podatke na temelju jedinstvene metodologije i jedinstvenih statističkih standarda; unapredivanje statističkih metoda; izgradivanje statističkoga informacijskog sustava kao dijela sustava informiranja; uvodenje i vodenje administrativnih i statističkih registara; davanje metodoloških i drugih stručnih uputa za statistička istraživanja i nadzor nad njihovim provodenjem, razmjenjivanje statističkih podataka s drugim drža,vnim i medunarodnim organizacijama; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 32.

Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine obavlja stručne i upravne poslove iz djelatnosti zaštite kulturne i prirodne baštine koji se odnose na: istraživarije, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne i prirodne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrduje svojstva zaštićenih dijelova prirode i spomenika kulture te njihovo vrednovanje; vo8enje središnjeg upisnika zaštićenih spomenika kulture i dijelova prirode; utvrdivanje i propisivanje standarda i normativa djelatnosti; skrb, uskladivanje i vodenje nadzora nad financiranjem programa zaštite; osnivanje ustanova za obavljanje poslova djelatnosti zaštite; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite; obavljanje stručnog i upravnog nadzora nad radom pravnih i fizičkih osoba u djelatnosti zaštite; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite; provo8enje kontrole prometa, uvoza i izvoza zaštićenih dijelova prirode i spomenika kulture; utvrdivanje uvjeta za korištenje i namjene spomenika kulture i dijelova prirode, te upravljanje spomenicima kulture i dijelovima prirode sukladno propisima; utvr8ivanje posebnih uvjeta gradenja za zaštitu dijelova kulturne i prirodne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova; inspekcijskih poslova zaštite prirode; obavljanje i drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost.

Članak 33.

Državno ravnateljstvo za robne zalihe obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: formiranje, korištenje i obnavljanje robnih zaliha, osiguravanje skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; intervencije na triištu; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadleinost.

Članak 34

Državni hidrografski institut obavlja stručne poslove koji se odnose na znanstveno-istraiivačke i razvojne poslove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom; poslove hidrografsko-geodetske izmjere Jadrana; marinsku geodeziju; projektiranje i izradu pomorskih i drugih karata i nautičkih publikacija i pomagala, oceanološka istraživanja s odgovarajućim istraiivanjima geologije podmorja; izdavačko-tiskarsku djelatnost; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

III. UPRAVNE ORGANIZACIJE U SASTAVU MINISTARSTAVA

Članak 35.

U ministarstvima se ustrojavaju upravne organizacije u sastavu u kojima se, u pravilu, obavljaju poslovi jednoga upravnog područja iz djelokruga ministarstva. Radom upravne organizacije u sastavu ministarstva upravlja pomoćnik ministra - ravnatelj upravne organizacije u sastavu ministarstva.

Pomoćnik ministra - ravnatelj upravne organizacije u sastavu ministarstva samostalno upravlja radom upravne organizacije i za svoj rad odgovara ministru i Vladi Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije što drugo odredeno. U upravljanju radom upravne organizacije pomoćnik ministra - ravnatelj upravne organizacije u sastavu ministarstva ovlašten je donositi upravne i druge akte, ako donošenje pojedinih akata ministar ne podrži.

Iznimno, ako obavljanje pojedinih poslova držvne uprave ne zahtijeva ustrojavanje upravne organizacije u sastavu ministarstva Vlada Republike Hrvatske može uredbom o unutarnjem ustrojstvu za obavljanje ovih poslova ustrojiti i samostalni odjel kojim rukovodi pomoćnik ministra.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje sa radom Ministarstvo kulture i prosvjete.

Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša nastavlja radom kao Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i stanovanja.

Članak 37.

Ministarstva i državne upravne organizacije koje preuzimaju poslove koje su do sada obavljala druga ministarstva su:

1. Ministarstvo uprave u odnosu na pojedine poslove Ministarstva pravosuda,

2. Ministarstvo prosvjete u odnosu na pojedine poslove Ministarstva kulture i prosvjete,

3. Ministarstvo kulture u odnosu na pojedine poslove Ministarstva kulture i prosvjete,

4. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u odnosu na pojedine poslove Ministarstva pomorstva, prometa i veza, 5. Državna uprava za vode u odnosu na pojedine poslo

ve Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,

6. Državna geodetska uprava u odnosu na pojedine poslove Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša,

7. Državna uprava za zaštitu okoliša u odnosu na pojedine poslove Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša,

8. Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine u odnosu na pojedine poslove Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, kao i Ministarstva kulture i prosvjete.

Ministarstva i drža,vne upravne organizacije iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju i rasporecčuju službenike i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na preuzetim poslovima i rasporeduju ih prema dosadašnjim sistematizacijama poslova i zadataka na poslove i zadatke na kojima su zatečeni, a do donošenja uredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstava i drža.vnih upravnih organizacija i pravilnika o unutarnjem redu, a najkasnije u roku od 80 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Na službenike koji ne budu raspore8eni u smislu stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članaka 381, i 383. Zakona o upravi.

Opremu, arhivu i dokumentaciju, sredstva za rad i sredstva fondova i druge stvari preuzimaju ministarstva i državne upravne organizacije iz stavka 1. ovoga članka koji preuzimaju pojedine poslove.

Članak 38.

Dosadašnje upravne organizacije u sastavu ministarstava, nastavljaju s radom do donošenja uredbi Vlade Republike Hrvatske iz članka 6o. stavka 1. Zakona o sustavu drr.avne uprave.

Članak 39.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o ustrojavanju i djelokrugu ministarstava i drža.vnih upravnih organizacija (·Narodne novine·, br. 55/92., 44/93., 94/93. i 117/94.).

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ·Narodnim novinama·.

Klasa: 023-01 /94-01 /05 Zagreb, 8. listopada 1994.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović v.r.