Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima

NN 72/1994 (10.10.1994.), Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O RADU ORGANA KOJI POSTUPAJU PO PREDSTAVKAMA I PRIJEDLOZIMA

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. rujna 1994. godine.

Broj: PA4-85/1-94

Zagreb, 5. listopada 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O RADU ORGANA KOJI POSTUPAJU PO PREDSTAVKAMA I PRIJEDLOZIMA

Članak 1.

Zakon o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima ("Narodne novine", br. 17/78.) prestaje važiti.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 021-03/93-01/14

Zagreb, 30. rujna 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.