Zakon o izmjenama i dopuni Pomorskog zakona

NN 74/1994 (18.10.1994.), Zakon o izmjenama i dopuni Pomorskog zakona

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI POMORSKOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Pomorskog zakonika, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1994.

Broj : PA4-94/1-94.

Zagreb,12. listopada 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI POMORSKOG ZAKONIKA

Članak 1.

U Pomorskom zakoniku ("Narodne novine", br.17/94.) u članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

"U svezi sa stavkom 1. ovoga članka, pomorskim dobrom smatraju se morska obala luke, lukobrani, nasipi, sprudovi, hridi, grebeni, ušća rijeka koja se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem te u moru I pomorskom podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva (ribe, rude I dr.)."

Članak 2.

U članku 50. stavku 1. iza riječi: "širok" dodaje se riječ: "najmanje".

Članak 3.

Članak 1054. briše se.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01/94-01/03

Zagreb, 6. listopada 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.