Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave, osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka

NN 79/1994 (27.10.1994.), Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave, osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 8. stavka 3. Zakona o političkim strankama ("Narodne novine", broj 76/93), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave, osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka

1. Opća odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca registra političkih stranaka, izvatka iz registra, zahtjeva za upis u registar, zahtjeva za upis promjena u registar prijave promjene programa, statuta i članova upravnih tijela, prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka, kao i način popunjavanja obrazaca, način podnošenja zahtjeva za upis u registar te način upisa i vođenja registra, zbirki isprava i popisa organizacijskih oblika političkih stranaka.

2. Registar političkih stranaka.

Članak 2.

(1) Ministarstvo uprave obavlja upis političke stranke u registar političkih stranaka (u daljnjem tekstu registar) na Obrascu broj 1 - Registar političkih stranaka.

(2) Ministarstvo uprave izdaje, na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes, izvadak iz registra na Obrascu broj 2 - Izvadak iz registra političkih stranaka.

(3) Izvadak iz registra sadrži posljednje podatke koji su upisani u registar i odgovaraju najnovijem stanju.

3. Način upisa i vođenja registra političkih stranaka

Članak 3.

(1) Registar se vodi u obliku knjige uvezane u tvrde korice od trajnog materijala.

(2) Stranice registra, osim naslovne stranice, označene

su rednim brojevima.

(3) Na naslovnoj stranici registra ispod naslova upisuje se broj knjige (npr. Knjiga I, II, III).

(4) Ovlaštena osoba prije prvog upisa ovjerava registar svojim potpisom i pečatom Ministarstva uprave. na način da na prvoj unutarnjoj stranici registra upiše tekst ovjere koji glasi: "Ovaj registar sadrži ukupno _______ stranica."

Članak 4.

(1) Na obrascu registra, u gornjem desnom uglu u rubriku: "registarski broj" upisuje se redni broj pod kojim se obavlja upis.

(2) Svaka politička stranka koja se upisuje u registar dobiva stalni registarski broj.

Članak 5.

(1) Popunjavanje rubrika u registru obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni u produžetku broja rubrike.

(2) Rubrike se popunjavaju čitljivo, tintom, na način da se upisivanje obavlja od početka slobodne rubrike.

(3) Upisani tekst u registru ne smije se brisati i ispravljati.

(4) Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra i datuma ispravka. Ako se radi o većim pogreškama, cijeli se upis poništava precrtavanjem registarske stranice crvenom kosom crtom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici.

Članak 6.

(1) Izmjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar, upisuju se u rubriku koja se odnosi na izmjene odgovarajućih podataka. Nakon upisa novih podataka, rubrika koja sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom.

(2) U slučaju kada su rubrike koje se odnose na izmjenu odgovarajućih podataka do kraja popunjene i u slučaju kada politička stranka mijenja svoj naziv, upis se mora nastaviti na novoj slobodnoj registarskoj stranici. Tom prilikom se na prvoj slobodnoj registarskoj stranici prenose svi važeći podaci iz odgovarajućih rubrika s registarske stranice s koje se prenosi registracija. U rubriku "registarski broj" upiše se registarski broj pod kojim je politička stranka upisana, a u rubriku "prijenos registracije sa stranice broj:" upiše se broj prethodne stranice sa koje se prenosi registracija. Na stranici sa koje se prenosi registracija, u rubriku: "prijenos registracije na stranicu broj:" upiše se broj stranice na koju je prenesena registracija. nakon ćega se ta prethodna stranica precrtava kosom crvenom crtom.

(3) Prestanak političke stranke upisuje se u odgovarajuću rubriku, a nakon toga registarska stranica koja se odnosi na tu političku stranku precrtava se s dvije kose crvene crte

4. Način vođenja zbirki isprava

Članak 7.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku političku stranku upisanu u registar.

(2) Na omotu zbirke isprava ispod naslova "Zbirka isprava", upisuje se naziv političke stranke i registarski broj pod kojim je upis obavljen.

(3) U zbirku isprava odlaže se po jedan primjerak zahtjeva za upis u registar, programa, statuta, izmjena i dopuna programa i statuta, te svih priloga uz zahtjev temeljem kojih je obavljen upis odnosno promjena podataka u registar i primjerak rješenja o upisu.

5. Čuvanje registra i zbirki isprava te uvid u registre i zbirke isprava

Članak 8.

(1) Registar i zbirke isprava propisani ovim Pravilnikom smatraju se knjigama odnosno ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra dužna je čuvati registar i zbirke isprava na način da se zaštite od zloupotrebe, uništenja i oštećenja.

(3) Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u registar i zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom.

(4) Uvid u registar i zbirke isprava obavlja se uz obaveznu nazočnost ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra.

6. Obrasci zahtjeva za upis u registar i prijave promjena

Članak 9.

Politička stranka u postupku registracije podnosi Ministarstvu uprave zahtjev za upis u registar političkih stranaka na Obrascu broj 3 - Zahtjev za upis u registar političkih stranaka.

Članak 10.

Zahtjev za upis u registar potpisuje osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje političke stranke.

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti sve dokaze koji su navedeni ispod odgovarajuće rubrike zahtjeva i to: zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke, program i statut, popis osnivača i članova upravnih tijela, imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje te dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova upravnih tijela.

(2) Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili fotokopiji. Ako se podnesu u prijepisu ili fotokopiji koja nije ovjerena, ovlaštena osoba će utvrditi jesu li prijepis ili fotokopija vjerni izvorniku.

(3) Popis osnivača i popis članova upravnog tijela političke stranke podnose se na Obrascu broj 8 - Popis osnivača političke stranke i Obrascu broj 9 - Popis članova upravnog tijela političke stranke, a sadrži sljedeće podetke: ime i prezime, mjesto rođenja, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj građana i vlastoručni potpis osnivača odnosno člana upravnog tijela.

Članak 12.

(1) Politička stranka prijavljuje promjenu naziva, sjedišta, imene osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje i prestanak stranke, na Obrascu broj 4 - Zahtjev za upis promjena u registar političkih stranaka.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sve dokaze koji su navedeni ispod odgovarajuće rubrike zahtjeva i to:

izmjene i dopune statuta ili novi statut, odluku najvišeg upravnog tijela o promjeni, odluku o promjeni osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, dokaz o hrvatskom državljanstvu za osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje, odluku o prestanku političke stranke i zapisnik o radu najvišeg upravnog tijela.

Članak 13.

(1) Politička stranka prijavljuje promjenu programa, statuta i članova upravnog tijela na Obrascu broj 5 - Prijava promjene programa, statuta i članova upravnog tijela.

(2) Podnositelj prijave dužan je priložiti sve dokaze koji su navedeni ispod odgovarajuće rubrike prijave i to: novi program, izmjene i dopune statuta ili novi statut, popis novih članova upravnog tijela, dokaz o hrvatskom državljanstvu članova upravnog tijela i zapisnik o radu najvišeg upravnog tijela.

(3) Statut političke stranke ovjerava Ministarstvo uprave na način da se stranice statuta prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj strani pričvrste naljepnicom na kojoj se otisne pečat Ministarstva uprave. Na posljednjoj stranici statuta upisuje se tekst ovjere koji glasi:

OVJERAVA MINISTARSTVO UPRAVE

Brojčana oznaka:

Zagreb, POTPIS

7. Prijava osnivanja i djelovanja organizcijskih oblika političkih stranaka.

Članak 14.

(1) Prijavu osnivanja i djelovanja svojih organizacijskih oblika (podružnice, ogranci), politička stranka podnosi Ministarstvu uprave na Obrascu broj B - Prijava osnivanja i djelovanja organizacijskog oblika političke stranke.

(2) Podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti: zapisnik o radu osnivačkog tijela organizacijskog oblika političke stranke te odluku o davanju ovlaštenja za predstavljanje organizacijskog oblika političke stranke.

(3) Prijavu osnivanja i djelovanja organizacijskog oblika političke stranke potpisuje osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje političke stranke.

Članak 15.

(1) Ministarstvo uprave vodi Popis organizacijskih oblika političkih stranaka na Obrascu broj 7 - Popis organizacijskih oblika političkih stranaka.

(2) Nakon što je prijava podnesena sukladno članku 14. ovoga Pravilnika, organizacijski oblik političke stranke upisuje se u Popis organizacijskih oblika političkih stranaka. Redni broj upisa iz Popisa organizacijskih oblika političkih stranaka upisuje se u odgovarajuću rubriku Obrasca broj 6 - Prijave osnivanja i djelovanja organizacijskog oblika političke stranke.

(3) Uz Popis organizacijskih oblika političkih stranaka vodi se pomoćna zbirka isprava za svaku političku stranku u koju se odlažu prijave osnivanja organizacijskih oblika političkih stranaka s dokumentacijom iz članka 14. stavka 2. ovoga pravilnika: Na omotu pomoćne zbirke isprava, ispod naslova "pomoćna zbirka isprava", upisuje se naziv političke stranke, a s unutrašnje strane omota vodi se popis odloženih prijava organizacijskih oblika političke stranke, koji sadrži sljedeće podatke: redni broj, naziv organizacijskog oblika političke stranke te redni broj iz Popisa organizacijskih oblika političkih stranaka.

Članak 16.

(1) Zahtjev i prijava koji se podnose na obrascima iz članka 9., 12., 13. i 14. ovoga Pravilnika podnose se u dva primjerka.

(2) Obrasci se popunjavaju pisaćim strojem ili tiskanim slovima.

(3) Podaci koji se upisuju u rubrike obrazaca moraju biti potpuno istovjetni s odredbama statuta, odluke odnosno zaključka upravnog tijela na koje se ti podaci odnose.

Članak 17.

Obrasci broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija ("Narodne novine", broj 27/90. i 15/93).

Članak 19.

Ministarstvo uprave preuzet će zapisnički u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih organizacija koje su do stupanja na snagu Zakona o političkim strankama ("Narodne novine", broj 76/93) podnesene tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu organizacijskog oblika.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 006-01/94-01/13

Urbroj: 515-02-02/3-94-3

Zagreb, 13. listopada 1994.

Ministar uprave

Davorin Mlakar, v. r.
Format 350 x 250 mm
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UPRAVEREGISTAR

POLITIČKIH STRANAKA
REPUBLIKE HRVATSKE

KNJIGA _________

Obrazac broj l - Registar političkih stranaka
____________________________________
KNJIGA
____________________________________
REGISTARSKI BROJ
____________________________________

Prijenos registracije
____________________________________
Sa stranice       Na stranicu
broj:  Knjiga:     broj :     Knjiga:
____________________________________
1. Naziv političke stranke
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Skraćeni naziv političke stranke
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Datum upisa             4. Broj i datum rješenja o upisu
_________________                __________________________________
_______________________________________________________________________
5. Sjedište političke stranke (mjesto,ulica i broj)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.a Promjena sjedišta političke stranke 5.b Broj i datum rješenja o upisu promjene
_______________________________________________________________________
6.a Osobe ovlaštene za predstavljanje i 6.b Broj i datum rješenja o upisu
  zastupanje (prezime, ime i svojstvo)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.a Promjena osoba ovlaštenih za predstavljanje 7.b Broj ji datum rješenja o izmjeni
i zastupanje (prezime, ime i svojstvo)         upisa promjene
_______________________________________________________________________
8. Zabrana djelovanja političke stranke (broj i datum pravomoćnog rješenja)
_______________________________________________________________________
9. Prestanak političke stranke (broj i datum pravomoćnog rješenja)
_______________________________________________________________________
Obrazac broj 1 - Registar političkih stranaka


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UPRAVE           Format 295x205 mm
Brojčana oznaka:

Zagreb,


IZVADAK

IZ REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA1. Naziv političke stranke
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Skraćeni naziv političke stranke
________________________________________________________________________
UPISANA JE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA REPUBLIKE HRVATSKE
U KNJIGU __________ POD REGISTARSKIM BROJEM_________________


3.a Datum upisa             3.b Broj, i datum rješenja o upisu
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Sjedište političke stranke (mjesto, ulica i broj)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje (prezime, ime i svojslvo)
________________________________________________________________________                    M.P.      _______________________________
                            (potpis,prezime i ime ovlaštene osobe)
Obrazac broj 2 - Izvadak iz registra političkih stranakaZAHTJEV

ZA UPIS U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKApodnosi :


1. Naziv političke stranke
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Skraćeni naziv političke stranke
_______________________________________________________________________
3. Sjedište političke stranke (mjesto, ulica i broj)
_______________________________________________________________________
4. Datum održavanja osnivačkog tijela
______________________________________________________________________
- Prilog: 1.Zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke
2. Program
3. Popis osnivača
4. Popis članova upravnog tijela
5. Imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje stranke
6. Dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova upravnog tijela5. Datum donošenja statuta
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- Prilog: Statut6. Osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje (prezime, ime i svojstvo)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- Prilog: Odluka o davanju ovlaštenja za predstavljanje i zastupanje


Broj : ___________________________
Datum: _________________________        ________________________
                            (potpis ovlaštene osobe)
U ______________________________Obrazac broj 3 - Zahtjev za upis u registar politčih stranakaZAHTJEV

ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA

1a. Naziv političke stranke
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1b. Skraćeni naziv političke stranke
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2a. Broj i datum rješenja o upisu u registar
2b. Knjiga
2c. Registarski broj
političkih stranaka
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Sjedište političke stranke (mjesto, ulica i broj)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4a. Promjena naziva političke stranke (puni novi naziv)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Prilog: 1. Izmjene i dopune statuta ili novi statut
    2. Zapisnik o radu najvišeg upravnog tijela
______________________________________________________________________
4.b Promjena skraćenog naziva političke stranke
______________________________________________________________________
5. Promjena sjedišta političke stranke
______________________________________________________________________
Prilog: 1. Izmjene i dopune statuta ili novi statut
    2. Odluka najvišeg upravnog tijela o promjeni
    3. Zapisnik o radu najvišeg tijela koje je donijelo izmjene i dopune statuta ili novi
    statut i odluku
_______________________________________________________________________
6. Osobe kojima prestaje pravo predstavljanja i zastupanja političke stranke
_______________________________________________________________________
7. Nove osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje političke stranke
_______________________________________________________________________
Prilog: 1. Odluka o promjeni osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanju
    2. Zapisnik o radu upravnog tijela koje je donijelo odluku
    3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu za osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje
_______________________________________________________________________
8a.   Prestanak političke stranke (naziv upravnog tijela koje je   8.b Datum prestanka
    donijelo odluku o prestanku i datum donošenja odluke)  političke stranke
_______________________________________________________________________
Prilog: 1. Odluka o prestanku političke stranke
    2. Zapisnik o radu upravnog tijela


Broj: ___________________
Datum: _________________                __________________________
U _____________________                (potpis ovlaštene osobe političke
                                    stranke)Format 295 x 205 mm

PRIJAVA PROMJENE PROGRAMA,
STATUTA I ČLANOVA UPRAVNOG TIJELA


1. Naziv političke stranke
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2a. Broj i datum rješenja o upisu u registar
2b. Knjiga
2c. Registarski broj
političkih stranaka
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Sjedište političke stranke
______________________________________________________________________
4a. Promjena programa (datum odluke i naziv upravnog tijela koje je donijelo program)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Prilog: 1. Zapisnik o radu upravnog tijela koje je donijelo program
    2. Novi program
______________________________________________________________________
4b. Promjene statuta (datum odluke i naziv upravnog tijela koje je donijelo statut)
______________________________________________________________________
Prilog: 1. Zapisnik o radu upravnog tijela koje je donijelo izmjene i dopune statuta
    2. Izmjene i dopune statuta
______________________________________________________________________
5. Promjena članova upravnog tijela političke stranke (datum odluke i naziv upravnog
tijela)
______________________________________________________________________
Prilog: 1. Popis novih članova upravnog tijela
2. Zapisnik o radu najvišeg upravnog tijela
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu članova upravnog tijela


PRIJAVA

OSNIVANJA I DJELOVANJA ORGANIZACJSKOG OBLIKA POLITIČKE STRANKE

___________________________________________________________________________
1. Naziv političke stranke
___________________________________________________________________________
2.Naziv organizacijskog oblika
___________________________________________________________________________
Prilog: Zapisnik o radu osnivačkog tijela organizacijskog oblika političke stranke
___________________________________________________________________________
3. Sjedište organizacijskog oblika (mjesto,ulica i broj)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Osobe ovlaštene za predstavljanje (prezime,ime i svojstvo)
________________________________________________________________________________
Prilog: Odluka o davanju ovlaštenja za predstavljanje organizacijskog oblika političke stranke
Broj :____________________________   _________________________________
Datum : _________________________    (potpis ovlaštene osobe političke stranke)

U ______________________________
MINISTARSTVO UPRAVE
                    UPISANO U POPIS ORGANIZACUSKIH OBLIKA
Brojčana oznaka:            POLITIČKIH STRANAKA POD REDNIM BROJEM


                    __________________________________
Zagreb,             (potpis, prezime i ime ovlaštene osobe)

Obrazac broj 6 - Prijava osnivanja i djelovanja organizacijskog oblika političke stankeFormat 350x250mm
POPIS ORGANIZACIJSKIH OBLIKA POLITIČKIH STRANAKA
___________________________________________________________________________________
Red. Naziv  Naziv organizacijskog  Sjedište organizacijskog  Ovlašteni predstavnik  Datum Primjedba
broj političke oblika političke stranke oblika političke stranke   organizacijskog oblika prijave
    stranke                                        političke stranke
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Obrazac broj 7- Popis organizacijskih oblika političkih stranaka


                                    Format 295x205mm
___________________________
(naziv i sjedište političke stranke)


POPIS OSNIVAČA
______________________________________________________________________
Red. Ime i prezime Mjesto rođenja Adresa stanovanja   JMBG  Vlastoručni potpis
br.
______________________________________________________________________
1    2        3        4            5        6
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Obrazac broj 8- Popis osnivača političke stranke


___________________________               Format 295 x 205 mm
(naziv i sjedište političke stranke)

__________________________
(naziv upravnog tijela)

POPIS ČLANOVA UPRAVNOG TIJELA

___________________________________________________________________________________
Red.  Ime i prezime  Mjesto rođenja Adresa stanovanja    JMBG  Vlastoručni potpis
br.
___________________________________________________________________________________
1        2        3            4        5        6
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Obrazac broj 9 - Popis članova upravnog tijela političke stranke