Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

NN 82/1994 (11.11.1994.), Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim

IZMJENE I DOPUNE

Javnobilježničkog poslovnika

Članak 1.

U Javnobilježničkom poslovniku ("Narodne novine", broj 38/94) u članku 55. stavku 2. u obrascima upisnika, knjiga, imenika i štambilja pod rednim brojem 1 do 43 koji su njegov sastavni dio, mijenja se oblik i velićina i dopunjuje sadržaj tako da izmijenjeni i dopunjeni glase:

"OBRASCI I ŠTAMBILJI

Obrazac br. 1 (čl, 7. st. 2. JBP) - Štambilja za ovjeru službenih knjiga

___________________________________________________________________________________
HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA
primila je od_______________________________________________________________________

ime, prezime i adresa javnog bilježnika

dana _____ 19_____godine ovaj-ovu__________________________________________
naziv upisnika ili knjige
i nakon pregleda izdaje

POTVRDU


Potvrduje se da je ovaj-ova_____________________________________________
naziv upisnika ili knjigeima______________ ______________ stranica, pa je dana
(broj) (slovima)

_________19________ godine propisno ovjeren i dana ______________19__________ godine predana
ime i prezime javnom bilježniku iz_______________
                (mjesto)

Broj:
U Zagrebu, _____________ 19___________

PREDSJEDNIK

_______________________
___________________________________________________________________________________
140x100mmGodina 199 ____Obrazac br.2(čI.7.st.3.JBP) Upisnik ovjere službenih knjiga
___________________________________________________________________________________
Redni  Datum      Naziv upisnika     Prezime,ime i  Datum  Datum  Upisnik ili   Primjedba
broj  primitka    ili knjige adresa    javnog     ovjere vrača- knjiga
                        bilježnika       nja   ispunjeni
                                        datum
___________________________________________________________________________________
1    2            3        4        5    6    7        8
___________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________
295x420mm

Obrazac br.3(čl.9.st.1 JBPI Štambilja za zaključivanje upisnika ili depozitne knjige
___________________________________________________________________________________
primila je od_______________________________________________________________________

ime, prezime i adresa javnog bilježnika

dana _____ 19_____godine ovaj-ovu__________________________________________
naziv upisnika ili knjige
i nakon pregleda izdaje

POTVRDU


Potvrđuje se da je ovaj-ova_____________________________________________
naziv upisnika ili knjigeima__________ stranica ispunjen do posljednje stranice i propisno zaključen


_________________ je dana ______________19__________ godine stavljena izvan upotrebe i dana ______________19__________ godine vračen javnom bilježniku.

Broj:
U Zagrebu, _____________ 19___________

PREDSJEDNIK

_______________________
___________________________________________________________________________________
140x 100mm


UPUTA ZA POPUNJAVANJE BLAGAJNIČKOG IZVJEŠTAJA ZA GOTOVINU

KOJU SU UPLATILE STRANKE
(Obrazac br. 26)

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA
primila je od_______________________________________________________________________

ime, prezime i adresa javnog bilježnika

dana _____ 19_____godine ovaj-ovu__________________________________________
naziv upisnika ili knjige
i nakon pregleda izdaje

POTVRDU


Potvrduje se da je ovaj-ova_____________________________________________
naziv upisnika ili knjigeima______________ ______________ stranica, pa je dana
    (broj) (slovima)

_________19________ godine propisno ovjeren i dana ______________19__________ godine predana
ime i prezime javnom bilježniku iz_______________
(mjesto)

Broj:
U Zagrebu, _____________ 19___________

PREDSJEDNIK

_______________________
___________________________________________________________________________________
140x100mm

UPUTA ZA POPUNJAVANJE BLAGAJNIČKOG IZVJEŠTAJA ZA GOTOVINU KOJU SU UPLATILE STRANKE
(Obrazac br. 26)

Promet blagajne svakodnevno se evidentira i zaključuje ako je bilo uplata ili isplata.

Svaki izvještaj o prometu blagajne piše se u kopiji koja ostaje u Blagajničkom izvještaju, dok se izvornik s prilozima, na temelju kojih su izvršene uplate ili isplate, predaje knjigovodstvu.

U Blagajnički izvještaj za gotovinu koju su uplatile stranke upisuju se ovi podaci:

- redni broj Istupac 11. Ovaj stupac se vodi od početka do kraja godine, bez obzira na primitak ili izdatak gotovine;

- datum (stupac 2);

- oznaka predmeta (stupac 3). Ovdje se upisuje oznaka upisnika i rednog broja predmeta s godinom u kojoj je nastao;

- broj kontovnika (stupac 4). U taj se stupac upisuje broj kontovnika na kojemu je provedeno daljnje knjiženje uplaćenog ili isplaćenog iznosa;

- opis (stupac 5). Ovdje se upisuje prezime i ime uplatioca i svrha uplate, a pri isplati prezime i ime ili naziv onoga u čiju se korist gotovina doznačuje ili isplaćuje;

- primitak (stupac 6);

- izdatak (stupac 7)

- specifikacija (redak 8). Ovdje se provodi specifikacija salda gotovog novca u blagajni u navedenim apoenima, koji, pošto se zaključi Blagajnički izvještaj za gotovinu koju su uplatile stranke, mora biti jednak saldu onoga dana kada se izvještaj zaključuje.

Blagajnički izvještaj za gotovinu koju su uplatile zaključuje se tako da se posebno iskaže

- promet blagajne (redak 1 );

- saldo prethodnog dana, odnosno zaključenja izvještaja (redak 2);

- ukupni primitak (redak 3);

- izdatak (redak 4);

- saldo na dan zaključenja (redak 5).

Blagajnički izvještaj za gotovinu koju su uplatile stranke potpisuje blagajnik i osobe koje su obavile knjiženje, odnosno kontrolu blagajne.

Članak 2.

Izmijenjeni i dopunjeni obrasci upisnika, knjiga, imenika i štambilja pod rednim brojem 1-43 primjenjivat ćese osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-01/11

Urbroj : 5 I 4-02-01/3-94-4

Zagreb, 4. studenoga 1994.

Ministar pravosuđa

Ivica Crnić v. r.