Poslovnik Državnoga sudbenog vijeća

NN 85/1994 (25.11.1994.), Poslovnik Državnoga sudbenog vijeća

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o Državnome sudbenom vijeću ("Narodne novine", broj 58/93) Državno sudbeno vijeće u sjednici održanoj dana 4 studenoga 1994 godine donijelo je

POSLOVNIK

DRŽAVNOGA SUDBENOG VIJEĆA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom Državnoga sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Državnoga sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) Vijeće samostalno uređuje svoj rad.

Članak 2.

Poslovnik i njegove izmjene i dopune donosi Vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

Članak 3.

O pravilnoj primjeni Poslovnika skrbi predsjednik.

Članak 4.

Sjedište Vijeća je u Zagrebu.

Vijeće zasjeda u Zagrebu, a iznimno, ako tako odluči, može zasjedati i u drugim mjestima Republike Hrvatske.

Članak 5.

Sjednice Vijeća su javne, osim ako drukčije ne odluči Vijeće. Vijeće može dopustiti da sjednici Vijeća, iz koje je javnost isključena, budu nazočne određene osobe.

Predsjednik i članovi Vijeća, te osobe pozvane od Vijeća, dužne su čuvati kao službenu tajnu sve ono što su doznali u sjednici Vijeća. Javnost je isključena za Vrijeme disciplinskoga postupka i odlučivanja o disciplinskoj odgovornosti predsjednika suda ili suca, te za vrijeme sjednica kada se raspravlja i odlučuje o imenovanju ili o prijedlogu za razrješenje predsjednika suda ili suca, državnog odvjetnika ili njegova zamjenika, ako Vijeće drukčije ne odluči. U navedenim slučajevima Vijeće će o utvrđenim činjenicama i odluci obavijestiti javnost.

Članak 6.

Glasovanje u sjednici Vijeća je javno.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Vijeća ako zakonom ili Poslovnikom nije drukčije propisano. U slučaju jednakoga broja glasova prevladavajući je glas predsjednika.

Članak 7.

Predsjednik i članovi Vijeća glasuju tako da se izjašnjavaju "za" ili "protiv" prijedloga.

Glasovanje se provodi istodobnim dizanjem ruku ili poimeničnim izjašnjavanjem: Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član Vijeća izgovara "za" ili "protiv" prijedloga.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja i utvrđuje je li odluka dobila potrebitu većinu.

Na zahtjev predsjednika ili člana Vijeća, predsjednik Vijeća odredit će provjeru glasovanja.

Članak 8.

Vijeće donosi odluke. Odluke Vijeća o razrješenju predsjednika suda ili suca moraju biti obrazložene i sadržati naputak o pravnome li jeku. Predsjednik Vijeća, na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti, donosi rješenje o ispravku odluke.

Članak 9.

Zahtjev da se odobri pritvor ili da se pokrene kazneni postupak protiv predsjednika ili člana Vijeća nadležno državno tijelo podnosi Vijeću.

Vijeće je dužno bez odgode razmotriti zahtjev da se odobri pritvor ili da se pokrene kazneni postupak, kao i izvješće o pritvoru predsjednika ili člana Vijeća zatećenoga na činjenju kaznenoga djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju duljem od pet godina.

Odluka se donosi samo za kazneno djelo za koje je pod nesen zahtjev.

II. PREDSJEDNIK DRŽAVNOGA SUDBENOG VIJEĆA

Članak 10.

Predsjednik Vijeća:

- predstavlja Vijeće;

- saziva i predsjedava sjednicama Vijeća;

- predlaže dnevni red sjednice;

- objavljuje rezultate glasovanja;

- prima prisege predsjednika sudova, sudaca, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika;

- potpisuje akte koje donosi Vijeće;

- skrbi o suradnji s tijelima državne vlasti;

- određuje člana Vijeća koji će ga zamijeniti u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti;

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom.

III. SJEDNICA VIJEĆA

a) Pripreme za sjednicu

Članak 11.

Sjednica Vijeća sazivlje se najmanje osam dana prije dana održavanja sjednice. Iznimno, u hitnim slučajevima, sjednica se može sazvati i u kračem roku.

Uz pisani poziv u kojem se određuje dan, sat i mjesto sjednice, svim članovima Vijeća dostavit će se i materijali za predloženi dnevni red.

b) Vođenje sjednice

Članak 12.

Predsjednik Vijeća vodi sjednicu i skrbi za učinkovitost rada sjednice. Predsjednik Vijeća daje riječ članovima Vijeća i skrbi da govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru. Smije ga prekinuti i oduzeti mu riječ ako se govornik i nakon opomene udalji od predmeta dnevnoga reda.

U slučaju opsežnosti materijala, na prijedlog predsjednika Vijeća, Vijeće može odrediti vrijeme trajanja govora.

c) Tijek sjednice

Članak 13.

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i daje objašnjenja u svezi s radom sjednice i obavijesti o inim pitanjima. Predsjednik Vijeća utvrđuje broj nazočnih članova Vijeća i koji su ga članovi obavijestili da su spriječeni pribivati sjednici. Sjednica se može održati i Vijeće može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća. Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red i otvara raspravu o dnevnome redu.

Članak 14.

Red u sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

d) Zapisnici

Članak 15.

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži: osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznesenima u sjednici, o provedenoj raspravi i o donesenim odlukama. U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Svaki član Vijeća ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit če se u zapisniku odgovarajuće izmjene. Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojemu su suglasno prihvaćene primjedbe, smatra se prihvaćenim. Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća. Izvornike zapisnika sjednica Vijeća ćuva predsjednik Vijeća ili ina od njega ovlaštena osoba.

Članak 16.

Javne sjednice Vijeća tonski se snimaju. Tonska snimka javne sjednice obvezatno se prepisuje, a njen prijepis čuva predsjednils Vijeća ili ina od njega ovlaštena osoba.

IV. IMENOVANJA

Članak 17.

Ako je u postupku imenovanja utvrdeno da neki kandidati nisu stavljeni na listu ili ih nema na listi, sjednica Vijeća može se sazvati tek nakon isteka roka za prigovore iz člana 17. stavak 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Članak 18.

Ako je bilo prigovora kandidata, najprije se odlučuje o prigovorima. Kandidat čiji je prigovor prihvaćen uvrštava se na listu kandidata. U sjednici Vijeća razmatraju se prijave i odlučuje za svako mjesto posebice.

Članak 19.

Vijeće imenuje predsjednike sudova ili suce u određeni sud.

Imenovanim predsjednicima ili sucima daje se odluka o imenovanju i službena iskaznica.

Članak 20.

Imenovani predsjednici ili suci daju prisegu pred predsjednikom Vijeća ili članom Vijeća kojega on odredi. Nakon dane usmene prisege predsjednik ili sudac, državni odvjetnik ili njegov zamjenik, potpisuje tekst prisege. Prisege se zapisuju u uvezanoj knjizi. Knjiga se uvezuje po završetku kalendarske godine. Nakon potpisane prisege predsjedniku ili sucu, driavnom odvjetniku ili njegovu zamjeniku, uručuje se službena iskaznica.

V. RAZRJEŠENJA

Članak 21.

Predsjednik Vijeća nakon što primi obavijest o zahtjevu ili prijedlogu za razrješenje sazivlje sjednicu. O zahtjevu za pokretanje postupka za razrješenje odlučuje se u sjednici Vijeća. Ako Vijeće odluči pokrenuti postupak za razrješenje, odlučit će hoće li ga proaesti i osigurati dokaze ili če to povjeriti sudu. Ako predsjednik suda ili sudac sam zatraži razrješenje, ne odlučuje se o pokretanju postupka, već o njegovu razrješenju.

Članak 22.

dluka o razrješenju ima: uvod, izreku, obrazloženje i naputak o pravnome lijeku. Uvod sadrži: naziv tijela koje donosi odluku, propis o nadležnosti, te oznaku zahtjeva ili prijedloga za razrješenje. Izrekom se odlučuje o zahtjevu ili prijedlogu za razrješenje. U izreci se navodi datum prestanka dužnosti. U obrazloženju odluke iznijet će se razlozi za svaku točku odluke. U postupcima za razrješenje po zahtjevu suca, kad je zahtjev prihvaćen i nema prigovora, obrazloženje se sastoji od kratkog izlaganja zahtjeva i navođenja zakonske odredbe na temelju koje je odluka donesena.

VI. DISCIPLINSKI POSTUPAK

Članak 23.

Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka podnosi se u dostatnom broju primjeraka za sve sudionike u postupku. Predsjednik Vijeća, kad primi zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka, imenuje predsjednika i članove disciplinskog suda kojima se predmet uručuje, te određuje rok u kojem će provesti postupak. Disciplinski sud provodi postupak odgovarajućom primjenom propisa o kaznenom postupku

Članak 24.

O disciplinskoj odgovornosti predsjednika suda ili suca Vijeće odlučuje nakon provedenog postupka ili podnesenog izvješča disciplinskog suda. Ako Vijeće utvrdi da je počinjeno teško disciplinsko djelo, odlučit će i o disciplinskoj kazni. Ako Vijeće utvrdi da nije počinjeno teško disciplinsko djelo ili postoje druge i.apreke za vođenje postupka, obustavit će postupak.

Članak 25.

Odluka o utvrđenju da je počinjeno teško disciplinsko djelo izraduje se sukladno odredbi članka 8. ovoga Poslovnika.

VII. ODGOVARAJUĆA PRIMJENA POSLOVNIKA NA DRŽAVNE ODVJETNIKE

Članak 26.

Odredbe ovoga Poslovnika koje se odnose na imenovanje, razrješenje i suspenziju predsjednika suda ili sudaca, te vođenje disciplinskog postupka, sukladno se primjenjuju na državne odvjetnike i njihove zamjenike, a u suglasju s odredbama Zakona o Driavnom sudbenom Vijeću.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Članovi Državnoga sudbenog vijeća imaju iskaznicu čiji oblik i sadržaj utvrđuje Vijeće na prijedlog predsjednika.

Članak 28.

Na prijedlog predsjednika Vijeća, ministar pravosuđa imenuje potrebit broj službenika i namještenika za administrativne, tehničke i računovodstvene poslove u Vijeću.

Članak 29.

Odluke Vijeća o imenovanju i razrješenju objavljuju se u "Narodnim novinama."

Članak 30.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom prihvaćanja od Vijeća, a objavit će se u "Narodnim novinama". Zabreb, 4. studenoga 1994.

DRŽAVNO SUDBENO VIJEČE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Ante Potrebica, v. r.