Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijaInog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica izvan luka

NN 91/1994 (12.12.1994.), Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijaInog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica izvan luka

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. stavak 1. točka 31. Pomorskog zakonika (Narodne novine, br. 17/94 i 74/94) ministar pomorst.va, prometa i veza Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJAINOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE, TE GRANICAMA PLOVIDBE BRODOVA I BRODICA IZVAN LUKA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granice plovldbe brodova i brodica izvan luka

Članak 2.

U smislu ovog pravilnika smatra se da je:

1. zapovjednik broda osoba koja upravlja brodom, te osoba koja upravlja plutajućim objektom:

2. voditelj brodice osoba koja upravlja brodicom;

3. tegljenje svaka usluga koju tegljač pruža drugom brodu ili brodici vučenjem, potiskivanjem, zadržavanjem, pomicanjem ili premještanjem u luci ili izvan luke;

4. kapetanija lučka kapetanija odnosno ispostava lučke kapetanije;

5. brodica, osim brodice iz članka 5. stavka 1. Pomorskog zakonika, i pIovni objekt na mlazni pogon odnosno plovilo na zračnom jastuku čija je duljina manja od 12 metara, bruto tonaža manja od 15 i ovlaštena je prevoziti do 12 putnika.

Članak 3.

Red u lukama provodi tijelo koje upravlja lukom.

Tijelo koje upravlja lukom dužno je posebnim aktom propisati red u luci koji odobrava kapetanija.

Aktom iz stavka 2. ovog članka moraju se propisati, pored ostalog, načini uplovljavanja, pristajanja, vezivanja, sidrenja i isplovljavanja plovnih objekata, te način kontrole nad obavljanjem tih radnji.

Nadzor nad provođenjem reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske provodi kapetanija.

Članak 4.

Kapetanija u obavljanju nadzora nad provođenjem reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora nadzire osobito:

1. plovidbu, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje brodova, brodica i plutajućih objekata;

2. ukrcavanje i iskrcavanje putnika i tereta;

3. održavanje reda na plažama, kupanje, plivanje, ronjenje i športske aktivnosti na moru i na ostalim dijelovima pomorskog dobra;

4. održavanje čistoće obala i mora od onečišćenja s brodova, brodica i plutajućih objekata.

Članak 5.

Kapetanija nadzire postrojenja, uređaje i naprave smještene u luci i na ostalim dijelovima pomorskog dobra.

II. RED U LUCI

Članak 6.

Osoba koja upravlja brodom, voditelj brodice i odgovorna osoba za tehnički plovni objekt i plutajući objekt

(klapeta, grtalica) koji nema zapovjednika., moraju, prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja, odvezivanja i sidrenja broda odnosno brodice i tehničkog plovnog objekta u luci tako postupati da tim radnjama ne ugroze Ijudske živote i ne onečiste more, te ne nanesu štetu svom brodu, brodici odnosno tehničkom plovnom objektu, kao i drugim brodovima i brodicama, obali, napravama, uređajima i postrojenjima u luci, sudarom, udarom ili nasukanjem

Članak 7

Brod koji se nalazi u luci mora biti spreman za manevriranje

Iznimno od odredbe stavka I ovog članka kapetanija može na zahtjev osobe koja upravlja brodom odobriti po pravak stroja u luci i o tome obavijestiti tijelo koje upravlja lukom.

Članak 8

Kad se brod nalazi u luci, na njemu se mora nalaziti onoliko članova koliko je potrebno da se u slučaju opasnosti može upravljati brodom tako da se omogući njegovo spašavanje.

Na brodu iz stavka 1. ovog članka među članovima posade moraju se nalaziti po jedan časnik palube i stroja, a noću i brodska straža, što određuje zapovjednik

Kad se brod nalazi na sidrištu na njemu mora biti posada u sastavu u kojem se obavlja služba na brodu u plovidbi.

Članak 9

Kad se ribarski brod nalazi u luci, na njemu se mora nalaziti najmanje po jedan član posade službe palube i stroja Ako su ovi brodovi u skupinama i privezani uz bok jedan drugome, na svaka tri broda mora se nalaziti najmanje po dva člana posade službe palube i stroja u zvanju kormilara, odnosno motoriste.

Iznimno, kapetanija može, ako to dozvoljavaju uvjeti, smanjiti broj članova posade na brodovima iz stavka 1 ovog članka.

Kad se ribarske brodice nalaze na operativnoj obali u luci, na svake tri brodice mora se nalaziti najmanje jedan član posade.

Članak 10.

Na brodu u raspremi, na popravku ili prepravku, dok se nalazi u luci ili na sidrištu, mora se nalaziti danju i noću određeni broj članova posade u straži.

Broj i sastav stražara iz stavka 1. ovog članka, te stupanj njihova stručnog obrazovanja određuje kapetanija posebno za svaki slučaj.

U marinama kapetanija može odobriti da odredeni broj stražara iz stavka 1. ovog članka čuva više brodova.

Članak 11.

Brodovi i brodice ne smiju u luci ometati javni promet.

Brodice s brodova privezanih ili usidrenih u luci mogu se nalaziti u moru samo uz prethodno odobrenje kapetanije.

Članak 12.

Tijelo koje upravlja lukom, uz prethodnu obavijest kapetaniji, određuje brodu odnosno brodici narnijenjenoj za gospodarske svrhe mjesto za privez uz operativnu obalu, odnosno mjesto na lučkom sidrištu.

Kapetanija može brodu odnosno brodici namijenjenoj za gospodarske svrhe radi sigurnosti plovidbe, uz prethodnu, a iznimno i uz naknadnu obavijest drugog tijela koje upravlja lukom, narediti da se već privezani i usidreni brod premjesti na drugi vez ili da se pomakne s dodijeljenog mu mjesta, te da se djelomično ili potpuno nakrcani brod odnosno brodica ukloni s operativne obale na određenu poziciju i da se tamo usidri.

Članak 13.

Kapetanija će uskratiti suglasnost za privez ili sidrenje broda odnosno brodice namijenjene za gospodarske svrhe na operativnoj obali ili mjestu za sidrenje kada primi prethodnu obavijest tijela koje upravlja lukom da se time ugrožava sigurnost plovidbe, sigurnost Ijudskih života i objekata na obali ili na moru, te ako je brod odnosno brodica u takvom stanju da bi se time onečistilo more.

Članak 14.

Brod odnosno brodica koji se nalazi u luci mora biti privezan odgovarajućim i ispravnim vezovima na napravama za privezivanje (bitve, plutaće za vez, alke i sl.).

Prilikom nadolaska nevremena (oluja, vjetar, valovi i sl.), brodovi i brodice privezani ili usidreni u luci moraju pojačati svoje vezove odnosno povećati broj sidara, a po naređenju kapetanije i isploviti iz luke ili se skloniti u zavjetrinu.

Ako brod odnosno brodica nema dovoljno vezova ili sidara ili ako vezovi nisu dovoljne jačine i dužine, odnosno nema odgovarajuću opremu, kapetanija će mu narediti da se opskrbi odgovarajućom opremom. Ako se brod odnosno brodica ne opskrbi odgovarajućom opremom, kapetanija će mu zabraniti pristajanje ili sidrenje u luci.

Članak 15.

Vezovi brodova, brodica i plutajućih objekata privezanih u luci ne smiju ometati plovidbu drugih brodova i brodica ni kretanje osoba i vozila po obali.

Iznimno, ako ne postoji druga mogućnost, kapetanija može dopustiti privez brodova ili brodica na način suprotan odredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Ako je brod, brodica ili plutajući objekt vezan u luci u skladu s odredbama iz stavka 2. ovoga članka, brod, brodica ili plutajući objekt dužan je na mjestu gdje vez izlazi iz broda danju istaknuti crvenu zastavu, a noću staviti crveno svjetlo vidljivo sa svih strana, prema potrebi vezove popustiti ili nategnuti odnosno odvezati, te nakon završenog prolaza ponovno nategnuti ili popustiti odnosno vezati.

Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovog članka odnose se i na sidrenje brodova, brodica i plutajućih objekata u luci.

Članak 16.

Ako ispred ili iza broda privezanog uz operativnu obalu u luci moža pristati drugi brod, privezani brod mora noću bijelim svjetlom vidljivim sa svih strana označiti svoj pramac ili krmu, a po potrebi i oba ova dijela broda.

Ako je brod tako privezan uz operativnu obalu u luci da su mu krajnji dijelovi istureni, isti se moraju označiti prema odredbi stavka 2. članka 15. ovog pravilnika.

Članak 17.

Osoba koja upravlja brodom i voditelj brodice, po naređenju kapetanije, dužna je dozvoliti da se uz njihov brod odnosno brodicu privežu jedan ili više drugih brodova odnosno brodica, te da preko njihova broda odnosno brodice održavaju vezu s obalom.

Način vezivanja plovila iz stavka 1. ovog članka određuje kapetanija.

Članak 18.

Prilikom odabiranja mjesta za sidrenje u luci osoba koja upravlja brodom i voditelj brodice moraju voditi računa o već usidrenim brodovima i brodicama, a sidrenjem ne smiju ometati plovidbu drugih brodova i brodica.

Članak 19.

Ako osoba koja upravlja brodom odnosno voditelj brodice primijeti da u luci ima predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe ili koji mogu oštetiti druge brodove, brodice, lučke objekte, naprave, uređaje i postrojenja ili onečistiti more, dužni su o tome odmah obavijestiti kapetaniju i tijelo koje upravlja lukom.

Članak 20.

Tijelo koje upravlja lukom dužno je čistiti luku od otpadaka koji ugrožavaju sigurnost plovidbe i onečišćuju more.

Članak 21.

Brodice su dužne čuvati otpadna ulja do dolaska u luku, gdje su ih dužne predati.

Članak 22.

Brodovi se rastavljaju (kasiraju) samo u brodogradilištima ili rezalištima.

Članak 23.

Nasukani, neupotrebljivi ili potonuli brod, brodica i plutajući objekt odnosno potonula stvar smije se nalaziti u luci samo na osnovi odobrenja tijela koje upravlja lukom i uz suglasnost kapetanije.

Ako brod, brodica ili plutajući objekt odnosno potonula stvar iz stavka 1. ovog članka ugrožavaju sigurnost plovidbe ili postoji opasnost onečišćenja mora, brodar odnosno vlasnik brodice i potonule stvari dužni su, na zahtjev kapetanije, premjestiti brod, brodicu odnosno potonulu stvar iz luke na mjesto koje odredi kapetanija.

Ako brodar odnosno vlasnik brodice ili potonule stvari ne postupi prema zahtjevu kapetanije iz stavka 2. ovog članka kapetanija će narediti tijelu koje upravlja lukom da brod, brodicu odnosno potonulu stvar premjesti iz luke na mjesto koje ona odredi, a na teret i rizik brodara, vlasnika brodice odnosno potonule stvari.

Brod, brodice odnosno plutajući objekt u raspremi može se držati u luci samo na osnovi odobrenja tijela koje upravlja lukom, uz suglasnost kapetanije, ako se time ne ugrožava sigurnost plovidbe.

Članak 24.

Pravna ili fizička osoba mora na vrijeme prijaviti kapetaniji izvlačenje, dokovanje ili spuštanje broda u more na području luke. Kapetanija određuje mjere sigurnosti koje se moraju tom prilikom poduzeti.

Brodice se mogu izvlačiti i držati na području luke samo na mjestima koja odredi tijelo koje upravlja lukom uz suglasnost kapetanije.

Članak 25.

O brodici koja je privezana u luci brine se njezin vlasnik i on odgovara za svaku štetu koju počini brodica dru gim brodicama, brodovima, obali, uređajima, napravama ili postrojenjima.

Članak 26.

Ako brod, brodica odnosno plutajući objekt izgubi dio opreme ili dio tereta u luci, osoba koja upravlja brodom brodicom odnosno plutajućim objektom, dužna je o tome bez odlaganja izvijestiti kapetaniju, uz naznačenje pozicije događaja.

Članak 27

Dok se na tehničkom plovnom objektu (plutajući dok) nalazi brod odnosno brodica, mora se oko istog postavit zaštitna plutajuća brana.

Članak 28

Tegljenje u luci obavlja se samo na zahtjev osobe koja upravlja brodom, brodicom odnosno plutajućim objektom i s brojem tegljača što ih on zatraži.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju nevremena, prenatrpanosti luke, istovremenog manevriranja više brodova ili brodica, ili ako brod odnosno brodica prevozi opasne tvari, te u drugim opravdanim slučajevima, kapetanija može odrediti broj tegljača koji se mora koristiti za izvršenje određenog manevra brodom odnosno brodicom.

Članak 29.

Osobe iz članka 28. stavak 1. dužne su pravovremeno zatražiti tegljenje.

Kad više brodova istovremeno traži tegljenje, a nema dovoljno tegljača, ili kad je ugrožena sigurnost plovidbe i ljudski životi ili može doći do onečišćenja mora, kapetanija određuje red prioritetnog tegljenja.

Članak 30.

U luci je zabranjeno:

1. onemogućiti pristup napravama za privez;

2. premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i uređaje drugog broda odnosno brodice osim kad je to potrebno radi sprečavanja neposredne i očite štete ili kad je potrebno zbog pristajanja broda;

3. vezivati brodove i brodice za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privez i kretati se po njima;

4. neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez;

5. oštećivati operativne obale teškim vozilima, smještanjem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati u obalu klinove, grede i sl., te dizati kamenje s obalnih zidova ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanoši šteta operativnim obalama;

6. zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na brodu i brodici i na napravama za privez;

7. čistiti i strugati nadvodni ili podvodni dio oplate broda ili brodice;

8. zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;

9. držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra broda,

10. kupati se, glisirati, jedriti na dasci, vući ili učiti skijanje na vodi;

11. na istezalištu za brodice držati brodicu na kojoj se ne obavljaju radovi ili držati bilo kakav materijal;

12. na bilo koji način ugrožavati sigurnost plovidbe. Radnje iz točaka 2., 6., 7., 9. i 10. stavka 1. ovog članka mogu se obavljati u luci samo na osnovi odobrenja tijela koje upravlja lukom uz suglasnost kapetanije.

Članak 31.

Ribolov, športske i druge aktivnosti mogu se obavljati u luci samo na osnovi odobrenja tijela koje upravlja lukom uz suglasnost kapetanije.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se tijelu koje upravlja lukom najmanje osam dana prije dana predviđenog za obavljanje ribolova, športske ili druge aktivnosti u luci.

Članak 32.

Ako u luci postoji pokretni most ispod kojeg prolazi plovni put, vrijeme otvaranja mosta i vrijeme trajanja plovidbe mora objaviti pravna osoba odnosno tijelo koje upravlja mostom. Režim plovidbe i način označavanja plovnog puta određuje kapetanija

Članak 33.

Brodovi i brodice kad dolaze u luku odnosno kad odlaze iz luke, te za vrijeme plovidbe u luci moraju smanjiti brzinu tako da valovi izvazvani njihovom plovidbom ne nanesu štetu drugim brodovima odnosno brodicama i uređajima u luci.

Na istaknuti znak za smanjenje brzine brod odnosno brodica dužni su, pored drugih brodova, brodica i objekata koje treba zaštiti od valova, te pored mjesta gdje se obavljaju obalni ili podvodni radovi, ploviti najmanjom brzinom tako da valovi izazvani plovidbom ne ometaju radove i ne nanesu štetu.

Članak 34.

Osoba koja upravlja brodom i voditelj brodice namijenjene za gospodarske svrhe, dužni su odmah po dolasku u luku, a prije početka ukrcavanja odnosno iskrcavanja putnika i tereta, kapetaniji prijaviti svoj dolazak. U slučaju opravdane spriječenosti prijava dolaska broda odnosno brodice mora se podnijeti najkasnije u roku od 6 sati od privezivanja uz operativnu obalu, odnosno u roku od 12 sati od dolaska na lučko sidrište.

Prilikom prijave dolaska u luku, osobe iz stavka 1. ovog članka, dužne su prijaviti kapetaniji i svaki izvanredni događaj koji se dogodio tijekom putovanja, a koji ugrožava sigurnost plovidbe i ljudske živote, te ako je primiječeno onečišćenje mora.

Kapetanija na osnovu prijave dolaska u luku izdaje brodu Odobrenje za slobodan promet s obalom.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su prije odlaska broda odnosno brodice iz luke prijaviti odlazak kapetaniji Prijava odlaska podnosi se najkasnije jedan sat prije odlaska broda odnosno brodice.

Kapetanija na osnovu prijave odlaska broda izdaje Dozvolu odlaska broda.

Članak 35.

Ako brod odnosno brodica namijenjena za gospodarske svrhe, uplovi u luku u vrijeme kad kapetanija ne radi, prijava dolaska i odlaska broda odnosno brodice podnosi se kapetaniji poćetkom radnog vremena.

Ako brod odnosno brodica iz stavka 1. ovog članka uplovi u luku u kojoj nema kapetanije, prijava dolaska i odlaska podnosi se nadležnoj kapetaniji putem pošte u roku od 24 sata.

Članak 36.

Brodovi i brodice, koji podliježu obvezi traženja odobrenja za slobodni promet s obalom, moraju prije dolaska u luku danju istaknuti karantenski znak, a noću odgovarajuća svjetla.

Članak 37

Odobrenje za slobodni promet s obalom daje kapetanija.

Odobrenje za slobodni promet s obalom moraju tražiti i brodovi odnosno brodice koji dolaze iz domaće luke ako su tijekom putovanja došli u fizičku vezu s brodom odnosno brodicom koji dolazi iz inozemstva.

Odobrenje za slobodni promet s obalom sadrži: ime broda, zastavu pripadnosti, luku upisa, bruto tonažu, ime i prezime zapovjednika, ime/naziv brodara, ime/naziv agenta, datum dolaska u luku, prethodnu luku pristajanja, vrstu tereta.

Dozvola odlaska broda sadrži: ime broda, bruto tonažu, zastavu pripadnosti, luku upisa, ime i prezime zapovjednika, te prvu odredišnu luku.

Članak 38.

Uz brod odnosno brodicu koja još nije dobila odobrenje za slobodni promet s obalom može pristati:

1. javni brod;

2. brod odnosno brodica radi pružanja pomoći ili spašavanja, ali samo za vrijeme dok je to potrebno;

3 tegljač radi tegljenja uz isključenje bilo kakvog dodira s članovima posade tegljenog broda odnosno brodice;

4. peljarski brod odnosno brodica radi peljarenja uz uvjet. da samo peljar smije stupiti na brod odnosno brodicu.

Članak 39.

Kada brod odnosno brodica doplovi u luku, a postoji sumnja da na brodu odnosno brodici ima osoba koje boluju od karantenske bolesti, kapetanije će o tome obavijestiti nadležno sanitarno tijelo radi pregleda broda odnosno brodice.

Članak 40.

Osoba koja upravlja brodom hrvatske državne pripadnosti koji dolazi iz inozemstva mora prilikom prijave dolaska kapetaniji predati opću izjavu, izjavu o zdravstvenom stanju osoba na brodu, izvadak popisa posade i knjigu popisa posade, a ukoliko prevozi putnike i popis putnika, a ako brod dolazi iz domaće luke, kapetaniji se ne mora predati izjava o zdravstvenom stanju osoba na brodu.

Opća izjava sadrži: ime i vrstu broda, zastavu, podatke o registraciji broda, tonažu, ime i prezime zapovjednika broda, ime/naziv agenta, kratak opis tereta, broj članova posade, broj putnika, kratak opis putovanja, dan i sat dolaska odnosno odlaska iz luke, luka dolaska/odlaska, mjesto broda u luci.

Popis posade sadrži: ime i zastavu broda, ime i prezime člana posade, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, zvanje i dužnost, broj i mjesto izdanja pomorske knjižice, luka i datum dolaska broda.

Popis putnika sadrži: ime i zastavu broda, ime i prezime putnika, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, luku ukrcaja, luku iskrcaja, datum i luka dolaska broda.

Osoba koja upravlja brodom hrvatske državne pripadnosti koji obavlja promet između domaćih luka mora prijaviti kapetaniji samo dolazak broda.

Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka odnoše se i na voditelja brodice namijenjene za gospodarske svrhe.

Članak 41.

Brodovi koji plove na redovnoj liniji između hrvatskih luka i luka u inozemstvu mogu umjesto popisa putnika priložiti ukrcajne karte.

Ukrcajna karta sadrži sljedeće podatke: ime i prezime putnika, datum i mjesto rođenja, spol, državljanstvo, broj i mjesto izdavanja putovnice, potpis putnika.

Članak 42.

Osoba koja upravlja brodom hrvatske državne pripadnosti, kojim se obavlja međunarodno putovanje mora prilikom prijave odlaska u stranu luku predati kapetaniji opću izjavu, iskaz tereta i izvadak popisa posade, a ukoliko prevozi putnike i popis putnika.

Osoba koja upravlja brodom hrvatske državne pripadnosti, koji obavlja promet između domaćih luka, mora prije odlaska broda podnijeti kapetaniji samo prijavu odlaska.

Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka odnose se i na voditelja brodice namijenjene za gospodarske svrhe.

Članak 43.

Ako kapetanija utvrdi da se na brodu odnosno brodici namijenjenoj za gospodarske svrhe, koji namjerava isploviti iz luke nalaze osobe koje nisu unesene u popis posade odnosno popis putnika, ili da brojno stanje putnika na putničkom brodu ne odgovara iskazu brojnog stanja putnika, zabranit će brodu da isplovi iz luke.

Kapetanija će zabraniti brodu odnosno brodici namijenjenoj za gospodarske svrhe, da isplovi iz luke i u slučaju kad utvrdi da izvadak popisa posade ne odgovara stanju prikazanom u popisu posade.

Zabrana iz stavka 1. i 2. ovog članka traje dok se knjiga popisa posade odnosno popisa putnika ne uskladi sa stvarnim stanjem posade odnosno putnika na brodu ili brodici.

Članak 44.

Kapetanija će zabraniti brodu odnosno brodici namijenjenoj za gospodarske svrhe isplovljenje iz luke ako utvrdi da su ukrcali veći broj putnika ili veću količinu tereta nego što je to dozvoljeno, ili da je teret smješten tako da ugrožava sigurnost broda ili brodice i osoba na njima.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka traje dok se ne iskrcaju prekobrojni putnici odnosno dok se ne iskrca količina tereta iznad dozvoljene ili dok se teret ne smjesti na propisan način.

Članak 45.

Kapetanija če zabraniti da brod ili brodica uplovi u luku odnosno isplovi iz luke, ako zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta može biti ugrožena sigurnost broda ili brodice, odnosno osoba i tereta na njima.

Članak 46.

Nakon završenog ukrcaja odnosno iskrcaja tereta ili putnika svaki brod odnosno brodica namijenjena za gospodarske svrhe u luci mora biti spreman isploviti po isteku vremena potrebnog za pripremu broda odnosno brodice za plovidbu. Na zahtjev tijela koje upravlja lukom, brod odnosno brodica mora isploviti ili se premjestiti po isteku vremena potrebnog za pripremu broda odnosno brodice za plovidbu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, na traženje osobe koja upravlja brodom odnosno voditelja brodice kapetanija može odobriti i dulje vrljeme za pripremu broda odnosno brodice za plovidbu na istom ili drugom vezu odnosno sidrištu kojeg odredi tijelo koje upravlja lukom, ako se fadi o radnjama vezanim za sigurnost plovidbe.

Članak 47.

Osoba koja upravlja brodom i voditelj brodiee namijenjene za gospodarske svrhe, dužni su prijaviti kapetaniji nestanak ili samovoljno udaljenje člana posade broda odnosno brodice, te svaku drugu promjenu u sastavu posade.

Osoba koja upravlja brodom strane zastave i voditelj brodice strane zastave dužni su kapetaniji prijaviti svaku promjenu posade i svaku promjenu podataka o brodu odnosno brodici nastalu u luci.

Članak 48.

Brod koji se opskrbljuje pogonskim gorivom u luci dužan je na vidljivom mjestu danju istaknuti crvenu zastavu, a noću staviti crveno svjetlo vidljivo sa svih strana, te držati zatvorene sve palubne otvore. Posada i sredstva za gašenje požara moraju biti u stanju pripravnosti.

Članak 49.

Na brodu i brodici koji borave u luci zabranjeno je obavljati radnje koje mogu ugroziti ljudske živote, prouzročiti požar, onečistiti more ili nanijeti štetu drugim brodovima i brodicama, te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima.

Brodska zviždaljka i zastavni nakit smiju se koristiti u luci samo po prethodnom odobrenju kapetanije. Iznimno, u slučaju nužde i opasnosti, brodska zviždaljka može se koristiti i bez prethodnog odobrenja kapetanije.

Brod koji obavlja međunarodna putovanja ne smije se vezati u luci bez postavljanja naprava za zaštitu od glodavaca.

Članak 50.

Čišćenje brodova i brodica namijenjenih za gospodarske svrhe od opasnih plinova (degazacija) i od glodavaca (deratizacija, te fumigacija tereta) u luci može se prema odluci tijela koje upravlja lukom, i uz prethodnu suglasnost kapetanije, obavljati samo na za to odredenim mjestima, na određeni način i u određeno vrijeme.

Ostala ćišćenja brodova i brodica, pri kojima nema opasnosti od nezgoda i onečišćenja mora (dezinfekcija, dezinsekcija i sl.) mogu se na uobičajeni način obavljati na svakom mjestu u luci u svako vrijeme.

Tijelo koje upravlja lukom dužno je osigurati prihvat otpadaka nastalih prilikom čišćenja i redovne upotrebe broda. Kapetanija će zabraniti isplovljenje broda i brodice koji na palubi imaju ostatke tereta i drugih krutih i tekućih otpadaka.

Članak 51.

Tijelo koje upravlja lukom dužno je omogućiti brodu odnosno brodici prvenstvo priveza u luci kada su ugroženi Ijudski životi ili sigurnost plovidbe.

Prvenstvo priveza uz operativnu obalu u luci imaju brodovi odnosno brodice, koji prevoze putnike i brodovi redovnih linija s objavljenim redom plovidbe.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ako određeni brod odnosno brodica zbog posebnih razloga mora dobiti prednost (lako pokvarljivi teret, havarija broda/brodice, raspoloživi lučki kapaciteti i sl.) može se odrediti drugačiji red prvenstva priveza brodova i brodica. Tijelo koje upravlja lukom dužno je obavijestiti kapetaniju o razlozima zbog kojih je izmijenjen red priveza brodova odnosno brodica.

Članak 52.

Brod ili brodica namijenjena za gospodarske svrhe nakon iskrcaja opasnih tvari u tekućem ili plinovitom stanju moraju ishoditi svjedodžbu o izvršenoj degazaciji ukoliko krcaju drugi teret ili idu na popravak.

Članak 53.

Iskrcavanje tereta ili opskrba broda ili brodice pogonskim gorivom ili drugim materijalom u luci ne smije započeti prije nego se iskrcaju putnicl.

Ukrcavanje putnika na brod ili brodicu može započeti nakon što je završeno ukrcavanje tereta i pošto se brod odnosno brodica opskrbe pogonskim gorivom ili drugim potrebnim materijalom.

Putnici i njihova prtljaga ne smiju se ukrcavati ni iskrcavati preko brodske ograde.

Članak 54.

Rubni obalni prostor u luci mora biti stalno slobodan, a u dijelu luke gdje se obavlja ukrcaj/iskrcaj putnika mora biti i posebno ograđen ili vidno obilježen.

Širinu rubnog obalnog prostora određuje tijelo koje upravlja lukom uz suglesnost kapetanije.

Članak 55.

Tijelo koje upravlja lukom, osoba koja upravlja brodom i voditelj brodice prilikom ukrcavanja, iskrcavanja i

prekrcavanja tereta i putnika moraju poduzeti potrebite mjere u cilju otklanjanja bilo kakve opasnosti za sigurnost ljudi i imovine, te zaštitu mora od onećiščenja

Prigodom manipulacije rasutim teretom (pijesak, žitarice, rudače i sl.) mora se postaviti platno ili odgovarajuće zaštitno sredstvo između broda odnosno brodice i obale,te između dva broda ili brodice ili na drugi način spriječiti rasipanje tereta.

Prilikom manipuliranja ostalim generalnim teretom između broda odnosno brodice i obale, te između dva broda ili brodice mora se postaviti odgovarajuća zaštitna mreža.

Nakon završenog ukrcavanja, iskrcavanja ili prekrcavanja tereta ili obavljanja bilo koje druge radnje, izvršitelj posla dužan je očistiti korišteni dio obalnog prostora.

Članak 56.

Ukrcavanje putnika s operativne obale u luci na brod i brodicu namijenjenu za gospodarske svrhe, odnosno is krcavanje putnika s broda i brodice, obavlja se na dijelu obale koji je za to određen i to preko propisanih mostova ili stepenica koje osigurava brod odnosno brodica

Na dijelu obale koji je određen za ukrcavanje i iskrcavanje putnika tijelo koje upravlja lukom dužno je osigurati mjesto za privez broda odnosno brodice, te slobodan prostor za pristup putnika. Tijelo koje upravlja lukom dužno je taj dio obale noću osvijetliti.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ukrcavanje i iskrcavanje putnika može se obavljati i brodicom koja se ne smije približiti brodu prije završetka njegova manevra

Kapetanija određuje uvjete koje mora ispunjavati brodica iz stavka 3. ovog članka.

Članak 57.

Brod odnosno brodica namijenjena za gospodarske svrhe., mora prigodom ukrcavanja odnosno iskrcavanja putnika i tereta poduzeti ove mjere:

1. Otvor ograde ne smije se otvoriti prije privezivanja broda ili brodice uz obalu odnosno prije nego se brod ili brodica zaustavi, a mora se zatvoriti prije nego se brod ili brodica odveže;

2. Most za ukrcavanje odnosno iskrcavanje putnika i tereta mora biti sigurno i čvrsto postavljen i mora imati dovoljno jake bočne ograde, a na podu pričvršćene poprečne letvice. Noću most mora biti dobro osvijetljen;

3. Stepenice na bokovima broda odnosno brodice zajedno s pomoćnim mostom koji povezuje stepenice s obalom moraju biti dobro pričvršćene za brod odnosno brodicu, a bočne ograde moraju imati dovoljno jake i sigurno usađene stupove sa zategnutim konopima koji ih vezuju Stepenice moraju noću biti dobro osvijetljene, a ispod njih se uvijek mora nalaziti odgovarajuća zaštitna mreža;

4. Grotla skladišta i svi palubni otvori moraju biti ograđeni i tako zatvoreni da se pored ili preko njih može sigurno prolaziti;

5. Na mostu ili na stepenicama za vrijeme ukrcavanja odnosno iskrcavanja putnika mora biti prisutan najmanje jedan član posade iz službe palube kojemu mora biti na dohvatu kolut za spašavanje s odgovarajućim konopom;

6. Rampa na brodovima-trajektima koja ujedno sluii za ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila ne smije se otvoriti prije nego je brod-trajekt vezan uz obalu.

Članak 58.

Brodice za gospodarske svrhe koje prevoze putnike u luci moraju se nalaziti na određenim mjestima u luci i moraju imati cjenik prijevoznih usluga, a voditelj brodice dužan ga je pokazati na zahtjev putnika ili ovlaštene osobe.

Kapetanija može odrediti da se na određenim mjestima u Iuci na vidnom mjestu istakne vozni red prijevoza putnika i cijenik prijevoznih usluga.

Tijelo koje upravlja lukom određuje dnevni broj brodica koje u luci mogu obavljati prijevoz putnika, redoslijed i vrijeme njihova rada, te mjesto i način ukrcavanja i iskrcavanja put.nika.

Članak 59.

Prigodom ukrcavanja i iskrcavanja vozila s broda-trajekta u vozilu se smije nalaziti samo vozač.

Vozila ukrcana na brod-trajekt moraju se smjestiti tako da je između njih osiguran prolaz za posadu i putnike, te da su odgovarajućim sredstvima (klinovi i sl.) osigurana od pomicanja za slučaj nevremena. Razmak između vozila za prolaz posade i putnika mora biti dovoljan za nesmetan pralaz posade i putnika, te za sigurno vezanje i osiguranje vozila.

Prije nego što brod-trajekt isplovi iz luke i za vrijeme plovidbe vrata za ulaz odnosno izlaz vozila moraju biti potpuno zatvorena i osigurana od otvaranja, što se upisuje u brodski dnevnik.

III. RED NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 60

Brod odnosno brodica prigodom plovidbe kroz tjesnace, kanale, ušća rijeka, pored nezaštićenih obala i mjesta gdje se izvode obalni ili podvodni radovi, dužni su ploviti takvom brzinom da valovi izazvani njegovom plovidbom ne ugroze i ne nanesu štetu drugim brodovima, brodicama, obalama, napravama, uređajima i postrojenjima na obali ili na moru, te obalnim ili podvodnim radovima.

Članak 61.

Investitori ili vlasnici objekata ili sredstava izgrađenih ili postavljenih na obali ili unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske duži su ih održavati u stanju koje ne predstavlja opasnost za Ijudske živote i sigurnost plovidbe. Ako takvi objekti ili sredstva ugrožavaju ili mogu ugroziti ljudske živote i sigurnost plovidbe, kapetanija će odrediti mjere koje se moraju poduzeti da se ti objekti odnosno sredstva dovedu u ispravno stanje, ili će narediti njihovo uklanjanje.

Ako se na objektima i sredstvima izgrađenim ili postavljenim na obali nalazi noćno vanjsko osvjetljenje, na svjetiljkama se moraju postaviti štitnici prema plovnom put.u.

Članak 62

Objekti i sredstva usidreni ili pričvršćeni za dno mora (platforme za istraživanje i eksploataciju podmorja i sl.), te drugi objekti koji ometaju plovidbu moraju biti danju i noću propisno oznaćeni, kako je to određeno posebnim propisom i međunarodnim IALA sustavom.

Uvjete i naćin plovidbe brodova i brodica pokraj objekata iz stavka 1. ovog članka određuje kapetanija.

Članak 63.

Športske i druge aktivnosti mogu se obavljati na plovnom putu samo uz prethodno odobrenje kapetanije.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka mora se podnijeti kapetaniji najmanje osam dana prije dana poćetka športske ili druge aktivnosti.

U odobrenju iz stavka 1. ovog članka kapetanija određuje mjere koje se moraju poduzeti prilikom obavljanja športske ili druge aktivnosti na plovnom putu.

Članak 64.

Brodovi i brodice prilikom plovidbe unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, ne smiju se približavati obali, i to:

1. brodovi koji obavljaju javni promet, na udaljenost manju od 300 m;

2. brodovi za šport i zabavu, na udaljenost manju od 200 m ;

3. motorne brodice i jedrilice, na udaljenost manju od 50 m.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka brodovi, motorne brodice i jedrilice mogu ploviti i na manjim udaljenostima od obale ako to zahtijeva konfiguracija plovnog puta, ali su pri tome dužni smanjiti brzinu u tolikoj mjeri da mogu lako i brzo izvršiti manevar skretanja i zaustavljanja.

Brodice na vesla smiju ploviti i na udaljenosti manjoj od 50 m od obale.

U vodenom prostoru pored plaže brodice moraju ploviti na udaljenosti većoj od 50 m od ograde uređene plaže odnosno 150 m od obale prirodne plaže.

Gliseri, brodice na mlazni pogon i brodice na zraćnom jastuku mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 250 m od obale i na podrućju na kojem nije zabranjeno glisirati

Područja na kojima je zabranjeno glisirati i način njihova označavanja određuje kapetanija.

Članak 65

Obuka skijaša na moru može se obavljati samo na područjima koja su za to određena i na propisan način označena.

Kapetanija određuje područja na kojima je zabranjeno skijanje i područja na kojima je dozvoljeno učiti skijati na moru, te način njihova označavanja.

Članak 66.

Polijetanje i slijetanje padobranom i zrakoplovom na pomorskom dobru dozvoljeno je samo s propisano obilježenih površina.

Obilježavanje obavlja pravna ili fizička osoba koja je dobila koncesiju, na način koji odredi kapetanija.

Članak 67

Zabranjeno je, bez odobrenja kapetanije, kupanje i plivanje u lukama, uskim vodenim prolazima i kanalima u kojima se obavlja plovidba, te sunčanje na izgrađenim obalama i gatovima.

Članak 68.

Zabranjeno je jedrenje na dasci u području ulaza u luku, u uskim prolazima gdje se odvija plovidba brodova i brodica, na udaljenosti manjoj od 50 m od obale prirodne plaže, te unutar uređene plaže.

Članak 69.

Osobe koje obavljaju podvodni ribolov ili neku drugu aktivnost pod morem moraju za vrijeme ronjenja po morskoj površini za sobom povlačiti žuti ili narančasti balon čiji promjer ne smije biti manji od 30 cm.

Ako se održava športsko natjecanje u podvodnom ribolovu ili nekoj drugoj aktivnosti pod morem, način označavanja natjecatelja i prostora za natjecanje određuje kapetanija.

Članak 70.

Zabranjeno je kupačima plivati izvan ograđenog vodenog prostora uređene plaže.

Zabranjeno je kupačima plivati na udaljenosti većoj od 100 m od obale prirodne plaže.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka kupači mogu plivati i na udaljenosti većoj od 100 m u vodenom prostoru prirodne plaže koja po svojoj konfiguraciji onemogućuje plovidbu (plićaci, sprudovi, hridi, grebeni i sl.).

Članak 71.

Odredbe iz članka 6., članka 7. stavak 1., članka 8., članka 10. stavak 1., članka 11., članka 12. stavak 1., članaka 14., 15., 16., 17., 18. i 19., članaka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 28., članka 29. stavak 1., članka 30. stavak I. točka 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 11. i 12., članaka 32., 33., 38., 39., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 52., i 53. ovog pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na održavanje reda na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Članak 72.

Radi ukrcavanja i iskrcavanja tereta brodovi i brodice namijenjene za gospodarske svrhe, mogu privremeno pristajati i izvan luke na određenim mjestima uz obalu, na kojima postoji siguran privez, a vodeni prostor ima dubinu i širinu koja je potrebna za manevar broda.

Kapetanija utvrđuje da li postoje uvjeti iz stavka 1. ovog članka, te određuje način i vrijeme podnošenja prijave dolaska odnosno odlaska broda ili brodice.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 73.

Novćanom kaznom od 1.000 do 6.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj pravna osoba:

1. ako ne donese akt iz članka 3. stavak 3. ovog pravilnika;

2. ako i pored uskraćene suglasnosti kapetanije dozvoli da se brod odnosno brodica priveže na operativnoj obali u luci ili usidri na sidrištu (članak 13.);

3. ako površine u luci ne čisti od otpadaka koji ugrožavaju sigurnost plovidbe (članak 20.);

4. ako bez odobrenja rastavlja (kasira) brod u luci (članak 22.);

5. ako nasukani, neupotrebljivi ili potonuli brod ili brodicu driži bez odobrenja u luci ili ako takav brod ili brodicu na zahtjev kapetanije ne premjesti iz luke (članak 23. stavak 1., 2. i 3.);

6. ako ne postavi zaštitnu branu oko tehničkog plovnog objekta dok se na istom nalazi brod odnosno brodica (članak 27.);

7. ako uskrati da obavi tegljenje broda u luci ili se ne pridržava reda tegljenja kojeg odredi kapetanija (članak 28 i članak 29.);

8. ako u luci uči skijanje na vodi (članak 30. stavak I. točka 10.);

9. ako u luci obavlja ribolov, športske i druge aktivnosti bez odobrenja (članak 31.);

lo. ako onemogući privez broda u luci kad su ugroženi ljudski životi ili sigurnost plovidbe (članak 51. stavak 1.);

11. ako objekte ili sredstva izgrađene ili postavljene na obali ili u unutrašnjim morskim vodama i teritorajalnom moru ne održava u stanju koje ne predstavlja opasnost za ljudske živote ili sigurnost plovidbe ili ne provede određene mjere (članak 61. stavak 1.);

12. ako objekte i sredstva i druge objekte usidrene ili privršćene za dno unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora propisno ne oznaći (članak 62. stavak I.);

13. ako ne obilježi pomorsko dobro sukladno članku 66. stavak 2.

Za pomorski prekršaj iz stavka I. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 300 do 1000 kuna

Članak 74.

Novčanom kaznom od 1.000 do 4.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj pravna osoba:

1. ako postupi suprotno odredbama članka 10 stavak 1. i 3.;

2. ako brod odnosno brodicu u raspremi drži u luci bez odobrenja (članak 23. stavak 4.);

3. ako ne prijavi kapetaniji izvlačenje, dokovanje ili spuštanje broda u vodu na području luke ili ako brodicu izvlači i drži na mjestima na području luke koja nisu za to određena (članak 24.);

4. ako brodica u luci počini štetu drugim brodicama, obali uređajima, napravama i postrojenjima u luci (članak 25.);

5. ako postupi suprotno odredbama članka 30. stavak 1. točke 1., 2., 3.. 4.. 5., 6.. 7., 8.. 11. i 12. ovog pravilnika;

6. ako ne objavi vrijerne otvaranja i vrijeme trajanja plovidbe ispod pokretnog mosta u luci (članak.32.);

7. ako se ne pridržava prvenstva priveza brodova uz operativnu obalu u luci ili ne obavijesti kapetaniju o razlozima izmijenjenog reda priveza brodova (članak 51. stavak 2. i 3.);

8. ako iskrcavanje tereta ili opskrbu broda pogonskim gorivom ili drugim materijalom započne prije nego se iskrcaju putnici (članak 53. stavak k.);

9. ako obalni ivićni prostor u luci ne drži stalno slobodan (članak 54. stavak 1.);

10. ako postupa suprotno odredbama članka 55 ovog pravilnika;

11. ako ne osigura brodu ili brodici mjesto za privezivanje, slobodan prostor za pristup putnika ili noću ne rasvijetli obalu u luci (članak 56. stavak 2.);

12. ako brodica koja prevozi pulnike nema cjenik prijevoznih usluga ili ako se ne pridržava redoslijeda i vremena rada (članak 58. stavak 1. i 3.):

13. ako obavlja športske ili druge aktivnosti na plovnom putu bez odobrenja kapetanije ili ne poduzme mjere određene u odobrenju (članak 63. stavak 1. i 3.);

14. ako brodom plovi suprotno odredbama članka 64. stavak 1. točke 1. i 2. ovog pravilnika;

15. ako obavlja učenje skijaša na vodi na područjima koja za to nisu određena ili ako ta područja na propisan način ne označi (Članak 65. stavak 1.);

16. ako prilikom športskog natjecanja u podvodnom ribolovu ili nekoj drugoj aktivnosti pod vodom ne oznaći natjecanje i prostor na način kako to odredi kapetanija (Članak 69. stavak 2.).

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 200 do 700 kuna.

Članak 75.

Novčanom kaznom od 800 do 2.500 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba koja upravlja brodom odnosno osoba koja je zamjenjuje i ako postupa suprotno odredbama članka 6. ovog pravilnika;

2 ako brod koji se nalazi u luci nije spreman za manevriranje ili ako obavlja popravak stroja bez odobrenja kapetanije (članak 7.);

3. ako posada na brodu u luci nije sastavtjena na način kako je to određeno u članku 8 ovog pravilnika;

4 ako ne postupi sukladno odredbama članka 12. stavak 2. ovoga pravilnika;

5. ako i pored zabrane kapetanije pristane ili usidri brod u luci (članak 13 );

6. ako ne označi pramac, krmu ili oba dijela broda prema odredbama članka 16. ovog pravilnika;

7. ako odbije naređenje kapetanije da koristi tegljače za izvršenje određenog manevra u luci (članak 28. stavak 2.);

8 ako postupi suprotno odredbama članka 30 stavak 1. t.očke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 12. ovog pravilnika;

9 ako u luci brodom ne plovi na način i pod uvjetima određenim u članku 33. ovog pravilnika;

10. ako ne postupi u skladu sa člankom 34. ovog pravilnika;

11. ako ne zatraži odobrenje za slobodan promet s obalom prema odredbi članka 36. ovog pravilnika;

12. ako postupi suprotno odredbama članka 37. stavak 2. ovog pravilnika;

l 3. ako postupi suprotno odredbi članka 40. stavak 1. i 5. ovog pravilnika;

14. ako postupi suprotno odredbama članka 42. ovog pravilnika;

15. ako i pored zabrane kapetanije isplovi odnosno uplovi brodom u luku (članak 43., 44. i 45.);

16. ako ne poduzme mjere u skladu sa člankom 57. ovog pravilnika;

17. ako prigodom plovidbe brod kroz tjesnace, kanale, ušća rijeka, pored nezaštićenih obala i mjesta gdje se izvode obalni ili podvodni radovi ne postupa prema odredbama članka 60. ovog pravilnika;

18 ako se ne pridržava određenih uvjeta i načina plovidbe brodova pored naprava, uređaja i drugih objekata usidrenih ili prićvršćenih za dno mora (članak 62. stavak 2.);

19. ako radi ukrcavanja i iskrcavanja tereta brod odnosno brodica namijenjena za gospodarske svrhe pristaje uz obalu izvan luke bez odobrenja kapetanije na mjestima na kojima ne postoji siguran privez i vodeni prostor nema dubinu ili širinu koja je potrebna za manevar broda (članak 72.)

Članak 76.

Novčanom kaznom od 500 do 2.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba koja upravlja brodom i voditelj brodice:

1. ako se na ribarskom brodu ili brodici vezanoj u luci ne nalazi propisani broj članova posade (članak 9. stavak 1. i 3.);

2. ako brodom odnosno brodicom postupa suprotno odredbama članka 11. ovog Pravilnika;

3 ako brod odnosno brodica u luci nije privezan na način i pod uvjetima kako je to propisano u članku 14. stavak 1 i 2 ovog pravilnika;

4 ako postupi suprotno odredbama članka 15. ovog pravilnika;

5 ako i pored naređenja kapetanije ne dozvoli da se uz bok njegova broda odnosno brodice priveže jedan ili više drugih brodova odnosno brodica ili ne dozvoli održavanje veze s obalom preko njegova broda odnosno brodice (članak 17.);

6. ako sidrenjem broda ili brodice u luci ometa plovidbu drugih brodova odnosno brodica (članak 18.);

7. ako prilikom izvlačenja, dokovanja ili spuštanja broda u vodu na području luke ne poduzme mjere sigurnosti koje odredi kapetanija ili ako izvlači ili drži brodicu na području luke na mjestu koje nije odredilo tijelo koje upravlja lukom (članak 24.);

8 ako brodicom počini štetu drugim brodicama, obali, uređajima, napravama ili postrojenjima u luci (članak 25.);

9. ako brodicom počini neku od radnji iz članka 30. stavak 1. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11. i 12. ovog pravilnika;

10. ako voditelj brodice ne postupi prema odredbama članka 33. ovog pravilnika;

11 ako voditelj brodice namijenjene za gospodarske svrhe ne postupi u skladu sa člankom 35. ovog pravilnika;

12. ako brod odnosno brodica koji dolaze iz inozemstva danju ne istaknu karantenski znak, a noću odgovarajuća svjetla (članak 36.);

13. ako brodicom postupa suprotno odredbama članka 37. ovog pravilnika;

14. ako voditelj brodice ne postupa u smislu odredbi članka 43., 44. i 45. ovog pravilnika;

15. ako postupi suprotno odredbi članka 46. stavak 1. ovoga pravilnika;

16. ako brod koji se opskrbljuje pogonskim gorivom u luci ne poduzme mjere propisane u članku 48. ovog pravilnika;

17. ako postupi suprotno odredbi članka 50 stavak 1. ovoga pravilnika;

18. ako se na brodu odnosno brodici u luci obavljaju radnje koje mogu ugroziti ljudske živote, prouzročiti požar, onečistiti more ili nanijeti štetu brodovima, brodicama, obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima (članak 49. stavak 1.);

19. ako brod odnosno brodica namijenjena za gospodarske svrhe nema svjedodžbu o izvršenoj degazaciji (članak 52.);

20. ako iskrcavanje tereta ili opskrba broda odnosno brodice u luci zapoćne prije nego što se iskrcaju putnici ili ako ukrcavanje putnika na brod odnosno brodicu započne prije nego što se je brod odnosno brodicu opskrbio pogonskim gorivom i drugim materijalom ili ako dozvoli da se putnici i njihova prtljaga ukrcaju ili iskrcaju preko brodske ograde (članak 53.);

21 ako postupa suprotno odredbama u članku 55. ovog pravilnika.;

22. ako ukrcavanje odnosno iskrcavanje putnika s broda odnosno brodice u luci ne obavlja pod uvjetima i na način propisan odredbama članka 56. stavak 1. ovog pravilnika;

23. ako voditelj brodice ne poduzme mjere u skladu sa člankom 57. ovog pravilnika;

24. ako brodica za gospodarske svrhe koja prevozi putnike u luci ne postupi u smislu odredbi članka 58 stavak 1 ovog pravilnika;

25. ako između vozila ukrcanih na brodu-trajektu nije osiguran prolaz za posadu i putnike ili ako brod-trajekt nije snabdjeven sredstvima za osiguranje vozila od pomicanja ili ako vrata za ulaz odnosno izlaz vozila nisu potpuno zatvorena i osigurana od otvaranja (članak 59. stavak 2. i 3.);

26. ako se brod odnosno brodica prigodom plovidbe ne pridržavaju uvjeta propisanih člankom 60 ovog pravilnika;

27 ako brodom odnosno brodicom obavlja športske ili druge aktivnosti na plovnom putu bez odobrenja kapetanije (članak 63 stavak 1.);

28 ako brodom plovi suprotno odredbama članka 64. stavak 1. točka 1. i 2. ovog pravilnika;

29. ako glisira brodicom na udaljenosti manjoj od 250 metara od obale ili na području na kojem je zabranjeno glisiranje (članak 64. stavak 5.);

30. ako obavlja učenje skijaša na vodi na području koje nije za to određeno ili na području koje nije na propisan naćin označeno (članak 65. stavak I.).

Članak 77

Novčanom kaznom od 200 do 500 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba koja upravlja brodom odnosno voditelj brodice:

1. ako ne obavijesti kapetaniju ili tijelo koje upravlja lukom da u luci ima predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe ili koji mogu oštetili brodove,.brodice, lučke objekte, naprave, uređaje i postrojenja (članak 19.);

2 ako postupa suprotno odredbi članka 21. ovog pravilnika;

3. ako ne prijavi kapetaniji gubitak opreme ili tereta s broda ili brodice u luci (članak 26.);

4. ako postupa suprotho odredbama članka 40. stavak 1 i 5. i članka 41. stavak 1. ovog pravilnika;

5. ako se u vozilu koje se ukrcava ili iskrcava s broda-trajekta pored vozača nalazi i druga osoba (članak 59. stavak 1.);

6. ako se motornom brodicom ili jedrilicom približi obali na udaljepost manju od 50 m ili ne plovi smanjenom brzinom kada to zahtijeva konfiguracija plovnog puta ili ako brodicom plovi na udaljenosti manjoj od 50 m od ograde uređene plaže odnosno 150 m od obale prirodne plaže (članak 64. stavak 1. točka 3. i stavak 2. i 4.).

Članak 78.

Novčanom kaznom od 200 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj fizička osoba:

1. ako se penje na plovidbene, i druge oznake, na naprave i uređaje ili se kupa u luci (članak 30. stavak 1. točka 3. i 10.);

2. ako u luci obavlja ribolov ili športske aktivnosti bez odobrenja (članak 31. stavak 1.);

3. ako se ukrcava ili iskrcava ili ako ukrcava ili iskrcava svoju prtljagu preko brodske ograde (članak 53. stavak 3.);

4. ako polijeće i slijeće padobranom i zrakoplovom na pomorskom dobru koje nije propisno obilježeno (članak 66. stavak 1.);

5. ako postupi suprotno odredbi članka 67. ovog pravilnika;

6. ako postupi suprotno odredbi članka 68. ovog pravilnika;

7. ako postupi suprotno odredbi članka 69. stavak 1. ovog pravilnika;

8. ako postupi suprotno odredbi članka 70. ovog pravilnika.

Članak 79.

Novčanom kaznom od 100 kuna kaznit će se na mjestu izvršenja pomorskog prekršaja osoba koja postupi suprot no odredbama iz članka 10. stavak 1. i 3., članka 11 stavak 1., članka 63. stavak 1., članka 64. stavak 1 točka 3. i stavak 3. i 4., članka 65., članka 66. stavak 1., članaka 67 i 68, član ka 69. stavak 1. i članka 70. ovog pravilnika.

Počinitelju pomorskog prekršaja koji ne plati kaznu na licu mjesta, ovlaštena osoba izdat će uplatnicu kojom isti može platiti kaznu u roku od 8 dana.

Ovlaštena osoba dužna je počinitelju prekršaja izdati potvrdu o naplaćenoj kazni iz stavka 1. ovog članka na propisanoj potvrdi koja je sastavni dio ovog pravilnika (obrazac br. 1.).

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o održavanju reda u lukama i pristaništima, te na ostalim dijelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putovima (Narodne novine, br. 23/75, 31/84, 10/89, i 18/90), u dijelu koji se odnosi na pomorsku plovidbu.

Članak 81.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Narodnim novinama.

Klasa : 011-01/94-02/17

Urbroj : 530-01-94-26

Zagreb, 6. prosinca 1994

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.