Zakon o proračunu

NN 92/1994 (14.12.1994.), Zakon o proračunu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRORAČUNU. PROGLAŠAVAM ZAKON O PRORAČUNU, KOJI JE DONIO ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE NA SVOJOJ SJEDNICI DANA 29. STUDENOGA 1994. GODINE.

Broj : PA4-102/1-94.

Zagreb, 5. prosinca 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PRORAČUNU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuju sadržaj i planiranje proračuna, način izrade, donošenje i izvršavanje državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave kao i proračunski odnosi između državnog proračuna i izvanproračunskih fondova, zaduživanje i državni dug te računovodstvo i nadzor proračuna.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona, izrazi koji se rabe imaju sljedeća značenja:

a) jedinica lokalne samouprave i uprave je općina, grad, kotar, županija i/ili Grad Zagreb,

b) izvanproračunski fond je pravna osoba osnovana na temelju zakona, koja se financira iz namjenskog poreza i/ili neporeznih prihoda odnosno doprinosa,

c) proračun je procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos izdataka i drugih plaćanja države, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave koje odobrava Sabor Republike Hrvatske, odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave u skladu s odredbama Ustava i drugih zakona,

d) državni proračun je proračun na razini Republike Hrvatske,

e) proračun jedinice lokalne samouprave i uprave je proračun te jedinice,

f) proračunski korisnici jesu ministarstva i ostala tijela državne uprave, tijela državne vlasti i ostali koji se financiraju iz proračuna,

g) prihodi su svi neotplativi i nepovratni tekući i kapitalni primici s protuobvezom ili bez protuobveze, osim neobveznih i neotplativih primitaka bez obveze,

h) potpore su primici bez protuobveza, neotplativi i neobvezni primici od tuzemnih i inozemnih jedinica državne uprave ili međunarodnih institucija,

i) porezi su obvezni, bez protuobveze neotplativi primici koje odreduju država i jedinica lokalne uprave i samouprave,

j) izdaci su nepovratna tekuća i kapitalna plaćanja, s protuobvezom ili bez protuobveze te isplaćene potpore i transferi drugima,

k) protuobveza jest kada se za primljeni ili plaćeni iznos za uzvrat mora obaviti usluga ili dostaviti roba,

l) pozajmljivanje umanjeno za otplate jest transakcija u svezi potraživanja od trećih osoba proizašlih iz javne politike. Pozajmljivanje umanjeno za otplate ne smatraju se transakcije u svezi likvidnosti ili s namjerom zarade u obliku kamata,

m) financiranje jest dobivanje zajma za financiranje manjka proračuna ili korištenje viška proračuna. Financiranje uključuje amortizaciju glavnice za otplatu državnoga duga,

n) kapitalni izdaci jesu izdaci za nabavu zemljišta, nematerijalne imovine, zaliha, nefinancijske imovine i drugo kojih je vijek duži od jedne godine; svi izdaci za nabavu vojne imovine i svi ostali izdaci jesu tekući izdaci,

o) kapitalni prihodi jesu primici od prodaje nefinancijske kapitalne imovine, kao što su zemljište, nematerijalna imovina, robne zalihe i drugo kojih je vijek duži od jedne godine; svi ostali prihodi jesu tekući prihodi,

p) višak ili manjak proračuna rezultat je prihoda uvećanih za potpore, a umanjenih za izdatke i za pozajmljivanje umanjeno za otplate,

r) riznica je organizacijska jedinica Ministarstva financija. Uloga riznice obuhvaća napose planiranje i izvršavanje državnog proračuna, nadzor državnog proračuna, upravljanje novcem te državno računovodstvo u skladu s dobivenim ovlastima.

II. SADRŽAJ I PLANIRANJE PRORAČUNA

Članak 3.

(1) Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za godinu za koju je donesen.

(2) Fiskalna godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje od 1. siječnja a završava 31. prosinca svake kalendarske godine.

(3) Ako Sabor Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sabor), odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave ne donese proračun prije početka fiskalne godine, financiranje se obavlja privremeno, a najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

(4) Privremeno financiranje, u smislu stavka 3. ovoga članka, obavlja se razmjerno sredstvima korištenim u istim razdobljima prema proračunu za prethodnu godinu, a najviše do jedne četvrtine ukupnih prihoda raspoređenih proračunom za prethodnu fiskalnu godinu.

(5) Odluku o privremenom financiranju donosi Sabor, odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 4.

(1) Državni proračun donosi Sabor, a proraćun jedinice lokalne samouprave i uprave donosi nadležrko predstavničko tijelo na način predviđen ovim Zakonom.

(2) Financijski plan izvanproračunskog fonda donosi njegovo nadležno tijelo utvrđeno zakonom, odnosno aktom toga tijela na način predviđen tim propisima i pod uvjetima određenim ovim Zakonom.

(3) Obveznici donošenja proračuna samostalno raspoređuju cjelokupne prihode i primitke koji im pripadaju na osnovi zakona ako zakonom nije odredeno drukčije.

(4) Proračunski izdaci podmiruju se iz prihoda i primitaka utvrđenih ovim Zakonom

Članak 5

(1) Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

(2) Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

(3) Ako se tijekom fiskalne godine donese propis kojim se smanjuju prihodi i primici ili povećavaju izdaci utvrđeni proračunom, istodobno se moraju predvidjeti prihodi kojim će se proračun uravnotežiti.

(4) Ako se tijekom fiskalne godine, zbog izvanrednih prilika i potreba, povećaju izdaci ili umanje prihodi ili primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

(5) Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

Članak 6.

Prihodi i primici državnog prorauna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave sastoje se od:

(a) poreznih prihoda,

(b) neporeznih prihoda kao što je dobit od javnih i državnih poduzeća, dobit Narodne Banke Hrvatske, prihod od pristojbi, novčanih kazni za kaznena djela te prihoda od otplate danih zajmova,

(c) prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika, po posebnim propisima,

(d) domaćih i inozemnih potpora,

(e) domaćeg i inozemnog zaduživanja za financiranje manjka državnog proračuna,

(f) zaduživanje jedinica lokalne samouprave i uprave.

Članak 7.

Izdaci i druge isplate državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave sastoje se od:

(a) tekućih izdataka, kao što su plaće, naknade, izdaci za proizvode i druge usluge, tekući transferi i plaćanje kamata i potpore u novcu i stvarima,

(b) kapitalnih izdataka, kao što su pribavljanje dugotrajne imovine, kapitalni transferi i potpore u novcu i stvarima,

(c) pozajmljivanje,

(d) udjela u osnivačkom kapitalu,

(e) otplate glavnice po osnovi zaduženja.

Članak 8.

(1) Transakcije svih prihoda, primitaka, izdataka i plaćanja državnog proračuna upisuju se u glavnoj knjizi riznice.

(2) Ministar financija obvezan je otvoriti i držati otvorenim jedan bankovni račun ili više bankovnih računa za primanje, čuvanje, plaćanje ili prijenos državnih prihoda i izdataka.

(3) Bankovni račun iz stavka 2. ovoga članka otvara se kod Narodne banke Hrvatske.

(4) Uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), ministar financija ovlašen je zaključivati ugovore s Narodnom bankom Hrvatske radi vođenja bankovnih poslova države i prekoračenja računa.

(5) Uz suglasnost Vlade ministar financija može odgoditi rok plaćanja nekog potraživanja ili dopustiti plaćanje u obrocima.

(6) Ministar financija ovlašten je uložiti dio ili ukupan raspoloživi saldo državnog proračuna u depozit kod poslovnih banaka, na osnovi prikupljenih ponuda poslovnih banaka i izboru najpovoljnijeg ponuđača. Izbor provodi komisija Ministarstva financija, na čelu s ministrom financija.

(7) Rashodi u svezi ulaganja iz stavka 6. ovoga članka terete državni proračun, a primljenim kamatama odobrava se državni proračun.

(8) Nositelj izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave i uprave obvezan je otvoriti račun za sva plaćanja u svezi s proračunom i ovlašten je, na osnovi odluke poglavarstva, ulaziti u financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja.

Članak 9.

(1) S proračunskih računa ne smiju se isplaćivati izdaci koji nisu predviđeni.

(2) Iznimno od odredbe članka 6. stavka 1. točke c) ovoga Zakona prihodi od naknade korisnika usluga ostvareni na tržištu od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti, prihod su proračunskih korisnika. Mjerila o namjeni korištenja tih prihoda propisat će se pravilnikom iz članka 54. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 10.

(1) Godišnjim proračunom određuje se uporaba proračunskog viška ili načina financiranja proračunskog manjka. Manjak državnog proračuna financira se zaduživanjem u zemlji ili inozemstvu.

(2) Proračunski manjak jedinice lokalne samouprave može se financirati zaduživanjem kod druge jedinice lokalne samouprave i uprave, iz državnog proračuna i zaduživanjem kod nebankovnog sektora uključujući i stanovništvo.

(3) Zaduživanje iz stavka 2. ovoga članka može se obavljati samo za svrhe financiranja kapitalnih izdataka.

III. IZRADA I DONOŠENJE PRORAČUNA

Članak 11.

Osnove za izradu državnog proračuna temelje se na potrebama gospodarskog razvoja, makroekonomskoj stabilnosti, te na politici i propisima koje donose Sabor, Vlada i ministar financija, u skladu sa svojim djelokrugom i nadležnostima.

Članak 12.

(1) Ministar financija obvezan je u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za gospodarski razvoj izraditi izvješće o gospodarskoj i fiskalnoj politici u mjesecu srpnju za sljedeću fiskalnu godinu.

(2) Ministar financija je obvezan u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave Vladi predložiti smjernice i ciljeve fiskalne politike te izraditi procjenu o glavnim vrstama prihoda i izdataka za sljedeću fiskalnu godinu.

(3) Na temelju stajališta Vlade, ministar financija obvezan je proračunskim korisnicima u mjesecu rujnu uputiti akt o načinu i elementima izrade godišnjeg proračuna.

(4) U aktu iz stavka 3. ovoga članka treba utvrditi osnovne elemente politike kojih se treba pridržavati, ključne parametre koji se moraju koristiti te postupke i rokove izrade zahtjeva za dodjelu sredstava.

(5) Akt iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati i okvirni iznos izdataka za svakog proračunskog korisnika.

Članak 13.

(1) Ministar financija određuje sadržaj i način izrade prijedloga zahtjeva proračunskih korisnika te postupak odobrenja sredstava.

(2) Prijedlozi zahtjeva proračunskih korisnika iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati:

1. izdatke predviđene za proračunsku godinu (po stavkama i podstavkama), kako su razvrstani u propisu o računovodstvu i računskom planu proračuna,

2. izdatke predviđene za sljedeće dvije godine, i to pu grupama izdataka koje ministar financija propisuje prema potrebi,

3. sažeti prikaz i strukturu djelatnika i dužnosnika za koje se traže proračunska sredstva,

4. obrazloženje predviđenih potreba, kako bi Ministarstvo financija moglo prijedloge zahtjeva odobriti,

5. prijedloge zahtjeva koji se odnose na buduće obveze ili višegodišnje izdatke, uključujući projekte ulaganja, koje treba podnijeti odvojeno od projekcije izdataka za svaku sljedeću godinu.

Članak 14.

(1) Ministar financija razmotrit će procijenjene prihode i prijedloge zahtjeva za proračunska sredstva, predložiti potrebne promjene proračunskim korisnicima, te odrediti potrebe i ispitati moguće izvore u svezi sa zaduživanjem.

(2) Ministar financija obvezan je izraditi nacrt državnoga proračuna i uputiti ga Vladi do 10. listopada za sljedeću fiskalnu godinu.

(3) Ako tijekom rasprave o predloženom državnom proračunu između ministra financija i ministra odgovornih za pojedine proračunske korisnike dođe do neslaganja, ministar financija obvezan je izraditi izvješće za predsjednika Vlade, koji o tome donosi konačnu odluku.

Članak 15.

Vlada je obvezna podnijeti Saboru prijedlog državnog proračuna na donošenje najkasnije do 15. studenoga.

Članak 16.

(1) Proračun jedinice lokalne samouprave i uprave izrađuje njeno nadležno tijelo u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Nositelj izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave i uprave obvezan je podnijeti prijedlog proračuna poglavarstvu u mjesecu listopadu za sljedeću godinu.

(3) Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave i uprave obvezno je podnijeti predstavničkom tijelu prijedlog proračuna na donošenje najkasnije do 15. studenoga.

(4) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave obvezno je donijeti proračun najkasnije do 15. prosinca za sljedeću godinu.

Članak 17.

(1) Kod izrade financijskog plana izvanproračunskog fonda primjenjuje se klasifikacijski sustav računovodstva proračuna te postupci i redoslijed izrade proračuna koje ministar financija može prema potrebi podrobnije propisati.

(2) Prijedlog financijskog plana izvanproračunskog fonda dostavlja se ministru financija koji je ovlašten predložiti njegove izmjene i dopune s skladu s odredbama. članka 12, ovoga Zakona.

(3) Da bi financijski plan izvanproračunskoga fonda, u smislu članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, bio pravovaljan; na njega treba dobiti suglasnost.

(4) Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka daje Sabor na prijedlog Vlade, a prijedlog priprema ministar financija.

(5) Sažeci financijskih planova izvanproračunskih fondova prilažu se uz prijedlog državnog proračuna koji se podnosi Saboru.

(6) Sabor daje suglasnost na financijske planove izvanproračunskih fondova istovremeno s donošenjem držav nog proračuna.

Članak 18.

(1) Državni proračun i proračun jedinice lokalne samouprave i uprave te izvještaji koji se uz to podnose Saboru, odnosno nadležnom predstavničkom tijelu jedinice lokalne uprave i samouprave moraju sadržavati:

1. podrobni prikaz prihoda i izdataka proračuna,

2. prijedlog uporabe proračunskog viška, a u slučaju proračunskog manjka izvore za njegovo financiranje tako da je visina manjka gornja granica koja mora biti u skladu s odredbama članka 31. i 34. ovoga Zakona,

3. funkcionalnu klasifikaciju izdataka proračunskih korisnika u skladu s metodologijom koju propisuje ministar financija,

4. prihode i izdatke svakog proračunskog korisnika u skladu s prihodima i izdacima (po kategorijama, podkategorijama i stavkama) klasifikacije računskog plana.

(2) Dokument iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora sadržavati podudarne podatke za prethodnu fiskalnu godinu, preinačene procjene za tekuću fiskalnu godinu te predviđanja za sljedeće dvije fiskalne godine,

(3) Dokument iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i godišnji pregled predviđenih izdataka po stavkama za projekte ulaganja planirane za dvije fiskalne godine.

(4) Dokument iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati prijedlog zakonskih odredaba, odnosno odluka koje omogućavaju provedbu predloženog proračuna.

Članak 19.

(1) Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u proračunu

(2) Sve izmjene koje Sabor, odnosno nadležno tijelo jedinice lokalne uprave i samouprave unese u predloženi proračun moraju biti u skladu s gornjom granicom manjka. Prijedlozi o povećanju izdataka moraju sadržavati i mjere za povećanje prihoda ili za smanjenje izdataka za istu svotu.

(3) Iznosi utvrđeni u proračunu, osim plaćanja kamata i glavnice po zaduženju, smatrat će se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci ne smiju biti veći od prihoda raspoređenih u zakonu, odnosno odluci o izvršenju godišnjeg proračuna.

(4) Svi prijedlozi o povećanju izdataka, zajedno s prijebojem prihoda ili izdataka koji smanjuju iznos neke druge pozicije rješavaju se izmjenama i dopunama proračuna to jest njegovim uravnoteženjem, a podnose se Saboru odnosno nadležnom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave na razmatranje i donošenje prije njihova izvršenja.

Članak 20.

(1) Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz rezervi utvrđenih godišnjim proračunom.

(2) Korištenje rezervi iz stavka 1. ovoga članka odobravaju do određenih iznosa predsjednik Vlade, odnosno ministar financija, a preostali iznos utvrđenih godišnjim proračunom odobrava Vlada.

(3) Korištenje rezervi iz stavka 1. ovoga članka za jedinicu lokalne samouprave i uprave odobrava nositelj izvršne vlasti do iznosa utvrdenog godišnjim proračunorn

(4) Ministar financija obvezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a nositelj izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave i uprave nadležno tijelo o korištenju proračunskih rezervi iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Vlada jednom tromjesečno izvješćuje Sabor o korištenju proračunskih rezervi iz stavka 1. ovoga članka

Članak 21.

Državni proračun objavljuje se u "Narodnim novinama", a proračun jedinice lokalne samouprave i uprave u službenom glasilu jedinice.

IV. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 22.

(1) Nakon donošenja državnog proračuna, Ministarstvo financija obvezno je izvijestiti ministarstva, odnosno proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

(2) Ministarstva koja su proračunski nadležna za proračunske korisnike, utvrđuju iznose odnosnih proračunskih korisnika u okviru odobrenih sredstava.

(3) Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu i ubiranje prihoda u svojoj nadležnosti i za izvršavanje svih izdataka u skladu s namjenama.

(4) U okviru svoga djelokruga i ovlasti izvršitelj proračuna odgovoran je za provedbu propisa koji se odnose na proračun, a pravo i odgovornost za izvršavanje proračkrna jedinice lokalne samouprave i uprave ima nositelj izvršne vlasti.

(5) Ministar financija ima pravo obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti s ovim Zakonom ili samim proračunom.

Članak 23.

Tijela državne uprave, odnosno tijela jedinica lokalne samouprave i uprave odgovorna za prikupljanje proračunskih prihoda odgovorna su za potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

Članak 24.

(1) Stvarni izdaci svakog ministarstva moraju biti u skladu s proračunskim iznosima planiranim za svako tromjesečje ili neko drugo vremensko razdoblje koje određuje ministar financija.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se na temelju raspoloživih sredstava državnog proračuna, a njihov iznos mora se priopćiti svakom ministarstvu barem deset radnih dana prije početka razdoblja na koja se odnose

(3) Planirana proračunska sredstva Ministarstvo financija doznačuje proračunskim korisnicima prema pisanom rasporedu nadležnog ministarstva, odnosno izvršitelja proračuna.

(4) Proračunski korisnici mogu zaključivati ugovore o nabavi proizvoda i dobavljanju usluga na temelju tromjesečno planiranih iznosa, u skladu sa zakonom koji uređuje ovo područje i napucima koje donosi ministar financija.

(5) Odredbe stavka 4. ne odnose se na obveze za dugoročne poslove i projekte ulaganja, koje uvjetuju preuzimanje financijske obveze na dulje razdoblje

(6) Odredbe stavka 1. do 5. ovoga članka odnose se na odgovarajući način na jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 25.

(1) Sredstva raspoređena proračunom ne mogu se preraspodjeljivati izmedu ministarstava, osim kada je to izričito dopušteno zakonom kojim se ureduje izvršavanje proračuna za što je nadležan ministar financija.

(2) U okviru proračunske stavke nekog ministarstva preraspodjela utvrđenih sredstava dopuštena je između pojedinih stavaka izdataka ili između pojedinih proračunskih korisnika ako to odobri ministar financija.

(3) Preraspodjela prema odredbi iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

(4) Odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje kod proračuna jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 26.

Nositelj izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave i uprave odgovoran je za izvršavanje proračuna jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 27.

(1) Ministar financija obvezan je podnijeti izvješće Vladi o izvršenju državnog proračuna za prvo polugodište fiskalne godine prije kraja mjeseca srpnja.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. prikaz makroekonomskog i fiskalnog stanja,

2. usporedni prikaz utvrđenih i stvarnih prihoda, izdataka, manjka i zaduživanja te objašnjenja mogućih razlika,

3. prijedloge mjera za poboljšanje stanja ako to zahtijevaju okolnosti.

(3) Nositelj izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave i uprave obvezan je izvijestiti poglavarstvo o izvršenju proračuna za prvo polugodište fiskalne godine do kraja srpnja.

Članak 28.

(1) Vlada je obvezna izvijestiti Sabor o izvršenju državnog proračuna za prvo polugodište do 5. kolovoza fiskalne godine.

(2) Poglavarstvo je obvezno izvijestiti nadležno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave o izvršenju proračuna za prvo polugodište do 5. kolovoza fiskalne godine.

Članak 29.

(1) Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine

(2) Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava proračuna sljedeće fiskalne godine.

(3) Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.

Članak 30.

U okviru izvršavanja proračuna Vlada poduzima mjere u odnosu na poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, a poglavarstvo jedinice lokalne samouprave i uprave za poduzeća u svojem vlasništvu.

V. ZADUŽIVANJE I DRŽAVNI DUG

Članak 31.

(1) Zakonom kojim se uređuje izvršavanje godišnjeg proračuna utvrđuje se gornji iznos zaduživanja u što ulaze i obveze po osnovi prekoračenja računa.

(2) Ukupna gornja granica iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća i zajmove kod Narodne banke Hrvatske te dugove koje preuzme državni proračun.

(3) Godišnjim proračunom utvrđuje se ukupni iznos jamstva.

Članak 32.

(1) Izvanproračunski fondovi dugoročno se mogu zaduživati kod državnog proračuna i nebankovnog sektora, a kratkoročno radi otklanjanja nelikvidnosti kod bankarskog sektora, uz prethodno dobivenu suglasnost. za zaduživanje.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka daje ministar financija.

Članak 33.

(1) Državni dug može biti u obliku zajma, emisije vrijednosnih papira ili evidentiranjem u knjizi računa.

(2) Podatke o imateljima vrijednosnih papira iz stavka 1 ovoga članka čuvaju Narodna banka Hrvatske i/ili financijske institucije koje za tu svrhu ovlasti Narodna banka Hrvatske.

Članak 34.

(1) Odluku o državnom dugu i državnim jamstvima, na prijedlog Vlade donosi Sabor.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se u skladu s iznosima i namjenama utvrđenim godišnjim proračunom.

(3) Ugovore o zaduživanju državnog proračuna i izdavanju jamstva potpisuje ministar financija.

(4) O obliku zajma i vrsti instrumenta osiguranja otplate zajma odlučuje ministar financija.

(5) Ministar financija sklapa ugovor s Narodnom bankom Hrvatske o obavljanju usluga koje su potrebne za provedbu odluka o državnom dugu.

Članak 35.

Ministarstvo financija vodi popis duga, izdanih jamstava i zajmova.

Članak 36.

(1) Odluke o državnom dugu, državnim jamstvima i zajmovima objavjuju se u "Narodnim novinama".

(2) Vlada ne mcže jednostrano mijenjati ugovorene uvjete glede državnog duga, državnih jamstava i danih zajmova.

Članak 37.

S računa državnog proračuna mogu se, u smislu ovoga Zakona, podmirivati sve kamate i glavnice po državnom dugu i državnim jamstvima, u skladu s uvjetima i rokovima koje je ugovorila Republika Hrvatska.

VI. RAČUNOVODSTVO, NADZOR I REVIZIJA PRORAČUNA

Članak 38.

(1) Ministri su odgovorni za računovodstvo i unutarnji nadzor transakcija prihoda i izdataka ministarstava i proračunskih korisnika koji spadaju u njihovu nadležnost.

(2) Ministar financija, pored prihoda i izdataka Ministarstva financija, odgovoran je u ime Vlade za računovodstvo i unutarnji nadzor transakcija zaduživanja i duga.

(3) Ministarstvo financija može obavljati nadzor računovodstvenih dokumenata prihoda i izdataka proračunskih korisnika, nadzor izvanproračunskih fondova te jedinica lokalne samouprave i uprave.

(4) Način nadzora iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje ministar financija, a može se obavljati u određenim vremenskim razmacima.

Članak 39.

(1) Vlada donosi uredbu o računovodstvu za državni proračun i proračune jedinica lokalne samouprave i uprave.

(2) Vlada donosi uredbu kojom se uređuje sustav glavne knjige riznice te način vođenja jedinstvenog raćuna riznice.

Članak 40.

(1) Ministar financija donosi pravilnike o knjigovodstvu te sadržaju i načinu financijskog izvješćivanja za sva ministarstva, proračunske korisnike, izvanproračunske fondove te jedinice lokalne samouprave i uprave.

(2) Ministar financija može izdati posebne naputke o financijskom izvješćivanju za određena tijela državne uprave.

(3) Svi prihodi i izdaci upisuju se u bruto-iznosima neovisno o stvarnom iznosu kojim se odobrava ili tereti račun proračuna.

Članak 41.

Ministar financija obvezan je do 20. prosinca fiskalne godine donijeti naputak o zatvaranju računa otvorenih u skladu s člankom 8. stavkom 2. ovoga Zakona kao i izradi godišnjeg obračuna.

Članak 42.

Proračunski korisnik i izvanproračunski fond obvezni su izraditi godišnji obračun i dostavljati ih nadležnom ministarstvu najkasnije do kraja veljaće tekuće godine za prethodnu godinu

Članak 43.

(1) Ministarstva su obvezna pregledati i uskladiti godišnje obračune proračunskih korisnika, odnosno izvanproraćunskih fondova za koje su odgovorna, potom konsolidirati te obračune i sastaviti konsolidirani godišnji obračun.

(2) Godišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 31. ožujka fiskalne godine za prethodnu godinu.

Članak 44.

Na temelju godišnjih obračuna iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, Ministarstvo financija izrađuje godišnji obračun državnog proračuna do 15. travnja fiskalne godine za prethodnu godinu.

Članak 45.

Sva sredstva koja do 31. prosinca fiskalne godine preostanu na bankovnom računu nekog ministarstva ili proračunskog korisnika, koji je prema članku 8. stavku 2. ovoga Zakona otvorio ministar financija, moraju se vratiti na račun državnoga proračuna, osim ako ministar financija ne odredi drukčije.

Članak 46.

(1) Ministar financija obvezan je izvijestiti Vladu o izvršenju državnog proračuna za prethodnu godinu najkasnije do kraja 15. svibnja fiskalne godine.

(2) Vlada je obvezna izvijestiti Sabor o izvršenju državnog proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 15. lipnja fiskalne godine.

(3) Nositelj izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave i uprave obvezan je izvijestiti poglavarstvo o izvršenju proračuna za prethodnu godinu najkasnije do kraja ožujka.

(4) Poglavarstvo je obvezno izvijestiti nadležno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave o izvršenju proračuna za prethodnu godinu najkasnije do kraja travnja.

Članak 47.

Sadržaj izvješća iz članka 46. ovoga Zakona mora biti u skladu s klasifikacijama računa, a sadrži:

1. početno i završno stanje računa proračuna,

2. objašnjenje većih odstupanja,

3. podatke o svim poslovima zaduživanja i upravljanja dugom,

4. podatke o korištenju proračunskih rezervi te o jamstvima danim tijekom fiskalne godine.

Članak 48.

Reviziju državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave te izvanproračunskih fondova obavlja glavni državni revizor na način i u rokovima predviđenim zakonom kojim se uređuje državna revizija.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 49.

Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračunskog korisnika, odgovorna osoba izvanproračunskoga fonda, nositelj izvršne vlasti jedinice samouprave i uprave, rukovoditelj tijela lokalne samouprave i uprave nadležan za proračun ili druga odgovorna osoba:

1. ako odobri zaduživanje jedinice lokalne samouprave i uprave suprotno odredbama ovoga Zakona,

2. ako bez suglasnosti Vlade odgodi rok naplate nekog potraživanja ili dopusti plaćanje u obrocima,

3. ako s proračunskih računa isplati neki izdatak koji u proračunu nije predviđen,

4. ako se u izradi i donošenju proračuna ne pridržava odredaba članka 11. do 14. ovoga Zakona,

5. ako državni proračun i proračun jedinice lokalne samouprave i uprave te izvještaji koji se uz to podnose Saboru, odnosno nadležnom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave ne sadrži dijelove propisane člankom 18. ovoga Zakona,

6. ako se pri izvršavanju proračuna ne pridržava odredbi članka 22. do 30. ovoga Zakona,

7 ako provede zaduživanje suprotno odredbama članka 31. do 37. ovoga Zakona,

8. ako se ne pridržava odredaba članka 38. do 48. ovoga Zakona,

9. ako ne primjenjuje odredbe ovoga Zakona kojima je uređeno da se odredbe do tada važećih zakona i drugih propisa što su uređivali sadržaj, način izrade donošenje i izvršavanje proraćuna i izvanproračunskih fondova prestali važiti.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Od dana početka primjene ovoga Zakona prestaju se primjenjivati odredbe do tada važećih zakona i drugih propisa kojima se uređuje sadržaj, način izrade, donošenje i izvršavanje državnoga proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave te proračunski odnosi između države i izvanproračunskih fondova.

Članak 51.

Ovlašćuje se Vlada da do kraja 1995. godine donese mjerila korištenja transfera, subvencija, potpora i zaduživanja iz državnog proračuna za jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 52.

Ovlašćuje se Vlada da najkasnije do 31. ožujka 1995. godine donese program o postupnom uvođenju sustava glavne knjige riznice i jedinstvenog raćuna riznice, tako da bi državna riznica u cijelosti djelovala najkasnije od 1. siječnja 1997. godine.

Članak 53.

(1) Ovlašćuje se ministar financija da račune ministarstava. ostalih tijela državne uprave i tijela državne vlasti, otvorenih kod organizacije ovlaštene za obavljanje platnoga prometa, postupno zatvara.

(2) Računi koji se do 1. sijećnja 1995. neće zatvoriti, prema stavku 1. ovoga članka, smatrat će se otvorenim u skladu s člankom 8. stavkom 2. ovoga Zakona.

Članak 54.

(1) Ovlašćuje se Vlada da donosi uredbe o provedbi ovoga Zakona.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da donosi pravilnike, naredbe i naputke o provedbi pojedinih odredaba ovoga Zakona

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine, osim odredbe članka 53. koja se primjenjuje danom stupanja na snagtu ovoga Zakona.

Klasa : 400-06/94-01/5

Zagreb, 29. studenoga 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.