Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

NN 92/1994 (14.12.1994.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na svojoj sjednici dana 29. studenoga 1994. godine.

Broj : PA4- 103/1 -94.

Zagreb, 5. prosinca 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o rudarstvu ("Narodne novine", br. 27/91. i 26/93.) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

" Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka eksploatacija obnovljivih ležišta građevnog pijeska i šljunka iz korita i s obala vodotoka, jezera, umjetnih objekata za skupljanje vode, uređenog i neuređenog inudacijskog područja iz ušća rijeka, koje se ulijevaju u more i kanala spojenih s morem provodi se po propisima o vodama."

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Koncesija (u daljnjem tekstu: odobrenje) za istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina može se dati pravnoj osobi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registriranoj za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo) i fizičkoj osobi koja u Republici Hrvatskoj ima registriran obrt za obavljanje istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: obrtnik).

Odobrenje za istraživanje i eksploataciju nafte i prirodnog plina daje Vlada Republike Hrvatske.

Odobrenje za istraživanje ili eksploataciju svih ostalih mineralnih sirovina izdaje, na osnovi zahtjeva a prema odredbama ovoga Zakona, Ministarstvo gospodarstva, odnosno županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva.

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi: "lznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka naknada za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga Zakona, na područjima od značenja za jedinstveni vodni režim, plaća se po propisima o vodama."

Stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

"Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je Republike Hrvatske, a ustupa se općini ili gradu, odnosno Gradu Zagrebu na području kojih se vrši eksploatacija i koristi se za gospodarski razvoj te zaštitu okoliša i prirode, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno."

Stavak 4. postaje stavak 5.

Stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

"Kontrolu izdvajanja i korištenja sredstava iz stavka 2. i 5. ovoga članka obavlja Ministarstvo financija - Financijska policija."

Članak 4.

U članku 13. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Kontrolu izdvajanja sredstava iz stavka 2. ovoga članka obavlja Ministarstvo financija - Financijska policija."

Članak 5.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 5. ovoga Zakona, osim za naftu i plin, izdaje Ministarstvo gospodarstva."

Članak 6.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ako su u pitanju mineralne sirovine od većeg interesa može se istraživali i na prostorima iz stavka I. ovoga članka, ako je utvrđen interes Republike Hrvatske po propisima o izvlašćenju."

Članak 7.

U članku 21. stavak 3. riječi: "i organima i organizacijama" zamjenjuju se riječju: "svima".

Članak 8.

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Za mikrolokaciju rudarskog objekta i postrojenja za istraživanje mineralnih sirovina, za izgradnju kojeg nije potrebna građevinska dozvola treba ishoditi odobrenje županijskog ureda ili ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove rudarstva.

Ministar gospodarstva donijet će, uz pribavljeno mišljenje ministara nadležnih ministarstava, bliže propise o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka I. ovoga članka."

Članak 9.

U članku 29. riječi: "Ministar energetike i industrije donijet će" zamjenjuju se riječima: "Ministar gospodarstva donijet će, pribavljeno mišljenje ministara nadležnih ministarstava".

Članak 10.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 5. ovoga Zakona, osim za naftu i plin, izdaje Ministarstvo gospodarstva".

Članak 11.

Članak 36. mijenja se i glasi:

"Za izvođenje rudarskih radova i za građenje rudarskih objekata i postrojenja izrađuju se projekti.

Rudarski projekti izrađuju se za:

- izvođenje rudarskih radova,

- građenje objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1 ovoga Zakona.

Rudarski objekti i postrojenja iz članka 8. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona grade se na osnovi projektne dokumentacije i postupkom prema propisima o građenju.

Rudarski projekti iz stavka 2. ovoga članka su: glavni rudarski projekt, dopunski rudarski projekt i pojednostavljeni rudarski projekt.

Glavni i dopunski rudarski projekti iz stavka 4. ovoga članka mogu se izraditi i koristiti kao tipski rudarski projekti".

Članak 12.

U članku 39. stavak 2 mijenja se i glasi:

"Za duboke bušotine pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, koje se izvode prema glavnom ili dopunskom rudarskom projektu, izrađuje se projekt prilagodbe uvidu pojednostavljenog rudarskog projekta."

Članak 13.

Članak 40. mijenja se i glasi

"Rudarske projekte može izrađivati samo pravna osoba registrirana za izradu rudarskih projekata."

Članak 14.

Članak 44. mijenja se i glasi:

"Za mikrolokaciju rudarskog objekta i postrojenja za eksploataciju mineralnih sirovina, za fzgradnju kojeg nije potrebna građevna dozvola, treba ishoditi odobrenje županijskog ureda ili ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove rudarstva.

Ministar gospodarstva, donijet će, uz pribavljeno mišljenje ministara nadležnih ministarstava, bliže propise o sadr?aju zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka."

Članak 15.

U članku 45. riječi: "organima i organizacijama" zamjenjuju se riječju: "svima"

Članak 16.

U članku 46. stavku 3. riječi: "izgradnji objekata" zamjenjuju se riječju: "građenju".

Članak 17.

U članku 56. riječi: "Ministar energetike i industrije donijet će" zamjenjuju se riječima: "Ministar gospodarstva donijet će, uz pribavljeno mišljenje ministara nadležnih ministarstava.".

Članak 18.

U članku 72. stavku 2. riječi: "poslovodni organi" zamjenjuju se riječju: "poslodavstvo".

Članak 19.

U članku 74. riječi: "policijsku stanicu na području općine" zamjenjuju se riječima: "nadležnu policijsku postaju".

Članak 20.

Naslov glave IX. "Rudarska inspekcija" mijenja se i glasi: "Upravni i inspekcijski nadzor".

Članak 21.

Članak 75. mijenja se i glasi:

"Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na osnovi njega, provodi Ministarstvo gospodarstva.

Inspekcijske poslove obavlja rudarska inspekcija po posebnom zakonu."

Članak 22.

U članku 76. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "1000 do 5000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM" zamjenjuju se riječima: "100 do 500 kuna".

Članak 23.

U članku 77. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 750 DEM" zamjenjuju se riječima: "400 do 3000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 100 DEM" zamjenjuju se riječima: "50 do 400 kuna".

Članak 24.

U članku 78. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM" zamjenjuju se riječima: "200 do 500 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 10 do 50 DEM" zamjenjuju se riječima: "50 do 200 kuna".

Članak 25.

U članku 79. riječi:.u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 750 DEM" zamjenjuju se riječima: "400 do 3000 kuna", a riječ: "građanin" zamjenjuje se riječima "druga fizička osoba".

Članak 26.

U članku 80. riječi· "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 500 DEM" zamjenjuju se riječima: "200 do 2000 kuna"

Članak 27.

U članku 81. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM" zamjenjuju se riječima: "100 do 1000 kuna".

Članak 28.

U članku 86. točki 4. brojevi u zagradi· "23/84" zamjenjuju se brojevima: "10/87"

Članak 29.

U svim člancima Zakona o rudarstvu riječi: "rudarsko poduzeće", "samostalni poduzetnik", "organ", "Ministarstvo energetike i industrije", "Ministarstvo vodoprivrede", "Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva", "republička rudarska inspekcija", "općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva", "ministar energetike i industrije", "ministar prosvjete i kulture", "organ uprave općine", "čovjekova okolina" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "trgovačko društvo", "obrtnik". "tijelo dzžavne uprave", "Ministarstvo gospodarstva". "Državna uprava za vode", "Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja", "rudarska inspekcija", "županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva", "ministar gospodarstva", "ministar prosvjete i športa", "županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva", "okoliš" u odgovarajućem padežu.

Članak 30.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda prošišćeni tekst Zakona o rudarstvu.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:310-04/94-01/01

Zagreb, 29. studenoga 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.