Uredba o računovodstvu proračuna

NN 96/1994 (29.12.1994.), Uredba o računovodstvu proračuna

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 92/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 1994. donijela

UREDBU

O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Uredbom o računovodstvu proračuna (u daljnjem tekstu: Uredba) uređuju se računovodstvene knjige, knjigovodstvene isprave i obrada podataka, priznavanje prihoda i izdataka, procijenjivanje bilančnih pozicija, revalorizacija, financijsko izvjepšćivanje, predočenje financijskih izvještaja i druga područja u svezi s računovodstvom proračuna.

Članak 2.

Odredbe ove uredbe odnose se na državni proračun, proračune jedinice lokalne samouprave i uprave, izvanproračunske fondove, tijela državne uprave i državne vlasti, tijela jedinice lokalne samouprave i uprave, kao i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće ili izdaci osiguravaju u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: proračun i proračunski korisnici).

Članak 3.

Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika propisano ovom Uredbom temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija.

Članak 4.

(1) Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, izdataka i drugih isplata kao i stanju imovine, obveza i izvora vlasništva.

(2) Podatke iz stavka 1. ovog članka proračun i proračunski korisnici obvezni su osigurati pojedinačno po proračunskim korisnicima.

Članak 5.

Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo po načelu dvojnog kjnigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana proračuna.

2. RAČUNOVODSTVENE KNJIGE, KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE I OBRADA PODATAKA

Članak 6.

(1) Računovodstvene knjige proračuna i proračunskih korisnika jesu: dnevnik, glavna knjiga (knjiga prihoda i izdataka i knjiga imovine obveza i izvora vlasništva) i pomoćne knjige.

(2) Obvezne pomoćbe knjige iz stavka 1. ovog članka jesu: knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, knjiga nabavki, knjiga (popis) kapitalne imovine i knjiga javnog duga.

(3) Osim računovodstvenih knjiga iz stavka 1. i 2. ovog članka, proračun i proračunski korisnoci mogu voditi i druge pomočne knjige.

Članak 7.

(1) Računovodstvene knjige vode se za fiskalnu godinu koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca svake kalendarske godine.

(2) Računovodstvene knjige otvaraju se na početku fiskalne godine ili danom osnivanja nekog proračuna i proračunskog korisnika.

(3) Početna stanja glavne knjige na početku fiskalne godine moraju biti ista kao i zaključna stanja na kraju prethodne fiskalne godine.

Članak 8.

(1) Proračun i proračunski korisnici na kraju fiskalne godine računovodstvene knjige zaključuju i povezuju, a dnevnike i glavnu knjigu potpisuje zakonski poredstavnik proračuna i proračunskog korisnika ili osoba koju on ovlasti.

(2) Ako se knjigovodstveni podaci obrađuju elektroničkim račuanlom, dnevnik i glavnu knjigu, pošto ih zaključe, proračun i proračunski korisnici obvezni su tiskati i potom uvezati.

(3) Računovodstvene knjige pohranjuju se i čuvaju najmanje: -glavna knjiga 10 godina -pomočne knjige 2 godine

Članak 9.

(1) Oblik vođenja računovodstvenih knjiga proračuna i proračunskih korisnika ovisi o tehnici unosa nastalih financijskih promjena odnosno transakcija u proračunu i kod korisnika proračuna.

(2) Tehnika unosa i obrade podataka nastalih financijskih promjena odnosno transakcija u proračunu i kod korisnika proračuna može biti pomoću elektroničkog računala, poluautomatizirana obrada podataka i ručna obrada podataka.

Članak 10.

(1) Unos podataka u računovodstvene knjige proračuna temelji se na vjerodostojnim, istitnitim i urednim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz o nastaloj financijskoj promjeni odnosno transakciji u proračunu.

(3) Knjigovodstvena isprava služi kao podloga za unnošenje podataka u računovodstvene knjige.

(4) Isprava iz stavka 1. i 2. ovog članka služi istovremeno kao podloga za nadzor i reviziju.

(5) Oriračun i proračunski korisnici odgovorni su za sastavljanje knjigovodstvenih isprava, a zakonskipredstavnik proračuna ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje računovodstvenu promjenu odnosno transakciju.

Članak 11.

(1) Proračun i proračunski korisnici organiziraju knjigovodstvo i način unošenja podataka u knjigovodstvu u skladu s odredbama ove Uredbe.

(2) Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo i raspoređuju račune u glavnoj knjizi na temelju unaprijed pripremljenog računskog plana.

(3) Cjelokupno knjigovodstvo proračuna i proračunskih korisnika obuhvaća skupine računa, podskupine računa, odjeljke računa i osnovne račune. Osnovne račune proračun i proračunski korisnici mogu raščlanjivati prema svojim potrebama.

(4) Raščlanjivanje osnovnih računa u računskom planu proračuna obavlja se po desetnom (dekadskom) sustavu.

(5) Pravilnik o računskom planu proračuna donosi ministar financija.

(6) Proračun i proračunski korisnici mogu vođenje knjigovodstva povjeriti stručnoj organizaciji, s time da se time ne umanjuje odgovornost odgovornih osoba proračuna i proračunskih korisnika za cjelokupno računovodstvo.

Članak 12.

(1) Proračun i proračunski korisnici u svom knjigovodstvu vode one račune na konjima se tijekom tekuće godine pojave računovodstvene promjene odnosno transakcije.

(2) Osim računa iz stavka 1. ovog članka, proračun i proračunski korisnici u svom knjigovodstvu vode i one račune na kojima postoji početno stanje na početku fiskalne godine.

3. PRIZNAVANJE PRIHODA I IZDATAKA

Članak 13.

(1) Priznavanje prihoda i primitaka, izdataka te drugih plaćanja sadržanih u glavnoj knjizi proračuna i proračunskih korisnika provodi se prema računovodstvenom načelu novčanog iskazivanja.

(2) Računovodstveno načelo novčanog iskazivanja iz stavka 1. ovog članka znači da se prihodi i primici priznaju u računovodstvenom razdoblju u kojem su nastali prema kriteriju mjerljivosti iraspoloživosti. Prihodi i primici su mjerljivi kada ih je moguće iskazati vrijednosno. Prihodi i primicisu raspoloživi kada su ostvareni unutar obračunskog razdoblja.

(3) Računovodstveno načelo novčanog iskazivanja uz stavka 1. ovog članka znači da se izdaci i druga plaćanja priznaju u obračunskom razdoblju u iznosu u kojem je nastala računovodstvena promjena odnosno transakcija.

4. PROCJENJIVANJE BILANČNIH POZICIJA

Članak 14.

(1) Procjenjivanje bilančnih pozicija sadržanih u glanoj knjizi proračuna i proračunskih korisnika provodi se prema računovodstvenom načelu novčanog iskazivanja.

(2) Dugotrajna i kratkotrajna imovina iskazuje se po nabavnoj vrijednosti ili po procijenjenoj vrijednosti.

(3) Nabavnu vrijednost dugotrajne imovine, odnosno imovine čiji je očekivani vijek trajanja kraći od godine dana, čini kupovna cijena uvečana za carine, porez na promet, troškove prijevoza

(4) Nabavnu vrijednost kratkotrajne imovine, odnosno imocine čiji je očekivani vijek trajanja kraći od godine dana, čini kupovna cijena uvećana za carine, porez na promet, troškove prijevoza i sve druge troškovekoji se mogu izravno dodati troškovima nabave.

(5) Novac na blagajni i na računima unosi se u glavnu knjigu u nominalnom iznosu.

(6) Otpis dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom otpisa - primjenom godišnjih stopa koje su propisane pravilnokom iz članka 11. stavka 5 ove Uredbe.

(7) Osnovica za otpis dugotrajne imovine jest nabavna vrijednost dugotrajne imovine.

(8) Dugotrajna imovina čija je pojedinačna vrijednost u trenutku nabave niža od 1000 kuna svrstava se kao izdatak koji se otpsuje jednokratno.

(9) Bilančne pozicije obveza i izvora vlasništva priznaju se prema stvarnim iznosima odnosnog obračunskog razdoblja, primjenjujuči načelo dvojnog knjigovodstva.

5. REVALORIZACIJA

Članak 15.

(1) Proračun i proračunski korisnici revaloriziraju dugotrajnu imovinu primjenom koeficjenata porasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda.

(2) Proračun i proračunski korisnici revaloriziraju dugotrajnu imovinu ako je inflacija na godišnjoj razini, mjerena porastom cijena proizvođača industrijskih proizvoda, viša od 30 %.

(3) Osnovicu za revalorizaciju dugotrajne imovine čini nabavna vrijednost imovine.

(4) Dijelovi dugotrajne imovine koji su nabavljeni tijekom obračunskog razdoblja revaloriziraju se prvog dana sljedečeg mjeseca od dana njihove nabave. Dijelovi dugotrajne imovine koji su otuđeni tijekom obračunskog razdoblja revaloriziraju se do kraja mjeseca u kojem su otuđeni.

6. FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE

Članak 16.

(1) Glavni financijski izvještaji proračuna i korisnik proračuna jesu bilanca, račun prihoda i izdataka, konsolidacijska bilanca kapitalne imovine (popis kapitalne imovine), račun o zaduživanju i bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i izvora vlasništva na određeni dan.

(3) Račun prihoda i izdataka prikazuje prihode i primitke ta izdatke i druga plaćanja odnosno višak ili manjak ostvaren u fiskalnoj godini ili uu nekom drugom razdoblju tijekom fiskalne godine.

(4) Konsolidacijska bilanca kapitalne imovine je sustavni pregled kapitalne imovine proračun i proračunskih korisnika.

(5) Račun zaduživanja je pregled duga na određeni dan.

(6) Bilješke uz financijski izvještaj detaljna je razradai dopuna podataka iz bilance, računa prihoda i izdataka, konsolidacijske bilance kapitalne imovine i računa zaduživanja proračuna i proračunskih korisnika.

(7) Glavni financijski izvještaji moraju pružiti točan, istinit i pouzdan pregled prihoda i primitaka, izdataka i drugih plaćanja kao i stanje imovine, obveza i izvora vlasništva.

(8) Glavni financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.

(9) Glavni financijski izvještaji iz stavka 1. ovog članka sastavljaju se za fiskalnu godinu.

(10) Oblik i sadržaj financijskih izvještaja propisuje ministar financija.

Članak 17.

(1) Za potrebe planiranja i kontrole izvršavanja proračuna, proračunski korisnici obvezni su sastavljati tromjesečna financijska izvješča o prihodima i primicima te izdacima i durgim plačanjima.

(2) Tromjesećno financijsko izvješće iz stavka 1 ovog članka pokazuje sve prihode i primitke, izdatke i druga plačanja te višak ili manjak ostvarenih prihoda i primitaka za tromjesečje za koje se daje izvješče.

(3) Tromjesećno financijsko izvješće proračunski korisnici dostavljaju svojim nadležnim ministarstvima u roku od pet dana po isteku mjeseca za koji se podnosi izvješće.

Članak 18.

(1) Nadležna ministarstva sastavljaju zbrojno tromjesečjo financijsko izvješće svih proračunskih korisnika koji su u djelokrugu odnosnog ministarstva.

(2) Zbrojno tromjesečno izvješće iz stavka 1. ovog članka nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu financija u roku od 10 dana po isteku mjeseca za koji se odnosi zbrojno izvješće.

(3) Uz zbrojno tromjesečno izvješće badleđna ministarstva dostavljaju Ministarstvu financija i objašnjenja moguće nastalih najvažnijih odstupanja od proračunskih odnosno planiranih iznosa.

Članak 19.

(1) Tromjesečna financijska izvješća iz članka 17. stavka 1. ove uredbe sadrže usporedne podatke razdoblja za koje se sastavlja izvješće, planirane iznose za to razdoblje i podudarne podatke istog razdoblja prethodne fiskalne godine.

(2) Sadržaj i oblik financijskih izvješća i tromjesečnih izvješća propisuje ministar financija.

7. PREDOČENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 20.

(1) Glavni financijski izvještaji predočuju se Državnom uredu za reviziju. Proračun i proračunski korisnici obvezni su predočavati financijske izvještaje u rokovima predviđenim ovom Uredbom.

(2) Glavni financijski izvještaji iz članka 16. stavka 1 ove Uredbe za razdoblje siječanj-lipanj predočuju se najkasnije u roku od 15 dana nakon isteka toga razdoblja.

(3) Glavni financijski izvještaji iz članka 16. stavka 1. ove Uredbe za razdoblje siječanj-prosinac predočuju se 30 dana nakon isteka obračunskog razdoblja.

(4) Nadležna ministarstva dostavljaju zbrojne financijske izvještaje iz stavka 3. ovog članka Ministarstvu financija u roku od 35 dana od isteka obračunskog razdoblja.

8. JEZIK I VALUTNA JEDINICA

Članak 21.

Računovodstvene knjige i financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskomom jeziku i u kunama.

9. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna kaznit će se proračun i proračunski korisnik: a) za neprovođenja odredaba iz članka 6. do 12. ove Uredbe,

b) za neprovođenje odredaba iz članka 13. ove Uredbe,

c) za neprovođenja odredaba iz članka 14. ove Uredbe,

d) za neprovođenje odredaba iz članka 15. ove Uredbe,

e) za neprovođenje odredaba iz članka 16. do 19. ove Uredbe,

f) za neprovođenje odredaba iz članka 20. ove Uredbe.

(2) Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 1.000 do 5000 kuna kaznit će se za radnje iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti odredbe Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 112/93) za ustanove, tijela državne uprave, državu i tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće ili izdatke osiguravaju u državnom proračunu ili proračunu jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 24.

Ovlašćuje se ministar financija da donosi pravilnike te daje objašnjenja i naputke o primjeni ove Uredbe.

Članak 25.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuju se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 400-06/94-01/05

Urbroj : 5030116-94-7

Zagreb, 28. prosinca 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.